Đề tài PostScript - RIP và Lưu Đồ Làm Việc

- X-, Y-Position: Toạ độ phía trên bên trái của Trimmed Format. Mặc định gốc của tay sách là phía trên bên trái. - Width, Height: Chiều rộng và cao của Trimmed Formattrên tay sách. - Page Index: Thứ tự trang tùy theo thứ tự trong hộp thoại Page Selection, cho thấy mẫu bình nào được chọn. - Master Page: Xác định trang chủ đang được sử dụng. Lưu ý: - Sử dụng Trimmed Formatđể bố trí dấu cắt và dấu gấp chính xác. - Thông thường Trimmed Formatkhông thể được hiệu chỉnh trong suốt quá trình bình khi vị trí được xác định bởi các mẫu bình. Trong kiểu bình tự do, Trimmed Format cho phép các trang được bố trí chính xác trên tay sách. - Ta có thể xem Trimmed Formatở chế độ WYSIWYG b. Distance to Origin, Scale và Clipping Region. - Distance to Origin o x, y: Tọa độ góc trái bên trên của Page Content. o Scale: Thay đổi tỉ lệ % so với hình gốc. - Clipping region: o X-, Y-: Toạ độ góc trái bên của Clipping Region. o Width, Height: Chiều rộng và cao của Clipping Region. - Preview Ta có thể xem một trang hay toàn bộ tờ bình ở chế độ WYSIWYG bằng cách nhấn Ctrl+K. Mặc định các trang sẽ được xem ở độ phân giải 72 dpi, để xem ở độ phân giải cao hơn ta nhấn vào High Qualityđể xem ở độ phân giải 144 dpi.

pdf203 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1970 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài PostScript - RIP và Lưu Đồ Làm Việc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
oäp thoaïi Layout Details môû ra, trong phaàn Page Position Adjustment nhaäp giaù trò vaøo oâ Horizontal hay oâ Vertical cho caùc trang chaün (Even Pages) vaø cho caùc trang leû (Odd Pages). 3. Neáu muoán boû ñoä dòch chuyeån thì nhaäp giaù trò zero 0 vaøo oâ töông öùng. 4. Click choïn OK. Caùc thoâng soá khaùc coøn laïi khoâng thay ñoåi. 8.9 Preview 8.9.1 Xem caùc trang trong template 1. Choïn file, trang hay signature trong cöûa soå File List, Run List hay Signature List, coù theå duøng phím Ctrl hay phím Shift ñeå choïn nhieàu ñoái töôïng cuøng moät luùc. 2. Trong menu File choïn Preview. 1498. ScenicSoft Preps 3. Trong oâ ôû goùc treân beân phaûi cuûa cöûa soå Preview, choïn trang hay signature caàn xem roài nhaán vaøo nuùt Preview. 4. Ñeå ñoùng cöûa soå Preview, click vaøo nuùt Close. 8.9.2 Thay ñoåi vò trí cuûa trang trong cöûa soå Preview. Choïn trang caàn thay ñoåi vò trí trong oâ ôû goùc treân beân phaûi. Trong muïc Page Position Adjustment, nhaäp giaù trò caàn thay ñoåi vaøo. Ñoái vôùi caùc file goác, nhaäp giaù trò vaøo oâ File List. Ñoái vôùi caùc trang trong Run List thì nhaäp giaù trò vaøo oâ Run List. Giaù trò döông seõ dòch chuyeån trang qua phaûi vaø ñi leân töông quan vôùi vò trí cuûa ñaàu trang, ngöôïc laïi giaù trò aâm seõ dòch chuyeån trang ñi xuoáng vaø qua traùi. Neáu trang ñang hieån thò laø trang chaün thì click nuùt Even Pages ñeå thay ñoåi taát caû caùc trang chaün cuûa caùc file ñang choïn. Neáu trang ñang hieån thò laø trang leû thì click nuùt Odd Pages ñeå thay ñoåi taát caû caùc trang leû cuûa caùc file ñang choïn. Click choïn All Pages ñeå thay ñoåi taát caû caùc trang cuûa caùc file ñang choïn. Click choïn Current ñeå thay ñoåi trang trong Run List ñang hieån thò. Click choïn Selected ñeå thay ñoåi taát caû caùc trang ñaõ choïn trong cöûa soå Run List tröôùc khi môû cöûa soå Preview. Neáu muoán boû ñi söï thay ñoåi ôû caùc trang thì click choïn nuùt Revert. 8.9.3 Thay ñoåi vò trí cuûa caùc trang bình baûn. 1. Hieån thò signature coù caùc trang caàn thay ñoåi. 2. Trong muïc Page Position Adjustment, trong oâ All Even vaø All Odd nhaäp giaù trò thay ñoåi theo chieàu ngang (Horizontal) vaø theo chieàu doïc (Vertical). 3. Click choïn Apply. 4. Click choïn Preview Again ñeå kieåm tra laïi keát quaû sau khi thay ñoåi vò trí cuûa trang. 5. Neáu muoán giöõ laïi vò trí ban ñaàu tröôùc khi thay ñoåi thì click choïn nuùt Revert. 150 Kyõ thuaät bình trang ñieän töû 8.10 Choïn caùc tuyø choïn (options) – In. 8.10.1 Xaùc ñònh maùy in tröôùc khi in Preps job cho thích hôïp. 1. Trong menu Setup choïn Device Setup. 2. Trong hoäp thoaïi Device Setup, choïn maùy in. Sau ñoù click choïn Device Configuration. 3. Trong hoäp thoaïi Device Configuration, choïn khoå tôø in trong muïc Page Size. 4. Ñeå kieåm tra vieäc keát noái vôùi thieát bò, click choïn vaøo nuùt Connection. 5. Click vaøo nuùt Level 2 Options, trong hoäp thoaïi Level 2 Options, choïn check box Enable PostScript Level 2 Color Separations, click choïn OK. 6. Ñeå thieát laäp vieäc ñuïc loã (punch) cho film hay baûn in thì click choïn vaøo nuùt Punch. Trong muïc Punch Location xaùc ñònh toaï ñoä vò trí ñuïc loã. Trong muïc Punch Orientation xaùc ñònh höôùng ñuïc loã cho film hay baûn in. 1518. ScenicSoft Preps 7. Click choïn OK. 8. Click choïn OK trong hoäp thoaïi Device Configuration vaø hoäp thoaïi Device Setup. 8.10.2 Choïn caùc tuyø choïn vaø in. 1. Môû hoaëc taïo moät Preps job môùi. 2. Trong menu File choïn leänh Print. 3. Trong hoäp thoaïi Print, choïn caùc tuyø choïn (option) ñeå in: Destination: choïn File, Preps seõ in ra file ôû dònh daïng file PostScript. Print As: Full Job: toaøn boä Preps job seõ ñöôïc in ra. Neáu in ôû daïng file PostScript thì chæ coù moät file duy nhaát ñöôïc taïo. Signatures: töøng signature seõ ñöôïc in ra rieâng leû. Neáu in Preps job ôû ñònh daïng file PostScript thì moãi signature ñöôïc in thaønh moät file. Press Sheets: töøng tôø in seõ ñöôïc in ra rieâng leû. Neáu in Preps job ôû ñònh daïng file PostScript thì töøng tôø in seõ ñöôïc in thaønh moät file. 152 Kyõ thuaät bình trang ñieän töû Print Range: All: ñeå in taát caû caùc trang, signature, caùc maët cuûa tôø in. Signatures: choïn caùc signature caàn in khi kích hoaït muïc Other Print Selections. Side: in maët tröôùc (Front), maët sau (Back) hay caû hai maët (Front and Back) cuûa tôø in. Caùc check box: Negatives: in hình aûnh ôû daïng aâm baûn. Color Separations: kích hoaït hoäp thoaïi Color Separations tröôùc khi in file. Kieåm tra caùc maøu in coù ñöôïc taùch maøu hay khoâng, neáu chöa ñöôïc taùch maøu thì choïn maøu in ôû coät PostScript Color Name vaø click choïn vaøo check box Print Separation. Trong muïc Overprint, choïn tuyø choïn phuø hôïp cho coâng vieäc in Preps job. Caùc thoâng soá ôû muïc Line Screen (maät ñoä tram) vaø Screen Angle (goùc xoay tram) khoâng thay ñoåi. Sau ñoù click vaøo nuùt Apply Settings. 4. Trong phaàn Halftone Settings, choïn hình daïng ñieåm tram ôû muïc Spot Shape. 5. Trong phaàn Printing choïn Separate In RIP (ñeå taùch maøu treân RIP). 6. Click choïn Print. Choïn ñöôøng daãn ñeå löu file vaø göûi file ñeán RIP. 1539. SignaStation GIÔÙI THIEÄU CHUNG. Trong lónh vöïc bình trang ñieän töû coù raát nhieàu nhöõng phaàn meàm chuyeân duïng, tuyø theo chu trình laøm vieäc, muïc ñích söû duïng, caùc ñònh daïng döõ lieäu thöôøng laøm ñeå choïn ra phaàn meàm phuø hôïp. SignaStation laø phaàn meàm bình trang ñieän töû ñöôïc phaùt trieån söû duïng kyõ thuaät cuûa Apple. SignaStation coù theå bình döõ lieäu PostScript, PDF hay Deltalist. Khi döõ lieäu ñaõ ñöôïc bieân dòch ñöôïc löu tröõ trong file server töông thích, SignaStation seõ toái öu hoaù maïng laøm vieäc baèng caùch chæ gôûi caùc file thaät söï caàn thieát cho server ñeå xuaát. Phieân baûn ngaøy nay cuûa SignaStation coù raát nhieàu öu ñieåm, noù söû duïng heä ñieàu haønh NextStep neân cho pheùp söû duïng caùc file ñaõ ñöôïc interpreter theo kieåu PostScript, hieån thò cuï theå nhöõng ñoái töôïng ñöôïc xuaát treân maøn hình. Chöông trình Lino Preview laø moät phaàn trong SignaStation, noù ñöôïc duøng laøm coâng cuï kieåm tra cô baûn tröôùc khi xuaát (kieåm tra caùc loãi maát font, maát hình aûnh, v.v…). Hieän nay ñaõ coù caùc phieân baûn daønh cho heä ñieàu haønh MacOS X. SignaStation duøng ñeå bình caùc aán phaåm nhö saùch, caùc tôø quaûng caùo, bao bì, v.v… duøng ñeå xuaát ra phim thoâng thöôøng, hay ra baûn in vaø tröïc tieáp ra maùy in. Ñeå coù theå söû duïng ñöôïc phaàn meàm naøy ñoøi hoûi phaûi coù chu trình laøm vieäc hoaøn chænh vaø naém ñöôïc caùc khaùi nieäm bình trang hieän ñaïi. Chöông 9: Bình Trang Ñieän Töû vôùi SignaStation. 154 Kyõ thuaät bình trang ñieän töû GIAO DIEÄN CUÛA SIGNASTATION 9.1 Cöûa soå Montage (Montage Inspector): Goàm 5 thaønh phaàn chính nhö sau: 1559. SignaStation 9.1.1 Theû General Theû General cho ta choïn vaø xaùc ñònh thoâng soá veà kieåu bình, loaïi taøi lieäu, kích thöôùc vaø khoaûng chöøa leà cuûa tay saùch vaø caùc baûn taùch maøu. a. Caùc loaïi Montage: Trong phaàn Mode ta xaùc ñònh caùc loaïi kieåu bình cho taøi lieäu hieän haønh khi laøm vieäc vôùi taøi lieäu PostScript, PDF hay Deltalist. SignaStation goàm coù taát caû 6 loaïi bình: - Montage: Trong loaïi naøy SignaStation giaû söû raèng chæ coù moät tay ñeå bình, caùc trang coù theå di chuyeån töï do treân tay saùch naøy. Trong loaïi naøy ta coù theå copy ra nhieàu trang khaùc trong theû Man.Layout. 156 Kyõ thuaät bình trang ñieän töû - Montage Front & Back Loaïi bình naøy ñeå bình maët tröôùc (A) vaø maët sau (B) cuûa tôø in theo kieåu töï do. Maët tröôùc (A) bình töï do, maët sau ñöôïc saép xeáp töï ñoäng theo maët tröôùc. Vò trí cuûa maët sau tuyø thuoäc kieåu in trôû tay keâ hay trôû nhíp. - Automatic Imposition Loaïi naøy söû duïng cheá ñoä bình töï ñoäng cho moät loaïi kieåu bình trong toaøn boä taøi lieäu, ôû ñaây caùc tay saùch seõ töï ñoäng ñöôïc theâm vaøo cho ñuû moät tay saùch neáu coù trang leû. - Imposition Khi söû duïng nhieàu kieåu bình trong cuøng moät tay lieäu (A-B, Töï trôû, trôû nhíp) ta choïn kieåu Imposition. Trong loaïi naøy, caùc tay saùch phaûi ñöôïc bình thuû coâng thoâng qua Signature Inspector vaø khoâng coù cheá ñoä cheøn töï ñoäng vaøo. Kieåu bình naøy khaùc so vôùi caùc kieåu khaùc neân coù theâm moät soá chöùc naêng ôû caùc theû Scheme, Master pages and Binding. Do ñoù khoâng duøng caùc theû man. Layout vaø autom.Layout. - Packaging Loaïi naøy söû duïng sô ñoà CAD nhö laø maãu bình vaø ñöôïc duøng ñeå bình cho bao bì. Hieän nay SignaStation hoã trôï ñònh daïng CFF2, caùc chöùc naêng hoã trôï naèm trong theû Autom.Layout. - Packaging manually Traùi ngöôïc laïi vôùi loaïi bình Packaging söû duïng döõ lieäu ñònh daïng CAD ñeå bình, Packaging manually cho ta saép xeáp tuyø yù treân tôø bình. Loaïi naøy deã daøng bình caùc daõy bao bì laëp laïi coù kích thöôùc khaùc nhau, tieän lôïi ñeå bình caùc nhaõn haøng hay caùc loaïi card. b. Caùc ñònh daïng döõ lieäu ñöôïc duøng Xaùc ñònh taøi lieäu PostScript hay Delta ñöôïc söû duïng. Trong khi bình ta chæ söû duïng moät trong 2 loaïi treân. Taøi lieäu PDF ñöôïc xem nhö laø taøi lieäu PostScript. 1579. SignaStation c. Xaùc ñònh soá layer söû duïng Trong moät vaøi tröôøng hôïp caùc trang PostScript ñöôïc ñaët ôû caùc möùc khaùc nhau ñeå coù theå in ra ñöôïc. ÔÛ ñaây ta coù theå xaùc ñònh 12 layers. Neáu choïn cheá ñoä bình Montage hay Montage Front & Back thì chæ coù theû Main vaø Main.Layout hieån thò. Neáu choïn Automatic Imposition hay Imposition thì caùc theû Global, Scheme, Master Pages vaø Binding hieån thò. Neáu choïn cheá ñoä bình Packaging thì chæ coù theû General vaø Autom.Layout hieån thò. Neáu choïn cheá ñoä bình Packaging manually thì theû General vaø Man.Layout hieån thò. d. Phaàn Sheet Parameters (Caùc thoâng soá veà trang in) - Xaùc ñònh chieàu roäng, chieàu cao, caùc leà cuûa tay saùch. - Kích thöôùc cuûa tay saùch phaûi phuø hôïp vôùi kích thöôùc cuûa tôø in. 158 Kyõ thuaät bình trang ñieän töû - Neáu thieát bò xuaát coù khoå nhoû hôn khoå maùy in thì caùc tay saùch coù theå xuaát ra thaønh caùc phaàn nhoû. - Canh leà vò trí maãu trang bình trong tôø in. Horizontal Center, Vertical Center, Adjust three Margins chæ ñöôïc duøng trong cheá ñoä Imposi- tion vaø Packaging. Khi ñöôïc choïn caùc trang bình hay caùc maãu bình seõ töï ñoäng canh giöõa theo höôùng cuûa tôø in. Thoâng soá leà cuûa tay saùch ñöôïc nhaäp töï ñoäng khi choïn cheá ñoä naøy. - Neáu Vertical Center vaø Adjust three Margins khoâng ñöôïc kích hoaït thì maãu bình trang seõ ñöôïc thieát laäp theo phaàn Preferences khi khôûi ñoäng chöông trình (Edit > Preferences) xaùc ñònh maãu bình ñöôïc canh haøng theo leà treân hay leà döôùi. - Neáu choïn Adjust three Margins thì maãu bình ñöôïc canh theo chieàu ngang vaø leà döôùi cuûa tay saùch. e. Phaàn Press (Maùy in) Thieát laäp loaïi maùy in seõ söû duïng: maùy in cuoän hay tôø rôøi vaø aûnh höôûng ñeán teân cuûa tôø in. Trong in tôø rôøi (Sheet Fed) thì trang in ñöôïc goïi laø Front vaø Back, coøn trong in cuoän thì goïi laø Upper vaø Lower. 1599. SignaStation f. Phaàn Output Orientation (Höôùng xuaát) Ñöôïc duøng ñeå xuaát caùc taøi lieäu Delta. Tuyø choïn naøy chæ kích hoaït khi choïn taøi lieäu laø Delta Documents. g. Phaàn Comment (Chuù thích) Ñöôïc söû duïng ñeå chuù thích theâm veà taøi lieäu ñang bình. h. Phaàn Colors (Caùc maøu seõ xuaát) - Trong SignaStation ñeå bình vaø xuaát ra caùc baûn taùch maøu, ta phaûi nhaäp teân vaø ñaùnh daáu trong caùc oâ ôû baûng Colors. Coù taát caû 32 maøu ta coù theå nhaäp, thay ñoåi teân vaø saép xeáp theo caùc thöù töï khaùc nhau. SignaStation hoã trôï raát nhieàu maøu pha ngoaøi 4 maøu cô baûn. i. Phaàn Order & Customer (Maõ soá saûn phaåm vaø teân khaùch haøng) - Ñeå nhaäp caùc thoâng tin veà saûn phaåm vaø khaùch haøng keøm theo. 9.1.2 Manual Layout Theû naøy chæ ñöôïc kích hoaït khi söû duïng caùc loaïi bình Montage, Montage Front&Back and Packaging manually. Man.Layout cho loaïi bình Montage and Montage Front & Back - Duøng ñeå laëp laïi hay copy ra nhieàu con khaùc. - Saép xeáp caùc trang treân tay saùch. 160 Kyõ thuaät bình trang ñieän töû a. Distance Ñeå xaùc ñònh khoaûng caùch theo chieàu ngang vaø chieàu ñöùng (khoå caét) cuûa caùc con khi laëp laïi. b. Copy Xaùc ñònh soá trang nhoû ñöôïc laëp laïi trong moät tay theo chieàu ngang vaø ñöùng. Chöùc naêng naøy ñoøi hoûi kích thöôùc trang bình phaûi ñuû so vôùi kích thöôùc caùc trang nhoû beân trong. Noù ñöôïc kích hoaït khi ta choïn moät trang trong cöûa soå montage. c. Fill Nuùt naøy duøng ñeå töï ñoäng taïo ra caùc baûn laëp laïi cho ñaày moät tay hay giôùi haïn kích thöôùc tay in vôùi caùc trang laëp laïi beân trong. - Fill Signature: Duøng ñeå laøm ñaày toaøn boä tôø in baèng caùch laëp laïi caùc trang nhoû beân trong. - Fill Area: Trong tröôøng hôïp giôùi haïn kích thöôùc tôø in, ta duøng chöùc naêng naøy. Vuøng toâ baét ñaàu ôû goùc traùi beân treân cuûa tôø in. 1619. SignaStation d. Arrangement (Caùch saép ñaët) Ta coù theå kieåm soaùt ñöôïc caùch saép ñaët caùc trang ñöôïc choïn treân tôø in - Make Row: saép xeáp caùc trang ñöôïc choïn theo chieàu ngang, boá trí chuùng ôû khoaûng caùch ñöôïc nhaäp trong phaàn Horizontal döôùi muïc Distance vaø ñöôïc canh theo ngoaøi cuøng beân traùi cuûa tôø in. - Make Column: saép xeáp caùc trang ñöôïc choïn theo chieàu ñöùng vôùi khoaûng caùch giöõa caùc trang nhoû nhaäp trong phaàn Vertical döôùi muïc Distance vaø ñöôïc canh theo ñænh treân cuûa tôø in. Phaûi choïn toái thieåu 2 trang ñeå kích hoaït chöùc naêng naøy. c. Automatic Arrangement (Saép ñaët töï ñoäng) Khi nhaán vaøo nuùt Arrange taát caû caùc trang ñöôïc saép xeáp laïi treân tôø in, khoaûng caùch giöõa caùc con ñöôïc ñieàu chænh töï ñoäng vaø caùc trang ñöôïc boá trí sao cho khoaûng caùch laø nhoû nhaát. Neáu vuøng giôùi haïn tôø in khoâng ñuû ñeå saép xeáp taát caû caùc trang, chöông trình seõ baùo loãi. 162 Kyõ thuaät bình trang ñieän töû 9.1.3 Scheme (Caùc saép xeáp cho caùc trang trong tôø in) Theû naøy chæ kích hoaït khi duøng cho loaïi Automatic Imposition vaø Imposition. Duøng ñeå taïo ra hay ñieàu chænh caùc maãu bình cho taøi lieäu hieän haønh. a. Rules for Generation of Back Form. Söû duïng chöùc naêng naøy ñeå xaùc ñònh taøi lieäu ñöôïc in treân 1 hay 2 maët. Soá thöù töï hay höôùng cuûa trang ñöôïc xaùc ñònh ôû ñaây. - Work and Turn (in trôû tay keâ) 1639. SignaStation Trong kieåu bình naøy, tôø in seõ ñöôïc trôû song song vôùi truïc cuûa höôùng in. Do ñoù maët A naèm theo chieàu ngang seõ ñöôïc laät theo chieàu ñöùng. - Work and Tumble (in trôû nhíp) Trong kieåu naøy, tôø in seõ ñöôïc trôû theo chieàu song song vôùi truïc cuûa oáng in sau khi ñaõ in moät maët. Do ñoù maët A naèm theo chieàu ngang seõ ñöôïc laät theo chieàu ngang. - Imposition Single Forms (in moät maët) b. Scheme parameter (Caùc thoâng soá ñeå saép xeáp caùc trang trong tôø in) SignaStation phaân bieät 2 caùch: Single Scheme Mode vaø Multiple Scheme Mode. - Single Scheme Mode Trong haàu heát caùc tröôøng hôïp ta söû duïng moät caùch saép xeáp cho treân 1 tôø in ñöôïc goïi laø Single Scheme Mode. Trong tröôøng Single Sheet Gap, nhaäp giaù trò khoaûng caùch maët tröôùc vaø maët sau cuûa tôø in. Thieát laäp naøy chæ coù taùc duïng khi caùc trang ñöôïc canh giöõa (trôû nhíp hay trôû tay keâ). - Multiple scheme mode Cho ta boá trí moät soá kieåu in treân 1 tôø in, raát höõu duïng khi ñaët moät soá tôø gaáp leân treân 1 tôø in hay saép xeáp caùc trang nhoû coù kích thöôùc khaùc nhau. 164 Kyõ thuaät bình trang ñieän töû - Ñeå choïn maãu saüp xeáp thöù 2 treân tôø in, nhaán vaøo New scheme vaø söû duïng Scheme Editor ñeå choïn kieåu saép xeáp thích hôïp. Ñaët maãu saép xeáp theo toïa ñoä X hay Y, vò trí ñaët lieân quan ñeán caùc thieát laäp goác trong phaàn Preferences vaø caïnh tôø in trong muïc General cuûa Montage. - Tuøy choïn Left Aligned vaø Right Aligned duøng ñeå saép xeáp 2 maãu boá trí sao cho ngang baèng nhau. Ví duï maãu boá trí thöù 1 ñöôïc canh beân phaûi vôùi x = 40 cm thì giaù trò x naøy laø so vôùi beân phaûi cuûa maãu 1, maãu boá trí thöù 2 ñöôïc canh beân traùi vôùi x=40 cm thì giaù trò x naøy laø so vôùi beân traùi cuûa maãu 2, coøn toaï ñoä y thì tuyø yù. - Trong moät soá tröôøng hôïp ñeå vieäc saép xeáp deã daøng hôn neân taét caùc chöùc naêng Horizontal Center vaø Vertical Center trong Sheet Parameter. - Scheme Orientation: xaùc ñònh goùc xoay cuûa trang, maëc ñònh laø theo chieàu kim ñoàng hoà. - Change Scheme Order: Chöùc naêng Set Index thay ñoåi vò trí cuûa maãu ñang kích hoaït trong danh saùch maãu bình. - Remove Scheme: Xoaù boû caùc maãu bình ñaõ choïn töø tay in. c. Layout Cho bieát teân cuûa maãu bình hieän haønh. Trong tröôøng hôïp coù nhieàu maãu bình trong tôø in ta duøng chöùc naêng naøy ñeå kieåm soaùt chuùng. - Xaùc ñònh khoaûng caùch caét boû giöõa 2 trang in (gutter) - Thay ñoåi caùch boá trí trang Neáu muoán choïn maãu bình khaùc nhaán vaøo hoäp thoaïi Scheme Editor. 1659. SignaStation Trong hoäp thoaïi Scheme Editor, ta coù theå taïo ra maãu bình môùi hay söû duïng maãu coù saün ñeå bình. Scheme Editor chia laøm 4 phaàn chính: - Goùc traùi beân treân chöùa teân caùc maãu bình maëc ñònh coù saün. - Beân döôùi hieån thò chi tieát caùc maãu trang bình. - Goùc phaûi beân treân chöùa döõ lieäu veà caùch gaáp vaø caùc thoâng soá nhaäp vaøo ñeå taïo ra maãu bình. - Goùc phaûi gaàn giöõa hieån thò kieåu gaáp. 166 Kyõ thuaät bình trang ñieän töû Caùc maãu bình chuaån SignaStation chöùa caùc maãu bình maëc ñònh phuø hôïp vôùi vieäc thaønh phaåm vaø gaáp cuûa Heidelberg. Caùc danh saùch maãu naøy khoâng theå hieäu chænh ñöôïc. Teân cuûa maãu bình coù caùc ñònh daïng sau: (1) Toång soá trang treân moät maët tôø in vaø caùc con soá tieáp theo tuøy thuoäc vaøo Heidelberg Finishing Folding Types Catalog. (2) Orentation u: up (00) d: down (1800) L: left R: right (khoâng xuaát hieän trong maãu bình maëc ñònh) (3) Thöù töï ñaùnh soá i: incremental (taêng leân) Trang ñaàu tieân naèm ôû vò trí treân cuøng khi gaáp. d: decremental (giaûm xuoáng) Trang ñaàu tieân naèm ôû vò trí sau cuøng khi gaáp. (4) Soá coät (toái ña 64) (5) Soá haøng (toái ña 64) (6) Scheme with brochure numbering. (176) Ví duï treân ñöôïc hieåu laø: 16 trang, caùc trang ñoái ñaàu nhau, trang ñaàu tieân ôû vò trí cuoái cuøng, 4 coät 2 haøng. e. Usersdefined Scheme (maãu bình töï taïo) Ngöôøi söû duïng coù theå töï taïo ra caùc maãu saép xeáp vaø ñöôïc lieät keâ vaøo Usersdefined Schemes. 1679. SignaStation - Matrix control Caáu truùc cuûa maãu bình ñöôïc ñònh nghóa trong phaàn Matrix. Khi taïo ra maãu bình môùi ta coù toái ña 64 coät vaø 64 haøng. Trong General Back Plate, ta xaùc ñònh soá thöù töï vaø höôùng cuûa trang treân maët sau cuûa tôø in. Ñeå chính xaùc caùc trang ôû maët tröôùc phaûi ñöôïc ñaùnh soá vaø boá trí chính xaùc. - Folding Sheet Data. Phaàn naøy cung caáp caùc thoâng tin veà maãu bình cuõng nhö hình minh hoaï veà caùch gaáp. - Scheme Generation Söû duïng Scheme Generation ñeå xaùc ñònh caùc thöù töï gaáp. 168 Kyõ thuaät bình trang ñieän töû Choïn Page 1 on Bottom neáu trang ñaàu tieân naèm ôû vò trí cuoái cuøng. Trong tröôøng Folding Rule goõ nhaäp thöù töï gaáp vaø höôùng gaáp: Thöù töï gaáp nhö sau: x (x nhoû): gaáp theo chieàu ngang ñeå buïng gaáp naèm ôû ñaùy. X (X hoa): gaáp theo chieàu ngang ñeå buïng gaáp naèm ôû ñænh. y (y nhoû): gaáp theo chieàu doïc ñeå buïng gaáp ôû ñaùy. Y (Y hoa): gaáp theo chieàu doïc ñeå buïng gaáp ôû ñænh. - Scheme Pattern Cho thaáy caùch bình treân tôø in. Khi taïo ra maãu bình môùi maø khoâng caàn theo quy taéc gaáp cuï theå, vò trí vaø soá trang phaûi ñöôïc xaùc ñònh ôû phaàn naøy. Ñeå xoay moät trang nhaán vaøo leà ta caàn xoay. Löu yù: Trong Automatic Imposition (bình töï ñoäng), vò trí caùc trang bình baét ñaàu baèng trang 1 vaø ñöôïc ñaùnh soá lieân tieáp. - Ñaùnh soá vaø höôùng trang cho in ôû 2 maët Khi bình ñeå in 2 maët, soá vaø höôùng trang chæ caàn nhaäp cho maët tröôùc. Caùc thoâng tin naøy ñöôïc duøng ñeå taïo ra maët thöù 2 cuûa tôø in khi nhaán vaøo Create Back Print trong phaàn Fit vaø chuû yeáu duøng ñeå bình kieåu töï trôû. Ñeå xaùc ñònh loaïi trôû choïn cöûa soå Scheme trong Rules For Generating The Back Print. 9.1.4 Master pages Trang chuû chöùa caùc thoâng tin vaø thoâng soá cho taát caû caùc trang trong tay saùch ôû Automatic Imposition vaø taát caû caùc tay bình hieän haønh hay tay bình caëp trong Imposition. ÔÛ ñaây ta coù theå xaùc ñònh Trimmed Format, Clipping Region vaø Distance to Origin cho töøng trang chuû. 1699. SignaStation a.Thieát laäp khoaûng buø hao khi caét (bleed) Trong Montage Inspector, ta coù theå xaùc ñònh kích thöôùc luùc caét vaø luùc chöa caét cuõng nhö vuøng ñöôïc in. Ñeå ñôn giaûn trong khi tính toaùn, nhaäp giaù trò caàn buø hao vaø ñieàu chænh trang tôùi kích thöôùc caét. - PostScript offset (Ñoä dôøi trang) Thoâng thöôøng moät trang phaûi ñöôïc di chuyeån ñeå phuø hôïp vôùi khoå caét. Ví duï, neáu caùc trang goác coù chöùa caùc daáu bon khoâng thích hôïp thì caùc trang naøy phaûi ñöôïc di chuyeån ñeå phuø hôïp vôùi caùc daáu trong SignaStation. Ta phaûi canh ñuùng goùc toaï ñoä cho giöõa trang Postscript vaø goùc cuûa khoå caét. 170 Kyõ thuaät bình trang ñieän töû Khi nhaán Set, trang PostScript seõ di chuyeån leân treân vaø sang traùi theo giaù trò nhaäp. Giaù trò aâm seõ dòch chuyeån sang phaûi vaø xuoáng döôùi. - Bleed Ñeå di chuyeån trang PostScript, Set coù theå ñöôïc duøng ñeå ñieàu chænh töï ñoäng trang vaøo khoå caét. Neáu chæ söû duïng moät trang chuû (beân traùi) ta thöôøng thieát laäp khoaûng chöøa leà cho taát caû caùc caïnh. Khi buø hao 3 mm, vuøng in ra (Clipping Region) phaûi nôùi roäng ra phía treân vaø traùi 3 mm. Luùc naøy noù daøi vaø roäng hôn moãi beân 6 mm so vôùi kích thöôùc khi caét. Neáu coù caû 2 trang chuû (phaûi vaø traùi), caån thaän khoâng ñeå khoaûng gaùy saùch truøng leân nhau, do ñoù vuøng in ra chæ nôùi roäng theâm 3 mm. - Master Pages vaø Index Neáu trang chuû traùi khaùc vôùi trang chuû phaûi, ta choïn Odd Master Page hay Right Master Page ñeå xaùc laäp. - Thieát laäp phaàn chæ muïc (index) cho trang ñaàu tieân Thoâng thöôøng khi bình trang baét ñaàu laø 1. Maët khaùc neáu trang ñaàu tieân khoâng phaûi laø trang 1 ta nhaäp trong hoäp thoaïi Index for First Page. 1719. SignaStation - Xaùc ñònh khoå caét (trim) - Automatic Centering Chöùc naêng naøy höõu ích khi kích thöôùc trang vaø kích thöôùc caét khoâng gioáng nhau. Khi choïn hoäp thoaïi naøy thì noäi dung trang ñöôïc canh giöõa khoaûng caét. b. Laøm vieäc vôùi trang chuû töï taïo hay trang chuû ñaëc bieät (Special Master Pages) Ngoaøi trang chuû beân traùi vaø beân phaûi ra ta coù theå ñònh tôùi 16 trang chuû khaùc, chuùng cho pheùp ta söû duïng caùc ñònh daïng khaùc nhau trong tôø in. Sau ñaây laø caùc böôùc ñeå taïo moät trang chuû. - Trang chuû töï taïo ñöôïc taïo ra vaø gaùn vaøo tôø in trong Scheme Editor. - Coù theå ñònh daïng caùc trang naøy döôùi daïng Master Page. Taïo ra caùc trang chuû: - Choïn maãu bình trong Scheme Editor. - Nhaán vaø giöõ phím Ctrl vaø nhaán vaøo moät trong caùc trang naøy. Soá 1 xuaát hieän keá beân caùc soá trong daáu ngoaëc ñôn. Trang chuû 1 ñöôïc taïo vaø gaùn cho trang naøy. Neáu muoán taïo ra nhieàu trang chuû, nhaán giöõ Ctrl vaø nhaán vaøi laàn vaøo moät trang bình. Moãi laàn nhaán vaøo trang, caùc con soá taêng 1 ñôn vò. Khi duøng Shift + Ctrl + nhaán chuoät, caùc soá giaûm ñi 1 ñôn vò theo thöù töï. 172 Kyõ thuaät bình trang ñieän töû - Neáu caàn thieát ta coù theå gaùn caùc trang bình khaùc cho phuø hôïp vôùi trang chuû. Ví duï sau ñaây cho thaáy maãu bình vôùi 2 maët, trong ñoù trang chuû 1 ñöôïc gaùn cho trang 4 (maët tröôùc) vaø 5 (maët sau). Moät trang chuû töï taïo ñaõ ñöôïc taïo ra cho trang 4 vaø 5. - Xaùc ñònh ñònh daïng cho trang chuû töï taïo Ñònh daïng cuûa caùc trang chuû phaûi ñöôïc nhaäp chính xaùc theo caùch ta thöôøng xaùc ñònh so vôùi caùc trang thoâng thöôøng. 1739. SignaStation Nhaán Apply All ñeå aùp ñaët taát caû caùc trang vaøo tôø in. Caùc trang bò khoaù trong Page Inspector seõ khoâng ñöôïc hieäu chænh. Ta nhaän ra caùc trang bò khoùa trong cöûa soå Montage baèng caùc khung maøu ñoû. 9.1.5 Binding Vôùi caùc chöùc naêng trong Binding ta xaùc ñònh caùch ñoùng cuoán. Tuyø thuoäc vaøo kieåu ñoùng maø caùc trò soá coù lieân quan phaûi ñöôïc nhaäp vaøo nhö leà (margin) vaø bottling (goùc xoay buø hao cho tay saùch bò leäch). a. Binding Mode (Kieåu ñoùng) ÔÛ ñaây ta coù taát caû caùc kieåu ñoùng nhö Perfect Bound, Saddlestitch, Come & Go, Arithmetic. 174 Kyõ thuaät bình trang ñieän töû b. Sheet No. Ta coù theå xaùc ñònh baát kyø soá naøo cho tôø in ñaàu tieân ôû First Sheet No. - Number of Webs for Web Mode Ñöôïc duøng ñeå xaùc ñònh soá cuïm in cho töøng tay trong maùy in cuoän. c. Creeping Margin (leà buø hao cho hieän töôïng traøn tay saùch) - Manual Creeping (buø hao traøn tay baèng thuû coâng) Ñaàu tieân nhaäp giaù trò buø hao toái ña trong phaàn Inner- most (tay saùch trong cuøng) vaø Outermost (tay saùch ngoaøi cuøng) thích hôïp. 1759. SignaStation Buø hao traøn tay khoâng theå ñöôïc xaùc laäp töï ñoäng trong ví duï treân vì maãu bình cho thaáy caàn buø cho moät caëp trang leû. Ñeå thöïc hieän nhaán giöõ chuoät vaø veõ reâ qua 2 trang caàn buø hao, ôû ñaây laø trang 9 - 8 vaø 5 - 4. Moãi caëp trang caàn chænh seõ ñöôïc bao quanh baèng hình chöõ nhaät ñoû. d. Bottling (Xoay trang ñeå buø hao cho caùc trang bò leäch khi thaønh phaåm). Ñöôïc duøng cho caùc tay saùch coù nhieàu trang. 9.2 Signature Inspector Moät taøi lieäu thoâng thöôøng goàm nhieàu tay saùch. Khi moät tay saùch ñôn hieån thò trong cöûa soå Montage, ta söû duïng phaàn Signature Inspector ñeå choïn caùc tay ñôn. 176 Kyõ thuaät bình trang ñieän töû a.Kích hoaït tay saùch: Taát caû caùc tay saùch cuûa taøi lieäu bình hieän haønh ñöôïc lieät keâ trong Active Signature. Hình minh hoaï beân mieâu taû danh saùch tay saùch cho in tôø rôøi. Coät Sheetname cho thaáy loaïi tay saùch (nhö maët tröôùc hay sau tay saùch). b. Copy changes Caùc nuùt trong Copy changes ñöôïc choïn neáu söû duïng loaïi bình laø Automatic Imposition hay Imposition. Vôùi nuùt Copy to All, ta coù theå aùp ñaët taát caû caùc thoâng soá cuûa tay saùch hieän haønh cho taát caû caùc tay saùch hay caëp tay saùch cuûa loaïi töông töï trong maãu bình. Caùc tay saùch töông töï laø caùc tay saùch hay caëp tay saùch döïa treân cuøng moät moät maãu bình. Khi choïn chöùc naêng naøy caùc bon mark treân maët tröôùc ñöôïc copy cho taát caû caùc maët tröôùc cuûa tay saùch coøn laïi vaø töông töï cho maët sau. Vôùi nuùt Copy to Back caùc bon mark cuûa maët tröôùc tôø in ñöôïc gaén töông öùng vôùi maët sau tôøø in. Chöùc naêng naøy chæ ñöôïc söû duïng khi maët tröôùc ñöôïc choïn vaø coù maët sau töông öùng. c. Montage Mode Khi choïn cheá ñoä bình laø Montage Front & Back vaø Packaging Manually chöùc naêng naøy ñöôïc kích hoaït. Söû duïng nuùt Copy to Back ñeå taïo ra caùc template treân maët sau cuûa tôø in töông öùng vôùi caùc trang ôû maët tröôùc. Ví duï, neáu caùc trang PostScript ñöôïc gaén leân ôû maët tröôùc, caùc trang naøy töông öùng vôùi 1779. SignaStation caùc trang töø 5 ñeán 8 treân maët sau. Trang soá 5 ôû maët sau töông öùng vôùi trang 1 ôû maët tröôùc, trang soá 6 ôû maët sau töông öùng vôùi trang 2 ôû maët tröôùc,v.v.. sao cho töông thích vôùi kieåu bình seõ in. d. CIP3 Sheet name Ñeå nhaäp teân cho caùc trang ñôn khi söû duïng ñònh daïng xuaát laø CIP3. e. Template Chæ ñöôïc söû duïng khi duøng cheá ñoä bình laø Imposition. - Nuùt Duplicate duøng ñeå theâm vaøo nhieàu tay saùch vaøo taøi lieäu bình vôùi maët tröôùc vaø sau töông öùng nhau. - Nuùt Add ñeå theâm vaøo moät template ñaõ ñöôïc löu. - Set Index: ñeå thay ñoåi vò trí cuûa tay saùch hay caëp tay saùch ñang kích hoaït trong danh saùch Signatures. - Delete: loaïi boû tay saùch ñöôïc choïn khoûi taøi lieäu bình goàm caû hai maët cuûa moät tay. 9.2.1 Theû Folding Sheet Chæ xuaát hieän khi coù nhieàu maãu bình ñöôïc söû duïng treân moät tay saùch. a.Page Assignment Duøng ñeå choïn moät trang gaáp maãu. - Pages from …. To: ÔÛ ñaây ta coù theå thay ñoåi soá trang tuyø yù cuûa tôø gaáp ñöôïc choïn. Goõ soá trang vaø nhaán Set. - Folding Sheet: Soá cuûa tôø gaáp ñöôïc choïn. - Automatic: Soá trang goác ñöôïc tính toaùn töï ñoäng ñeå thieát laäp. - Check Pagination: Nhaán vaøo ñeå kieåm tra tính hôïp lyù cuûa caùc trang khi laøm thuû coâng. 178 Kyõ thuaät bình trang ñieän töû b. Folding Sheets & Printing Sheets. Hieån thò caùc trang gaáp. c. Procedures to Folding Sheets. - Folding Sheet … with Folding Sheet…: Khi môû 2 hay nhieàu caùc tôø gaáp söû duïng cuøng maãu bình ta coù theå thay ñoåi caùch ñaùnh soá trang cuûa 2 maãu bình naøy. Ñeå thöïc hieän, nhaäp vaøo soá trang gaáp vaø nhaán Exchange. - Front & Back: Nhaán vaøo Exchange ñeå ñoåi caùch ñaùnh soá trang cuûa maët tröôùc vaø sau cuûa tôø in. 9.2.2 Packging Printing - Automatic Layout Trong cheá ñoä bình Packaging, SignaStation söû duïng moät file CAD ñeå laøm sô ñoà saép xeáp treân tôø in. Caùc ñöôøng 1799. SignaStation caét vaø gaáp cuûa caùc con nhoû treân tôø in ñöôïc goïi laø Profile. Moät file CAD coù theå chöùa moät soá profile nhö coù nhieàu loaïi hoäp treân tôø in. Neáu cheá ñoä bình Packaging ñöôïc thieát laäp trong Montage Inspector ta coù theå taïo ra moät maãu bình tuøy theo caùc ñaëc tính CAD trong Autom.Layout. a.Read Definition File Taûi file CAD thích hôïp trong Read Definition File. Hieän nay SignaStation söû duïng ñònh daïng CFF2. Moät taøi lieäu coù theå coù nhieàu ñöôøng clip paths trong khi taûi caùc file CFF2. Loaïi ñöôøng vieàn ñöôïc ñònh nghóa trong Preferences > Other töï ñoäng xuaát hieän trong hoäp thoaïi Line Type for Clippath. 180 Kyõ thuaät bình trang ñieän töû b. Read Definition File. Taûi file CAD thích hôïp trong phaàn Read Definition File. Choïn chuaån CAD söû duïng, hieän nay SignaStation hoã trôï ñònh daïng CFF1. c. Profiles. Phaàn 1-Up Adjustment cho ta kieåm soaùt vieäc saép xeáp moái lieân heä cuûa taøi lieäu PostScript vôùi caùc baûn laëp laïi. Tröôøng Shifting x vaø Shifting y thay ñoåi moái quan heä cuûa 1 trang vôùi Profile khoâng xoay. Khi nhaán Take caùc giaù trò ñöôïc xaùc ñònh treân tôø bình thoâng qua coâng cuï ño seõ ñöôïc nhaäp vaøo hoäp thoaïi Shifting x vaø Shifting y. Neáu choïn chöùc naêng Automatic Centering, trang PostScript ñöôïc boá trí giöõa Profile. Tuyø choïn Orientation xaùc ñònh goùc xoay cuûa trang vôùi Profile. Chieàu xoay laø chieàu kim ñoàng hoà. Caùc hoäp thoaïi beân döôùi Profile Size xaùc ñònh chieàu cuûa boá cuïc trong file CAD. - Nuùt Remove Profile duøng ñeå xoaù profile ñöôïc choïn khoûi danh saùch. - Create Tiff File löu caùc ñöôøng line cuûa caùc profile döôùi daïng aûnh bitmap. 9.2.3 Packaging Printing - Man. Layout Trong cheá ñoä bình Packaging Manually ta coù theå saép xeáp caùc baûn laëp laïi moät caùch rieâng leû treân tôø in cuõng nhö 1819. SignaStation khi bình caùc nhoùm nhaõn haøng. Chöùc naêng naøy höõu ích khi khoâng coù file CAD. Chöùc naêng Man.Layout cuûa Montage Inspector duøng ñeå saép xeáp caùc baûn laëp laïi rieâng leû theo yeâu caàu. Coù toång coäng 36 baûn laëp laïi ñöôïc boá trí treân tôø in thoâng qua cheá ñoä bình Man.Layout. - Label Index: trong coät Label Index, goõ nhaäp soá trang söû duïng trong Active Pages cuûa Documents & Pages Inspector. - No. of copies: ÔÛ ñaây ta xaùc ñònh coù bao nhieâu baûng laëp laïi ta muoán boá trí treân tôø in theo chieàu naøy hay chieàu khaùc. Tröôøng phía treân xaùc ñònh soá baûn copy theo chieàu ngang, tröôøng phía döôùi xaùc ñònh soá baûn laëp laïi theo chieàu ñöùng. Ñeå taïo ra 6 baûn copy ôû daïng 2 haøng, 3 coät, ta goõ nhaäp 3 trong hoäp thoaïi (X) vaø 2 trong hoäp thoaïi (Y). - Start: Xaùc ñònh khoaûng caùch giöõa caùc baûn copy vaø goùc traùi beân treân cuûa leà tôø in. Neáu ta gaùn vò trí maãu bình ôû goùc traùi beân döôùi thì caùc baûn laëp laïi seõ ñöôïc canh theo vò trí naøy. - Nuùt M: Nuùt M thay ñoåi caùc giaù trò treân tôø in thoâng qua coâng cuï ño. Distance: ÔÛ ñaây ta goõ nhaäp khoaûng caùch caùc caïnh cuûa caùc baûn laëp laïi. - Nuùt F: Nuùt F: chuyeån ñoåi chieàu roäng vaø chieàu coâng cuûa caùc baûn laëp laïi tôùi khoaûng caùch caùc text box. 182 Kyõ thuaät bình trang ñieän töû 9.2.4 Packaging printing - 1 - Up Inspector Ñöôïc duøng ñeå xaùc ñònh Clippath cho caùc baûn laëp laïi hình chöõ nhaät hay khoâng phaûi laø hình chöõ nhaät. a.Clippath & Profiles. ÔÛ ñaây ta coù theå copy caùc ñöôøng caét (clippath) cuûa caùc baûn laëp laïi cho caùc con khaùc. Copy ñöôøng caét baèng caùch nhaán vaøo Past the Copy of Clippath hay Copy Original Clippath (töø file CFF2, chæ coù trong cheá ñoä bình Packaging). Choïn moät hay nhieàu caùc baûn laëp laïi caàn gaùn ñöôøng caét (keå caû khoaûng chöøa leà) vaø nhaán Paste the Copy of Clippath. 1839. SignaStation Ta coù theå copy vaø gaùn töø profile veà bon mark rieâng bieät cho caùc con copy söû duïng Copy Profile. - Make New Profile (Single)/ Make New Profile (All). Make New Profile (Single) cho ta taïo ra theâm moät pro- file cuûa baûn laëp laïi ñöôïc choïn trong cöûa soå Montage, coøn Make New Profile (All) thì taïo ra moät profile nöõa cuûa moät baûn laëp laïi ñöôïc choïn trong cöûa soå Montage ñeå aùp ñaët cho taát caû caùc profile. Tuyø choïn naøy cho ta thay theá caùc taøi lieäu PDF khi Imaging vôùi Prinergy, Printready hay MetaDimension maø khoâng caàn phaûi hieäu chænh tôø in laàn nöõa ôû Signa. Ví duï nhö tôø in ñöôïc in laïi maø trong ñoù ta chæ caàn thay ñoåi Barcode hay moät soá ñoái töôïng khaùc vaø caùc phaàn coøn laïi thì giöõ nguyeân. Sau ñaây laø ví duï neáu Barcode trong taøi lieäu khoâng ñöôïc taïo ra ôû taøi lieäu PDF goác. Noù ñöôïc ñaët treân caùc baûn laëp laïi theo moät profile môùi. 1. Choïn vaø gaùn file CFF2, sau ñoù vaøo cöûa soå Montage. 2. Choïn moät baûn laëp laïi trong cöûa soå naøy. 3. Taïo ra moät frame vôùi kích thöôùc vaø vò trí thích hôïp. 4.Chuyeån tôùi muïc 1-Up Insepctor. 5. Nhaán vaøo Make New Profile (Single) ñeå taïo ra moät profile môùi cho baûn laëp hieän haønh vaø nhaán Make new Profile (All) ñeå taïo ra 1 profile môùi cho taát caû caùc baûn laëp laïi. 184 Kyõ thuaät bình trang ñieän töû Trong ví duï naøy profile môùi ñöôïc söû duïng cho taát caû caùc baûn laëp laïi. 6. Khi nhaán vaøo Make New Profile (All), xuaát hieän thoâng baùo: 7.Chuyeån tôùi theû Autom.Layout trong Montage Inspector… Moät profile môùi ñöôïc theâm vaøo trong danh saùch. 8. Nhaán nuùt Apply All ñeå gaùn profile cho taát caû caùc baûn laëp. 9. Profile môùi ñöôïc ñaõ ñöôïc gaùn. 10. Söû duïng Documents Inspector ñeå taûi taøi lieäu PDF thöù hai ñeå gaùn profile môùi vaøo. 1859. SignaStation 11. Ta coù theå thay ñoåi vò trí vôùi Montage Inspector Autom. Layout. b.Rectangle Clippath Ñöôøng caét hình chöõ nhaät ñöôïc nhaäp trong caùc tröôøng cho tuyø choïn Rectangle Clippath. Ñeå gaùn ñöôøng caét töï ñoäng, choïn moät baûn laëp laïi trong Montage, goõ nhaäp giaù trò vaøo caùc tröôøng vaø nhaán Change. Ñeå ñoåi ñöôøng caét theo töøng baûn laëp laïi rieâng leû ta choïn töøng con vaø nhaán Change. Nhaán vaøo Change All ñeå gaùn ñöôøng caét cho taát caû caùc baûn laëp laïi trong tôø in. 186 Kyõ thuaät bình trang ñieän töû Neáu choïn Special Treatment of Corners thì ñöôøng caét seõ töï ñoäng canh ôû goùc phaûi cuûa hình CFF2 trong 4 goùc ñieàu khieån. Khoaûng caùch toái thieåu tôùi hình CFF2 ñöôïc gaùn trong Distance to CFF2 Shape. d. Clippath by Hand - Mockup Trong in bao bì noùi chung caùc maãu thöôøng coù hình daùng phöùc taïp chöù khoâng chæ laø hình chöõ nhaät ñôn giaûn vaø ngoaøi ra ñeå taän duïng giaáy in vieäc boá trí vaø saép xeáp caùc ñoái töôïng treân tôø in theo caùc caùch khaùc nhau raát phöùc taïp do ñoù ta khoâng söû duïng caùc maãu daáu oác cuõng nhö caùc khoaûng chöøa leà coù saün. Ta coù theå ñònh nghóa moät ñöôøng caét coù hình daïng khaùc vôùi Clippath by Hand trong OneUp Inspector. Ta coù theå thay ñoåi ñöôøng caét coù saün trong file CAD hay caùc template. - Show Colors. Khi choïn ShowColors, hình aûnh seõ ñöôïc taïo ra töø baûng taùch maøu khi nhaán nuùt Preview. - Clippath Editor Functions Ta coù theå thay ñoåi ñöôøng caét trong cöûa soå Montage. Chæ coù ñöôøng caét laëp laïi cuûa bon mark coù theå thay ñoåi. Ta nhaän ra caùc bon mark ñöôïc laëp laïi bôûi khung maøu vaøng. Ñöôøng caét ñöôïc toâ maøu xanh döông, caùc goùc cuûa ñöôøng daãn ñöôïc hieån thò baèng hình chöõ nhaät maøu cam, goùc ñang kích hoaït coù maøu ñoû. Caùc ñieàu kieän tieân quyeát: Chæ ñaùnh daáu moät baûn laëp laïi. 1879. SignaStation Ñeå hieäu chænh ñöôøng caét trong Packaging, tieán haønh nhö sau: 1. Thieát laäp cheá ñoä Preview trong Montage Window. 2. Choïn moät ñoái töôïng treân cöûa soå Montage ñeå laëp laïi. Ta nhaän ra caùc baûn laëp laïi bôûi khung maøu vaøng. 3. Choïn cheá ñoä WYSIWYG ñeå hieån thò ñoái töôïng döôùi daïng ñaày ñuû. Vaøo Edit/Preview. 4. Chuyeån sang OneUp Inspector vaø taïo ra khung caét nhieàu caïnh trong baûng Manual Trimming. 5. Chuyeån sang cheá ñoä hieäu chænh baèng caùch nhaán vaøo nuùt Edit. Baây giôø ta chænh söûa ñöôøng caét trong cöûa soå Montage baèng chuoät. Moãi ñoái töôïng laëp laïi coù moät ñöôøng caét. Noù ñöôïc xaùc ñònh trong maãu khuoân hay trong file CAD, noùi caùch khaùc noù ñöôïc xaùc ñònh bôûi hoäp ñieàu khieån bao quanh taøi lieäu goác coäng vôùi 3 mm buø hao. Ñeå deã daøng tröôùc tieân ta duøng chöùc naêng Special Treatment of Corners sau ñoù hieäu chænh noù. Ñeå löu taøi lieäu ta phaûi coù ñöôøng caét ñuùng. Neáu muoán choïn moät ñieåm môùi maø khoâng caàn phaûi veõ laïi hay xoaù ñöôøng line, ta huyû choïn ñieåm ñoù söû duïng Deselect Point. Ta coù theå thieát laäp vò trí chính xaùc cuûa nuùt ñöôïc choïn trong tröôøng Selected Point (x,y). Ñeå xaùc ñònh vò trí cuûa nuùt ñieàu chænh, ta cheøn toaï ñoä cuûa noù vaøo goùc traùi beân treân cuûa hoäp ñieàu khieån trong 2 tröôøng vaø nhaán Enter. 188 Kyõ thuaät bình trang ñieän töû Hoäp ñieàu khieån hieån thò trong cöûa soå Montage döôùi daïng khung maøu cam xung quanh ñoái töôïng laëp laïi ñöôïc choïn. - Hieäu chænh ñöôøng caét Nhaán chuoät vaøo cöûa soå Montage ñeå xaùc ñònh goùc cho ñöôøng caét. Nhaán chuoät 1 laàn ñeå gaùn goùc toaï ñoä cho ñieåm caàn chænh vaø ñaùnh daáu noù baèng hình vuoâng ñoû. - Xaùc ñònh loaïi ñöôøng caét 1. Trong cöûa soå Montage choïn ñoái töôïng laëp laïi muoán thay ñoåi ñöôøng caét. 2. Nhaán vaøo nuùt Edit trong One-Up Inspector. 3. Ñöôøng caét hieän taïi ñöôïc toâ saùng bôûi maøu xanh döông. 4. Ñaët 1 ñieåm vaø veõ ñöôøng caét môùi. 5. Loaïi ñöôøng caét xaùc ñònh hieån thò ôû beân traùi cuûa nuùt Clipping. 6. Nhaán vaøo nuùt Clip- ping ñeå aùp ñaët ñöôøng môùi veõ cho ñoái töôïng. 7. Khi ñaõ chính xaùc ta gaùn noù cho ñoái töôïng baèng nuùt Apply hay cho toaøn theå tôø in baèng Apply All. 1899. SignaStation 9.3 Documents Documents & Pages Selection - vôùi coâng cuï naøy ta coù theå gaùn caùc trang cuûa taøi lieäu goác vaøo tôø in. Trong hoäp thoaïi naøy ta coù theå choïn caùc trang khaùc nhau töø caùc taøi lieäu khaùc nhau vaø xaùc ñònh thöù töï xuaát hieän treân tôø in. Hoäp thoaïi Documents & Pages Selection goàm 3 phaàn coù quan heä vôùi nhau: - Caùc taøi lieäu PostScript ñaõ môû ñöôïc lieät keâ trong danh saùch cuoän Documents. - Danh saùch Pages hieån thò caùc trang vaø caùc baûn taùch maøu cuûa taøi lieäu. Töø danh saùch naøy ta choïn caùc trang rieâng leû cuûa taøi lieäu PostScript. - Danh saùch Active Pages goàm caùc trang ñöôïc ñaët vaøo tôø in. 190 Kyõ thuaät bình trang ñieän töû a. Documents. Trong danh saùch Documents, ta coù theå thaáy taát caû caùc taøi lieäu ñaõ môû vôùi chöùc naêng New. Neáu ñöôïc ñaùnh daáu trong danh saùch, thì caùc trang trong noù seõ hieån thò ôû Pages. - Cheá ñoä Composite. Neáu taøi lieäu goác laø file toång hôïp, SignaStation seõ laøm vieäc vôùi cheá ñoä Mode. Doøng chöõ Documents - Composite hieån thò ôû doøng ñaàu tieân cuûa danh saùch Documents. - Parser. Parser phaân tích taøi lieäu goác vaø taùch noù thaønh caùc baûn maøu vaø caùc trang. Choïn Automatic neáu taøi lieäu goác khoâng taïo ra baèng caùc chöông trình ñöôïc lieät keâ trong Custom. Neáu taøi lieäu PostScript khoâng chính xaùc choïn Use Default Bounding Box, tuy nhieân ta phaûi xaùc ñònh caùc giaù trò chính xaùc cho Bounding Box trong Preferences/PS-Sources. 1919. SignaStation b. New Ñeå taûi moät taøi lieäu môùi choïn New. Ta coù theå choïn moät hay nhieàu taøi lieäu khaùc nhau baèng caùch nhaán Shift hay Ctrl. Neáu choïn sai, moät thoâng baùo xuaát hieän Thay ñoåi thieát laäp Parser vaø laëp laïi caùc böôùc tieán haønh. 192 Kyõ thuaät bình trang ñieän töû c. Reparse Duøng ñeå kieåm tra laïi moät hay nhieàu taøi lieäu ñöôïc choïn trong danh saùch caùc taøi lieäu goác d. Remove Loaïi boû taøi lieäu ñöôïc choïn ra khoûi danh saùch. e. Info Ñeå xem thoâng tin toång quaùt cuûa taøi lieäu ñöôïc choïn. Phaàn sau chæ duøng cho taøi lieäu töông thích vôùi Adobe - Global Document Information: o Application: Kieåm tra phieân baûn duøng ñeå kieåm tra taøi lieäu. o First Page No: Naïp vaøo soá baát kyø ñöôïc gaùn laø trang ñaàu tieân. 1939. SignaStation o Bounding Box: Thænh thoaûng taøi lieäu PostScript khoâng chöùa hoaëc chöùa caùc thoâng tin sai. Chöông trình khoâng theå tieáp tuïc tröø khi ta xaùc ñònh ñònh daïng cho trang. - Trim Box: Caùc thieát laäp trong Trimbox phaûi gioáng vôùi ñònh daïng khoå caét. Caùc giaù trò trim ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: o Haàu heát taøi lieäu PDF ñöôïc gaùn ôû khoå caét. o Khi taøi lieäu Quark chöùa caùc daáu caét, SignaStation töï ñoäng xaùc ñònh khoå caét theo daáu caét. o Giaù trò vuøng caét maëc ñònh gioáng vôùi caùc giaù trò trong hoäp ñieàu khieån. Xaùc ñònh khoå caét theo caùch thuû coâng: o Width, Height/ Change Size: xaùc ñònh kích thöôùc cuûa khoå caét. o Origin x, Origin y/ Move Origin: xaùc ñònh vò trí khoå caét. o Preview: Ñöôøng thaúng maøu xanh laù caây hieån thò khoå caét. o Pagenumber for Preview: Soá trang hieån thò trong phaàn preview. o Standard/High Resolution: Choïn ñoä phaân giaûi chuaån hay cao ñeå xem. - Pages Danh saùch Pages hieån thò soá trang trong taøi lieäu PostScript ñöôïc choïn. 194 Kyõ thuaät bình trang ñieän töû - Overwrite: Nuùt naøy cho ta thay theá caùc trang ñaõ ñöôïc bình trong tay saùch vôùi caùc trang khaùc. - Insert: Nuùt naøy cho ta theâm vaøo moät hay nhieàu trang vaøo tay saùch hieän haønh, noù khoâng ñöôïc choïn trong 2 cheá ñoä Montage. Trang ñònh cheøn phaûi ñöôïc choïn trong danh saùch Pages trong cuøng luùc ñoù trang phía tröôùc noù cuõng phaûi ñöôïc choïn trong danh saùch Active Pages. - Add: Cho ta ñaët taát caùc caùc trang coù ñaùnh daáu leân tôø bình. - Show Color Neáu choïn nuùt naøy thì nuùt Assign color ñöôïc choïn, theâm vaøo ñoù teân cuûa caùc baûng taùch maøu seõ hieån thò trong danh saùch Pages trong töøng taøi lieäu PostScript. f. Ñoïc caùc teân maøu töø taøi lieäu goác. Ñeå Signa coù theå taïo ra taát caû caùc baûn maøu khi bình thì teân maøu phaûi ñöôïc nhaän ra trong file PostScript ôû Montage Inspector. Maøu phaûi ñöôïc ñaët teân chính xaùc. - Report missing color Khi theâm taøi lieäu PostScript vaøo tôø bình vaø taøi lieäu söû duïng caùc maøu khoâng ñöôïc bieát trong Montage Inspector thì chöông trình seõ baùo loãi khi ta choïn Warning if Missing Color. 1959. SignaStation Nhaán Add ñeå töï ñoäng nhaäp vaøo caùc maøu khoâng ñöôïc xaùc ñònh trong Montage Inspector hoaëc nhaán Cancel roài sau ñoù xaùc ñònh teân maøu trong Montage Inspector. - Automatic Color addition Khi choïn Autom.color addition, teân maøu ñöôïc töï ñoäng nhaäp vaøo nhö laø maøu kích hoaït töø file PostScript vaø ñöôïc ñaùnh daáu choïn. Khi laøm vieäc ôû cheá ñoä naøy ta khoâng caàn phaûi nhaán Apply All trong Montage Inspector ñeå gaùn caùc maøu trong tôø bình maø noù seõ ñöôïc laøm töï ñoäng. - Assign Colors Söû duïng chöùc naêng naøy ñeå copy teân maøu töø danh saùch Pages sang caùc hoäp thoaïi maøu cuûa Montage Inspector. Teân maøu coù theå goàm nhieàu kyù töï nhö Red GS 22 C 0443. Ñeå gaùn teân theo caùch thuû coâng trong danh saùch maøu cuûa Montage Inspector, choïn trang vôùi teân maøu phuø hôï trong danh saùch Pages vaø nhaán Assign Colors. g. Active pages Danh saùch naøy cho thaáy caùc trang goác vaø caùc trang ñöôïc duøng trong Signa, ta coù theå thaáy : - Maãu bình ñöôïc duøng cho caùc trang khi nhaäp vaøo (Index) - Taøi lieäu goác PostScript (Document) - Soá trang trong taøi lieäu PostScript (Page) - Vò trí tay saùch maø trang taøi lieäu ñöôïc gaùn vaøo (Sheet) - Trang taøi lieäu naèm ôû layer naøo (neáu laøm vieäc treân caùc layer khaùc nhau). 196 Kyõ thuaät bình trang ñieän töû 9.4 Page/OneUp Inspector Caùc thuaät ngöõ quan troïng caàn nhôù: Trimmed Format, Page Content, Clipping Region. - Trimmed format: Hoäp ñieàu chænh kích thöôùc noäi dung trang (thöôøng chæ ñeå canh chænh khoaûng traéng trong trang nhö chöøa leà, daáu caét,v.v…) . - Page Content: Noäi dung cuûa moät trang PostScript taïo ra töø caùc trình öùng duïng, bao goàm taát caû caùc phaàn töû coù treân trang ñoù keå caû caùc daáu hay khoaûng chöøa leà. - Clipping Region: Khoå cuoái cuøng sau khi ñaõ chænh trong Trimmed Format. SignaStation xaùc ñònh vò trí caùc phaàn töû ñöôïc in ra hay khoâng döïa vaøo Clipping Region. Thoâng thöôøng Trimmed Format coù khoå baèng vôùi khoå cuûa Page Content khi ñaët vaøo tôø bình. Nhö hình minh hoaï döôùi kích thöôùc vaø vò trí cuûa Page Content coù theå khaùc vôùi Clipping Region. Chæ nhöõng phaàn naøo cuûa Page Content laán ra ngoaøi Clipping Region laø seõ bò caét. Page Content thöôøng baèng vôùi Trimmed Format. Tuy nhieân coù moät soá tröôøng hôïp khaùc nhö: - Page Content chöùa caû phaàn chöøa leà (Bleed) vaø caùc daáu thaønh phaåm nhöng ta seõ duøng daáu cuûa SignaStation. - Trimmed Format laø A5 nhöng Page Content laø A4. Löu yù: Khoâng thay ñoåi kích thöôùc vaø noäi dung cuûa Page Content trong chöông trình SignaStation. Söû duïng Clipping Region ñeå xaùc ñònh ñoái töôïng naøo ñöôïc in hay khoâng ñöôïc in ra. 1979. SignaStation Vôùi Page/OneUp Inspector ta coù theå caùc ñònh chính xaùc vò trí vaø canh haøng caùc trang. a.Trimmed Format Trimmed Format ñöôïc duøng ñeå xaùc ñònh kích thöôùc vaø höôùng cuûa trang seõ xuaát treân tay saùch. - Orientation: Höôùng cuûa Trimmed Format. 198 Kyõ thuaät bình trang ñieän töû - X-, Y-Position: Toaï ñoä phía treân beân traùi cuûa Trimmed Format. Maëc ñònh goác cuûa tay saùch laø phía treân beân traùi. - Width, Height: Chieàu roäng vaø cao cuûa Trimmed Format treân tay saùch. - Page Index: Thöù töï trang tuøy theo thöù töï trong hoäp thoaïi Page Selection, cho thaáy maãu bình naøo ñöôïc choïn. - Master Page: Xaùc ñònh trang chuû ñang ñöôïc söû duïng. Löu yù: - Söû duïng Trimmed Format ñeå boá trí daáu caét vaø daáu gaáp chính xaùc. - Thoâng thöôøng Trimmed Format khoâng theå ñöôïc hieäu chænh trong suoát quaù trình bình khi vò trí ñöôïc xaùc ñònh bôûi caùc maãu bình. Trong kieåu bình töï do, Trimmed Format cho pheùp caùc trang ñöôïc boá trí chính xaùc treân tay saùch. - Ta coù theå xem Trimmed Format ôû cheá ñoä WYSI- WYG b. Distance to Origin, Scale vaø Clipping Region. - Distance to Origin o x, y: Toïa ñoä goùc traùi beân treân cuûa Page Content. o Scale: Thay ñoåi tæ leä % so vôùi hình goác. - Clipping region: o X-, Y-: Toaï ñoä goùc traùi beân cuûa Clipping Region. o Width, Height: Chieàu roäng vaø cao cuûa Clipping Region. - Preview Ta coù theå xem moät trang hay toaøn boä tôø bình ôû cheá ñoä WYSIWYG baèng caùch nhaán Ctrl+K. Maëc ñònh caùc trang seõ ñöôïc xem ôû ñoä phaân giaûi 72 dpi, ñeå xem ôû ñoä phaân giaûi cao hôn ta nhaán vaøo High Quality ñeå xem ôû ñoä phaân giaûi 144 dpi. 1999. SignaStation c. Master Page. Nhaán vaøo To Master ñeå xaùc laäp taát caû caùc thoâng soá cuûa trang cho trang chuû Montage Inspector. Ñeå thieát laäp taát caû caùc thoâng soá cuûa trang cho trang chuû ta chæ choïn moät trang trong cöûa soå Montage. Trang naøy khoâng theå xoay ñöôïc. Trang chuû cuûa trang naøo seõ ñöôïc hieån thò ôû phía phaûi trong Page Index. Trong caû 3 caùch trình baøy, ta duøng Layer ñeå xaùc ñònh caùc thoâng soá trang cho taát caû caùc Layer hay chæ cho moät soá Layer naøo ñoù. Thoâng thöôøng ta duøng On all. Locked giöõ moät trang naøo ñoù khoûi caùc thay ñoåi trong General hay Master Pages. 200 Kyõ thuaät bình trang ñieän töû 9.5 Marks Inspector Söû duïng Mark Inspector ñeå xaùc laäp vaø boá trí caùc daáu treân tôø in. Ta coù theå duøng caùc daáu coù saün hay töï taïo. 2019. SignaStation a. Default, User - Defined vaø Internal Job Marks. Ta coù theå choïn loaïi daáu söû duïng trong Menu sau: b.Default Marks Danh saùch caùc daáu maëc ñònh coù saün ñöôïc lieät keâ trong danh saùch cuoän sau: c. User - Defined marks Ta taïo ra caùc bon mark tuyø yù ôû ñònh daïng EPS hay DCS, DCS2 cho caùc daáu maøu trong Signa. Ñeå theâm bon marks töï taïo. Nhaán vaøo nuùt Add vaø choïn File vôùi ñònh daïng thích hôïp. 202 Kyõ thuaät bình trang ñieän töû d.Job - Internal Marks Laø caùc bon marks ñöôïc söû duïng tuøy theo caùc coâng vieäc cuï theå vaø ñöôïc löu trong thö muïc JobInternal Marks. Chæ coù Bon Text vaø bon chöõ môùi ñöôïc gaùn laø Job- Internal Marks.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiáo trình bình trang điện tử.pdf
Tài liệu liên quan