Lập trình hướng đối tượng - Chương 6: Cài đặt Interface

Giao diện là một dạng của lớp trừu tượng  Chỉ có các nguyên mẫu phương thức, thuộc tính, chỉ mục, được khai báo trong giao diện.  Tất cả các thành phần khai báo trong giao diện mặc định là public (nên không có từ khóa về mức độ truy cập trong khai báo các thuộc tính và phương thức)  Khi một lớp kế thừa một giao diện ta nói rằng lớp đó thực thi (Implement) giao diện

pdf9 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Lượt xem: 534 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lập trình hướng đối tượng - Chương 6: Cài đặt Interface, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 6. Cài đặt Interface #2 Nội dung  Khái niệm về giao diện (Interface)  Thiết kế  Các ví dụ minh họa #3 Định Nghĩa  Giao diện là một dạng của lớp trừu tượng  Chỉ có các nguyên mẫu phương thức, thuộc tính, chỉ mục, được khai báo trong giao diện.  Tất cả các thành phần khai báo trong giao diện mặc định là public (nên không có từ khóa về mức độ truy cập trong khai báo các thuộc tính và phương thức)  Khi một lớp kế thừa một giao diện ta nói rằng lớp đó thực thi (Implement) giao diện 3 #4 Cú pháp [MứcĐộTruyCập] Interface TênGiaoDiện [: GiaoDiệnCơ Sở] { //Nội dung giao diện }  Trong đó:  [MứcĐộTruyCập] : thường là public;  [: GiaoDiệnCơ Sở] : danh sách các Interface khác mà nó kế thừa, mỗi Interface các nhau bởi dấu phẩy (,) 4 #5 Ví dụ public interface IPlayerManager { public void PlayMusic(); public void PauseMusic(); public void Stop(); public int OnOff //thuộc tính của Interface { get ; } } 5 #6 Ví dụ (tt) public interface IPlayerManager { void PlayMusic(); void PauseMusic(); void Stop(); int OnOff // thuộc tính của Interface { get ; } } // Error ? 6 #7 Ví dụ (tt) public class Player : IPlayerManager { int _Switch; public void PlayMusic() { Console.WriteLine(“Music is playing ”); _Switch = 1 ; } public void PauseMusic() { Console.WriteLine(“Music is pause ”); _Switch = 0 ; } public void Stop() { Console.WriteLine(“Music is stopped ”); _Switch = -1 ; } } // Error ? 7 #8 Ví dụ (tt) public class Player : IPlayerManager { int _Switch; public void PlayMusic() { Console.WriteLine(“Music is playing ”); _Switch = 1 ; } public void PauseMusic() { Console.WriteLine(“Music is pause ”); _Switch = 0 ; } public void Stop() { Console.WriteLine(“Music is stopped ”); _Switch = -1 ; } public int OnOff { get { return _Switch ; } } } 8 #9 FAQs 9

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdflap_trinh_hdt_nguyen_minh_thichuong_6_giao_dien_6372_2021671.pdf
Tài liệu liên quan