Chương 4: XSL ngôn ngữ định kiểu mở rộng

SaiGon Tourist Tham quan miền Tây Lửa ViệtTourist Tuần Châu - Hạ Long

pdf52 trang | Chia sẻ: Huongnt365 | Lượt xem: 676 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chương 4: XSL ngôn ngữ định kiểu mở rộng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
   Ging viên: Nguyn c Cng Website: Email: cuongnguyenduc@gmail.com  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, / 0  I. GII THIU V XSL II. T O TÀI LIU XSLT III. XSL nâng cao  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, 1 2(34 XSL -> Extension Style Language XSL chuy n d liu ca xml ra dng html. XSL chia làm hai loi: XSLT (XSL Transformation):ngôn ng XSL chuyên v chuy n dch - thc hin vic rút trích d liu XML a vào khuôn dng HTML XSLFO (XSL Formating Object):ngôn ng XSL chuyên v nh dng- cung cp các thuc tính nh dng tài liu cho phong phú và a dng hn nh font ch , màu sc, hình nh Ghi chú: XSLFO có chc nng tng t CSS nhng cha c linh ng và uy n chuy n nên ta ch s d ng XSLT  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, (56(7 3 ( 1. S chuy n i d liu 2. Các loi nút (node) mà XSLT x lý c 3. Cu trúc tng quát file XSL 4. Mt s phn t XSL 5. Các lnh xsl 6. Mt s hàm thông dng 7. Thao tác trên file xsl  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, 8 9 :;< 3 D liu u vào(tài liu XML cn chuy n i) B x lý XSL D liu u ra( tài liu kt qu c hi n th) XSL stylesheet CU TRÚC CÂY CU TRÚC CÂY T P H!P CÁC NODE  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, = ><5?(@6<AB ni kh"i u tài liu chuy n dch. giá tr thuc tính ca tag. d liu chu#i v$n bn ghi chú tên ca phn t th% và t&p các phn t con gi a th% óng và th% m" nu có. gi chu#i nh danh URI ca không gian tên gi ni dung chu#i ch' th x lý ã loi b( hai ký t nh dng là . d liu text n)m gi a th% óng và th% m" 1. Document root (Nút gc) 2. Attribute (Thuc tính) 3. Comment (Chú thích) 4. Element (Phn t) 5. Namespace (không gian tên) 6. Pocessing instructor (Ch th x lý) 7. Text (v n b n) Có 7 lo i nút mà b x lý XSL nh n d ng và x lý c là:  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, C D EFG! EHIJE K-.) <xsl:stylesheet version=“1.0” xmlns:xsl=“ w3. org/TR/WD-xsl”| xmlns:xsl=“”> <!- - Các phn t XSL - ->  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, L D EFG! EHIJE K-.) NHÚNG TÀI LIU XSLT VÀO TÀI LIU XML <?xml-stylesheet type="text/xsl" href=“ng dn n file xsl"?>  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, M ( N OP(Q ( Template Apply-templates value-of sort copy-of copy  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, RS TUV.E),W.'E)X Cú pháp:  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, RR TUV.E),W.'E)X@EEB Ý ngh*a: Template là nn tng ca kin trúc lu&t c bn mà XSLT s dng S dng template ni dung trong ó xut hin nh mt ngõ xut Các thuc tính ca template: Thuc tính match Thuc tính name Thuc tính mode, s dng khi mun x lý cùng mt phn nhng trong các template khác nhau. Chú ý: cn phi có ít nht mt template trong toàn b tài liu ca chúng ta.  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, R/ TUV.'WW.0E),W.'E)VX Cú pháp: Ví d:  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, R1 TUV.'WW.0E),W.'E)VX@EEB Ý ngh*a: c dùng bên trong mt template. nh ngh*a mt t&p các node c x lý. X lý bt k+ template ‘con’ (phn t con ca phn t ang xét). Kt hp thuc tính select x lý node c th  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, R TUV.'WW.0E),W.'E)VX  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, R8 Y *ZTUV.'WW.0E),W.'E)VX <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="" xmlns:fo="">  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, R= TUV.['.)0&KX Cú pháp: Ví d: (bài t&p s 1) Ly giá tr ti nút OperatorName Tng t ti nút th 2  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, RC Y *Z['.)0&K <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="" xmlns:fo=""> Lien lac:  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, RL SQL Server magazine Penton Web Techniques CMP Wireless Business and Technology Sys-con media MSDN CMP  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, RM > 3    ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, /S TUV.-KX Cú pháp: Khi lnh Ý ngh*a: Ví d:  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, /R Y *ZTUV.-K X <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="" > 5"> chu de:  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, // TUV.\%)X Cú pháp: Khi lnh thc hin Ý ngh*a Ví d:  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, /1 TUV.!%&&V)X]TUV.\%)X Cú pháp: . . . Ý ngh*a Ví d  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, / ^%_' Giá tr ca thuc tính test là mt bi u thc so sánh ho,c mt Xpath. Kt qu ca bi u thc là true khi nó tr v mt trong các giá tr sau: Mt con s khác zero Mt b node có ít nht mt node Mt mnh (fragment) Tree Mt text string không phi là trng r#ng (non- empty  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, /8 Y *ZTUV.!%&&V)X]TUV.\%)X - Catagory A Catagory B Catagory  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, /= TUV.K&F0)'!%X Cú pháp: ni dung cn l,p Ý ngh*a: Ví d  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, /C Y *ZTUV.K&F0)'!%X <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="" Lien he:  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, /L `E Va %b, E%c*Z position(): V trí ca node hin hành trong t&p các node text(): Phn v$n bn (ni dung) ca mt phn t last(): V trí ca node cui cùng trong t&p node count(): s node trong t&p node contains(): tr v true nu i s u tiên cha i s th 2 starts-with(): tr v true nu i s th nht bt u v-i i s th 2  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, /M J! E%'& EJ! EFd K-.)U,. sort copy copy-of attribute element Comment  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, 1S TUV.V&FEX Cú pháp: Trong ó: order ->ki u sp xp: descending, accending data-type ->ki u d liu thao tác: text, number Ý ngh*a: Sp xp d liu u ra  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, 1R TUV.!&W0&K X Cú pháp:  Ý ngh*a: Sao chép mt phn cây gc – cây kt qu  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, 1/ Y *ZTUV.!&W0&KX <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="" > -->  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, 11 TUV.!&W X Cú pháp: Ý ngh*a: Sao chép mt phn cây gc – cây kt qu  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, 1 Y *ZEH%eW $ Ef& !ghi F'  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, 18 TUV.).),)E X Cú pháp: Ni dung phn t Ý ngh*a: To phn t m-i trên cây kt qu  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, 1= Y *ZTUV.).),)E X <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="">  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, 1C jE Ik 0 Ef& W%i El ,m- Kt qu nh sau: SQL Server magazine Web Techniques Wireless Business and Technology MSDN  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, 1L TUV.'EEF-nE) X Cú pháp: Giá tr thuc tính Ý ngh*a: To thuc tính cho cây u ra  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, 1M Y *ZTUV.'EEF-nE)X SQL Server magazine Web Techniques Wireless Business and Technology MSDN  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, S Y *ZUV.!&,,)E Operator name is  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, R jE Ik 0 TUV.!&,,)E X  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, / (f& oUDE <xsl:output method="xml | html | text" omit-xml-declaration="yes or no“ cdata-section-elements="CDATA sections" indent="yes or no"/> Ý ngh*a: Xut source tree -> result tree (xml|html|text) Chú ý: Phi là con trc tip ca  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, 1 g!'& Bin, h)ng (variable, constant) Binding (ràng buc) ,t tên cho templates (named templates) Tham s (parameter)  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, p-j]%q Khai báo: constant S dng:$VariableName Chú ý: Không c tham chiu t-i bn thân bin ó.  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, 8 p-j]%q Ly giá tr ca bin   ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, = p-*-@Fbn`!B Global: Khai báo ngoài các template Local: thuc mt template Ví d: 30 Fred  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, C p-*- Fred Barney Câu h(i: ly giá tr ca bin “name” nào?  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, L ',)*(),W.'E) To: Ni dung S dng: Ý ngh*a: Chèn ni dung vào l.i g/i temp  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, M O'F',)E)F Vn ,t ra: First name: Last name:  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, 8S O'F',)E)F Khai báo: Value Ví d: <xsl:value-of select="first"/> First name: Last name:  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, 8R O'F',)E)F Truyn tham s value  ! "#$ %&'(( $ !&)*!+,'-. !&, 8/ (rW E-,s SaiGon Tourist Tham quan min Tây La Vit Tourist Tun Châu - H Long

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfchuong_xslt_5754_1802999.pdf
Tài liệu liên quan