Lập trình CSS - Bài 13: Định kiểu HTML với CSS - Trịnh Hồng

Tóm tắt bài học Sử dụng thuộc tính style của HTML để định dạng kiểu trên một dòng Sử dụng phần tử