Cài đặt mdeammon

Cập nhật các thông số Dial-up để connect điện thoại Internet. ậ Chú ý: Trong trường hợp máy chủ cùng chạy Dial-up cho việc khác (ví dụng Wingate chạy độc lập), hãy tích vào tuỳ chọn như hình vẽ để MDEAMON có thể sử dụng dial-up này chung với các ứng dụng khác.

pdf10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2006 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cài đặt mdeammon, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 Cµi ®Æt MDEAMMON I. ChuÈn bÞ 1. Mét m¸y chñ ch¹y WindowsNT hoÆc Windows2000 (Server hoÆc Pro) 2. Ch¾c ch¾n r»ng trªn m¸y chñ nµy kh«ng ch¹y mét Email Server nµo (th­êng ë trong IIS hoÆc Exchange hoÆc Wingate hoÆc Lotus Server), nÕu cã h·y Disable c¸c dÞch vô SMTP vµ POP3 ®i. 3. Mét connection Internet 4. Tªn miÒn riªng d¹ng company.com.vn 5. UserName vµ Password truy cËp vµo hßm th­ chung (th­êng ghi trªn hîp ®ång, chó ý th«ng sè nµy th­êng kh¸c víi th«ng sè truy cËp Dial-up) 6. Bå cµi MDEMON 5.04 trë lªn. 7. M¸y chñ ®Æt ®i¹ chØ IP tÜnh (th­êng lµ 192.168.0.1) 8. C¸c m¸y tr¹m th«ng víi m¸y chñ qua TCP/IP (kÓ c¶ m¹ng ngang hµng) II. C¸ch cµi ®Æt vµ CONFIG 1. Cµi ®Æt MDEAMON 2. Khêi ®éng MDEAMON lªn 3.Vµo Menu SETUP -> PRIMARY DOMAIN 2 ThÎ DOMAIN/ISP CÊu h×nh c¸c th«ng sè: - DomainName : Gâ tªn miÒn riªng cña c«ng ty - HelloDomain : Gâ tªn miÒn riªng cña c«ng ty - DomainIP : §Þa chØ m¸y chñ ®ang cµi - ISP or smart host IP...: §Þa chØ m¸y chñ mail cña nhµ cung cÊp, cô thÓ VDC lµ: 203.162.0.24 hoÆc mail.vnn.vn Vietel lµ:203.162.22.2 hoÆc mail.vietel.com.vn FPT lµ: 203.162.7.34 hoÆc omail.fpt.vn - Víi 3 lôa chän bªn d­íi, chän lùa chän mét hoÆc hai ThÎ DNS 3 §iÒn c¸c tr­êng - Primare DNS...:§Þa chØ m¸y chñ DNS cña nhµ cung cÊp, cô thÓ VDC lµ: 203.162.0.11 Vietel lµ: 203.162.22.24 FPT lµ: 203.162.7.117 - Backup DNS...:§Þa chØ m¸y chñ DNS dù phßng cña nhµ cung cÊp, cô thÓ VDC lµ: 203.162.0.4 Vietel lµ: 203.162.22.25 FPT lµ: 203.162.7.131 4.Vµo Menu SETUP -> DOMAIN POP MAIL COllect... 4 CËp nhËt c¸c th«ng sè: - Hostname or IP :®Þa chØ IP cña m¸y chñ mail cña nhµ cung cÊp, cô thÓ: VDC lµ: 203.162.0.24 hoÆc mail.vnn.vn Vietel lµ:203.162.22.2 hoÆc mail.vietel.com.vn FPT lµ: 203.162.7.34 hoÆc omail.fpt.vn - Username: Tªn truy cËp hßm th­ - Password: mËt khÈu truy cËp 5 5.Vµo Menu SETUP -> RAS/DIAL-UP... è Enable chøc n¨ng dïng RAS ë thÎ ®Çu tiªn, bÊm APPLY 6 è CËp nhËt c¸c th«ng sè Dial-up ®Ó connect ®iÖn tho¹i Internet. è Chó ý: Trong tr­êng hîp m¸y chñ cïng ch¹y Dial-up cho viÖc kh¸c (vÝ dông Wingate ch¹y ®éc lËp), h·y tÝch vµo tuú chän nh­ h×nh vÏ ®Ó MDEAMON cã thÓ sö dông dial-up nµy chung víi c¸c øng dông kh¸c. 7 6.§Æt lÞch tù ®éng chuyÓn nhËn th­... Vµo menu SETUP- > Send and Recive Schedule... Config nh­ h×nh vÏ sau: 8 7.Khai b¸o User... Vµo Menu Account -> Account Manager 9 Mµn h×nh khai b¸o User míi. 8.Khai b¸o Outlook cho User Gièng hÖt nh­ khai b¸o th«ng th­êng: - §i¹ chØ In/Out mail: ®Þa chØ IPccña m¸y chñ ch¹y Mdaemon - §Þa chØ hßm th­ User@company.com.vn - Username vµ Pw: th«ng sè mµ b¹n khai b¸o cho hä 10 9.VÊn ®Ò quan träng kh¸c: - Cã thÓ göi nhËn mail b»ng Web qua ®Þa chØ Ip cña m¸y chñ (vÝ dô: m¸y chñ cã ®Þa chØ lµ 192.168.0.1) thÝ sö dông tr×nh duyÖt Web víi ®Þa chØ sau ®Ó göi nhËn mail: - §æi mËt khÈu mail

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCài đặt MDEAMMON.pdf
Tài liệu liên quan