Kỹ thuật nhân giống thủy sản

Xác định nguyên lý chung và tầm quan trọng của việc cho cá đẻ nhân tạo. l Phân biệt các giai đoạn phát triển tuyến sinh dục của cá. l Cơ chế sinh sản của cá. l Quy trình sản xuất cá giống nước ngọt. l Tiếp cận với những ứng dụng CNSH vào công tác giống thuỷ sản, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn địa phương và gia đình.

ppt60 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2139 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kỹ thuật nhân giống thủy sản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG SÖ PHAÏM SOÙC TRAÊNG KHOA TÖÏ NHIEÂN TOÅ SINH-KTNN HOÏC PHAÀN THUYÛ SAÛN HOÏC PHAÀN THUYÛ SAÛN Chöông 4 KYÕ THUAÄT SAÛN XUAÁT GIOÁNG THUYÛ SAÛN 4t MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC Xaùc ñònh nguyeân lyù chung vaø taàm quan troïng cuûa vieäc cho caù ñeû nhaân taïo. Phaân bieät caùc giai ñoaïn phaùt trieån tuyeán sinh duïc cuûa caù. Cô cheá sinh saûn cuûa caù. Quy trình saûn xuaát caù gioáng nöôùc ngoït. Tieáp caän vôùi nhöõng öùng duïng CNSH vaøo coâng taùc gioáng thuyû saûn, vaän duïng nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc vaøo thöïc tieãn ñòa phöông vaø gia ñình. NOÄI DUNG NGUYEÂN LYÙ CHUNG VAØ TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA VIEÄC CHO CAÙ ÑEÛ NHAÂN TAÏO. NHÖÕNG HIEÅU BIEÁT CÔ BAÛN VEÀ SINH SAÛN CUÛA CAÙC LOAØI CAÙ. KYÕ THUAÄT SAÛN XUAÁT CAÙ GIOÁNG. ÖÙùNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ SINH HOÏC TRONG COÂNG TAÙC GIOÁNG THUÛY SAÛN. Thaûo luaän 10’ Neâu caùc nguyeân lyù chung cuûa quaù trình sinh saûn cuûa caù? Taàm quan troïng cuûa vieäc sinh saûn? 1. NGUYEÂN LYÙ CHUNG VAØ TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA VIEÄC CHO CAÙ ÑEÛ NHAÂN TAÏO. 1.1. Nguyeân lyù chung - Sinh saûn laø quaù trình sinh hoïc phöùc taïp bao goàm nhieàu giai ñoaïn: Söï phaùt trieån vaø thaønh thuïc cuûa TSDsöï ñeû tröùngsöï thuï tinhsöï phaùt trieån cuûa phoâi vaø caù con. - Sinh saûn laø quaù trình thoáng nhaát cuûa caùc moái quan heä giöõa caùc yeáu toá sinh thaùi vaø caùc yeáu toá sinh lyù cuûa caù. 1. NGUYEÂN LYÙ CHUNG VAØ TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA VIEÄC CHO CAÙ ÑEÛ NHAÂN TAÏO. 1.1. Nguyeân lyù chung 1.2. Taàm quan troïng - Trong moâi tröôøng töï nhieân, caùc loaøi caù coùù söùc sinh saûn raát cao nhöng tyû leä hao huït cuõng raát lôùn. - Moät soá loaøi caù nuoâi khoâng theå sinh saûn töï nhieân trong moâi tröôøng nuoâi nhaân taïo. 1. NGUYEÂN LYÙ CHUNG VAØ TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA VIEÄC CHO CAÙ ÑEÛ NHAÂN TAÏO. 1.1. Nguyeân lyù chung 1.2. Taàm quan troïng -Khoâng phuï thuoäc veàø con gioáng ñaùnh baét ngoaøi töï nhieân - Chuû ñoäng saûn xuaát gioáng ñaùp öùng nhu caàu môû roäng vaø phaùt trieån ngheà nuoâi caù. - Laø phöông tieän nghieân cöùu di truyeàn, lai taïo, choïn gioáng - Taïo ra caùc gioáng coù caù môùi chaát löôïng toát. Vieäc nghieân cöùu sinh saûn nhaân taïo caù ñaõ ñöôïc caùc nhaø khoa hoïc treân theá giôùi heát söùc quan taâm khoâng chæ tröôùc ñaây maø ngay caû hieän taïi vaø töông lai. Tìm hieåu veà söï sinh saûn cuûa caùc loaøi caù vaø trình baøy döôùi hình thöùc “ Chöông trình truyeàn hình” 2. NHÖÕNG HIEÅU BIEÁT CÔ BAÛN VEÀ SINH SAÛN CUÛA CAÙC LOAØI CAÙ 2.1. Tuoåi thaønh thuïc 2.2. Caùc giai ñoaïn phaùt trieån tuyeán sinh duïc cuûa caù 2.3. Cô cheá sinh saûn cuûa caù 2.4. Caùc loaïi thuoác kích duïc toá ñang söû duïng phoå bieán trong sinh saûn nhaân taïo caù 2. NHÖÕNG HIEÅU BIEÁT CÔ BAÛN VEÀ SINH SAÛN CUÛA CAÙC LOAØI CAÙ 2.1. Tuoåi thaønh thuïc a.Theá naøo laø tuoåi thaønh thuïc cuûa caù? b. Cho bieát tuoåi thaønh thuïc cuûa moät soá loaøi caù nuoâi phoå bieán? Nhaän xeùt? c.Caùc yeáu toá coù quan heä maät thieát vôùi tuoåi thaønh thuïc cuûa caù? Vaän duïng vaøo vieäc nuoâi voã caù boá meï? Chöông trình Khuyeán ngö “ Saûn xuaátgioáng” Chöông trình truyeàn hình tröïc tieáp 0945154XXX 2.2. Caùc giai ñoaïn phaùt trieån tuyeán sinh duïc cuûa caù: 2. NHÖÕNG HIEÅU BIEÁT CÔ BAÛN VEÀ SINH SAÛN CUÛA CAÙC LOAØI CAÙ 2.2. Caùc giai ñoaïn phaùt trieån tuyeán sinh duïc cuûa caù 2.2. Caùc giai ñoaïn phaùt trieån tuyeán sinh duïc cuûa caù 2.2. Caùc giai ñoaïn phaùt trieån tuyeán sinh duïc cuûa caù 2.2. Caùc giai ñoaïn phaùt trieån tuyeán sinh duïc cuûa caù 2.2. Caùc giai ñoaïn phaùt trieån tuyeán sinh duïc cuûa caù 2.2. Caùc giai ñoaïn phaùt trieån tuyeán sinh duïc cuûa caù 2. NHÖÕNG HIEÅU BIEÁT CÔ BAÛN VEÀ SINH SAÛN CUÛA CAÙC LOAØI CAÙ 2.3. Cô cheá sinh saûn cuûa caù Troø chôi coù thöôûng Chaân thaønh caûm ôn quyù baø con 3. KYÕ THUAÄT SAÛN XUAÁT CAÙ GIOÁNG 3.1. Kyõ thuaät sinh saûn nhaân taïo loaøi caù nöôùc ngoït 3.1.1. Kyõ thuaät nuoâi voã caù boá meï: 3.1.2. Kyõ thuaät cho caù ñeû nhaân taïo: 3.2. Kyõ thuaät öông nuoâi caù gioáng 3.3. Kyõ thuaät vaän chuyeån caù gioáng 3. KYÕ THUAÄT SAÛN XUAÁT CAÙ GIOÁNG 3.1. Kyõ thuaät sinh saûn nhaân taïo loaøi caù nöôùc ngoït 3.1.1. Kyõ thuaät nuoâi voã caù boá meï 3. KYÕ THUAÄT SAÛN XUAÁT CAÙ GIOÁNG 3.1. Kyõ thuaät sinh saûn nhaân taïo loaøi caù nöôùc ngoït 3.1.2. Kyõ thuaät cho caù ñeû nhaân taïo Choïn caù ñeû Lieàu tieâm kích duïc toá Pha thuoác vaø caùch tieâm Caù ñeû - tröùng thuï tinh AÁp tröùng thaønh caù boät Choïn caù ñöïc, caù caùi Duøng: Naõo thuøy theå; HCG; LRHa; hoãn hôïp caùc loaïi kích duïc toá: Caùch pha, caùch tieâm, soá laàn tieâm Caù ñeû  thuï tinh nhaân taïo Söû duïng beå voøng Các loại chất kích thích sinh sản và kích dục tố  Trung Quốc Việt Nam LH-RHa Trung quốc não thùy trong aceton Tiêm thuốc kích dục tố cho cá bố mẹ Vuốt trứng cá cái          Hình Khử dính trứng bằng Tanin Ấp trứng khử dính trong bình vây 3. KYÕ THUAÄT SAÛN XUAÁT CAÙ GIOÁNG 3.2. Kyõ thuaät öông nuoâi caù gioáng 3. KYÕ THUAÄT SAÛN XUAÁT CAÙ GIOÁNG 3.2. Kyõ thuaät öông nuoâi caù gioáng 3. KYÕ THUAÄT SAÛN XUAÁT CAÙ GIOÁNG 3.2. Kyõ thuaät öông nuoâi caù gioáng Bón vôi cho ao 3. KYÕ THUAÄT SAÛN XUAÁT CAÙ GIOÁNG 3.2. Kyõ thuaät öông nuoâi caù gioáng 3. KYÕ THUAÄT SAÛN XUAÁT CAÙ GIOÁNG 3.2. Kyõ thuaät öông nuoâi caù gioáng 3. KYÕ THUAÄT SAÛN XUAÁT CAÙ GIOÁNG 3.2. Kyõ thuaät öông nuoâi caù gioáng 3. KYÕ THUAÄT SAÛN XUAÁT CAÙ GIOÁNG 3.2. Kyõ thuaät öông nuoâi caù gioáng 3. KYÕ THUAÄT SAÛN XUAÁT CAÙ GIOÁNG 3.2. Kyõ thuaät öông nuoâi caù gioáng 3. KYÕ THUAÄT SAÛN XUAÁT CAÙ GIOÁNG 3.3. Kyõ thuaät vaän chuyeån caù gioáng 3.3.1. Chaát löôïng caù gioáng tröôùc khi vaän chuyeån 3.3.2. Phöông phaùp luyeän caù tröôùc khi vaän chuyeån - GÑ1: Luyeän caù taïi ao öông - GÑ2: Luyeän caù trong ao vôùi maät ñoä daøy - GÑ3: Luyeän caù trong beå 3.3.3. Phöông phaùp vaän chuyeån - Vaän chuyeån ñöôøng ngaén - Vaän chuyeån ñöôøng daøi 3.3.4. Caùch thaû caù sau khi vaän chuyeån Neâu 1 soá öùng duïng cuûa CNSH trong saûn xuaát gioáng Thuûy saûn? 4. ÖÙùNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ SINH HOÏCTRONG COÂNG TAÙC GIOÁNG THUÛY SAÛN 4.1. Nhaäp noäi gioáng caù nuoâi môùi 4.2. Di gioáng thuaàn hoaù caù 4.3. Lai taïo, choïn gioáng caù 4.4. Taïo caù roâ phi ñôn tính ñöïc baèng caùch xöû lyù hoocmon 4. ÖÙùNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ SINH HOÏC TRONG COÂNG TAÙC GIOÁNG THUÛY SAÛN 4.1. Nhaäp noäi gioáng caù nuoâi môùi - Nhoùm caù Chaâu Phi: caù roâ phi ñen, caù roâ phi vaèn, caù treâ phi - Nhoùm caù cheùp Trung Quoác: caù meø hoa, caù traém coû, caù meø traéng Hoa nam - Nhoùm caù cheùp AÁn Ñoä: caù rohu, caù mirgan, caù calta - Nhoùm caù Chaâu Myõ: caù traâu mieäng roäng - Nhoùm caù cheùp Chaâu AÂu: caù cheùp Hung kính, Caù cheùp Hung vaûy. - Nhoùm caù Ñoâng Nam AÙ: caù muøi, caù cheùp vaøng, 4 doøng caù roâ phi raèn 4. ÖÙùNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ SINH HOÏC TRONG COÂNG TAÙC GIOÁNG THUÛY SAÛN 4.2. Di gioáng thuaàn hoaù caù - Di caùc loaøi caù nuoâi töø mieàn Baéc vaøo mieàn Nam: Caù meø traéng, meø hoa, traém coû, caù cheùp. - Di caùc loaøi caù töø mieàn Nam ra mieàn Baéc: Caù roâ phi vaèn, caù treâ phi, caù meø vinh phaùt trieån toát. Caù muøi, caù tra coøn bò cheát reùt vaøo muøa ñoâng. 4. ÖÙùNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ SINH HOÏC TRONG COÂNG TAÙC GIOÁNG THUÛY SAÛN 4.3. Lai taïo, choïn gioáng caù - Lai kinh teá caù cheùp vôùi caù cheùp - Lai kinh teá caù treâ - Taïo ra doøng caù cheùp choïn gioáng V1 baèng lai keùp vaø choïn loïc haøng loaït Rô phi đỏ Rô phi Rô phi đơn tính Rô phi vằn Rô phi xanh Cá rôhu Cá catla Cá chép vàng 4.3.2 Lai kinh tế cá trê. Kết quả lai cá trê phi với cá trê nội địa con lai có tỉ lệ sống cao 4. ÖÙùNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ SINH HOÏC TRONG COÂNG TAÙC GIOÁNG THUÛY SAÛN 4.4. Taïo caù roâ phi ñôn tính ñöïc baèng caùch xöû lyù hoocmon Nghieân cöùu sô ñoà coâng ngheä saûn xuaát caù gioáng roâ phi ñôn tính ñöïc trong giai- Hình 23 Sô ñoà coâng ngheä saûn xuaát gioáng caù roâ phi ñôn tính ñöïc trong giai Ấp trứng khử dính trong bình vây Ấp trứng không khử dính trong bể vòng      Bể ấp trứng Rô phi Chọn cá chép đẻ nhân tạo

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptKy thuat san xuat giong thuy san.ppt