Kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng năm 2002 môn Địa lí

Câu I (3,0 điểm) 1. Trình bày vùng đặc quyền vềkinh tếvà thềm lục địa của Việt Nam. Việc đánh bắt hải sản của ngưdân nước ta ởngưtrường quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa có ý nghĩa nhưthếnào vềan ninh quốc phòng? 2. Vì sao tình trạng thiếu việc làm ởViệt Nam hiện nay vẫn còn diễn ra gay gắt? Trình bày các hướng giải quyết việc làm cho người lao động ởnước ta. Câu II (2,0 điểm) Chứng minh rằng nước ta có nhiều thếmạnh vềtựnhiên đểphát triển công nghiệp điện lực. Kểtên 4 nhà máy thuỷ điện với công suất mỗi nhà máy từ400 MW trởlên đang hoạt động ởViệt Nam.

pdf18 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Lượt xem: 1594 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng năm 2002 môn Địa lí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®Ò chÝnh thøc Kú thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2002 M«n thi: §Þa lÝ (Thêi gian lµm bµi: 180 phót) C©u 1 Con ng−êi lµ nguån lùc quan träng bËc nhÊt ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi. Anh (chÞ) h·y tr×nh bµy: a) §Æc ®iÓm nguån lao ®éng vµ t×nh h×nh sö dông lao ®éng ë n−íc ta hiÖn nay. (§H: 2,0 ®iÓm; C§: 2,5 ®iÓm) b) ¶nh h−ëng cña sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo ngµnh vµ theo l·nh thæ ®Õn vÊn ®Ò viÖc lµm ë n−íc ta. (§H: 1,5 ®iÓm). ThÝ sinh chØ thi vµo cao ®¼ng kh«ng ph¶i lµm c©u 1.b. C©u 2 §«ng Nam Bé lµ vïng cã nhiÒu tiÒm n¨ng ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ. Anh (chÞ) h·y: a) Gi¶i thÝch v× sao §«ng Nam Bé cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhÊt so víi c¸c vïng kh¸c trong c¶ n−íc. (§H: 2,5 ®iÓm; C§: 3,5 ®iÓm) b) Chøng minh r»ng §«ng Nam Bé cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn tæng hîp kinh tÕ biÓn. (§H: 1,0 ®iÓm; C§: 1,5 ®iÓm) C©u 3 Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y: Tæng trÞ gi¸ xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam trong thêi k× 1994 – 2000 (triÖu ®« la MÜ) N¨m XuÊt khÈu NhËp khÈu 1994 4054,3 5825,8 1996 7255,9 11143,6 1997 9185,0 11592,3 1998 9360,3 11499,6 2000 14308,0 15200,0 (Nguån: Niªn gi¸m thèng kª 2000, NXB Thèng kª, 2001. tr. 400) a) H·y vÏ biÓu ®å thÝch hîp thÓ hiÖn c¬ cÊu xuÊt nhËp khÈu trong thêi k× 1994 – 2000. (§H: 1,5 ®iÓm; C§: 2,5 ®iÓm) b) Dùa vµo b¶ng sè liÖu ®· cho, h·y rót ra c¸c nhËn xÐt vÒ t×nh h×nh xuÊt nhËp khÈu cña n−íc ta trong thêi k× nµy. (§H: 1,5 ®iÓm). ThÝ sinh chØ thi vµo cao ®¼ng kh«ng ph¶i lµm c©u 3.b. ------- HÕt ------ C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm Hä vµ tªn thÝ sinh ........................................... Sè b¸o danh .......................... bé gI¸O DôC Vµ §µO T¹O kú THI TUYÓN SINH §¹I HäC, CAO §¼NG N¡M 2003 ®Ò chÝnh thøc M«n thi: §Þa lý Khèi C (Thêi gian lµm bµi: 180 phót) ------------------------------------------------------------------- C©u 1 (3,5 ®iÓm). Giao th«ng vËn t¶i lµ ngµnh cã t¸c ®éng to lín ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. Anh (chÞ) h·y: a) Tr×nh bµy hiÖn tr¹ng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cña ngµnh giao th«ng vËn t¶i n−íc ta. b) Gi¶i thÝch t¹i sao viÖc t¨ng c−êng kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng vËn t¶i cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng ®èi víi sù h×nh thµnh c¬ cÊu kinh tÕ cña vïng duyªn h¶i miÒn Trung. C©u 2 (3,5 ®iÓm). Trung du - miÒn nói phÝa B¾c vµ T©y Nguyªn lµ hai vïng cã vai trß quan träng trong chiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña n−íc ta. Anh (chÞ) h·y: a) So s¸nh nh÷ng thÕ m¹nh vÒ tù nhiªn ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghiÖp gi÷a hai vïng nµy. b) X¸c ®Þnh tªn nhµ m¸y, ®Þa ®iÓm x©y dùng, c«ng suÊt thiÕt kÕ cña hai nhµ m¸y thuû ®iÖn lín nhÊt ®ang ho¹t ®éng ë mçi vïng. C©u 3 (3,0 ®iÓm). Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y: DiÖn tÝch, n¨ng suÊt vµ s¶n l−îng lóa c¶ n¨m cña n−íc ta trong thêi k× 1990 - 2000 N¨m DiÖn tÝch (ngh×n ha) N¨ng suÊt (t¹/ha) S¶n l−îng (ngh×n tÊn) 1990 6042,8 31,8 19225,1 1993 6559,4 34,8 22836,5 1995 6765,6 36,9 24963,7 1997 7099,7 38,8 27523,9 1998 7362,7 39,6 29145,5 2000 7666,3 42,4 32529,5 (Nguån: Niªn gi¸m thèng kª 2001, NXB Thèng kª, 2002, trang 85) Anh (chÞ) h·y: a) VÏ biÓu ®å thÝch hîp nhÊt thÓ hiÖn tèc ®é t¨ng tr−ëng vÒ diÖn tÝch, n¨ng suÊt vµ s¶n l−îng lóa c¶ n¨m trong thêi k× 1990 - 2000. b) NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch nguyªn nh©n cña sù t¨ng tr−ëng ®ã. --------------- HÕt --------------- C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn thÝ sinh .......................................... Sè b¸o danh.......................................... bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®Ò chÝnh thøc §Ò thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2004 M«n: §Þa LÝ, Khèi C Thêi gian lµm bµi: 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò. -------------------------------------------- C©u I (3,5 ®iÓm) C«ng nghiÖp cã vai trß quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n−íc. Anh (chÞ) h·y: 1. Chøng minh r»ng c¬ cÊu ngµnh c«ng nghiÖp n−íc ta t−¬ng ®èi ®a d¹ng vµ ®ang chuyÓn biÕn ®Ó ngµy cµng hîp lÝ h¬n. 2. Gi¶i thÝch t¹i sao vïng §«ng Nam Bé cã møc ®é tËp trung c«ng nghiÖp theo l·nh thæ vµo lo¹i cao nhÊt c¶ n−íc. C©u II (3,5 ®iÓm) Duyªn h¶i miÒn Trung lµ vïng cã nhiÒu tiÒm n¨ng ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. Anh (chÞ) h·y: 1. X¸c ®Þnh tªn c¸c tØnh, thµnh phè (t−¬ng ®−¬ng cÊp tØnh) thuéc Duyªn h¶i miÒn Trung theo thø tù tõ B¾c vµo Nam. 2. Ph©n tÝch c¸c thÕ m¹nh vÒ n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ng− nghiÖp vµ ¶nh h−ëng cña chóng ®Õn sù h×nh thµnh c¬ cÊu kinh tÕ cña vïng. C©u III (3,0 ®iÓm) Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y: D©n sè trung b×nh cña n−íc ta ph©n theo thµnh thÞ vµ n«ng th«n trong thêi k× 1990-2002 (§¬n vÞ: 1000 ng−êi) N¨m Thµnh thÞ N«ng th«n 1990 1994 1996 1998 2001 2002 12880,3 14425,6 15419,9 17464,6 19469,3 20022,1 53136,4 56398,9 57736,5 57991,7 59216,5 59705,3 (Nguån: Niªn gi¸m thèng kª CHXHCN ViÖt Nam. NXB Thèng kª, 2003, trang 27) Anh (chÞ) h·y: 1. VÏ biÓu ®å thÝch hîp nhÊt thÓ hiÖn c¬ cÊu d©n sè ph©n theo thµnh thÞ vµ n«ng th«n ë n−íc ta trong thêi k× 1990-2002. 2. Tõ biÓu ®å ®· vÏ, nhËn xÐt vµ gi¶i thÝch nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù thay ®æi ®ã. ...................................................................................................... C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn thÝ sinh..................................................................Sè b¸o danh.......................................... bé gI¸O DôC Vµ §µO T¹O §Ò THI TUYÓN SINH §¹I HäC, CAO §¼NG N¡M 2005 ®Ò chÝnh thøc M«n: §Þa lÝ, Khèi C Thêi gian lµm bµi: 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò C©u I (3,5 ®iÓm) D©n c− n−íc ta cã ®Æc ®iÓm chung lµ ph©n bè kh«ng ®Òu. Anh (chÞ) h·y: 1) Chøng minh r»ng ®ång b»ng s«ng Hång cã mËt ®é d©n sè cao nhÊt c¶ n−íc vµ d©n c− ph©n bè rÊt kh«ng ®Òu gi÷a c¸c ®Þa ph−¬ng ë ®ång b»ng nµy. 2) Gi¶i thÝch t¹i sao cã t×nh tr¹ng trªn ë ®ång b»ng s«ng Hång. C©u II (3,5 ®iÓm) Ngµnh ngo¹i th−¬ng cã vai trß to lín trong c«ng cuéc x©y dùng vµ ®æi míi ®Êt n−íc. Anh (chÞ) h·y: 1) Ph©n tÝch c¸c nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn ngo¹i th−¬ng ë n−íc ta. 2) Gi¶i thÝch t¹i sao c¸c nhãm hµng c«ng nghiÖp nhÑ - tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ thñy s¶n lµ nh÷ng hµng hãa xuÊt khÈu chñ lùc vµ cã tèc ®é t¨ng tr−ëng nhanh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. C©u III (3,0 ®iÓm) Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y: HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt ë T©y Nguyªn vµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long n¨m 2002 (®¬n vÞ tÝnh: ngh×n ha) Tæng diÖn tÝch §Êt n«ng nghiÖp §Êt l©m nghiÖp §Êt chuyªn dïng vµ ®Êt ë §Êt ch−a sö dông T©y Nguyªn 5447,5 1287,9 3016,3 182,7 960,6 §ång b»ng s«ng Cöu Long 3973,4 2961,5 361,0 336,7 314,2 (Nguån: Niªn gi¸m thèng kª 2003, NXB Thèng kª, 2004, tr. 15) Anh (chÞ) h·y: 1) VÏ biÓu ®å thÝch hîp nhÊt thÓ hiÖn quy m« vµ c¬ cÊu sö dông ®Êt ë T©y Nguyªn vµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long n¨m 2002. 2) Dùa vµo biÓu ®å ®· vÏ, so s¸nh vµ gi¶i thÝch ®Æc ®iÓm c¬ cÊu sö dông ®Êt ë hai vïng nªu trªn. --------------- HÕt --------------- C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn thÝ sinh .......................................... Sè b¸o danh.......................................... Mang Giao duc Edunet - Bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o §Ò chÝnh thøc ®Ò thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2006 M«n: ®Þa lÝ, khèi C Thêi gian lµm bµi: 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò PhÇn chung cho tÊt c¶ c¸c thÝ sinh C©u I (3,5 ®iÓm) T©y Nguyªn lµ mét trong nh÷ng vïng kinh tÕ quan träng cña n−íc ta. Anh (chÞ) h·y: 1) Ph©n tÝch c¸c nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn ngµnh khai th¸c, chÕ biÕn l©m s¶n vµ thñy ®iÖn ë vïng nµy. 2) Gi¶i thÝch v× sao viÖc trång c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy ë T©y Nguyªn cã ý nghÜa to lín kh«ng nh÷ng vÒ mÆt kinh tÕ, x· héi, mµ c¶ vÒ mÆt m«i tr−êng. C©u II (3,0 ®iÓm) Cho b¶ng sè liÖu sau ®©y: T×nh h×nh ph¸t triÓn d©n sè cña ViÖt Nam trong giai ®o¹n 1995 - 2003 N¨m Tæng sè d©n (ngh×n ng−êi) Sè d©n thµnh thÞ (ngh×n ng−êi) Tèc ®é gia t¨ng d©n sè (%) 1995 1998 2000 2001 2003 71 995,5 75 456,3 77 635,4 78 685,8 80 902,4 14 938,1 17 464,6 18 771,9 19 469,3 20 869,5 1,65 1,55 1,36 1,35 1,47 (Nguån: Niªn gi¸m thèng kª 2004, NXB Thèng kª, 2005, tr. 41) Anh (chÞ) h·y: 1) VÏ biÓu ®å thÝch hîp nhÊt thÓ hiÖn t×nh h×nh ph¸t triÓn d©n sè tõ b¶ng sè liÖu ®· cho. 2) NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch t×nh h×nh ph¸t triÓn d©n sè cña n−íc ta trong giai ®o¹n 1995 - 2003. PhÇn tù chän: ThÝ sinh chän c©u III.a hoÆc c©u III.b C©u III.a. Theo ch−¬ng tr×nh THPT kh«ng ph©n ban (3,5 ®iÓm) Ngµnh c«ng nghiÖp cña n−íc ta ®· vµ ®ang ®−îc hoµn thiÖn vÒ c¬ cÊu ngµnh vµ c¬ cÊu l·nh thæ. Anh (chÞ) h·y: 1) Chøng minh sù ph©n hãa l·nh thæ cña ngµnh c«ng nghiÖp n−íc ta. 2) Gi¶i thÝch v× sao §ång b»ng s«ng Hång vµ vïng phô cËn cã møc ®é tËp trung c«ng nghiÖp theo l·nh thæ vµo lo¹i cao nhÊt trong c¶ n−íc. C©u III.b. Theo ch−¬ng tr×nh THPT ph©n ban thÝ ®iÓm (3,5 ®iÓm) Du lÞch ®−îc x¸c ®Þnh lµ mét trong nh÷ng ngµnh kinh tÕ mòi nhän cña ®Êt n−íc. Anh (chÞ) h·y: 1) Ph©n tÝch c¸c tµi nguyªn du lÞch cña n−íc ta. 2) X¸c ®Þnh tªn, ®Þa ®iÓm, n¨m ®−îc c«ng nhËn cña 5 di s¶n (vËt thÓ) thiªn nhiªn vµ v¨n hãa thÕ giíi ë ViÖt Nam. -------------------------HÕt------------------------- C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn thÝ sinh.....................................................sè b¸o danh..................................................... Bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o §Ò chÝnh thøc §Ò thi tuyÓn sinh ®¹i häc, Cao ®¼ng n¨m 2007 M«n: §Þa lÝ, khèi C Thêi gian lµm bµi: 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò PhÇn chung cho tÊt c¶ thÝ sinh C©u I. (3,5 ®iÓm) C©y c«ng nghiÖp ngµy cµng chiÕm tØ träng cao trong c¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë n−íc ta. Anh (chÞ) h·y: 1) Ph©n tÝch ý nghÜa cña viÖc ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp. 2) Gi¶i thÝch v× sao c©y c«ng nghiÖp l¹i ®−îc ph¸t triÓn m¹nh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. C©u II. (3,0 ®iÓm) Cho b¶ng sè liÖu sau: Khèi l−îng hµng ho¸ vËn chuyÓn ph©n theo ngµnh vËn t¶i cña n−íc ta §¬n vÞ: Ngh×n tÊn N¨m §−êng s¾t §−êng bé §−êng s«ng §−êng biÓn 1990 1998 2000 2003 2005 2 341 4 978 6 258 8 385 8 838 54 640 123 911 141 139 172 799 212 263 27 071 38 034 43 015 55 259 62 984 4 359 11 793 15 553 27 449 33 118 (Nguån: Niªn gi¸m thèng kª 2005, NXB Thèng kª, 2006, trang 474) Anh (chÞ) h·y: 1) VÏ biÓu ®å thÝch hîp nhÊt thÓ hiÖn tèc ®é t¨ng tr−ëng khèi l−îng hµng ho¸ vËn chuyÓn cña tõng ngµnh vËn t¶i ë n−íc ta trong thêi k× 1990 - 2005. 2) NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch sù t¨ng tr−ëng ®ã. PhÇn tù chän (ThÝ sinh chØ ®−îc chän lµm mét trong hai c©u: III.a hoÆc III.b) C©u III.a. Theo ch−¬ng tr×nh THPT kh«ng ph©n ban (3,5 ®iÓm) §ång b»ng s«ng Hång lµ mét trong hai vïng träng ®iÓm l−¬ng thùc lín nhÊt cña n−íc ta. Anh (chÞ) h·y: 1) Ph©n tÝch c¸c nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn c©y l−¬ng thùc ë vïng nµy. 2) Gi¶i thÝch v× sao s¶n l−îng l−¬ng thùc b×nh qu©n theo ®Çu ng−êi ë §ång b»ng s«ng Hång l¹i thÊp h¬n møc b×nh qu©n cña c¶ n−íc (362,2 kg/ng−êi so víi 475,8 kg/ng−êi n¨m 2005). C©u III.b. Theo ch−¬ng tr×nh THPT ph©n ban thÝ ®iÓm (3,5 ®iÓm) Vïng kinh tÕ träng ®iÓm (VKTT§) lµ vïng cã ý nghÜa ®Æc biÖt ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña n−íc ta. Anh (chÞ) h·y: 1) Ph©n tÝch nh÷ng ®Æc ®iÓm cña VKTT§. 2) X¸c ®Þnh tªn c¸c tØnh, thµnh phè (t−¬ng ®−¬ng cÊp tØnh) thuéc VKTT§ B¾c Bé, VKTT§ miÒn Trung vµ VKTT§ Nam Bé. ------------------------HÕt----------------------- - ThÝ sinh kh«ng ®−îc sö dông tµi liÖu. - C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn thÝ sinh ........................................................ Sè b¸o danh................................ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: ĐỊA LÍ, khối C ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu I (3,5 điểm) Anh (chị) hãy: 1. Nêu những điểm chung của các ngành công nghiệp năng lượng, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản ở nước ta. 2. Phân tích thế mạnh để phát triển từng ngành nói trên. Câu II (3,0 điểm) Cho bảng số liệu: Giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành của nước ta Đơn vị: tỉ đồng Năm Trồng trọt Chăn nuôi Dịch vụ 1990 16 393,5 3 701,0 572,0 1995 66 793,8 16 168,2 2 545,6 1999 101 648,0 23 773,2 2 995,0 2001 101 403,1 25 501,4 3 273,1 2005 134 754,5 45 225,6 3 362,3 Anh (chị) hãy: 1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành của nước ta thời kì 1990 – 2005. 2. Nhận xét và giải thích về cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp trong thời kì nói trên. PHẦN RIÊNG Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu: III.a hoặc III.b Câu III.a. Theo chương trình KHÔNG phân ban (3,5 điểm) Phát triển cây công nghiệp là một hướng quan trọng trong sản xuất nông nghiệp nước ta. Anh (chị) hãy: 1. Trình bày sự khác nhau về điều kiện sản xuất cây công nghiệp giữa vùng Trung du và miền núi phía Bắc với vùng Đông Nam Bộ. 2. Phân tích khả năng phát triển cây công nghiệp ở đồng bằng nước ta. Câu III.b. Theo chương trình phân ban (3,5 điểm) Anh (chị) hãy: 1. Chứng minh rằng khí hậu, thủy văn nước ta có sự phân hóa đa dạng. 2. Trình bày sự chuyển dịch kinh tế nông thôn nước ta. Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh...................................................................Số báo danh......................................... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) 1. Nêu các đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam. Phân tích các thế mạnh về tự nhiên của khu vực đồng bằng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. 2. Việc mở rộng, đa dạng hoá các loại hình đào tạo có ý nghĩa như thế nào đối với vấn đề giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay ? Câu II (3,0 điểm) 1. Lấy dẫn chứng từ hai vùng Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long chứng minh rằng điều kiện tự nhiên tạo cơ sở cho việc lựa chọn sản phẩm chuyên môn hoá trong sản xuất nông nghiệp. 2. Hãy phân biệt khu công nghiệp và trung tâm công nghiệp. Kể tên các trung tâm công nghiệp lớn ở nước ta. Câu III (3,0 điểm) Cho bảng số liệu : Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm của một số địa điểm (°C) Tháng Địa điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TP Hạ Long 17 18 19 24 27 29 29 27 27 27 24 19 TP Vũng Tàu 26 27 28 30 29 29 28 28 28 28 28 27 1. Vẽ biểu đồ đường thể hiện diễn biến nhiệt độ trung bình các tháng trong năm của Hạ Long và Vũng Tàu theo bảng số liệu đã cho. 2. Xác định biên độ nhiệt độ trung bình năm và nhiệt độ trung bình của các tháng mùa hạ ở hai thành phố trên. 3. Dựa vào biểu đồ và bảng số liệu trên hãy nhận xét sự khác nhau về chế độ nhiệt của Hạ Long và Vũng Tàu. II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm) 1. Kể tên các tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ theo thứ tự từ Nam ra Bắc. 2. Trình bày tóm tắt việc hình thành cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp theo lãnh thổ ở Bắc Trung Bộ. Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm) 1. Theo mục đích sử dụng, đất nông nghiệp nước ta được chia thành mấy loại ? Là những loại nào ? 2. Hãy nêu nguyên nhân và thời gian xảy ra lũ quét ở nước ta. Để giảm thiệt hại do lũ quét gây ra cần có những giải pháp nào ? -------------Hết------------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh:........................................................... Số báo danh ............................... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) 1. Trình bày đặc điểm và ý nghĩa của giai đoạn Tiền Cambri trong lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ Việt Nam. 2. Chứng minh rằng nguồn lao động của nước ta phân bố không đều giữa khu vực nông thôn với khu vực thành thị. Phân tích tác động tích cực của quá trình đô thị hoá ở nước ta tới sự phát triển kinh tế. Câu II (3,0 điểm) 1. Phân tích những thuận lợi đối với hoạt động đánh bắt thuỷ sản ở nước ta. Giải thích tại sao hoạt động nuôi trồng lại chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong cơ cấu giá trị sản xuất của ngành thuỷ sản. 2. Trung du và miền núi Bắc Bộ bao gồm những tỉnh nào ? Hãy phân tích thế mạnh về tự nhiên và hiện trạng phát triển thuỷ điện của vùng này. Câu III (3,0 điểm) Cho bảng số liệu : TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HOÁ, DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ Ở NƯỚC TA Đơn vị : tỉ đồng Năm Kinh tế Nhà nước Kinh tế ngoài Nhà nước Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 2000 39 206 177 744 3 461 2006 75 314 498 610 22 283 Nguồn : Niên giám thống kê Việt Nam 2007, NXB Thống kê, 2008, trang 443 Anh (chị) hãy : 1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện quy mô tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và cơ cấu của nó phân theo thành phần kinh tế ở nước ta năm 2000 và năm 2006. 2. Rút ra nhận xét từ biểu đồ đã vẽ. II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm) Tại sao vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất trong số các vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta ? Nêu định hướng phát triển của vùng này. Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm) Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất ở nước ta hiện nay ? Nêu định hướng phát triển sản xuất lương thực của vùng này. ----------Hết---------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh :......................................................................Số báo danh :............................................ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) 1. Trình bày tóm tắt sự phân hoá theo độ cao của thiên nhiên nước ta. Nguyên nhân dẫn đến sự phân hoá đó ? 2. Nêu sự không hợp lí trong phân bố dân cư giữa đồng bằng với trung du, miền núi nước ta. Các giải pháp để khắc phục tình trạng này ? Câu II (3,0 điểm) 1. Hãy kể tên các tuyến đường sắt của nước ta. Trong đó, tuyến nào quan trọng nhất ? Tại sao ? 2. Chứng minh Trung du và miền núi Bắc Bộ có thuận lợi về tài nguyên thiên nhiên để phát triển công nghiệp. Câu III (3,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu: DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG LÚA NƯỚC TA PHÂN THEO VÙNG (Đơn vị: nghìn ha) Vùng Năm 1996 2006 Cả nước 7 004 7 325 Đồng bằng sông Hồng 1 170 1 171 Đồng bằng sông Cửu Long 3 443 3 774 Các vùng khác 2 391 2 380 1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô, cơ cấu diện tích gieo trồng lúa của nước ta. 2. Nhận xét và giải thích sự thay đổi về quy mô và cơ cấu diện tích gieo trồng lúa của năm 2006 so với năm 1996. II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm) Trình bày thế mạnh về tự nhiên để phát triển kinh tế của khu vực đồng bằng và khu vực đồi núi nước ta. Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm) Trình bày các định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng. Việc chuyển dịch theo định hướng đó có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của vùng ? ----------Hết---------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ......................................................................; Số báo danh: ............................................ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) 1. Trình bày những biểu hiện suy giảm và các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở nước ta. 2. Chứng minh rằng dân số nước ta còn tăng nhanh. Điều đó gây ra khó khăn như thế nào cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ? Câu II (3,0 điểm) 1. Trình bày cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta. Tại sao cần phải phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm ? 2. Phân tích những thế mạnh về tự nhiên để phát triển kinh tế ở Đồng bằng sông Cửu Long. Để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng này, vấn đề quan trọng hàng đầu cần phải quan tâm là gì ? Tại sao ? Câu III (3,0 điểm) Cho bảng số liệu: KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA ĐƯỢC VẬN CHUYỂN THÔNG QUA CÁC CẢNG BIỂN CỦA NƯỚC TA DO TRUNG ƯƠNG QUẢN LÍ Đơn vị: nghìn tấn Năm Loại hàng 2000 2003 2005 2007 Tổng số 21 903 34 019 38 328 46 247 - Hàng xuất khẩu 5 461 7 118 9 916 11 661 - Hàng nhập khẩu 9 293 13 575 14 859 17 856 - Hàng nội địa 7 149 13 326 13 553 16 730 Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2008, NXB Thống kê, 2009, trang 516 Anh (chị) hãy: 1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu khối lượng vận chuyển phân theo loại hàng hóa thông qua các cảng biển trong giai đoạn 2000 – 2007. 2. Nhận xét sự thay đổi đó từ biểu đồ đã vẽ và giải thích. II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm) Trình bày những thay đổi trong việc tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta. Tại sao Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất trong cả nước ? Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm) So sánh chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp giữa Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long. Tại sao giữa hai vùng này lại có sự khác nhau về chuyên môn hoá ? ----------Hết---------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ......................................................................; Số báo danh: ............................................ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011 Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) 1. Nêu biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua các thành phần tự nhiên ở nước ta. Cho biết nguyên nhân chủ yếu làm cho thiên nhiên nước ta phân hóa theo chiều Bắc - Nam. 2. Tóm tắt nội dung chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động của nước ta. Vì sao phải thực hiện chiến lược đó? Câu II (3,0 điểm) 1. Chứng minh nước ta có nhiều thuận lợi để phát triển ngành du lịch. 2. Trình bày thuận lợi về tự nhiên đối với việc phát triển kinh tế ở Tây Nguyên. Nêu sự khác nhau về thế mạnh tự nhiên để phát triển cây công nghiệp của Tây Nguyên và Trung du và miền núi Bắc Bộ. Câu III (3,0 điểm) Cho bảng số liệu: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TÍNH ĐẾN NGÀY 01/01/2009 Đơn vị: nghìn ha Loại đất Đồng bằng sông Hồng Trung du và miền núi Bắc Bộ Cả nước Đất nông nghiệp 742 1 479 9 599 Đất lâm nghiệp 130 5 551 14 758 Đất chuyên dùng và đất ở 378 426 2 263 Đất khác 246 2 688 6 485 Tổng 1 496 10 144 33 105 Theo Niên giám thống kê 2009, Nhà xuất bản Thống kê, 2010 1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tỉ trọng diện tích đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất chuyên dùng và đất ở của Đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi Bắc Bộ so với cả nước theo bảng số liệu. 2. Nêu sự khác nhau về cơ cấu sử dụng đất của hai vùng trên và cho biết vì sao có sự khác nhau đó. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm) Tóm tắt những thay đổi và nêu nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi của tài nguyên sinh vật nước ta. Nêu ý nghĩa của việc bảo vệ, phát triển vốn rừng. Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm) Phân tích những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên để phát triển ngành công nghiệp điện lực của nước ta. Cho biết những ưu điểm và hạn chế của các công trình thủy điện. ----------Hết---------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ................................................................; Số báo danh: ........................... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) 1. Trình bày ảnh hưởng của Biển Đông đến khí hậu nước ta. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa biểu hiện qua địa hình nước ta như thế nào? 2. Phân tích cơ cấu lao động của nước ta. Tại sao tỉ lệ dân thành thị nước ta ngày càng tăng? Câu II (3,0 điểm) 1. Trình bày những điều kiện phát triển ngành chăn nuôi của nước ta. Tại sao chăn nuôi bò sữa phát triển mạnh ở ven các thành phố lớn (Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội,...)? 2. Chứng minh rằng Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều thuận lợi về tự nhiên để phát triển kinh tế. Hãy kể tên hai quần đảo xa bờ thuộc vùng này và ba đảo đông dân có diện tích vào loại lớn nhất của nước ta. Câu III (3,0 điểm) Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH VÀ NĂNG SUẤT LÚA CẢ NĂM CỦA NƯỚC TA Diện tích (nghìn ha) Năm Tổng số Lúa mùa Năng suất (tạ/ha) 2000 7 666 2 360 42,4 2003 7 452 2 109 46,4 2005 7 329 2 038 48,9 2007 7 207 2 016 49,9 2008 7 400 2 018 52,3 Nguồn: Niên giám thống kê 2009, Nhà xuất bản Thống kê, 2010 1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình sản xuất lúa của nước ta trong giai đoạn 2000 - 2008. 2. Nhận xét tình hình sản xuất lúa của nước ta từ biểu đồ đã vẽ và giải thích. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm) Phân tích những chuyển biến tích cực của ngành ngoại thương nước ta trong thời kì Đổi mới. Tại sao trong những năm qua, nước ta luôn trong tình trạng nhập siêu? Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm) Phân tích những thuận lợi về tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế biển của Việt Nam. Hệ thống đảo và quần đảo của nước ta có vai trò như thế nào trong sự phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh vùng biển? ---------- Hết ---------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ......................................................................; Số báo danh: ......................................... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: ĐỊA LÍ; Khối C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) Câu 1. (2,0 điểm) 1. Trình bày ảnh hưởng của Biển Đông đến địa hình và các hệ sinh thái vùng ven biển nước ta. Tại sao nguồn hải sản của nước ta bị giảm sút rõ rệt? 2. Cơ cấu lao động theo thành thị và nông thôn của nước ta đã và đang có sự thay đổi như thế nào? Tại sao có sự thay đổi như vậy? Nêu những hậu quả của quá trình đô thị hoá ở nước ta. Câu 2. (3,0 điểm) 1. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm của nước ta bao gồm những phân ngành nào? Nêu các điều kiện thuận lợi cho việc phát triển ngành công nghiệp này ở nước ta. 2. Phân tích khả năng về mặt tự nhiên và hiện trạng phát triển cây công nghiệp của Trung du và miền núi Bắc Bộ. Câu 3. (3,0 điểm) 1. Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2000 và 2010. TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ (Đơn vị: tỉ đồng, giá thực tế) Năm Thành phần 2000 2010 Kinh tế Nhà nước 170 141 668 300 Kinh tế ngoài Nhà nước 212 879 941 814 Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 58 626 370 800 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2010, NXB Thống kê 2011) 2. Rút ra nhận xét từ biểu đồ đã vẽ. II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu của phần riêng (câu 4.a hoặc câu 4.b) Câu 4.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm) Trình bày vấn đề khai thác và chế biến lâm sản ở Tây Nguyên. Kể tên huyện đảo thuộc các tỉnh Khánh Hoà, Quảng Ngãi, Bình Thuận và thành phố Đà Nẵng. Câu 4.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm) Trình bày vấn đề sử dụng đất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long. Các cảng biển Cái Lân, Nghi Sơn, Vũng Áng, Dung Quất thuộc tỉnh nào? ----------Hết---------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: .............................................................; Số báo danh: ....................... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) 1. Trình bày hoạt động và hậu quả của bão ở nước ta. Cho biết nguyên nhân chủ yếu gây mưa vào mùa hạ cho cả hai miền Nam, Bắc và vào tháng IX cho miền Trung. 2. Dân số Việt Nam có những đặc điểm gì? Tại sao dân số đông cũng là một thế mạnh để phát triển kinh tế của nước ta? Câu II (3,0 điểm) 1. Chứng minh rằng tài nguyên du lịch của nước ta rất đa dạng. 2. Phân tích các thế mạnh về kinh tế - xã hội của Đồng bằng sông Hồng. Tại sao việc làm là một trong những vấn đề nan giải ở vùng này? Câu III (3,0 điểm) 1. Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng và giá trị sản xuất thuỷ sản của nước ta trong giai đoạn 2005 - 2010. SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT THUỶ SẢN CỦA NƯỚC TA Năm 2005 2007 2009 2010 Sản lượng (nghìn tấn) 3 467 4 200 4 870 5 128 - Khai thác 1 988 2 075 2 280 2 421 - Nuôi trồng 1 479 2 125 2 590 2 707 Giá trị sản xuất (tỉ đồng, giá so sánh 1994) 38 784 47 014 53 654 56 966 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2010, Nhà xuất bản Thống kê, 2011) 2. Nhận xét tình hình phát triển của ngành thủy sản từ biểu đồ đã vẽ và giải thích. II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm) Chứng minh rằng vùng biển nước ta giàu tài nguyên khoáng sản và nguồn lợi sinh vật biển. Các huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Vân Đồn, Cồn Cỏ thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào? Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm) Phân tích khả năng về mặt tự nhiên để phát triển sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Cửu Long. Nêu các biểu hiện chứng tỏ ở vùng này vẫn chưa khai thác hết tiềm năng cho việc sản xuất lương thực. ---------- Hết ---------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ...............................................................; Số báo danh: .......................... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013 Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) 1. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động sản xuất và đời sống của nhân dân ta? 2. Chứng minh Việt Nam là nước đông dân. Dân số đông ảnh hưởng như thế nào đến nguồn lao động của nước ta? Câu II (3,0 điểm) 1. Trình bày tiềm năng tự nhiên và tình hình phát triển của ngành công nghiệp khai thác dầu khí ở nước ta. 2. Duyên hải Nam Trung Bộ có những thuận lợi gì về tự nhiên để phát triển các ngành kinh tế biển? Câu III (3,0 điểm) 1. Căn cứ bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu diện tích cây công nghiệp của nước ta phân theo cây hàng năm và cây lâu năm trong giai đoạn 2000 - 2010. CƠ CẤU DIỆN TÍCH CÂY CÔNG NGHIỆP QUA CÁC NĂM (Đơn vị: %) Năm 2000 2005 2008 2010 Tổng số 100,0 100,0 100,0 100,0 Cây công nghiệp hàng năm 34,9 34,5 29,9 28,4 Cây công nghiệp lâu năm 65,1 65,5 70,1 71,6 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2011, NXB Thống kê, 2012) 2. Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu diện tích cây công nghiệp của nước ta giai đoạn 2000 - 2010 từ biểu đồ đã vẽ và giải thích. II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc câu IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm) Chứng minh rằng Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng giàu tài nguyên khoáng sản và tiềm năng thuỷ điện. Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm) Tại sao phải khai thác tổng hợp các tài nguyên vùng biển và hải đảo? Nước ta có những thuận lợi gì về tự nhiên để phát triển du lịch biển? ----------Hết---------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ......................................................................; Số báo danh: ............................................ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2014 Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu I (3,0 điểm) 1. Trình bày vùng nội thủy và lãnh hải của Việt Nam. Hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta về mặt an ninh quốc phòng? 2. Nêu các biện pháp bảo vệ tài nguyên đất ở nước ta. Câu II (2,0 điểm) Trình bày cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ của nước ta. Tại sao công nghiệp lại phân bố thưa thớt ở trung du và miền núi? Câu III (2,0 điểm) Phân tích các thuận lợi và khó khăn về tự nhiên để phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên. Tại sao ở vùng này cần kết hợp khai thác với bảo vệ vốn rừng? Câu IV (3,0 điểm) Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH LÚA CẢ NĂM CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG QUA CÁC NĂM (Đơn vị: Nghìn ha) Năm 2005 2008 2010 Đồng bằng sông Hồng 1 139 1 110 1 105 Đồng bằng sông Cửu Long 3 826 3 859 3 946 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2011, NXB Thống kê, 2012) 1. Vẽ biểu đồ cột thể hiện diện tích lúa cả năm của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long qua các năm. 2. Nhận xét diện tích lúa cả năm của hai vùng trên từ biểu đồ đã vẽ và giải thích. ----------Hết---------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ......................................................................; Số báo danh: ............................................ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu I (3,0 điểm) 1. Trình bày vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Việc đánh bắt hải sản của ngư dân nước ta ở ngư trường quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa có ý nghĩa như thế nào về an ninh quốc phòng? 2. Vì sao tình trạng thiếu việc làm ở Việt Nam hiện nay vẫn còn diễn ra gay gắt? Trình bày các hướng giải quyết việc làm cho người lao động ở nước ta. Câu II (2,0 điểm) Chứng minh rằng nước ta có nhiều thế mạnh về tự nhiên để phát triển công nghiệp điện lực. Kể tên 4 nhà máy thuỷ điện với công suất mỗi nhà máy từ 400 MW trở lên đang hoạt động ở Việt Nam. Câu III (2,0 điểm) Trình bày việc phát triển nghề cá và du lịch biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ. Vì sao đánh bắt hải sản xa bờ đang được đẩy mạnh ở vùng này? Câu IV (3,0 điểm) Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CỦA NGÀNH LÂM NGHIỆP, CHĂN NUÔI VÀ THỦY SẢN Ở NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN 2000 - 2010 (Đơn vị: Tỉ đồng) Năm 2000 2005 2008 2010 Lâm nghiệp 5 902 6 316 6 786 7 388 Chăn nuôi 18 482 26 051 31 326 36 824 Thủy sản 21 801 38 784 50 082 57 068 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2011, NXB Thống kê, 2012) 1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản ở nước ta trong giai đoạn 2000 - 2010. 2. Nhận xét tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản và giải thích. ----------Hết---------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ......................................................................; Số báo danh: ............................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf2002_2014_2379.pdf
Tài liệu liên quan