Kinh tế vi mô - Lý thuyết sản xuất và chi phí

Đường chi phí trung bình ngắn hạn không thể có phần nào nằm phía dưới đường chi phí trung bình dài hạn. Nhận xét này : a) Luôn luôn đúng b) Thông thường đúng c) Đôi khi đúng d) Không bao giờ đúng

ppt26 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2937 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kinh tế vi mô - Lý thuyết sản xuất và chi phí, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PGS,TS Đoàn Thị Mỹ Hạnh hanhkth@yahoo.com.vn HÀM SẢN XUẤT PHỐI HỢP ĐẦU VÀO SỐ LƯỢNG ĐẦU RA Q = f(K, L . . . ) Bài 6, 7 LÝ THUYẾT SẢN XUẤT VÀ CHI PHÍ HÀM SẢN XUẤT VỚI 1 ĐẦU VÀO BIẾN ĐỔI Q = f(L) (các điều kiện khác giữ nguyên) Q : tổng sản lượng L : yếu tố biến đổi về số lượng sử dụng Số nhân công Tổng sản lượng ĐƯỜNG TỔNG SẢN LƯỢNG L1 L2 Q1 QUY LUẬT NĂNG SUẤT BIÊN GIẢM DẦN Qmax Q2 Q1 L L2 L* Số lượng L APL MPL Số lượng L Sản lượng HÀM SẢN XUẤT VỚI HAI ĐẦU VÀO BIẾN ĐỔI Q = f(K,L) Lựa chọn phối hợp tối ưu bằng phương pháp phân tích bằng hình học Đường mở rộng sản xuất K L   Đường đẳng phí Đường đẳng lượng Điều kiện cân bằng : NĂNG SUẤT THEO QUY MÔ Tỷ lệ tăng của sản lượng cao hơn tỷ lệ tăng các yếu tố đầu vào. Tỷ lệ tăng của sản lượng thấp hơn tỷ lệ tăng các yếu tố đầu vào. HÀM SẢN XUẤT COBB - DOUGLAS Q = aL K  +  > 1 : Năng suất tăng theo quy mô  +  AC (AVC) Khi AC (AVC) tối thiểu : MC = AC (AVC) Chi phí MC AC AVC Sản lượng Chi phí SAC1 SAC2 SAC3 qo Quy mô sản xuất thích hợp với mức sản lượng dự kiến là quy mô cho phép đạt được chi phí trung bình thấp nhất AC1 AC2 AC3 Sản lượng ĐƯỜNG CHI PHÍ TRUNG BÌNH DÀI HẠN LAC Chi phí Sản lượng QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ BIÊN DÀI HẠN VÀ NGẮN HẠN Chi phí q0 SMC SAC LMC LAC Tại q : LMC = SMC q0 SMC q1 > q : LMC < SMC q1 q Sản lượng Một nhà sản xuất dành ngân sách 100 triệu đồng cho 2 yếu tố K và L. Giá của K là 4 triệu đồng, giá của L là 6 triệu đồng. Phương trình đường đẳng phí là: 4 x + 6y = 100 2x + 3y = 50 x + 3/2y = 25 a, b, c đều đúng Định phí trung bình ở mức sản lượng q = 10 là 25. Vậy tổng định phí ở mức sản lượng q = 20 là: 500 250 200 không xác định được Đường chi phí trung bình ngắn hạn không thể có phần nào nằm phía dưới đường chi phí trung bình dài hạn. Nhận xét này : a) Luôn luôn đúng b) Thông thường đúng c) Đôi khi đúng d) Không bao giờ đúng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptsan_xuat_sua_2011_7488.ppt