Kinh tế và quản lý môi trường - Bài mở đầu

Điểm cuối cùng của học phần: - Điểm chuyên cần 10% - Điểm kiểm tra/thảo luận/bài tập nhóm 20% - Thi kết thúc học phần 70% Điều kiện dự thi kết thúc học phần: - Đi học từ 70% thời gian theo quy định - Tham dự kiểm tra/thảo luận/bài tập nhóm với điểm số từ 5 điểm trở lên

pdf10 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Lượt xem: 792 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kinh tế và quản lý môi trường - Bài mở đầu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nguyễn Hoàng Nam Email: nguyenhoangnam275@gmail.com Khoa Môi trường và Đô thị Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Nguyen Hoang Nam Bài mở đầu KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Bài mở đầu  Lịch sử hình thành  Đối tượng nghiên cứu  Nhiệm vụ môn học  Phương pháp nghiên cứu Nguyen Hoang Nam Giới thiệu môn học Lịch sử hình thành Đối tượng môn học Nhiệm vụ môn học Phương pháp nghiên cứu Bài mở đầu Nguyen Hoang Nam Lịch sử hình thành Bài mở đầu Lịch sử hình thành Đối tượng môn học Nhiệm vụ môn học Phương pháp nghiên cứu •Năm 1952, Resources for the Future (RFF) thành lập •Năm 1962, Rachel Carson xuất bản cuốn Mùa xuân yên lặng (Silent Spring) Nguyen Hoang Nam Đối tượng môn học “Kinh tế môi trường là một môn khoa học nghiên cứu mối quan hệ tương tác, phụ thuộc và quy định lẫn nhau giữa kinh tế và môi trường (hệ thống hỗ trợ cuộc sống của trái đất) nhằm bảo đảm một sự phát triển ổn định, hiệu quả, liên tục và bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường và lấy con người làm trung tâm” (Giáo trình Kinh tế và Quản lý môi trường, 2003) “Kinh tế môi trường nghiên cứu các quyết định kinh tế có tác động tới môi trường và thay đổi các quyết định này như thế nào để đạt được các mục tiêu môi trường” (Barry Field, 2011) Bài mở đầu Lịch sử hình thành Đối tượng môn học Nhiệm vụ môn học Phương pháp nghiên cứu Nguyen Hoang Nam • Đâu là nguyên nhân kinh tế cơ bản của suy thoái tài nguyên môi trường? • Mức chất lượng môi trường như thế nào là có thể chấp nhận được? • Giải pháp giải quyết các vấn đề suy thoái môi trường? 3 câu hỏi trọng tâm: Đối tượng môn học Bài mở đầu Lịch sử hình thành Đối tượng môn học Nhiệm vụ môn học Phương pháp nghiên cứu Nguyen Hoang Nam Nhiệm vụ môn học (đối với học viên) Sau khi kết thúc môn học, sinh viên cần biết: • Các kiến thức kinh tế về ngoại ứng và kiểm soát ô nhiễm • Các công cụ kinh tế về kiểm soát ô nhiễm • Vận dụng các phương pháp phân tích của kinh tế môi trường trong phân tích chính sách môi trường, dự án, Bài mở đầu Lịch sử hình thành Đối tượng môn học Nhiệm vụ môn học Phương pháp nghiên cứu Nguyen Hoang Nam Nhiệm vụ môn học (đối với học viên) Bài mở đầu Lịch sử hình thành Đối tượng môn học Nhiệm vụ môn học Phương pháp nghiên cứu Nội dung Tổng số tiết Phân bổ Lý thuyết Thảo luận, kiểm tra Phần mở đầu: Giới thiệu môn học 4 4 0 Phần 1: Mối quan hệ giữa kinh tế và môi trường 5 4 1 Phần 2: Kinh tế học chất lượng môi trường 12 9 3 Phần 3: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 8 6 2 Phần 4: Lượng giá tài nguyên & môi trường và Phân tích Chi phí-Lợi ích 8 6 2 Phần 5: Quản lý tài nguyên và môi trường 8 6 2 TỔNG 45 35 10 PHÂN BỔ THỜI GIAN Nội dung học phần: Nguyen Hoang Nam Phương pháp nghiên cứu môn học 1. Quan điểm phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử 2. Phân tích tĩnh, phân tích tĩnh so sánh và phân tích động 3. Tiếp cận hệ thống, phân tích hệ thống và cân bằng vật chất 4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường 5. Phương pháp phân tích chi phí-lợi ích 6. Phương pháp mô hình Bài mở đầu Lịch sử hình thành Đối tượng môn học Nhiệm vụ môn học Phương pháp nghiên cứu Nguyen Hoang Nam Phương pháp đánh giá học phần Điểm cuối cùng của học phần: - Điểm chuyên cần 10% - Điểm kiểm tra/thảo luận/bài tập nhóm 20% - Thi kết thúc học phần 70% Điều kiện dự thi kết thúc học phần: - Đi học từ 70% thời gian theo quy định - Tham dự kiểm tra/thảo luận/bài tập nhóm với điểm số từ 5 điểm trở lên Bài mở đầu Lịch sử hình thành Đối tượng môn học Nhiệm vụ môn học Phương pháp nghiên cứu Nguyen Hoang Nam Bài mở đầu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_mo_dau_6807.pdf