Kinh tế học vi mô - Thị trường yếu tố sản xuất

Giá trị sản phẩm biên của yếu tố sản xuất là giá trị thị trường của số sản phẩm tăng thêm do thuê yếu tố sản xuất thêm một đơn vị: VMP L = P. MP L  Doanh thu sản phẩm biên của yếu tố sản xuất là chênh lệch trong tổng doanh thu do thuê yếu tố sản xuất thêm một đơn vị: MRP L = MR. MP L

pdf9 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2319 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kinh tế học vi mô - Thị trường yếu tố sản xuất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 Ñaëng Vaên Thanh Baøi giaûng 21 Kinh teá Vi moâ 4.12.2012 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Slide 1 Thò tröôøng yeáu toá saûn xuaát Slide 2 Nội dung  Cầu về yếu tố sản xuất  Cung về yếu tố sản xuất  Trạng thái cân bằng của yếu tố sản xuất 2 Ñaëng Vaên Thanh Baøi giaûng 21 Kinh teá Vi moâ 4.12.2012 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Slide 3 Thị trường yếu tố sản xuất L w DL SL L0 w0 Slide 4 Cầu về yếu tố sản xuất  Đặc điểm: nhu cầu về lao động là nhu cầu phái sinh  Hai giả định: Doanh nghiệp bán sản phẩm và thuê yếu tố đều ở thị trường cạnh tranh Mục tiêu của doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận (quyết định mức sản lượng đầu ra và số lượng yếu tố đầu vào) 3 Ñaëng Vaên Thanh Baøi giaûng 21 Kinh teá Vi moâ 4.12.2012 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Slide 5 Giá trị sản phẩm biên VMP và doanh thu sản phẩm biên MRP  Giá trị sản phẩm biên của yếu tố sản xuất là giá trị thị trường của số sản phẩm tăng thêm do thuê yếu tố sản xuất thêm một đơn vị: VMPL = P. MPL  Doanh thu sản phẩm biên của yếu tố sản xuất là chênh lệch trong tổng doanh thu do thuê yếu tố sản xuất thêm một đơn vị: MRPL = MR. MPL  Thị trường sản phẩm là cạnh tranh hoàn hảo thì VMPL= MRPL  Thị trường sản phẩm không là cạnh tranh hoàn hảo thì VMPL> MRPL Slide 6 L w MRPL = VMPL= P x MPL Thò tröôøng saûn phaåm caïnh tranh (P = MR) MRPL = MR x MPL Thò tröôøng saûn phaåm ñoäc quyeàn (P > MR) Giá trị sản phẩm biên VMP và doanh thu sản phẩm biên MRP 4 Ñaëng Vaên Thanh Baøi giaûng 21 Kinh teá Vi moâ 4.12.2012 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Slide 7 Giá trị sản phẩm biên VMP L Q MPL VMPL (P = 5) w LN biên 1 50 50 250 150 100 2 95 45 225 150 75 3 135 40 200 150 50 4 170 35 175 150 25 5 200 30 150 150 0 6 225 25 125 150 -25 Slide 8 Lượng cầu về yếu toá saûn xuaát của DN  Choïn soá löôïng lao ñoäng nhaèm toái ña hoùa lôïi nhuaän Neáu MRPL > w: thueâ theâm lao ñoäng Neáu MRPL < w: thueâ ít lao ñoäng hôn Neáu MRPL = w: soáá löôïng lao ñoäng ñang thueâ ñaït lôïi nhuaän toái ña 5 Ñaëng Vaên Thanh Baøi giaûng 21 Kinh teá Vi moâ 4.12.2012 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Slide 9 Giá trị sản phẩm biên và nhu cầu về lao động L VMPL w1 L1 L2 w2 S2 S1 VMPL DL w Slide 10 Đường cầu về yếu tố sản xuất của DN  Đường cầu của doanh nghiệp về một yếu tố sản xuất chính là đường giá trị sản phẩm biên của yếu tố đó  Đường cầu của thị trường về một yếu tố sản xuất chính là tổng cộng các đường cầu của tất cả các doanh nghiệp có sử dụng yếu tố đó.  Đường cầu thị trường dốc xuống xuất từ nguồn gốc của đường cầu doanh nghiệp  Tại sao đường cầu của doanh nghiệp về yếu tố sản xuất lại dốc xuống? 6 Ñaëng Vaên Thanh Baøi giaûng 21 Kinh teá Vi moâ 4.12.2012 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Slide 11 Sự nhất quán giữa xuất lương và nhập lượng trong việc tối đa hóa lợi nhuận của DN Lợi ích tăng thêm = chi phí tăng thêm Q? Doanh thu biên = chi phí biên MR = MC P = MC L? Doanh thu sản phẩm biên = chi phí biên của yếu tố MRPL = MCL VMPL = w P. MPL = w (1) Chia hai vế của phương trình (1) cho MPL => P = w/MPL = MC Slide 12 Đường cung thị trường của yếu tố sản xuất  Đường cung của yếu tố sản xuất có quy luật dốc lên xuất phát từ chi phí cơ hội  Tiền lương tăng nghĩa là chi phí cơ hội của việc nghỉ ngơi tăng và làm việc sẽ nhiều hơn  Lãi suất tăng nghĩa là chi phí cơ hội của tiêu dùng hiện tại tăng và sẽ tiết kiệm nhiều hơn 7 Ñaëng Vaên Thanh Baøi giaûng 21 Kinh teá Vi moâ 4.12.2012 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Slide 13 Thị trường yếu tố sản xuất L w DL SL L0 w0 Slide 14 Sự thay đổi trạng thái cân bằng của thị trường yếu tố sản xuất  Trạng thái cân bằng thị trường thay đổi là do cung cầu về yếu tố thay đổi  Những yếu tố làm thay đổi cầu về lao động Giá sản phẩm  Sự thay đổi công nghệ Cung về các yếu tố sản xuất khác 8 Ñaëng Vaên Thanh Baøi giaûng 21 Kinh teá Vi moâ 4.12.2012 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Slide 15 Sự thay đổi trạng thái cân bằng của thị trường yếu tố sản xuất  Những yếu tố làm thay đổi cung về lao động  Thay đổi trong thị hiếu Những thay đổi trong các cơ hội khác  Sự di cư Slide 16 SL DL MR Khi laø nhaø ñoäc quyeàn, coâng ñoaøn löïa choïn trong soá caùc ñieåm naèm treân ñöôøng caàu lao ñoäng cuûa ngöôøi mua. Quyeàn löïc ñoäc quyeàn cuûa ngöôøi baùn lao ñoäng Soá löôïng coâng nhaân Löông moãi coâng nhaân A L* w* Coâng ñoaøn coù theå toái ña hoùa soá löôïng coâng nhaân ñöôïc thueâ taïi L*, baèng caùch thoûa thuaän coâng nhaân seõ laøm vieäc vôùi möùc löông w*. 9 Ñaëng Vaên Thanh Baøi giaûng 21 Kinh teá Vi moâ 4.12.2012 Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Slide 17 w1 L1 Löôïng lao ñoäng L1 toái ña hoùa thaëng dö ; coâng ñoaøn vieân nhaän möùc löông w1. SL DL MR Quyeàn löïc ñoäc quyeàn cuûa ngöôøi baùn lao ñoäng Soá löôïng coâng nhaân Löông moãi coâng nhaân A L2 w2 Löôïng lao ñoäng laø L2 , möùc löông w2 , toång tieàn löông lôùn nhaát. L* w* Slide 18 Ñoäc quyeàn song phöông Soá löôïng coâng nhaân Löông moãi coâng nhaân DL = MRPL MR 5 10 15 20 25 10 20 40 SL = AE MCL 25 19 Möùc löông thöông löôïng wC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmpp05_511_l21v_8247.pdf
Tài liệu liên quan