Bài giảng Kinh tế vi mô 1 - Chương 2: Suy nghĩ như một nhà kinh tế học

• Khi các nhà kinh tế cố gắng giải thích thế giới, họ là các nhà khoa học. • Khi các nhà kinh tế cố gắng thay đổi thế giới, họ là nhà tư vấn chính sách. • Hoạt động như các chuyên gia về chính sách qua 3 nhánh của chính phủ: • Luật • Điều hành • Toà án

pdf3 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 285 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh tế vi mô 1 - Chương 2: Suy nghĩ như một nhà kinh tế học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kinh t ế học là một môn khoa h ọc xã hội •S dng lý thuy t và ki m ch ng th c t , giúp cho chúng ta hi u rõ v th gi i hi n th c và d án chính xác v nó. Suy ngh ĩ như một 22 nhà kinh t ế học Suy ngh ĩ như một nhà kinh t ế học Nhà kinh t ế học là một nhà khoa h ọc • Kinh t hc rèn luy n b n . . . . • Cách suy ngh kinh t . . . • Suy ngh v nh ng s la ch n khác nhau. • Liên quan n vi c suy ngh có phân tích và có mc • ánh giá v chi phí ca s la ch n cá nhân và xã ích. hi. •S dng ph ươ ng pháp khoa h c. • Ki m tra và hi u s ch c ch n c a các s ki n và vn có liên quan. Ph ươ ng pháp khoa h ọc: Quan sát, dựa trên các h ọc thuy ết, ti ếp t ục quan sát Vai trò c ủa các gi ả thuy ết S dng các mô hình lý thuy t giúp gi i thích s • Các nhà kinh t hc làm các gi thi t làm d ph c t p c a th gi i th c. hi u h ơn v th gi i th c. • Ngh thu t trong suy ngh khoa h c là quy t • Phát tri n lý thuy t, Thu th p và phân tích d nh d a trên các gi thuy t ưc t o nên. li u ánh giá lý thuy t. • Các nhà kinh t hc s dng các gi thuy t khác nhau tr li các câu h i khác nhau. 1 Các mô hình kinh t ế Mô hình 1: Vòng chu chuy ển kinh t ế • Các nhà kinh t s dng các mô hình ơ • Vòng chu chuy ển kinh t ế là mt mô hình kinh t gi n hoá và giúp hi u rõ v th gi i hi n th c ch ra dòng ti n l ưu chuy n trong th ưng • Hai mô hình c ơ b n nh t g m: gi a các cong ty và h ình. • Vòng chu chuy n kinh t • ưng gi i h n kh n xu t Hình 1: Vòng chu chuy ển kinh t ế Mô hình 2: Đường gi ới h ạn kh ả năng sản xu ất MARKETS Revenue FOR Spending GOODS AND SERVICES • Đường gi ới h ạn kh ả năng sản xu ất là th ch Goods •Firms sell Goods and and services •Households buy services ra s kt h p c a các y u t u ra mà mt n n sold bought kinh t có th có kh n xu t v i các y u FIRMS HOUSEHOLDS tu vào và công ngh nh t nh. •Produce and sell •Buy and consume goods and services goods and services •Hire and use factors •Own and sell factors of production of production Factors of MARKETS Labor, land, production FOR and capital FACTORS OF PRODUCTION Wages, rent, •Households sell Income and profit •Firms buy = Flow of inputs and outputs = Flow of dollars Copyright © 2004 South-Western Hình 2 Đường gi ới h ạn kh ả năng sản xu ất Mô hình 2: Đường gi ới h ạn kh ả năng sản Số lượng xu ất máy tính • Khái ni m ưc minh ho bng ưng gi i h n kh n xu t 3,000 D • Hi u qu •S ánh i C 2,200 2,000 A • Chi phíơi Đường gi ới •Tng tr ưng kinh t . hạn kh ả năng sản xu ất 1,000 B 0 300 600 700 1,000 Số xe hơi 2 Hình 3 Sự dịch chuy ển c ủa đường gi ới h ạn kh ả năng sản xu ất Phân tích th ực ch ứng - chu ẩn t ắc Số lượng máy tính • Phân tích th ực ch ứng Là mt ph ươ ng pháp kinh 4,000 t xem th gi i hi n th c là ch th cn nghiên cu, c gng gi i thích các hi n t ưng xãy ra 3,000 trong th c t .. 2,100 E • Còn g i là phân tích mô t 2,000 A • Phân tích chu ẩn t ắc. Làươ áp kinh t ư a ra nh ng l p lu n v nh ng cái nên th c hi n • Phân tích ư a ra quy t c 0 700 750 1,000 Số lượng xe hi Th ực ch ứng hay chu ẩn t ắc? Kinh t ế vi mô và kinh t ế vĩ mô •Mức l ươ ng t ối thi ểu t ăng lên l àm gi ảm s ố lao đ ộng • Kinh t ế vi mô nghiên c u các cá nhân trong n n không c ó kỹ năng kinh t . • Các h ình và công ty ra các quy t nh nh ư •Sự thâm h ụt ngân s ách qu ốc gia l àm t ăng m ức lãi th nào và hươ ác trong các th ưng c th su ất nh ư th nào? •Nh à nư ớc nên thu ph í từ các công ty s ản xu ất • Kinh t ế vĩ mô nghiên c u c nn kinh t . thu ốc l á cho vi ệc điều tr ị bệnh liên quan đến h út • Nghiên c u kinh t vùng, l m phát, th t nghi p, thu ốc c ủa ng ười ngh èo tng tr ưng kinh t . Mối quan h ệ gi ữa kinh t ế vi mô và vĩ mô Các nhà kinh t ế là nhà tư vấn chính sách • Khi các nhà kinh t c gng gi i thích th gi i, h là các nhà khoa h c. o • Khi các nhà kinh t c gng thay i th gi i, h là nhàưn chính sách. • Ho t ng nh ư các chuyên gia v chính sách qua 3 nhánh c a chính ph : o a • Lu t oa • iu hành • Toà án 3

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_kinh_te_vi_mo_1_chuong_2_suy_nghi_nhu_mot_nha_kinh.pdf
Tài liệu liên quan