Kinh tế học vĩ mô - Chương 6: Tổng cung – tổng cầu của nền kinh tế và các chính sách kinh tế Vĩ Mô

Cac chinh sach kinh tê vi mô  Chinh sach tiên tê (CSTT): Gôm 2 công cu: Lai suât (i) va cung tiên (MS)  Nên kinh tê phat đat qua mưc?  Nên kinh tê suy thoai?

pdf13 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Lượt xem: 1154 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kinh tế học vĩ mô - Chương 6: Tổng cung – tổng cầu của nền kinh tế và các chính sách kinh tế Vĩ Mô, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hoàng Thu Hương - QUI 1 CHƯƠNG 6 TỔNG CUNG – TỔNG CẦU CỦA NỀN KINH TẾ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH KINH TẾ VĨ MÔ Hoàng Thu Hương - QUI 2 NỘI DUNG  6.1 Tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế  6.2 Chu kỳ kinh doanh và hậu quả của chu kỳ kinh doanh  6.3 Các mục tiêu và chính sách kinh tế vĩ mô Hoàng Thu Hương - QUI 3 Tổng cung của nền kinh tế  AS là tổng khối lượng sản phẩm quốc dân mà các doanh nghiệp sẽ sản xuất và bán ra trong một thời kỳ tương ứng với giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất đã chọn.  Sản lượng tiềm năng: là sản lượng tối đa mà nền kinh tế có thể sản xuất ra trong một điều kiện toàn dụng nhân công mà không gây nên lạm phát. Hoàng Thu Hương - QUI 4 Tổng cung Y* Y CPI AS Y* Y CPI AS a. Tổng cung trong ngắn hạn b. Tổng cung trong dài hạn Hoàng Thu Hương - QUI 5 Nhân tố ảnh hưởng tới tổng cung  AS = F (CPI, Y*, D) Trong đó: CPI: Mức giá chung hàng hóa dịch vụ Y*: Sản lượng tiềm năng D: Chỉ số lạm phát Hoàng Thu Hương - QUI 6 Tổng cầu  AD là tổng sản lượng hàng hóa và dịch vụ mà các tác nhân trong nền kinh tế sẽ sử dụng tương ứng với giá cả, thu nhập và các biến số kinh tế khác Y Y* CPI AD Hoàng Thu Hương - QUI 7 Nhân tố ảnh hưởng tới tổng cầu  AD = F(CPI, C, I, G, X, M) Trong đó: CPI: Mức giá chung hàng hóa dịch vụ C: Tiêu dùng I: Đầu tư G: Chi tiêu của chính phủ X: xuất khẩu M: Nhập khẩu Hoàng Thu Hương - QUI 8 Chu kỳ kinh doanh  Chu kỳ kinh doanh là sự giao động của GNP thực tế xung quanh xu hướng tăng lên của sản lượng tiềm năng theo thời gian GNP Sản lượng Y * Y Hoàng Thu Hương - QUI 9 Hậu quả của chu kỳ kinh doanh  Thất nghiệp?  Lạm phát? Hoàng Thu Hương - QUI 10 Mục tiêu kinh tế vĩ mô  Mục tiêu sản lượng  Sản lượng thực tế cao  Tốc độ tăng trưởng GNP cao và vững chắc  Mục tiêu việc làm  Tạo nhiều việc làm  Giảm tỷ lệ thất nghiệp  Ổn định giá cả  Kinh tế đối ngoại  Phân phối công bằng Hoàng Thu Hương - QUI 11 Các chính sách kinh tế vĩ mô  Chính sách tài khóa (CSTK) Gồm 2 công cụ: Thuế (T) và chi tiêu chính phủ (G)  Nền kinh tế phát đạt quá mức?  Nền kinh tế suy thoái? Hoàng Thu Hương - QUI 12 Các chính sách kinh tế vĩ mô  Chính sách tiền tệ (CSTT): Gồm 2 công cụ: Lãi suất (i) và cung tiền (MS)  Nền kinh tế phát đạt quá mức?  Nền kinh tế suy thoái? Hoàng Thu Hương - QUI 13 Các chính sách kinh tế vĩ mô  Chính sách thu nhập  Chính sách kinh tế đối ngoại

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchap6_8783.pdf
Tài liệu liên quan