Kết quả thực hiện chương trình 135 trong phát triển kinh tế xã hội ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Với mục tiêu là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa tạo điều kiện để nông thôn thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng. Chương trình 135 đã thực sự trở thành chương trình mang ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo của nước nhà nói chung và của huyện vùng cao Võ Nhai nói riêng. Để thực hiện hoàn thành các chương trình, dự án theo kế hoạch đề ra trong Chương trình 135, huyện Võ Nhai sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình 135 ở các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung của Chương trình. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành hữu quan, tăng cường tuyên truyền giáo dục, động viên đồng bào các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, đoàn kết xóm, ấp để vươn lên trong phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo.

pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 219 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kết quả thực hiện chương trình 135 trong phát triển kinh tế xã hội ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nguyễn Thị Phương Hảo Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 124(10): 109 - 114 KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135 TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN Nguyễn Thị Phương Hảo* Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Chính phủ Việt Nam luôn coi giảm nghèo là mục tiêu xuyên suốt quá trình đổi mới của nền kinh tế nước nhà. Để thực hiện mục tiêu này đã có rất nhiều chương trình, chính sách, giải pháp được đưa ra, nhiều chương trình mục tiêu quốc gia đã, đang và sẽ được tiếp tục đẩy mạnh thực hiện. Võ Nhai là huyện còn nhiều xã đặc biệt khó khăn về kinh tế và đói nghèo lại tập trung chính ở các xã này. Vì lẽ đó, chỉ có phát triển kinh tế ở các xã đặc biệt khó khăn này, đưa các xã này cùng hòa nhập với sự phát triển chung của các địa phương khác thì mới có thể thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo. Điều này đã trở thành lý do cho chương trình 135 - phát triển kinh tế xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn tại Võ Nhai ra đời. Bài viết này đề cập đến kết quả thực hiện chương trình 135 trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Từ khóa: Chương trình 135, Kinh tế - Xã hội, Giải pháp, Giảm nghèo, Võ Nhai. ĐẶT VẤN ĐỀ* theo đầu tư công và tư, tiếp cận từ dưới lên, Võ Nhai là một huyện vùng cao của tỉnh Thái tiếp cận có sự tham gia... được vận dụng trong Nguyên và cũng là huyện khó khăn nhất của nghiên cứu để đánh giá những kết quả đạt Tỉnh. Chính vì vậy, đây là nơi được thụ được trong phát triển kinh tế xã hội và tình hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Chính phủ hình giảm nghèo trên địa bàn huyện Võ Nhai để phát triển kinh tế xã hội, đưa nền kinh tế do chương trình 135 đem lại. của huyện đi lên cùng các huyện khác trong Các số liệu sử dụng trong nghiên cứu là các tỉnh. Từ năm 1999 chương trình 135 được áp số liệu thứ cấp được thu thập từ các văn bản dụng tại huyện đến nay đã được 15 năm. báo cáo, sách, tạp chí, mạng internet và các Trong thời gian gần đây bộ mặt kinh tế xã hội tài liệu văn bản khác liên quan đến vấn đề của huyện đã có nhiều thay đổi đáng kể, đời nghiên cứu. Nghiên cứu sử dụng phương sống vật chất và tinh thần của nhân dân được từng bước cải thiện, cơ sở hạ tầng đã có nhiều pháp thống kê mô tả, thống kê so sánh, thống bước phát triển có được điều này thì đóng kê phân tổ để tổng hợp và phân tích số liệu góp của chương trình 135 là không nhỏ. Tuy đánh giá đặc điểm địa bàn nghiên cứu và kết nhiên bên cạnh những thành công thì chương quả thực hiện chương trình 135 trong phát trình vẫn còn có những vấn đề cần lưu ý quan triển kinh tế xã hội tại địa phương. tâm và cần có biện pháp để nâng cao hiệu quả KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN sử dụng chương trình. Trên cơ sở đó, bài viết Những thuận lợi và khó khăn của huyện này tập trung đề cập đến vấn đề tình hình thực Võ Nhai khi thực hiện chương trình 135 hiện chương trình 135 ở huyện Võ Nhai với Dân cư ở các xã đặc biệt khó khăn phần lớn là mong muốn có cái nhìn tổng thể về những đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và gắn bó đóng góp của chương trình đến phát triển lâu dài. Mỗi dân tộc có những phong tục tập kinh tế xã hội của Huyện và về tình hình giảm quán khác nhau nhưng các dân tộc có tinh nghèo trên địa bàn nghiên cứu. thần đoàn kết phấn đấu xây dựng quê hương PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN VÀ NGHIÊN CỨU đất nước, góp sức cùng nhau xây dựng cuộc Cách cách tiếp cận như tiếp cận theo vùng, sống ngày càng tốt đẹp đổi mới cuộc sống của chính mình. Nhân dân tin tưởng vào chính tiếp cận theo tình trạng kinh tế hộ, tiếp cận sách của Đảng và đường lối lãnh đạo của nhà nước, nên khi triển khai thực hiện được sự * Tel: 0913 079111, Email: haontp@tueba.edu.vn 109 Nguyễn Thị Phương Hảo Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 124(10): 109 - 114 ủng hộ đồng tình của nhân dân rất cao. Đây là chính quyền ở huyện Võ Nhai quan tâm lãnh một thuận lợi lớn cho những người thực hiện đạo, chỉ đạo thực hiện đã giúp cho bộ mặt chương trình trong việc tuyên truyền ý nghĩa kinh tế - xã hội trên địa bàn Huyện có bước thực hiện các nội dung của chương trình đồng phát triển nhanh hơn. thời lôi kéo đồng bào cùng tham gia thực hiện Về phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu chương trình, đội ngũ cán bộ thực hiện từ kinh tế của huyện huyện đến xã đoàn kết, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Bên Đối với phát triển kinh tế: GDP của huyện cạnh những thuận lợi trên, Võ Nhai cũng gặp tăng qua các năm với tốc độ tăng bình quân là phải không ít khó khăn khi thực hiện chương 25,82%. Năm 2006 với mức đầu tư từ dự án trình 135 đó là: Đặc điểm địa hình của huyện là 11,193 tỷ đồng thì GDP của huyện là gây nhiều khó khăn cho việc phát triển kết 270,508 tỷ đồng, đến năm 2007 vốn đầu tư từ cấu hạ tầng ở một số địa phương trong địa dự án là 170,036 tỷ đồng thì GDP của huyện bàn (nhất là các xã thuộc tiểu vùng II và III), là 333,85 tỷ đồng tăng 23.42% so với năm dẫn đến hạn chế khả năng thu hút đầu tư đối 2006; năm 2008 vốn đầu tư từ dự án là 17,181 với các địa bàn khó tiếp cận và gây ra sự tỷ đồng thì GDP của huyện là 439,393 tỷ chênh lệch về trình độ phát triển giữa các đồng tăng 31,61% so với năm 2007; đến năm vùng. Có sự chênh lệnh lớn về trình độ dân trí 2009 vốn đầu tư từ dự án là 13,331 tỷ đồng giữa các vùng trong huyện, giữa nông thôn và thì GDP của huyện tăng 538,784 tỷ đồng tăng thành thị, giữa các vùng trung du, thị trấn với 22,62% so với năm 2008. Tốc độ phát triển các vùng sâu, vùng xa. Việc tồn tại nhiều dân bình quân đạt 106%. tộc với nhiều phong tục tập quán khác nhau Như vậy có thể thấy vốn đầu tư từ chương cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề dân tộc và xã trình 135 có mối quan hệ tỷ lệ thuận với GDP hội gay gắt. Hiệu lực chỉ đạo, điều hành của của huyện, vốn đầu tư từ dự án tăng thì giá trị các ngành chuyên môn của huyện, của các xã, tổng sản phẩm của huyện cũng tăng theo vì thị trấn còn nhiều hạn chế, chưa đồng bộ, việc tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, vậy trong thời gian tới cần có chính sách để dự án còn chậm, thiếu cụ thể; đội ngũ cán bộ nâng cao hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ dự quản lý, nhất là ở cấp xã vừa thiếu và vừa yếu án từ đó phát triển kinh tế huyện một cách về trình độ, năng lực, chưa đáp ứng được yêu nhanh chóng và bền vững, bắt kịp các địa cầu phát triển kinh tế - xã hội của Võ Nhai. phương phát triển khác trong tỉnh. Thuận lợi thì ít khó khăn lại nhiều điều này Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế: đặt ra không ít thách thức cho những người Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế: cơ cấu thực hiện chương trình trên địa bàn huyện. ngành kinh tế có sự chuyển dịch dần theo Nhưng với quyết tâm của mình nhân dân các hướng công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ, dân tộc cùng các ngành các cấp trong huyện trong đó chuyển dịch mạnh nhất vẫn là ngành đã cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt công nghiệp. Tỷ trọng ngành công nghiệp mục tiêu của chương trình mà Đảng và Nhà trong GDP toàn ngành kinh tế là 43,6%; nước đã đề ra. ngành nông nghiệp là 38,3% và ngành dịch Kết quả đạt được trong phát triển KTXH vụ là 18,1%. của huyện Võ Nhai từ chương trình 135 Chuyển dịch cơ cấu vùng: Theo kết quả thống Theo Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày kê của Ban quản lý các dự án chương trình 10/12/2013, tính đến năm 2015, Võ Nhai có 135 huyện Võ Nhai về các xã hưởng trực tiếp 13 xã đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của từ dự án bao gồm 13 xã. Kết quả cho thấy chương trình 135 gồm các xã: Dân Tiến, Lâu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo vùng đã đạt Thượng, Phú Thượng, Tràng Xá, Bình Long, được ở mức cao, các chỉ tiêu thực hiện hầu Cúc Đường, Liên Minh, Nghinh Tường, hết vượt so với kế hoạch. Tỷ trọng GDP của Phương Giao, Sảng Mộc, Thần Sa, Thượng các xã 135 trong tổng GDP năm 2012 là Nung và Vũ Chấn. Trong những năm qua, 53,17% đạt 126,085% so với kế hoạch, năm Chương trình 135 đã được các cấp ủy Đảng, 2013 là 65,17% đạt 120,663% KH. 110 Nguyễn Thị Phương Hảo Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 124(10): 109 - 114 Bảng 01: Vốn đầu tư từ chương trình 135 và Giá trị sản phẩm của huyện Võ Nhai ĐVT: tỷ đồng Năm Năm Năm Tốc độ phát triển (%) Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012 BQ Vốn đầu tư từ dự án 17.036 17.181 13.331 100.85 77.59 88.45 GO huyện 333.85 439.393 538.784 131.61 122.62 125.82 - Công nghiệp 128.53 176.285 234.91 137.15 133.26 133.28 - Nông nghiệp 144.89 180.854 206.354 124.82 114.10 119.57 - Dịch vụ 60.43 82.254 97.52 136.11 118.56 124.46 (Nguồn: BQL các dự án chương trình 135 huyện Võ Nhai) Biểu đồ 01: Cơ cấu kinh tế theo vùng của huyện Võ Nhai Bảng 02 phản ánh kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại các xã thực hiện chương trình 135 trên địa bàn nghiên cứu. Bảng số liệu cho thấy sự đóng góp không nhỏ của chương trình 135 vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Võ Nhai qua các năm. Tỷ lệ hộ nghèo đều giảm vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt được những kết quả đáng phấn khởi, hầu hết chỉ tiêu này đều tăng qua các năm. Chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người tăng qua các năm. Chỉ tiêu giảm tỷ suất sinh thô qua các năm hầu như đều chưa đạt kế hoạch đề ra vì trình độ dân trí còn thấp, công tác tuyên truyền về pháp lệnh dân số, các biện pháp tránh thai tới người dân chưa đáp ứng nhu cầu thực tế vì địa hình phức tạp, kinh phí dành cho chương trình còn quá ít. Hầu hết các chỉ tiêu về sử dụng điện lưới, tỷ lệ trẻ em đi học, đều đạt kế hoạch đề ra. Bảng 02: Kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại các xã thực hiện chương trình 135 Năm 2012 Năm 2013 Chỉ tiêu TH/KH TH/KH KH TH KH TH (%) (%) Tỷ trọng trong tổng GDP huyện (%) 42.17 53.17 126.08 54.01 65.17 120.66 Tỷ lệ CNH nông thôn (%) 35 39.3 112.29 40.1 40.5 100.99 Số hộ sử dụng máy móc vào sản xuất (hộ) 1907 2149 112.69 2430 2672 109.95 (Nguồn: BQL các dự án chương trình 135 huyện Võ Nhai) 111 Nguyễn Thị Phương Hảo Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 124(10): 109 - 114 Về thực hiện các mục tiêu của chương trình 135 Bảng 03: Tình hình thực hiện các mục tiêu của chương trình 135 tại Võ Nhai Năm 2012 Năm 2013 Chỉ tiêu ĐVT KH TH TH/KH(%) KH TH TH/KH(%) 1.Giảm tỷ lệ hộ nghèo % 39.04 31.18 79.87 26.18 25.2 96.26 2. Tốc độ tăng trưởng kinh tế % 13 13.26 102.00 13 12.6 96.92 3. Thu nhập BQ/đầu người Tr.đ 5.3 6.739 127.15 8.383 8.425 100.50 4. Số hộ có điện lưới quốc gia % 83.8 82.8 98.81 86.8 84 96.77 5. Số hộ được sử dụng nước % 73.49 73 99.33 74.5 75 100.67 hợp vệ sinh 6. Giảm tỷ suất sinh thô %o 0.3 0.25 - 0.3 +1.14 - 8. Tỷ lệ đi học ở cấp tiểu học % 99 99.1 100.10 100 100 100.00 9. Tỷ lệ đi học ở cấp trung học % 82 81.5 99.39 83 83.4 100.48 cơ sở 10. Số xã ĐBKK được hỗ trợ % 100 100 100.00 100 100 100.00 tư pháp 11. Số xã có đường ô tô đến xã 15 15 100.00 15 15 100.00 trung TT (Nguồn: BQL các dự án chương trình 135 huyện Võ Nhai) 4,08% 10,20% 12,24% Giao thông 22,45% Thủy lợi 51,02% Trường học Chợ Trạm y tế Biểu đồ 02: Cơ cấu các loại công trình đầu tư trên địa bàn huyện Võ Nhai Về kết quả thực hiện các dự án trong máy móc, công cụ chế biến bảo quản sản chương trình 135 phẩm sau thu hoạch. Trên cơ sở mục đích đó Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng: Đây là dự án đã tiến hành hỗ trợ với tổng số vốn là 15,890 quan trọng trong chương trình 135, Võ Nhai triệu đồng, trong đó cụ thể đã xây dựng được là huyện đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên được 02 mô hình sản xuất; cung ứng được thụ hưởng chương trình từ năm 1999 do vậy 2.180.280 cây giống lâu năm và chè, 3.915 toàn bộ vốn chương trình 135 của tỉnh (4.635 con giống vật nuôi, 1.437 bộ máy nông triệu đồng) được dùng để đầu tư xây dựng cơ nghiệp phục vụ sản xuất và chế biến. sở hạ tầng tại 13 xã đặc biệt khó khăn của Dự án đào tạo xây dựng năng lực: Với dự án huyện. Loại công trình được chủ yếu đầu tư này Ủy ban dân tộc miền núi đã chủ trì, phối xây dựng là trường học chiếm 51,02%, tiếp hợp với các bộ ngành biên soạn tài liệu tổ đó là thủy lợi chiếm 22,45%, giao thông chức tập huấn ở các vùng cho đội ngũ ban chỉ chiếm 12,24%, trạm y tế chiếm 10,30%, còn đạo chương trình của tỉnh, ban quản lý dự án lại là chợ với 4,08%. của huyện; cán bộ chuyên trách về đào tạo Dự án phát triển sản xuất: Đây là dự án bắt của tỉnh, huyện và cán bộ chủ chốt, cán bộ đầu thực hiện từ năm 2007, nội dung chủ yếu chuyên môn, trưởng các đoàn thể ở xã và các dự án bao gồm hỗ trợ các hoạt động khuyến hộ dân được thụ hưởng chương trình 135. nông, khuyến ngư, khuyến công; hỗ trợ xây Nhằm nâng cao nhận thức về công tác tổ dựng và phổ biến nhân rộng các mô hình sản chức, thực hiện; đào tạo kiến thức và kỹ năng xuất mới; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật kỹ thuật cơ bản và đào tạo nghề cho các đối tư sản xuất; hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, tượng tham gia. 112 Nguyễn Thị Phương Hảo Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 124(10): 109 - 114 Bảng 04: Kết quả thực hiện dự án bồi dưỡng, nâng cao năng lực Năm Năm 2011 Năm 2012 Chỉ tiêu ĐVT 2013 KH TH TH/KH(%) KH TH TH/KH(%) TH 1. Số lớp tập huấn Lớp 29 29 100.00 29 29 100.00 24 2. Số lượt người được Người 2715 2023 74.51 2750 2503 91.02 2150 đào tạo, bồi dưỡng 3. Số kinh phí thực Tr.đ 730 727.65 99.68 820 813.43 99.20 565 hiện chương trình (Nguồn: BQL các dự án chương trình 135 huyện Võ Nhai) Dự án cải thiện đời sống: Dự án cải thiện đời gia về y tế. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm, sống là dự án được thực hiện từ đầu năm mức giảm tỷ suất sinh thô bình quân hàng 2008; với 4 nội dung gồm: hỗ trợ cho học năm đạt 0,5%. sinh nghèo, hỗ trợ cải thiện vệ sinh môi Chất lượng của các hoạt động văn hóa, văn trường, hỗ trợ hoạt động văn hóa và trợ giúp nghệ, thể thao, truyền thanh - truyền hình pháp lý. Dự án được thực hiện trên phạm vi được nâng lên rõ rệt. Năm 2013 toàn huyện 13 xã đặc biệt khó khăn với tổng số vốn thực có 72% số gia đình đạt gia đình văn hóa, 85% hiện từ năm 2008 đến nay là 2755,38 triệu cơ quan, làng bản văn hóa, 100% số xã có đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án này là hoàn điểm bưu điện văn hóa xã. toàn từ ngân sách nhà nước vì đây đều là Đánh giá chung những kết quả đạt được đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống điều kiện của chương trình 135 kinh tế rất khó khăn, số tiền họ có thể tham gia vào các hoạt động trên là rất ít hoặc không Với những khó khăn mà đồng bào các dân tộc có. Dự án này được thể hiện ở các kết quả: năm ở các xã đặc biệt khó khăn nói riêng và của 2013 có 1373 em học sinh được hỗ trợ với số người dân trong huyện nói chung đang gặp tiền 512, 68 triệu đồng; 100% các hộ được hỗ phải thì chương trình 135 đến với huyện Võ trợ cải thiện nước sạch; 177 xóm được hỗ trợ Nhai có vai trò cực kỳ quan trọng để khơi dậy hoạt động văn hóa và trợ giúp pháp lý với tổng sự phát triển kinh tế xã hội của bà con dân tộc số tiền hỗ trợ 159,5 triệu đồng. huyện nhà. Thực hiện chương trình sẽ góp Những kết quả đạt được về văn hóa xã hội phần thúc đẩy các hoạt động kinh tế - văn hóa - xã hội trong từng xã, cải thiện đời sống vật Công tác giáo dục - đào tạo và dạy nghề phát chất, tinh thần của người dân, nâng cao mức triển cả về quy mô và chất lượng, các loại sống của đồng bào địa phương. Việc đầu tư hình giáo dục đào tạo từng bước được xã hội xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường hóa và đa dạng. Mạng lưới trường, lớp cơ giao thông ở các xã sẽ giúp đồng bào giao lưu bản đáp ứng nhu cầu học tập của con em các kinh tế với các vùng khác nhau trong huyện, dân tộc trong huyện. Năm học 2012 - 2013 trong tỉnh, giải quyết việc làm tăng thêm thu toàn huyện có 64 trường với 17.033 học sinh. nhập từ các việc làm mới... Từ đây sẽ đưa hộ Tỷ lệ huy động học sinh đến lớp trong độ tuổi gia đình ra khỏi đói nghèo, đưa xã ra khỏi ở các cấp học, bậc học hàng năm đều tăng, tỷ kém phát triển góp phần phát triển nền kinh tế lệ học sinh lên lớp, tốt nghiệp đạt cao. Trước huyện nhà song hành cùng các huyện khác năm 2005 là 95% tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi trong tỉnh. đến trường đi học, đến năm 2013 là 98%. Cơ 135 là chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế sở vật chất được từng bước hoàn thiện, huyện xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn giúp các xã đã đạt và giữ vững chuẩn giáo dục phổ cập thoát nghèo, thực hiện không phải vì mục tiêu tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS, đến lợi nhuận. Chính vì vậy, để đánh giá hiệu quả năm 2013 toàn huyện có 09 trường đạt trường của chương trình mang lại nghiên cứu này chuẩn quốc gia. không dùng các chỉ tiêu lợi nhuận mà chỉ Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đánh giá thông qua các tác động của chương người dân được quan tâm ngay từ tuyến cơ trình đến phát triển kinh tế xã hội của huyện sở. 100% số trạm y tế có bác sỹ, toàn huyện về mặt kinh tế, xã hội, môi trường thông qua có 155 giường bệnh, có 10 xã đạt chuẩn quốc các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, mức sống 113 Nguyễn Thị Phương Hảo Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 124(10): 109 - 114 dân cư, giảm tỷ lệ hộ nghèo, trình độ dân trí KẾT LUẬN để thấy được đóng góp của chương trình đến Với mục tiêu là nâng cao đời sống vật chất và kinh tế xã hội của huyện. tinh thần cho các xã đặc biệt khó khăn miền Chương trình 135 tại huyện Võ Nhai đã mang núi, vùng sâu, vùng xa tạo điều kiện để nông lại kết quả đáng khích lệ, đạt được các mục thôn thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu tiêu mà chương trình đề ra, các kết quả to lớn góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an đạt được trong phát triển kinh tế xã hội của ninh quốc phòng. Chương trình 135 đã thực huyện bám sát theo các mục tiêu ban đầu mà sự trở thành chương trình mang ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo của chương trình đặt ra. Đến hết năm 2013 các nước nhà nói chung và của huyện vùng cao tiêu chí trong chương trình gần như đã được Võ Nhai nói riêng. Để thực hiện hoàn thành hoàn thành cơ bản. Sau 15 năm thực hiện các chương trình, dự án theo kế hoạch đề ra chương trình, những nội dung trong chương trong Chương trình 135, huyện Võ Nhai sẽ trình 135 trên địa bàn huyện đã góp phần tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo không nhỏ đến sự phát triển kinh tế của địa Chương trình 135 ở các cấp; tăng cường công bàn nghiên cứu. tác kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực Trước đây giao thông đi lại giữa các vùng của hiện các nội dung của Chương trình. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành hữu quan, huyện Võ Nhai rất khó khăn, nhưng từ khi tăng cường tuyên truyền giáo dục, động viên thực hiện chương trình 135 giao thông không đồng bào các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, còn là nỗi lo của cán bộ và nhân dân các dân đoàn kết xóm, ấp để vươn lên trong phát triển tộc trên địa bàn huyện. với 2 công trình cầu kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo. tràn, 36 km đường nhựa và cấp phối đã thực hiện trong giai đoạn II đã góp phần làm chất TÀI LIỆU THAM KHẢO lượng giao thông trên địa bàn huyện được 1. Ban Quản lý các dự án chương trình 135 nâng lên. Năm 2009 có 74,8% hộ gia đình có (2010), Báo cáo tổng kết thực hiện chương trình 135 huyện Võ Nhai giai đoạn 2005 - 2010. điện lưới quốc gia, đến năm 2013 tỷ lệ này là 2. Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên (2013), Niên 84%. Tỷ lệ hộ nghèo năm 209 là 46,53% đến giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 2013. năm 2013 là 25,2%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục 3. Phòng Thống kê huyện Võ Nhai (2013), Niên chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị sản giám thống kê huyện Võ Nhai 2013. phẩm ngành công nghiệp và dịch vụ tăng cao 4. UBND huyện Võ Nhai (2013), Báo cáo tổng kết tình hình KTXH huyện Võ Nhai 2013. hơn so với ngành nông lâm nghiệp. Các 5. UBND huyện Võ Nhai (2010), Dự án quy ngành dịch vụ có bước phát triển tích cực đáp hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của huyện ứng nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Võ Nhai đến năm 2020. SUMMARY RESULTS OF 135 PROGRAM IN VO NHAI DISTRIC OF THAI NGUYEN PROVINCE Nguyen Thi Phuong Hao* College of Economics and Administration – TNU Poverty reduction is considered to be the target of process innovation economy of Viet Nam. To accomplish this goal, so many programs, policies and solutions are given. Vo Nhai has many specially difficult communes which is invested of 135 program. This article mentions to results of 135 program in Vo Nhai distric to have overview of the program's contribution to socio-economic development of the district. Keywords: 135 program, economy - society, solution, poverty reduction, Vo Nhai Ngày nhận bài:15/8/2014; Ngày phản biện:03/9/2014; Ngày duyệt đăng: 15/9/2014 Phản biện khoa học: TS. Nguyễn Thị Lan Anh – Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - ĐHTN * Tel: 0913 079111, Email: haontp@tueba.edu.vn 114

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfket_qua_thuc_hien_chuong_trinh_135_trong_phat_trien_kinh_te.pdf
Tài liệu liên quan