Giáo trình Thiết kế & Đánh giá thuật toán - Bài giảng 4: Chia để trị - Lê Nguyên Khôi

T(n) = 7T(n/2) + Ө (n^2) n^log_b⁡a =n^log_2⁡7 = n^2.81 => T(n) ∈ Ө (n^log7) log 7 = 2.81 trông không nhỏ hơn 3 là mấy. Tuy nhiên, nên nhớ sự khác biệt là số mũ. Do đó thời gian chạy sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Trên thực thế, thuật toán Strassen’s tốt hơn thuật toán nhân ma trận thông thường với n ≥ 32

pdf21 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Lượt xem: 937 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Thiết kế & Đánh giá thuật toán - Bài giảng 4: Chia để trị - Lê Nguyên Khôi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thiết Kế & Đánh Giá Thuật Toán Chia Để Trị TS. Lê Nguyên Khôi Trường Đại Học Công Nghệ - ĐHQGHN Nội Dung Kỹ thuật thiết kế Sắp xếp gộp Tính lũy thừa Tìm kiếm nhị phân Tính số Fibonacci Tháp Hanoi Nhân ma trận Thuật toán Strassen 1 Kỹ Thuật Thiết Kế Chia Để Trị Chia bài toán lớn thành các bài toán nhỏ Bài toán nhỏ đơn giản, giải trực tiếp Nếu không tiếp tục chia nhỏ bài toán con Gộp lời giải của các bài toán con 2 Sắp Xếp Gộp (Merge Sort) Chia: chia đôi mảng Trị: Sử dụng đệ quy sắp xếp 2 mảng con Gộp: gộp 2 mảng với thời gian tuyến tính MergeSort (, 1, ) 1 if = 1 return 2 MergeSort (, 1, /2 ) 3 MergeSort (, /2 + 1, ) 4 Merge (, 1, /2 , /2 + 1, ) () = 2 (/2) + Θ() 3 độ lớn bài toán con# bài toán con chia và gộp Định Lý Tổng Quát – (nhắc lại) = / + () 1. Nếu  ∈ ( ) với hằng số > 0 ∈ ( ) 2. Nếu  ∈ ( ) ∈ ( log ) 3. Nếu  ∈ "( #) với hằng số > 0 và  thỏa mãn / ≤ %() với % < 1 ∈ (()) Sắp xếp gộp: = 2, = 2 ⇒  = ( ) = ⇒ trường hợp 2 ⇒ () ∈ ( log ) 4 Tính Lũy Thừa Tính *, với ∈ ℕ Thuật toán đơn giản: () Thuật toán áp dụng chia để trị: * = , */)× */) chẵn(*0)/) × (*0)/) ×  lẻ () = (/2) + (1) ⇒ () ∈ (log ) 5 Tính Lũy Thừa Thuật toán áp dụng chia để trị: * = , */)× */) chẵn(*0)/) × (*0)/) ×  lẻ PowerN(, ) 1 if = 0 return 1 2 if % 2 = 0 3 return PowerN , *) ×PowerN(, * )) 4 else 5 return PowerN(, *0) ) ×PowerN(, *0 ) ) × () = 2 (/2) + (1) ⇒ () ∈ () ⇒ SAI !!!! 6 Tính Lũy Thừa Thuật toán áp dụng chia để trị: * = , */)× */) chẵn(*0)/) × (*0)/) ×  lẻ PowerN(, ) 1 if = 0 return 1 2 if % 2 = 0 3 2 ← PowerN , *) 4 return 2 × 2 5 else 6 2 ← PowerN(, *0) ) 7 return 2 × 2 × () = (/2) + (1) ⇒ () ∈ (log ) 7 Tìm Kiếm Nhị Phân Tìm một phần tử trong dãy đã sắp xếp Chia: Kiểm tra phần tử chính giữa Trị: Sử dụng đệ quy tìm kiếm trên 1 mảng con tương ứng Gộp: hiển nhiên Ví dụ: Tìm 9 3 5 7 8 9 12 15 8 Tìm Kiếm Nhị Phân – Phân Tích () = 1 (/2) + (1) Áp dụng Định Lý Tổng Quát  = ( 0 = 4 = 1 ⇒ trường hợp 2 ⇒ ∈  log = (log ) 9 độ lớn bài toán con # bài-toán-con chia và gộp Tính Số Fibonacci 5* = , = 0,15*0+5*) ≥ 2 0 1 1 2 3 5 8 13 21 Thuật toán đệ quy: 7(8*) (thời gian hàm mũ), với 8 = (1 + 5)/2 – golden ratio 10 Tính Số Fibonacci Thiết kế Bottom-up: Tính lần lượt 54, 50, 5), , 5* theo thứ tự, số sau bằng tổng hai số trước Thời gian chạy: () 5* = 8*/ 5 làm tròn Tính lũy thừa: (log ) Tuy nhiên cách này không đáng tin cậy, do dễ có lỗi làm tròn khi tính toán với số thực. 11 Tháp Hanoi Chuyển chồng đĩa từ A sang B sử dụng C trung gian. Đĩa to luôn ở dưới đĩa nhỏ move(, , ;, <) 1 if = 1 2 chuyển đĩa A sang B 3 else 4 move( = 1, , <, ;) 5 chuyển đĩa A sang B 6 move( = 1, <, ;, ) () = 2 ( = 1) (1) 12 Nhân Ma Trận Input: = >? , ; = >? Output: ? = ∙ ; với A, B = 1, 2, , và %>? = C>D ∙ D? * DE0 13 Nhân Ma Trận – Mã Giả for A ← 1 to do for B ← 1 to do %>? ← 0 for F ← 1 to do %>? ← %>? + >D ∙ D? Thời gian chạy (G) 14 Nhân Ma Trận – Chia-Để-Trị Ý tưởng: × MT = 2 × 2 MT của (/2) × (/2) MT-con H I J K =  % L ∙ M N ℎ < = ∙ ; H = M + N I = + ℎ 8 nhân (*)) × ( * )) MT-con J = %M + LN 4 cộng (*)) × ( * )) MT-con K = % + Lℎ 15 Nhân Ma Trận – Phân Tích () = 8 (/2) + ())  = ( Q = G ⇒ trường hợp 1 ⇒ () ∈ (G) Không tốt hơn !!! 16 độ lớn bài toán con # bài-toán-con chia và gộp Nhân Ma Trận – Thuật Toán Strassen Nhân 2 × 2 ma trận với 7 phép nhân R0 = · (– ℎ) H = RU + RV–R) + RW R) = ( + ) · ℎ I = R0 + R) RG = (% + L) · M J = RG + RV RV = L · (N– M) K = RU + R0–RG–RX RU = ( + L) · (M + ℎ) RW = (–L) · (N + ℎ) RX = (– %) · (M + ) 17 7 nhân, 18 cộng/trừ. Nhân Ma Trận – Thuật Toán Strassen Chia: Chia và ; thành (/2) × (/2) ma trận con. Trị: Thực hiên đệ quy 7 phép nhân (/2) × (/2) ma trận Gộp: Tạo ma trận < sử dụng + và – trên (/2) × (/2) ma trận con () = 7 (/2) + ()) 18 Thuật Toán Strassen – Phân Tích () = 7 (/2) + ())  = ( X = ).Q0 ⇒ () ∈ ( X) log 7 = 2.81 trông không nhỏ hơn 3 là mấy. Tuy nhiên, nên nhớ sự khác biệt là số mũ. Do đó thời gian chạy sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Trên thực thế, thuật toán Strassen’s tốt hơn thuật toán nhân ma trận thông thường với ≥ 32 19 Tổng Kết Chia để trị chỉ là một trong những phương pháp thiết kế thuật toán. Thuật toán chia để trị có thể được phân tích dựa trên quy nạp và phương pháp định lý tổng quát. Thông thường phương pháp chia để trị khá hiệu quả. 20

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfthiet_ke_danh_gia_thuat_toanbaigiang04_chiadetri_3617_2032091.pdf