Giáo trình Thiết kế & Đánh giá thuật toán - Bài giảng 3: Phân tích đệ quy - Lê Nguyên Khôi

T(n) = 4T(n/2) + n^2 log⁡n a = 4, b = 2 => n^log_b⁡a =n^2 f(n) = n^2 logn Không áp dụng được Định lý Tổng quát af (n/b) ≤ cf (n) với c < 1 4 ((〖n/2)〗^2 log⁡〖n/2〗) ≤ cn^2 logn với c < 1 n^2 logn - n^2 ≤ cn^2 logn với c < 1 (1-c) logn ≤ 1 với c < 1

pdf28 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Lượt xem: 601 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Thiết kế & Đánh giá thuật toán - Bài giảng 3: Phân tích đệ quy - Lê Nguyên Khôi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thiết Kế & Đánh Giá Thuật Toán Phân Tích Đệ Quy TS. Lê Nguyên Khôi Trường Đại Học Công Nghệ - ĐHQGHN Nội Dung Thuật toán đệ quy Phương pháp: Phân tích toán học (mathematical tool) Thay thế (substitution) Cây đệ quy (recurrence tree) Định lý tổng quát (master theorem) 1 Sắp Xếp Gộp – Mã Giả MergeSort (, 1, ) 1 if = 1 return 2 MergeSort (, 1, /2 ) 3 MergeSort (, /2 + 1, ) 4 Merge (, 1, /2 , /2 + 1, ) Hàm: Merge Gộp 2 dãy đã sắp xếp làm một  ∈ () để gộp phần tử (thời gian tuyến tính) 2 Sắp Xếp Gộp – Phân Tích Thuật Toán MergeSort (, 1, ) 3 1 (1) if = 1 return 2 (/2) MergeSort (, 1, /2 ) 3 (/2) MergeSort (, /2 + 1, ) 4 () Merge (, 1, /2 , /2 + 1, ) Sắp Xếp Gộp – Phân Tích Thời Gian Thông thường bỏ qua trường hợp cơ bản khi thời gian chạy nhỏ, nhưng chỉ khi không làm ảnh hưởng đến kết quả của tiệm cận = 1 nếu = 12 /2 + nếu > 1 Tính = 2 /2 + , với hằng số > 0 4 PP Phân Tích Toán Học Tính = 2 /2 + , với hằng số > 0 = 2 /2 + = 2 2  +  + = 2 × 2 2  +  +  + ⋮ = 2 ×⋯× 2 1 + + + + = + log ∈ log 5 PP Thay Thế Phương pháp phổ biến 1. Dự đoán bậc tăng 2. Chứng minh bằng quy nạp Ví dụ : = 4 /2 +  Giả sử: 1 ∈ 1 Dự đoán: (") (cần chứng minh #- và $-) Giả sử: % ≤ %" với % <  Chứng minh bằng quy nạp ≤ " 6 PP Thay Thế = 4 /2 + ≤ 4 /2 " + = /2 " + = " − ( /2 " − ) ≤ " Khi /2 " − ≥ 0 Ví dụ, với ≥ 2 và ≥ 1 Tuy nhiên chặn này không chặt 7 PP Thay Thế Chứng minh rằng ≤  Giả sử % ≤ % với % < : = 4 /2 + ≤ 4 /2 + = + ≤ sai do phải chứng minh quy nạp = − (−) ≤ không có > 0 8 PP Thay Thế Làm chặt giả thiết: Bằng cách trừ một bậc thấp Giả sử % ≤ % − % với % <  = 4 /2 + ≤ 4( /2 − (/2)) + = − 2 + = − − ( − ) ≤ − nếu ≥ 1 Chọn đủ lớn để thỏa mãn trường hợp cơ bản 9 PP Thay Thế - Bài Tập Xác định độ phức tạp thuật toán với sau: = − 1 + (bài 4.3-1 tr.87) = /2 + 1 (bài 4.3-2 tr.87) = 2 /2 + (bài 4.3-3 tr.87) 10 PP Cây Đệ Quy Ví dụ: xem tr.38 Chi tiết: Mục 4.4 tr.88-93 11 Định Lý Tổng Quát Định lý tổng quát = * /+ + ,() Với * ≥ 1, + > 1, và , dương Ví dụ MergeSort: = 2 /2 + Trong đó * = 2, + = 2, , = Khi đó ta có: ∈ log 12 Định Lý Tổng Quát = * /+ + ,() Xét trường hợp đặc biệt, khi , = 0: = * /+ 02 phương pháp: 1. Phân tích toán học 2. Thay thế thay thế ∈ -./0 1 13 Định Lý Tổng Quát = * /+ = * /+ = * * + = * + = *" +" = ⋯ = *2 +2 = ⋯ = *-./0 1 = -./0 1 (1) ∈ -./0 1 14 Định Lý Tổng Quát = * /+ + ,() Trường hợp khi , > 0, cần so sánh độ tăng của * /+ và ,(): 1. ,() tăng chậm hơn * /+ ∈ # -./0 1 2. ,() tăng bằng * /+ ∈ -./0 1 3. ,() tăng nhanh hơn * /+ ∈ $ -./0 1 15 Định Lý Tổng Quát = * /+ + ,() So sánh ,() với -./0 1: 1. , ∈ #(-./0 134) với hằng số 5 > 0 ,() tăng chậm hơn -./0 1 với hệ số 4 khi đó: ∈ (-./0 1) (bỏ các bậc thấp, bậc tăng chậm) 16 Định Lý Tổng Quát = * /+ + ,() So sánh ,() với -./0 1: 2. , ∈ (-./0 1) ,() tăng bằng -./0 1 khi đó: ∈ (-./0 1 log ) 17 Định Lý Tổng Quát = * /+ + ,() So sánh ,() với -./0 1: 3. , ∈ $(-./0 164) với hằng số 5 > 0 ,() tăng nhanh hơn -./0 1 với hệ số 4 và , thỏa mãn *, /+ ≤ ,() với < 1 khi đó: ∈ (,()) 18 Định Lý Tổng Quát Cho 2 hằng số * ≥ 1, + ≥ 1, hàm ,() = * /+ + ,() Tiệm cận của : 1. Nếu , ∈ 7(-./0 134) với hằng số 5 > 0 ∈ (-./0 1) 2. Nếu , ∈ 8(-./0 1) ∈ (-./0 1 log ) 3. Nếu , ∈ 9(-./0 164) với hằng số 5 > 0 và , thỏa mãn *, /+ ≤ ,() với < 1 ∈ (,()) Chứng minh: xem 4.6 tr. 97-106 19 Định Lý Tổng Quát – Bài Tập \ = 4 /2 + () = 4 (/2) + () = 4 (/2) + " () = 4 (/2) + log 20 Định Lý Tổng Quát – Bài Tập = 4 /2 + * = 4, + = 2 ⇒ -./0 1 = ; ,() = Trường hợp 1: , ∈ < -./0 134 = <(34) với 5 = 1 ⇒ () ∈ () 21 Định Lý Tổng Quát – Bài Tập () = 4 (/2) + * = 4, + = 2 ⇒ -./0 1 = ; ,() = Trường hợp 2: , ∈ -./0 1 = () ⇒ () ∈ ( log ) 22 Định Lý Tổng Quát – Bài Tập () = 4 (/2) + " * = 4, + = 2 ⇒ -./0 1 = ; ,() = " Trường hợp 3: , ∈ < -./0 164 = <(64) với 5 = 1 và *, /+ ≤ ,() với < 1 4 /2 " ≤ " với = 1/2 ⇒ () ∈ (") 23 Định Lý Tổng Quát – Bài Tập () = 4 (/2) + log * = 4, + = 2 ⇒ -./0 1 = ; ,() = log Không áp dụng được Định Lý Tổng Quát *, /+ ≤ ,() với < 1 4 (/2)log ≤ log với < 1 log − ≤ log với < 1 (1 − ) log ≤ 1 với < 1 24 Định Lý Tổng Quát – Bài Tập = 2 /4 + 1 T.H.1: () ∈ ( ) () = 2 (/4) + T.H.2: () ∈ ( log ) () = 2 (/4) + T.H.3: () ∈ () () = 2 (/4) + T.H.3: () ∈ () 25 Định Lý Tổng Quát – Bài Tập = 9 /3 + T.H.1: () ∈ () = 2/3 + 1 T.H.2: () ∈ (log ) () = 3 (/4) + log T.H.3: () ∈ ( log ) () = 2 (/2) + log Không áp dụng được T.H.3 ĐLTQ 26 Bài Tập Problems 4-1 tr.107 Problems 4-3 tr.108 27

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfthiet_ke_danh_gia_thuat_toanbaigiang03_phantichdequy_9484_2032090.pdf