Giáo trình Kết cấu thép

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG . người viết: THs.Phạm Bá Lộc & THs.Huỳnh Minh Sơn Gồm: CHƯƠNG 1: KẾT CẤU THÉP DÙNG TRONG XÂY DỰNG CHƯƠNG 2: NHỮNG TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA THÉP XÂY DỰNG CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT CHƯƠNG 4: DẦM THÉP CHƯƠNG 5: CỘT VÀ THANH NÉN ĐÚNG TÂM CHƯƠNG 6: DÀN THÉP

pdf2 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 3638 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Kết cấu thép, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÂAÛI HOÜC ÂAÌ NÀÔNG Træåìng Âaûi hoc Baïch Khoa Khoa Xáy dæûng Dán duûng & Cäng nghiãûp Gvc. Ths. Phaûm Baï Läüc, Ths. Huyình Minh Sån Giaïo trçnh: KÃÚT CÁÚU THEÏP 2004 - 2005 2 Muûc luûc: Chæång måí âáöu: Kãút cáúu theïp duìng trong Xáy dæûng. Trang 3 Chæång 1: Nhæîng tênh cháút cå baín cuía theïp xáy dæûng. Trang 7 Chæång 2: Liãn kãút. Trang 27 Chæång 3: Dáöm theïp. Trang 55 Chæång 4: Cäüt vaì thanh neïn âuïng tám. Trang 78 Chæång 5: Daìn Theïp. Trang 89

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBia_muc_luc.pdf
  • pdfChuong%201.pdf
  • pdfChuong%202.pdf
  • pdfChuong%203.pdf
  • pdfChuong%204.pdf
  • pdfChuong%205.pdf
  • pdfChuong%20Modau.pdf
Tài liệu liên quan