Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle - Chương 3: Kiến trúc Oracle 11g - Ngô Thị Thùy Linh

Những đối tượng trong CSDL như bảng, index, gọi là segment • Một segment có một hoặc nhiều Extent • Một Extent có một hoặc nhiều block

pdf30 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Lượt xem: 780 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle - Chương 3: Kiến trúc Oracle 11g - Ngô Thị Thùy Linh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng KIẾN TRÚC ORACLE 11g Giảng viên: Ngô Thùy Linh Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng 3-2 Types of Users in DBMS Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng 3-3 Oracle Architecture Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng 3-4 Kiến trúc cơ sở dữ liệu Oracle  Một Oracle server gồm: • Process • Oracle Instance • Oracle Database Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng 3-5 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng 3-6 Process Instance SGA Background processes Server process PGA User process • User process: khi người dùng sử dụng các chương trình, ví dụ: Pro*C, công cụ truy suất dữ liệu của OracleOracle sẽ tạo ra user process để chạy ứng dụng của người dùng • Server process: xử lý những yêu cầu từ user process • Background process: dùng để tăng hiệu năng làm việc Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng 3-7 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng 3-8 PGA - Program Global Area  Vùng nhớ dùng riêng cho từng user Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng 3-9 Memory structures Java pool Database buffer cache Redo log buffer Shared pool Large pool SGA Streams pool Server process 1 PGA Server process 2 PGA Background process PGA System Global Area Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng 3-10 PGA - Program Global Area Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng 3-11 Oracle Instance  Bao gồm: • SGA (System Global Area) • Background process Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng 3-12 SGA (System Global Area)  Vùng nhớ chia sẻ  Gồm 3 thành phần bắt buộc: • Share pool • Database buffer cache • Redo log buffer  Một số thành phần khác: • Java pool • Large pool • Streams pool • Result cache Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng 3-13 Share Pool Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng 3-14 Shared Pool Check Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng 3-15 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng 3-16 Database Buffer Cache Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng 3-17 Database buffer cache  Trạng thái buffer: • Pinned • Free or unused • Dirty DBWn Server process SGA Database buffer cache Data files Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng 3-18 Redo Log Buffer Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng 3-19 Background process  Process bắt buộc: • Database writer (DBWR) • Log writer (LGWR) • Checkpoint (CKPT) • System monitor (SMON) • Process monitor (PMON)  Process khác: • Archiver (ARCn) • Recoverer (RECO) • ASM disk (ASMB) • Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng 3-20 Kiến trúc cơ sở dữ liệu Oracle Background processes Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng 3-21 Oracle Database Online redo log files Password file Parameter file Archive log files Control files Data files Oracle Net Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng 3-22 Cấu trúc logic và vật lý Database Logic Vật lý Tablespace Data file OS block Segment Extent Oracle data block Schema Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng 3-23 Cấu trúc logic cơ sở dữ liệu Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng 3-24 Tablespace  Một cơ sở dữ liệu có thể được chia thành một hoặc nhiều đơn vị logic, gọi là tablespace  Về mặt vật lý, 1 tablespace có thể chứa một hay nhiều datafile  Khi tạo mới CSDL, Oracle tự động tạo ra 2 tablespace: SYSTEM & SYSAUX • Tablespace SYSTEM chứa những bảng dùng để điều khiển các chức năng chính của một cơ sở dữ liệu, ví dụ: data dictionary • Tablespace SYSAUX chứa một số component khác của cơ sở dữ liệu Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng 3-25 Segment, Extent, Block • Những đối tượng trong CSDL như bảng, index, gọi là segment • Một segment có một hoặc nhiều Extent • Một Extent có một hoặc nhiều block Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng 3-26 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng 3-27 Cấu trúc block Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng 3-28 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng 3-29  An HR Clerk wants to update the name of an employee Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng 3-30

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdforaclech03_2013_217_2013674.pdf