Bài giảng Các hệ cơ sở dữ liệu - Ôn tập

Bài Tập -Bài tập chuyển câu truy vấn thành DSQH. -Bài tập chuyển câu truy vấn thành cây . - Các bước thực hiện một câu truy vấn theo một cách nào ñó. -Viết Script SQL: tạo bảng, thêm xóa sửa dữ liệu. Tạo, xóa, sửa và sử dụng View, Index, Store, Trigger; -Viết script triển khai transaction, grant, revoke

pdf5 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Lượt xem: 819 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Các hệ cơ sở dữ liệu - Ôn tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DBMS07 – Slides 2 Tổng quan về Các Hệ CSDL CSDL(Database) là gì? Hệ Quản trị CSDL (DBMS)là gì? Các ñối tượng sử dụng CSDL? Kiến trúc, các thành phần của một hệ quản trị CSDL? Mô hình thực thể DBMS07 – Slides 3 Các vấn ñề trong truy xuất ñồng thời Vấn ñề mất dữ liệu ñã cập nhật (lost updated problem) Vấn ñề không thể ñọc lại (Uncommitted dependency) Vấn ñề dữ liệu không nhất quán (Inconsistent Data Problem) DBMS07 – Slides 4 Kỹ thuật khóa Lock Share Lock? Exclusive Lock? Kỹ thuật khóa 2 giai ñoạn Kỹ thuật khóa trên dữ liệu phân cấp DeadLock DBMS07 – Slides 5 Lịch thao tác - Transaction Lịch tuần tự Lịch khả tuần tự Nhãn thời gian Cài ñặt Transaction trên SQL Server DBMS07 – Slides 7 An toàn dữ liệu Khôi phục dữ liệu Cài ñặt khôi phục dữ liệu DBMS07 – Slides 8 An toàn dữ liệu An toàn dữ liệu: Các cơ chế an toàn dữ liệu Phân quyền và thu hồi quyền: Grant và revoke Tạo bảng ảo View Mã hóa dữ liệu DBMS07 – Slides 9 Khôi phục dữ liệu Sau sự cố một giao tác Sau sự cố hệ thống Sau sự cố thiết bị DBMS07 – Slides 10 Cài ñặt khôi phục dữ liệu trên SQL Server Các loại Backup: Full, Different, Increment. Cách sử dụng công các công cụ Backup và Restore trong SQL Server. DBMS07 – Slides 12 4.1. Các bộ phận liên quan : - Bộ phận quản lý tập tin (File manager) - Bộ phận quản lý ñĩa (Disk manager) - Tổ chức vật lý 4.2. Tổ chức vật lý CSDL trên SQL- Server, Oracle, DB2 4.3. Các cấu trúc lưu trữ và phương thức truy xuất: - Tập tin tuần tự - Tập tin chỉ mục - Tập tin tuần tự có chỉ mục - Kỹ thuật băm (hash) DBMS07 – Slides 13 Cấu trúc lưu trữ và các phương thức truy xuất Index là gì? Các loại Index? Cách tạo Index trong SQL Server. DBMS07 – Slides 15 5.1 Nhắc lại các cơ chế tối ưu : - Các bước thực hiện tối ưu hoá câu hỏi - Thuật toán dựa trên cây ñại số quan hệ - Thuật toán phân rã và thay thế 5.2. ðánh giá chi phí của một kế hoạch thực hiện một câu hỏi 5.3. Thực hiện các phép toán : chọn (SELECTION), kết (JOIN) DBMS07 – Slides 16 Tối ưu hóa câu hỏi Nhắc lại các cơ chế tối ưu : Các bước thực hiện tối ưu hoá ðánh giá chi phí của một kế hoạch thực hiện một câu hỏi Thực hiện một câu truy vấn Chuyển câu truy vấn thành ðại Số Quan Hệ và cây phân tích DBMS07 – Slides 18 6.1. Kiến trúc khách/chủ (Client/Server): - Kiến trúc khách/chủ - Các mô hình khách/chủ 6.2. Cơ sở dữ liệu phân tán: Các ñặc trưng của một hệ phân tán - Quản lý tự ñiển dữ liệu (Catalog Manager) - Quản lý truy xuất ñồng thời - Tối ưu hoá câu hỏi DBMS07 – Slides 19 1. So sánh sự giống và khác nhau giữa View và Table. Cho ví dụ dùng SQL Script tạo các ñối tượng trên? 2. So sánh sự giống và khác nhau giữa Clustered Index và Non Clustered. Cho ví dụ dùng SQL Script tạo các ñối tượng trên. 3. Transaction là gì, các ñặc ñiểm của transaction? Cho ví dụ bằng SQL Script. 4. Hãy viết script tạo database có tên CNTT06CaMau, có kích thước ban ñầu là 10Mb và mỗi lần tăng thêm 1Mb khi ñầy. 5. Hãy trình bày ý nghĩa và cách thức sử dụng các công cụ: Backup và Restore, DTS, BCP và Index Turning trong SQL Server. 6. So sánh sự giống và khác nhau giữa Store Procedure và Trigger. Cho ví dụ dùng SQL Script tạo các ñối tượng trên. DBMS07 – Slides 20 Bài Tập Bài tập chuyển câu truy vấn thành DSQH. Bài tập chuyển câu truy vấn thành cây . Các bước thực hiện một câu truy vấn theo một cách nào ñó. Viết Script SQL: tạo bảng, thêm xóa sửa dữ liệu. Tạo, xóa, sửa và sử dụng View, Index, Store, Trigger; Viết script triển khai transaction, grant, revoke

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfdbmsreview_88.pdf