Giáo án Vật lý 8 Trường THCS Số 2 Khoen On

- Yêu cầu HS tóm tắt. - Gv hướng dẫn HS làm bài tập. ? Tình nhiệt lượng cung cấp cho ấm và nước. ? Bao nhiêu % nhiệt lượng do dầu bị đốt cháy tỏa ra làm nóng ấm và nước? ? Nhiệt lượng dầu tỏa ra? - Gv giới thiệu năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu. Q = q.m ? Tính lượng dầu cần dùng?

doc101 trang | Chia sẻ: phanlang | Lượt xem: 1696 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Vật lý 8 Trường THCS Số 2 Khoen On, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lôøi hoïc sinh " khaùi nieäm daãn nhieät Hoạt động 2:Tìm hiểu về tính dẫn nhiệt của chất rắn, chất lỏng và chất khí. (17’) Mô tả và dự đoán kết quả TN. Quan sát TN và đưa ra câu trả lời C4, C5 C 4: Kim loaïi daãn nhieät toát hôn thuyû tinh C5 : Ñoàng daãn nhieät toát nhaát, thuyû tinh daãn nhieät keùm nhaát Mô tả và dự đoán kết quả TN. HS có thể hỏi tại sao chỉ đun ở miệng ống mà không đun ở đáy ống. Thảo luận nhóm và phát biểu. C6 : Chaát loûng daãn nhieät keùm C7 : Chaát khí daãn nhieät keùm Dẫn nhiệt : Rắn > Lỏng >Khí. - Các chất khác nhau dẫn nhiệt như thế nào ? Yêu cầu hoïc sinh mô tả TN1 và dự đoán hiện tượng xảy ra. - Các chất đồng, nhôm và thuỷ tinh dẫn nhiệt như thế nào ? - Làm TN yêu cầu HS quan sát. Rút ra được kết luận gì vê tính dẫn nhiệt của các chất trong TN. - Yêu cầu hoïc sinh mô tả TN2 và dự đoán hiện tượng xảy ra. Chú ý xem chất lỏng có đẫn nhiệt tốt không, đun nước ở miệng ống xem nước có truyền xuống miếng sáp ở đáy ống được không ? - Điều khiển hoïc sinh thảo luận và rút ra kết luận ? - Yêu cầu hoïc sinh mô tả TN3 và dự đoán hiện tượng xảy ra. - Làm TN3 hướng dẫn cho HS trả lời C6, C7. Yêu cầu HS rút ra kết luận. - So sánh tính dẫn nhiệt của các chất rắn , lỏng và khí? Hoạt động 3:Vận dụng. (9’) -Trả lời theo sự hướng dẫn của GV. C9 : Vì kim loaïi daãn nhieät toát coøn söù daãn nhieät keùm C10 : Vì khoâng khí ôû nhöõng lôùp aùo moûng daãn nhieät keùm C11 : Ñeå taïo ra caùc lôùp khoâng khí daãn nhieät keùm giöõa caùc loâng chim -Yêu cầu HS trả lời và thảo luận C9, C10, C12 trong SGK và bài 22.3 trong SBT. Giới thiệu ý nghĩa số ghi trong bảng 22.1 SGK. Ho¹t ®éng4 . H­íng dÉn häc ë nhµ. (1') - Häc thäc ghi nhí SGK, ®äc phÇn cã thÓ em ch­a biÕt. - Laøm baøi taäp SBT vaø chuaån bò Bµi 23. §èi l­u - Bøc x¹ nhiÖt. * ChuÈn bÞ: (Mçi nhãm): Giá TN - Cốc thuỷ tinh 500 ml- kiềng đốt – Gói thuốc tím - Nến – Hương, Chậu thuỷ tinh hình trụ có vách ngăn ở giữa – Bình cầu thuỷ tinh sơn đen có nút cao su và ống thuỷ tinh L – Đèn cồn - Vật chắn Ngày soạn: /0/2015 Ngµy gi¶ng: 8B: /0/2015 8A: /0/2015 TiÕt 29 . Bµi 23. §èi l­u - Bøc x¹ nhiÖt A. Môc Tiªu: * HS Tb – Yếu: 1. KiÕn thøc: - Nhận biết được dòng đối lưu trong chất khí và chất lỏng. - Thiết lập được bảng ghi các hình thức truyền nhiệt chủ yếu trong chất rắn, chất láng, chất khí, và chân không. 2. Kü n¨ng: - RÌn kü n¨ng quan s¸t, ph©n tÝch kªnh ch÷ vµ kªnh h×nh. 3. Th¸i ®é: - Nghiêm túc, chó ý nghe gi¶ng, ph¸t biÓu ý kiÕn x©y dùng bµi. * HS Khá – Giỏi: 1. KiÕn thøc: - Tìm được ví dụ thực tế về bức xạ nhiệt. - Xác định được môi trường nào có thể xảy ra đối lưu. 2. Kü n¨ng: - VËn dông gi¶i thÝch mét sè hiÖn t­îng ®¬n gi¶n trong thùc tÕ. 3. Th¸i ®é: - Trung thùc, cÈn thËn, chÝnh x¸c, hîp t¸c trong ho¹t ®éng nhãm. B. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - B¶ng phô, bót d¹, phÊn mµu. - Giá TN - Cốc thuỷ tinh 500 ml- kiềng đốt – Gói thuốc tím - Nến – Hương Chậu thuỷ tinh hình trụ có vách ngăn ở giữa – Bình cầu thuỷ tinh sơn đen có nút cao su và ống thuỷ tinh L – Đèn cồn - Vật chắn. C12 : Chaát Raén Loûng Khí Chaân khoâng Hình thöùc truyeàn nhieät chuû yeáu Daãn nhieät Ñoái löu Ñoái löu Böùc xaï nhieät 2. Häc sinh: * Mçi nhãm: - Giá TN - Cốc thuỷ tinh 500 ml- kiềng đốt – Gói thuốc tím - Nến – Hương Chậu thuỷ tinh hình trụ có vách ngăn ở giữa – Bình cầu thuỷ tinh sơn đen có nút cao su và ống thuỷ tinh L – Đèn cồn - Vật chắn C. TiÕn tr×nh lªn líp: 1. æn ®Þnh tæ chøc: (1’) 2. KiÓm tra bµi cò: (5 ’) ? Sự dẫn nhiệt của các chất có đặc điểm gì ? ? So sánh tính dẫn nhiệt của các chất ? 3. Bµi míi: Hoaït ñoänh cuûa hoïc sinh Trôï giuùp cvuûa giaùo vieân Hoạt động 1 :Tìm hiểu sự truyền nhiệt bằng đối lưu trong chất lỏng và chất khí (17’) Quan sát TN và trả lời. C1:di chuyển thành dòng từ dưới lên. C2: Lớp nước ở dưới nong lên trước, nở ra d giảm so với d của lớp nước lạnh nên nổi lên tạo thành dòng đối lưu. C3: nhờ nhiệt kế. C4: Khí nóng nở ra bay lên, khí lạnh tới chiếm chỗ mang theo khói hương. C5: Để tạo thành dòng đối lưu, phần dưới nóng đi lên. C6: Trong chân không và trong chất rắn không thể tạo thành dòng đối lưu. - Giới thiệu và làm TN hình 22.3 SGK. Yêu cầu HS trả lời C1, C2, C3. - Goïi ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy, nhaän xeùt töø ñoù ñaët caâu hoûi : + Söï truyeàn nhieät taïo thaønh doøng nhö treân goïi laø gì ? + Ngoaøi chaát loûng söï ñoái löu coøn xaûy ra trong chaát naøo ? Làm TN 23.3 : + Khoâng khí noùng coù troïng löôïng rieâng so vôùi khoâng khí laïnh nhö theá naøo ? - Yeâu caàu hoïc sinh thaûo luaän traû lôøi caâu C4,C5,C6 Hoạt động 2 :Tìm hiểu sự truyền nhiệt bằng bức xạ nhiệt (13’) - Làm việc cá nhân. C7 :Không khí trong bình nóng lên và nở ra. C8: Không khi trong bình đã lạnh đi, vì miếng gỗ đã ngăn không cho nhiệt truyền từ đèn sang bình, chứng tỏ nhiệt đã truyền theo đường thẳng. Giới thiệu vai trò của giọt nước, muội đen và làm TN hình 23.4. Sự dịch chuyển của giọt nước có ý nghĩa gì ? - Laøm thí nghieäm chôø cho gioït nöôùc maàu ra xa thì ñaët mieáng goã nhö hình23.5 + Coù hieän töôïng gì xaûy ra vôùi gioït nöôùc maøu ? hieän töôïng ñoù chöùng toû ñieàu gì ? -Yêu cầu HS trả lời C7, C8, C9 . - Töø caâu traû lôøi treân nhieät truyeàn nhö theá naøo ? hình thöùc truyeàn nhieät nhö vaäy goïi laø gì ? Hoạt động 3 :Vận dụng (8’) C10: Để tăng sự hấp thu tia nhiệt . C11: Để giảm sự hấp thu các tia nhiệt. Yêu cầu HS trả lời C10, C11, C12 Ho¹t ®éng 4 . H­íng dÉn häc ë nhµ. (1') - Häc thäc ghi nhí SGK, ®äc phÇn cã thÓ em ch­a biÕt. - Bµi tËp veà nhaø : 23.1, 23.5, 23.6. SBT - §äc tr­íc Bµi 24. C«ng thøc tÝnh nhiÖt l­îng. Ngày soạn: /0/2015 Ngµy gi¶ng: 8B: /0/2015 8A: /0/2015 TiÕt 30 . Bµi 24. C«ng thøc tÝnh nhiÖt l­îng A. Môc Tiªu: * HS Tb – Yếu: 1. KiÕn thøc: - Biết được các yếu tố quyết định độ lớn của nhiệt lượngmột vật cần thu vào để nóng lên, viết được công thức tính nhiệt lượng, nêu được tên và đơn vị của các đại lượng. - Thông qua các bảng, xử lý được thông tin để rút ra kết luận. - Hiểu được ý nghĩa của nhiệt dung riêng và bảng nhiệt dung riêng. 2. Kü n¨ng: - RÌn kü n¨ng quan s¸t, ph©n tÝch kªnh ch÷, kªnh h×nh. - VËn dông gi¶i bµi tËp ®¬n gi¶n. 3. Th¸i ®é: - Trung thùc, cÈn thËn, chÝnh x¸c, hîp t¸c trong ho¹t ®éng nhãm. * HS Khá – Giỏi: 1. KiÕn thøc: - Thiết kế được TN để tìm mối quan hệ giữa nhiệt lượng với từng yếu tố một. - Sử dụng công thức Q = m.c.t để tính nhiệt lượng vật thu vào hay toả ra. 2. Kü n¨ng: - RÌn kü n¨ng ph©n tÝch, tæng hîp. 3. Th¸i ®é: - Trung thùc, cÈn thËn, chÝnh x¸c, hîp t¸c trong ho¹t ®éng nhãm. B. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: B¶ng phô, bót d¹, phÊn mµu. 2. Häc sinh: - §äc tr­íc Bµi 24. C«ng thøc tÝnh nhiÖt l­îng. C. TiÕn tr×nh lªn líp: 1. æn ®Þnh tæ chøc: (1’) 2. Bµi míi: Hoaït ñoäng cuûa HS Trôï giuùp cuûa giaùo vieân Hoạt động 1 :Thông báo các đại lượng mà nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên phụ thuộc yếu tố nào. (3’) - HS lắng nghe. - HS lắng nghe. Thông báo nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên phụ thuộc vào : khối lượng của vật m - chất làm vật thể hiện qua c - độ biến thiên nhiệt độ t. Cung cấp thêm cho HS : thời gian đun vật càng dài thì nhiệt lượng vật nhận được càng lớn. Hoạt động 2 :Tìm hiểu mối quan hệ giữa Q vật thu vào và khối lượng m của vật (10’) Thảo luận nhóm,lớp. C1: Chất làm vật và độ tăng nhiệt độ được giữ giống nhau. Để tìm hiểu mối quan hệ giữa Q và m. C2: Khối lượng càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn. - Gv mô tả thí nghiệm - Gv thông báo bảng kết quả thí nghieäm. Hướng dẫn HS thảo luận để trả lời C1, C2 Hoạt động 3. Tìm hiểu mối quan hệ giữa Q vật thu vào và độ tăng nhiệt độ của vật (9’) Thảo luận nhóm,lớp. C3:Phải giữ khối lượng và chất làm vật giống nhau,vậy hai côc phải cùng một lượng nước. C4 :Độ tăng nhiệt độ phải khác nhau, bằng cách cho thời gian đun khác nhau. C5:Độ tăng nhiệt độ càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn. - Yeâu cầu hoïc sinh chæ ra nhöõng yeáu toá gioáng nhau trong hình 24.2a,b? Giới thiệu bảng kết quả thí nghieäm Hướng dẫn HS thảo luận để trả lời C3, C4,C5 Hoạt động 4 : Tìm hiểu mối quan hệ giữa Q vật thu vào và chất làm vật (9’) Thảo luận nhóm,lớp. C6:Phải giữ khối lượng và độ tăng nhiệt độ giống nhau,chất làm vật khác nhau. C7 :Nhiệt lượng vật thu vào phụ thuộc vào chất làm vật. - Töông töï giaùo vieân giới thiệu bảng kết quả thí nghieäm . - Hướng dẫn HS thảo luận để trả lời C6, C7 Hoạt động 5 : Giới thiệu công thức tính nhiệt lượng (5’) -Ghi công thức vào vở, nêu tên và đơn vị các đại lượng Q = m.c.t  Q : Nhieät löôïng vaät thu vaøo, tính ra J. m : Khoái löôïng cuûa vaät , tính ra kg. c : Ñaïi löôïng ñaëc tröng cho chaát laøm vaät goïi laø nhieät dung rieâng, tính ra J /kg.K t = t2 – t1 : Ñoä taêng nhieät ñoä tính ra 0C hoaëc K. - Muoán laøm cho 1kg nöôùc noùng theâm 10C caàn truyeàn cho nöôùc moät nhieät löôïng 4200 J - Töø caùc thí nghieäm treân ta thaáynhieät löôïng vaät caàn thu vaøo phuï thuoäc vaøo maáy yeáu toá? Laø nhöõng yeáu toá naøo? giới thiệu công thức tính nhiệt lượng, các đại lượng có mặt trong công thức và ñôn vò. - Giới thiệu nhiệt dung riêng và bảng 24.4. - Noùi nhieät dung rieâng cuûa nöôùc laø 4200 J / kg.K ñieàu ñoù coù yù nghóa gì? Hoạt động 6 : Vận dụng (7’) - Hoïc sinh toùm taét vaø laøm theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân. C9 : Tóm tắt m = 5kg; c = 380 J/kg.K t2 = 500C; t1 = 200C Q = ? Giải: Theo coâng thöùc tính nhieät löôïng Q = m.c (t2 - t1 ) = 5.380.(50-20) = 57000J = 57 kJ. Đáp số : 57kJ Hướng dẫn HS làm phần vận dụng theo trình tự: -Tóm tắt đề. -Áp dụng công thức. -Tính toán và nhận xét kết quả. Hoạt động 7: H­íng dÉn häc ë nhµ. (1') - Häc thäc ghi nhí SGK, ®äc phÇn cã thÓ em ch­a biÕt. - Làm bài tập trong SBT. - §äc tr­íc Bµi 25. Ph­¬ng tr×nh c©n b»ng nhiÖt. Ngày soạn: /0/2015 Ngµy gi¶ng: 8B: /0/2015 8A: /0/2015 TiÕt 31 . Bµi 25. Ph­¬ng tr×nh c©n b»ng nhiÖt A. Môc Tiªu: * HS Tb – Yếu: 1. KiÕn thøc: - Phát biểu được nội dung của nguyên lí truyền nhiệt. Nêu được ví dụ minh họa. - Viết được phương trình cân bằng nhiệt cho quá trình trao đổi nhiệt giữa hai vật, ba vật. 2. Kü n¨ng: - VËn dông gi¶i bµi tËp ®¬n gi¶n. 3. Th¸i ®é: - Trung thùc, cÈn thËn, chÝnh x¸c, hîp t¸c trong ho¹t ®éng nhãm. * HS Khá – Giỏi: 1. KiÕn thøc: - Sử dụng được công thức tính nhiệt lượng và phương trình cân bằng nhiệt để giải các bài tập trong đó có từ hai đến ba vật trao đổi nhiệt. 2. Kü n¨ng: - VËn dông gi¶i bµi tËp. 3. Th¸i ®é: - Trung thùc, cÈn thËn, chÝnh x¸c, hîp t¸c trong ho¹t ®éng nhãm. B. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: B¶ng phô, bót d¹, phÊn mµu. Duïng cuï thí nghieäm hình 25.1 2. Häc sinh: §äc tr­íc Bµi 25. Ph­¬ng tr×nh c©n b»ng nhiÖt. C. TiÕn tr×nh lªn líp: 1. æn ®Þnh tæ chøc: (1’) 2. KiÓm tra bµi cò: (3 ’) ? Vieát coâng thöùc tính nhieät löôïng. Noùi nhieät dung riêng cuûa nhoâm laø 380 J/kg.k ñieàu ñoù coù nghóa gì ? 3. Bµi míi: Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Trôï giuùp cuûa giaùo vieân Hoạt động 1 : thoâng baùo nguyeân lí truyeàn nhieät. (5’) Nghe thông báo và tìm ví dụ minh họa. - Thoâng baùo 3 noäi dung cuûa nguyeân lí truyeàn nhieät töø ñoù yeâu caàu hoïc sinh laáy ví duï cho töøng nguyeân lí - Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn - Sự truyền nhiệt xảy ra cho tới khi nhiệt độ hai vật bằng nhau. - Nhiệt lượng do vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào. Hoạt động 2. Xây dựng phương trình cân băng nhiệt. (15’) Thực ra phương trình trên đúng trong suốt quá trình trao đổi nhiệt. Qtoả = m.c.(t2 - t1) và Qthu = m.c.(t1 – t2) Ví dụ: Tóm tắt : m1= 0,15kg; c1 = 880J/kg.K; t1 = 100oC c2 = 4200J/kg.K; t2 = 20oC; t =25oC m2 = ? Giải: Nhiệt lượng nước thu vào bằng nhiệt lượng quả cầu tỏa ra: Q2 = Q1 m2.c2. rt2 = m1.c1. rt1 m2.4200.5 = 0,15.880. 75 = 0,47 kg -Nếu có hai vật trao đổi nhiệt với nhau thì có một vật thu nhiệt và một vật toả nhiệt.Hãy viết phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa nhiệt lượng toả ra và nhiệt lượng thu vào. - Qtoả = Qthu chỉ áp dụng khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau hay trong suốt quá trình trao đổi nhiệt. Công thức tính nhiệt lượng toả ra và nhiệt lượng thu vào.Cần chú ý t luôn luôn dương. Giải mẫu bài tập cho HS (phần ví dụ) Hoạt động 3 :Vận dụng. (20’) C1. Tóm tắt m1=200g=0,2kg; m2=300g=0,3kg c = 4200J/kg.K; t1= 100oC; t2= 30oC t = ? Giải: Nhiệt lượng của hỗn hợp nước sôi và nước ở nhiệt độ phòng là: Q2 = Q1 m2.c. rt2 = m1.c. rt1 0,2.4200.(100 - t) = 0,5.4200.(t - 30) t = 58oC C2: Tóm tắt : m1= 0.5kg; ; t1= 80oC; c2 = 4200J/kg.K m2=500g=0.5kg; c1= 380J/kg.K; t2= 20oC Q = ? rt =? Giải: Nhiệt lượng nước nhận được bằng nhiệt lượng do miếng đồng tỏa ra: Q = m1.c1.(t1- t2) = 0.5.380.(80-20) = 11400 J Nước nóng thêm lên: Giải C1 làm bài tập mẫu cho HS . Yêu cầu HS giải bài tập C2 (và C3 nếu đủ thời gian). C3: Tóm tắt : m1= 0.5kg; c1= 4190J/kg.K; t1= 13oC m2= 400g = 0.4kg; t2= 100oC; t =20 oC c2 = ? Giải: Nhiệt lượng miếng kim loại tỏa ra bằng nhiệt lượng nước thu vào: Q2 = Q1 m2.c2. rt2 = m1.c1. rt1 => c2. 0.4.(100-20)= 0.5.4190.(20-13) => Kim loại này là thép Ho¹t ®éng 4 . H­íng dÉn häc ë nhµ. (1') - Häc thäc ghi nhí SGK, ®äc phÇn cã thÓ em ch­a biÕt. - Làm bài tập C3 trong SGK. Bài 25.1, 25.2, 25.4 và 25.6 trong trong SBT. - Ôn tập kiến thức phần cơ học. - Tiết sau ôn tập cuối năm. Ngày soạn: /0/2015 Ngµy gi¶ng: 8B: /0/2015 8A: /0/2015 TiÕt 32 . ¤n tËp CUỐI NĂM A. Môc Tiªu: 1. KiÕn thøc: - Hệ thống kieán thöùc troïng taâm ñaõ hoïc. 2. Kü n¨ng: - Gi¶i thÝch được c¸c hiÖn tượng và làm bài tập đơn giản. 3. Th¸i ®é: - Trung thùc, cÈn thËn, chÝnh x¸c, hîp t¸c trong ho¹t ®éng nhãm. * HS Khá – Giỏi: 1. KiÕn thøc: - Hệ thống kieán thöùc troïng taâm ñaõ hoïc. 2. Kü n¨ng: - Gi¶i thÝch được c¸c hiÖn tượng và làm bài tập. 3. Th¸i ®é: - Trung thùc, cÈn thËn, chÝnh x¸c, hîp t¸c trong ho¹t ®éng nhãm. B. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - HÖ thèng hãa c©u hái vµ bµi tËp, bảng phụ, bút dạ. TT Teân ñaïi löôïng Coâng thöùc tính Caùc coâng thöùc suy ra Giaûi thích kyù hieäu Caùc ñôn vò khaùc 1 Vaän toác 2 Vaän toác trung bình 3 AÙp suaát 4 AÙp suaát chaát loûng 5 Löïc ñaåy Ác- si -Meùt 6 Coâng cô hoïc 7 Coâng suaát 8 Nhiệt lượng Bài 1. Xe khách từ từ Than Uyên ra thị xã Lai Châu dài 90km hết 2 giờ. Tính vận tốc của xe khách ra km/h và m/s Baøi 2 : Moät ngöôøi ñi xe ñaïp xuoáng moät caùi doáùc daøi 120m heát 40s. khi heát doác xe laên tieáp moät quaõng ñöôøng naèm ngang daøi 60m trong 20s roài döøng laïi. Tính vaän toác trung bình cuûa xe treân quaõng ñöôøng doác, treân quaõng ñöôøng naèm ngang vaø treân caû hai quaõng ñöôøng. 2. Häc sinh: - ¤n tËp c¸c kiÕn thøc ®· häc tõ ®Çu n¨m. C. TiÕn tr×nh lªn líp: 1. æn ®Þnh tæ chøc: (1’) 2. Bµi míi: Hoaït ñoäng hoïc cuûa hoïc sinh Trôï giuùp cuûa giaùo vieân Ho¹t ®éng 1 . ¤n tËp lý thuyÕt. (20’) - HS : Toaøn boä phaàn naøy laøm vieäc caû lôùp, hoïc sinh traû lôøi caù nhaân. HS nhaän xeùt HS nhaän xeùt HS nhaän xeùt HS nhaän xeùt HS nhaän xeùt HS nhaän xeùt HS nhaän xeùt HS nhaän xeùt GV treo bảng phụ và ñaët caùc caâu hoûi (vieát coâng thöùc leân baûng phu)ï: ? Chuyeån ñoäng cô hoïc laø gì? ? Ñoä lôùn cuûa vaän toác ñaëc tröng cho tính chaát naøo cuûa chuyeån ñoäng? ? Chuyeån ñoäng khoâng ñeàu laø gì? ? Neâu caùc ñaëc ñieåm cuûa löïc vaø caùch bieåu dieãn löïc baèng vectô. ? Theá naøo laø hai löïc caân baèng? Moät vaät chòu taùc duïng cuûa caùc löïc caân baèng thì seõ theá naøo khi: a) Vaät ñang ñöùng yeân. b) Vaät ñang chuyeån ñoäng. ? Löïc ma saùt xuaát hieän khi naøo? Neâu 2 ví duï veà löïc ma saùt. ? Neâu 2 ví duï chöùng toû vaät coù quaùn tính. ? Taùc duïng cuûa aùp löïc phuï thuoäc nhöõng yeáu toá naøo? ? Moät vaät nhuùng chìm trong chaát loûng chòu taùc duïng cuûa moät löïc ñaåy coù phöông, chieàu nhö theá naøo? ? Ñieàu kieän ñeå moät vaät chìm xuoáng, noåi leân, lô löûng trong chaát loûng. ? Phaùt bieåu ñònh luaät veà coâng. ? Neâu coâng thöùc tính coâng suaát? ? Cô naêng chia thaønh maáy loaïi? ? Ñoå 50 cm3 röôïu vaøo 50 cm3 nöôùc ta chæ thu ñöôïc khoaûng 95 cm3 hoãn hôïp. Giaûi thích taïi sao? ? Giaûi thích thí nghieäm Bô-rao. ? Nhieät naêng laø gì? Caùc caùch thay ñoåi nhieät naêng? ? Coù maáy hình thöùc truyeàn nhieät? ? Neâu coâng thöùc tính nhieät löôïng? Gv nhaän xeùt Ho¹t ®éng 2. VËn dông. (23’) - HS tóm tắt đề bài. Baøi 1 : Toùm taét s = 90km t = 2h v = ? km/h ; m/s giải Vận tốc của xe khách là:ADCT: v = v = = 45km/h = 12,5 m/s ÑS: 45km/h hoặc 12,5m/s - HS tóm tắt đề bài. S1 = 120km; t1 = 40s S2 = 60km; t2 = 20s vtb1 = ? vtb2 = ? vTb = ? - HS thực hiện. Vaän toác Tb cuûa xe khi xuoáng doác laø: vtb1 = s1 / t1 = 120/40 = 3 m/s Vaän toác Tb cuûa xe khi ñi treân ñoaïn ñöôøng naèm ngang laø: vtb2 = S2 / t2 = 60/20 = 2 m/s Vaän toác Tb cuûa xe treân caû hai quaõng ñöôøng laø: vtb = = 180/60 = 3 m/s Ñaùp soá: vTb1=4m/s;v2Tb = 2m/s vtb = 3 m/s - HS nhận xét. - Gv treo bảng phụ đề bài 1. - Yêu cầu HS lên bảng tóm tắt. - Yêu cầu HS lên bảng làm bài. Gợi ý: Áp dụng công thức tính vận tốc tính. - Gv treo bảng phụ đề bài bài 2. - Yêu cầu HS tóm tắt. - Gv hướng dẫn HS làm bài tập. ? Ta cần tính vận tốc trung bình trên những quãng đường nào? - Gọi HS lên bảng thực hiện. - Gv nhận xét. Ho¹t ®éng 3: Hướng dÉn häc ë nhµ. (1') - Xem lại toàn bộ lý thuyết và bài tập đã chữa. - Ôn tập kiến thức về công, công suất và nhiệt học. Ngày soạn: /0/2015 Ngµy gi¶ng: 8B: /0/2015 8A: /0/2015 TiÕt 33 . ¤n tËp CUỐI NĂM A. Môc Tiªu: 1. KiÕn thøc: - Hệ thống kieán thöùc troïng taâm ñaõ hoïc. 2. Kü n¨ng: - Gi¶i thÝch được c¸c hiÖn tượng và làm bài tập đơn giản. 3. Th¸i ®é: - Trung thùc, cÈn thËn, chÝnh x¸c, hîp t¸c trong ho¹t ®éng nhãm. * HS Khá – Giỏi: 1. KiÕn thøc: - Hệ thống kieán thöùc troïng taâm ñaõ hoïc. 2. Kü n¨ng: - Gi¶i thÝch được c¸c hiÖn tượng và làm bài tập. 3. Th¸i ®é: - Trung thùc, cÈn thËn, chÝnh x¸c, hîp t¸c trong ho¹t ®éng nhãm. B. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - HÖ thèng hãa c©u hái vµ bµi tËp, bảng phụ, bút dạ. Baøi 1 : Moät ngöôøi ñi bộ lên moät caùi doáùc daøi 6km heát 2 giờ sau đó xe xuống doác daøi 10km trong 2 giờ 30 phút. Tính vaän toác trung bình cuûa xe treân quaõng ñöôøng doác, treân quaõng ñöôøng naèm ngang vaø treân caû hai quaõng ñöôøng. Baøi 2 : Ñoäng cô oâ toâ keùo moät löïc F = 500 N laøm xe chuyeån ñoäng ñöôïc moät 100m. tính coâng cuûa löïc keùo oâ toâ. Baøi 3. Ñeå xaùc ñònh nhieät dung rieâng cuûa moät kim loaïi, ngöôøi ta boû vaøo nhieät löôïng keá chöùa 500g nöôùc ôû nhieät ñoä 130C moät mieáng kim loaïi coù khoái löôïng 400g ñöôïc nung noùng tôùi 1000C. Nhieät ñoä khi coù caân baèng laø 200C. Tính nhieät dung rieâng cuûa kim loaïi. Boû qua nhieät löôïng laøm noùng nhieät löôïng keá vaø khoâng khí. Laáy nhieät dung rieâng cuûa nöôùc laø 4190 J/Kg.K. 2. Häc sinh: - ¤n tËp c¸c kiÕn thøc ®· häc tõ ®Çu n¨m. C. TiÕn tr×nh lªn líp: 1. æn ®Þnh tæ chøc: (1’) 2. Bµi míi: Hoaït ñoäng hoïc cuûa hoïc sinh Trôï giuùp cuûa giaùo vieân Ho¹t ®éng 1 . ¤n tËp lý thuyÕt. (8’) HS lần lượt trả lời HS nhaän xeùt ? Nêu công thức tính vận tốc, vận tốc trung bình? ? Nêu công thức tính công? ? Neâu coâng thöùc tính coâng suaát? ? Neâu coâng thöùc tính nhieät löôïng? Gv nhaän xeùt Ho¹t ®éng 2. VËn dông. (30’) - HS tóm tắt đề bài. S1 = 6km; t1 = 2h S2 = 10km; t2 = 2 giờ 30 phút = h vtb1 = ? vtb2 = ? vtb = ? - HS thực hiện. Vaän toác Tb cuûa xe khi xuoáng doác laø: vtb1 = s1 / t1 = 6:2 = 3 km/h Vaän toác Tb cuûa xe khi ñi treân ñoaïn ñöôøng naèm ngang laø: vtb2 = s2 / t2 = 10: = 4 km/h Vaän toác Tb cuûa xe treân caû hai quaõng ñöôøng laø: vtb = = 16: = 3,6 km/h Ñaùp soá: vtb1=3 km/h;vtb2 = 4 km/h vtb = 3.6 km/h - HS nhận xét. - HS tóm tắt đề bài. F = 500N; s = 100m A = ? - HS thực hiện. Coâng cuûa löïc keùo oâ toâ: A = F. s= 500.100 = 5000 J = 5 KJ - HS nhận xét. - HS tóm tắt đề bài. m1= 0.5kg; c1= 4190J/kg.K; t1= 13oC m2= 400g = 0.4kg; t2=100oC; t =20 oC c2 = ? - HS thực hiện. Nhiệt lượng miếng kim loại tỏa ra bằng nhiệt lượng nước thu vào: Q2 = Q1 m2.c2. rt2 = m1.c1. rt1 c2.0.4.(100-20)= 0.5.4190.(20-13) Đáp số: C = - HS nhận xét. - Gv treo bảng phụ đề bài bài 1. - Yêu cầu HS tóm tắt. - Gv hướng dẫn HS làm bài tập. ? Ta cần tính vận tốc trung bình trên những quãng đường nào? - Gọi HS lên bảng thực hiện. - Gv nhận xét. - Gv treo bảng phụ đề bài bài 2. - Yêu cầu HS tóm tắt. - Gọi HS lên bảng thực hiện. - Gv nhận xét. - Gv treo bảng phụ đề bài bài 3. - Yêu cầu HS tóm tắt. - Gv hướng dẫn HS làm bài tập. ? Nhiệt lượng miếng kim loại tỏa ra quan hệ thế nào với nhiệt lượng nước thu vào? - Gọi HS lên bảng thực hiện. - Gv nhận xét. Ho¹t ®éng 3: Hướng dÉn häc ë nhµ. (1') - ChuÈn bÞ thi häc kú II. - Ôn tập toàn bộ lý thuyết và bài tập. Ngày thi: /05/2015 TiÕt 34. KiÓm tra häc kú II I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Kiểm tra khả năng lĩnh hội kiến thức của học sinh. 2. Kỹ năng: - Vận dụng kiến thức đã học vào giải thích các hiện tượng và làm bài tập. 3. Thái độ: - Trung thực, cẩn thận, chính xác. II. Hình thức kiểm tra: Tự luận. III. Ma trận đề kiểm tra: Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao 1.Chuyển động cơ học. 1. Nêu được chuyển động đều và chuyển động không đều. 3. Tính được vận tốc. Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1 C1.1 3 30% 1 C3.1 1.5 15% 2 4.5 45% 2. Nhiệt học 2. Giải thích được hiện tượng. 4. Vận dụng được phương trình cân bằng nhiệt. Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1 C2.2 3.5 35% 1 C4.4 2 20% 2 5.5 55% Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 1 3 30% 1 3.5 35% 2 3.5 35% 4 10 100% IV. Đề kiểm tra: Câu 1.(4.5 điểm). a) Thế nào là chuyển động đều, chuyển động không đều? Viết công thức tính vận tốc và kể tên các đại lượng trong công thức. b) Bạn Sợi đi từ Tà Lồm tới trường với quãng đường dài 10km trong thời gian t = 2 giờ. Tính vận tốc của bạn. Câu 2. (3.5 điểm) Năm 1827 nhà bác học Bơ-rao (người Anh) khi quan sát các hạt phấn hoa trong nước bằng kính hiển vi đã phát hiện thấy “chúng chuyển động không ngừng về mọi phía”. Bằng kiến thức của mình em hãy giải thích chuyển động kỳ lạ này. Câu 3. (2 điểm) Tính nhiệt lượng cần truyền cho 500g đồng để tăng nhiệt độ từ 200C lên 600C. Biết nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/kg.K V. Hướng dẫn chấm Câu ý Nội dung Điểm thành phần Điểm toàn bài 1 a - Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian. - Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian. 1.5 1.5 4.5 b Tóm tắt s = 10km t = 2h v = ? Giải: Vận tốc của bạn Sợi là: ADCT: v = (km/h) Đáp số: 5 km/h 0.25 0.5 0.5 0.25 2 * Nguyên nhân gây ra chuyển động của các hạt phấn hoa trong thí nghiệm Bơ-rao là do: - Các phân tử nước không đứng yên mà chuyển động hỗn độn không ngừng. - Trong khi chuyển động các phân tử nước va chạm vào các hạt phấn hoa từ nhiều phía. - Các va chạm này không cân bằng nhau làm cho các hạt phấn hoa chuyển động hỗn độn không ngừng. 1.5 1.0 1.0 3.5 4 Tóm tắt m = 500g = 0,5kg t1 = 200C t2 = 600C c = 380 J/kg.K Q = ? Giải Nhiệt lượng cần truyền cho 500g đồng để tăng nhiệt độ từ 200C lên 600C là: Q = m.c (t2 - t1 ) = 0,5.380.(60-20) = 7600J = 7,6 (kJ) Đáp số: 7600J (7,6 kJ) 0.5 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 2.0 VI. Xem xét lại đề kiểm tra. Ngµy gi¶ng: /01/2012 TiÕt 21 . Bµi 17. Sù chuyÓn hãa vµ b¶o toµn c¬ n¨ng A. Môc Tiªu: * HS Tb – Yếu: 1. KiÕn thøc: - Biết được sự chuyển hoá thế năng thành động năng và ngược lại. - Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng. 2. Kü n¨ng: - Gi¶i thÝch ®­îc mét sè hiÖn t­îng ®¬n gi¶n. * HS Khá – Giỏi: 1. KiÕn thøc: - Hiểu ®éng n¨ng vµ thÕ n¨ng cã thÓ chuyÓn hãa lÉn nhau. 2. Kü n¨ng: - Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng để giải thích một số hiện tượng đơn giản. 3. Th¸i ®é: - Trung thùc, cÈn thËn, chÝnh x¸c, hîp t¸c trong ho¹t ®éng nhãm. B. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: Tranh hình 17,1 SGK, Con laéc ñôn vaø giaù treo. Dù kiÕn néi dung ghi b¶ng I, Söï chuyeån hoaù caùc daïng cô naêng: Thí nghieäm 1: Quaû boùng rôi C1: (1) giaûm (2) taêng C2: (1) giaûm (2) taêng C3: (1) taêng (2) giaûm (3) taêng (4) giaûm C4: (1) vò trí A (2) vò trí B (3) vò trí B (4) vò trí A Thí nghieäm 2: Con laéc dao ñoäng C5 : Töø A " C vaän toác taêng; C " A vaän toác giaûm. C6 : A " B Theá naêng chuyeån hoaù thaønh ñoäng naêng. B "A Ñoäng naêng chuyển hoaù thaønh theá naêng. C7 : Theá naêng lôùn nhaát khi ôû vò trí A vaø C, nhoû nhaát khi ôû vò trí B (baèng 0) C8 : Ñoäng naêng lôùn nhaát ôû vò trí B, nhoû nhaát ôû vò trí A vaØ C (baèng 0) II. Baûo toaøn cô naêng: SGK III. Vaän duïng C9. a) Theá naêng cuûa cung ñaõ chuyeån hoaù thaønh ñoäng naêng cuûa muõi teân b) Theá naêng " ñoäng naêng c) Khi vaät leân: Ñoäng naêng "theá naêng. Khi vaät xuoáng: Theá naêng" ñoäng naêng 2. Häc sinh: - Nghiªn cøu tr­íc Bµi 17. Sù chuyÓn hãa vµ b¶o toµn c¬ n¨ng. C. TiÕn tr×nh lªn líp: 1. æn ®Þnh tæ chøc: (1’) 2. KiÓm tra bµi cò: (4’) ? Thế nào là vật có cơ năng. Có mấy dạng. Động năng là gì? phụ thuộc ? Cho ví dụ. - HS tr¶ lêi - Gv nhËn xÐt, cho ®iÓm. 3. Bµi míi: Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Trôï giuùp cuûa giaùo vieân Hoạt động 1: Tìm hiểu sự biến đổi thÕ năng và động năng của vật rơi con l¾c dao ®éng. (22’) - Làm việc cá nhân. - Ñoä cao cuûa quaû boùng giaûm daàn - Theá naêng cuûa quaû boùng giaûm daàn coøn ñoäng naêng cuûa quaû boùng taêng daàn. - Traû lôøi C1 và C2, C3, C4. - Thaûo luaän traû lôøi Yêu cầu HS quan sát hình 17.1. - Ñoä cao cuûa quaû boùng thay ñoåi nhö theá naøo trong thôøi gian quaû boùng rôi ? - Theá naêng vaø ñoäng naêng của quả bóng biến đổi thế nào ? Yêu cầu HS trả lời C1 và C2, C3, C4. Yêu cầu HS làm TN với con lắc. Khi con lắc chuyển động qua lại thì theá naêng vaø ñoäng naêng của con lắc biến đtheá naøo? Tại các vị trí A, B và C thì động năng và thế năng của con lắc thế nào? - Yeâu caàu HS thaûo luaän traû lôøi C5, C6, C7, C8 . - Nhaän xeùt caâu traû lôøi vaø ruùt ra keát luaän. Hoạt động 2 : Tìm hiểu sự bảo toàn cơ năng. (7’) - Ñoäng naêng vaø theá naêng coù söï chöyeån hoaù laãn nhau nhöng cô naêng ñöôïc baûo toaøn - Phaùt bieåu ñònh luaät - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc muïc II SGK. ? Trong cô hoïc ñoäng naêng vaø theá naêng coù söï bieán ñoåi nhö theá naøo? ? Cô naêng coù bieán ñoåi khoâng?" yeâu caàu hoïc sinh phaùt bieåu ñònh luaät Hoạt động 3 : Vận dụng. (10’) làm việc cá nhân trả lời C9 và tham gia thảo luận lớp. - Yeâu caàu hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân traû lôøi C9 - Gv gi¶i thÝch, chØnh söa (nÕu cÇn). Ho¹t ®éng 4 . H­íng dÉn häc ë nhµ. (1') Häc thuéc phÇn ®ãng khung cuèi bµi, ®äc cã thÓ em ch­a biÕt. TiÕt sau ¤n tËp ch­¬ng I. * ChuÈn bÞ: Tr¶ lêi c¸c c©u hái vµ VËn dung «n tËp ch­¬ng I, lµm c¸c bµi tËp. * Rót kinh nghiÖm: Ngày soạn: /0/2014 Ngày giảng: (8A): /0/2014 (8B): /0/2014 TiÕt 26 . «n tËp A. Môc Tiªu: * HS Tb – Yếu: 1. KiÕn thøc: - Hệ thống hóa kiến thức HS đã học từ đầu học kỳ II. 2. Kü n¨ng: - Vận dụng kiến thức đã học vào giải thích các hiện tượng và giải các bài tập. 3. Th¸i ®é: - Trung thùc, cÈn thËn, chÝnh x¸c, hîp t¸c trong các ho¹t ®éng. * HS Khá – Giỏi: 1. KiÕn thøc: - Hệ thống hóa kiến thức HS đã học từ đầu học kỳ II. 2. Kü n¨ng: - Vận dụng kiến thức đã học vào giải thích các hiện tượng và giải các bài tập. 3. Th¸i ®é: - Trung thùc, cÈn thËn, chÝnh x¸c, hîp t¸c trong các ho¹t ®éng. B. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: B¶ng phô, bót d¹, phÊn mµu. Bµi 1. Trong c¸c hiÖn tîng sau cã dạng năng lượng nào? a) Hòn bi đang lăn. b) Quả Còn mắc trên cây Nêu. c) Dây chằng được kéo dãn. Bài 2. Trong c¸c hiÖn tượng sau cã sù chuyÓn hãa n¨ng lượng tõ d¹ng nµo sang d¹ng nµo? a) Níc tõ trªn ®Ëp cao ch¶y xuèng. b) B¹n §«i nÐm qu¶ cÇu m¾c lªn ngän c©y. c) Mũi tên được bắn đi từ chiếc nỏ. d) Xoa hai bµn tay vµo nhau ta thÊy nãng lªn. Bµi 3. B¹n P©ng dïng lùc kÐo hßn ®¸ ®i ®îc 100m. TÝnh lùc mµ b¹n P©ng bá ra, biÕt c«ng ®Ó b¹n kÐo hßn ®¸ ®i lµ 350J. 2. Häc sinh: ¤n tËp c¸c kiÕn thøc ®· häc tõ bµi 14 ®Õn bµi 21. C. TiÕn tr×nh lªn líp: 1. æn ®Þnh tæ chøc: (1’) 2. Bµi míi: Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Trôï giuùp cuûa giaùo vieân Hoạt động 1. Ôn tập lý thuyết (10’) - HS trả lời. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS nhận xét. ? Nêu công thức tính công? Kể tên các đại lượng có mặt trong công thức? ? Phát biểu định luật về công? ? Nêu công thức tính công? Kể tên các đại lượng có mặt trong công thức? ? Cơ năng chia làm mấy dạng? ? Thế năng chia ra làm mấy dạng? ? Cấu tạo của các chất? ? Chuyển động của nguyên tử, phân tử liên quan gì đến nhiệt độ? ? Các cách làm thay đổi nhiệt năng? - Gv nhận xét chuẩn hóa kiến thức. Hoạt động 2 :Tìm hiểu các cách làm thay đổi nhiệt năng. (23’) - HS quan sát. - HS lần lượt trả lời. a) Động năng b) Thế năng hấp dẫn c) Thế năng đàn hồi. - HS nhận xét. - HS quan sát. - HS lần lượt trả lời. a) Thế năng chuyển hóa thành động năng. b) Động năng chuyển hóa thành thế năng. c) Thế năng chuyển hóa thành động năng. d) Động năng chuyển hóa thành nhiệt năng. - HS nhận xét. - HS lên bảng thực hiện. Bµi 2. Tãm t¾t A = 350N S = 100m. F = ? Gi¶i Lùc mµ b¹n P©ng bá ra ®Ó kÐo hßn ®¸ ®i lµ: ADCT: A = F.s F = §¸p sè: F = 35N. - Hs nhận xét. - Gv treo bảng phụ bài tập 1. - Yêu cầu HS quan sát trả lời. - Gv nhận xét chuẩn hóa kiến thức. - Gv treo bảng phụ bài tập 2. - Yêu cầu HS quan sát trả lời. - Gv nhận xét chuẩn hóa kiến thức. - Gv treo bảng phụ bài tập 3. - Gọi 1 HS lên bảng thực hiện. - Gv nhận xét chuẩn hóa kiến thức. Ho¹t ®éng 3. Hướng dẫn về nhà. (1’) - Ôn tập toàn bộ kiến thức từ bài 14 21. - Tiết sau kiểm tra một tiết Ngµy so¹n: 02/04/2011 Ngµy gi¶ng: 06/04/2011 TiÕt 31 . Bµi 26. N¨ng suÊt táa nhiÖt cña nhiªn liÖu. I. Môc Tiªu: * HS YÕu: 1. KiÕn thøc: - Phát biểu được định nghĩa năng suất toả nhiệt của nhiên liệu. - Viết được công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn toả ra. Nêu được tên và đơn vị các đại lượng có trong công thức. 2. Kü n¨ng: - RÌn kü n¨ng quan s¸t, ph©n tÝch kªnh h×nh, kªnh ch÷. - BiÕt c¸ch vËn dông c«ng thøc vµo gi¶i bµi tËp. * HS TB: 1. KiÕn thøc: - Sử dụng được công thức Q = q.m để giải bài tập. 2. Kü n¨ng: - VËn dông gi¶i bµi tËp ®¬n gi¶n. 3. Th¸i ®é: - Trung thùc, cÈn thËn, chÝnh x¸c, hîp t¸c trong ho¹t ®éng nhãm. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: B¶ng phô, bót d¹, phÊn mµu. Dù kiÕn néi dung ghi b¶ng I- Nhiên liệu: - Nhiên liệu là những vật liệu khi đốt cháy cung cấp nhiệt lượng như than, củi, dầu ... II- Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu: - Nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hòan tòan gọi là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu . - Kí hiệu: q - Đơn vị: J/kg III- Công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra: Q = m.q -Trong đó: Q: nhiệt lượngtỏa ra (J) m: khối lượng của nhiên liệu bị đốt cháy hòan tòan (kg) q : năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu (J/kg) IV-Vận dụng: C1: Dùng bếp than lợi hơn bếp củi vì than có năng suất tỏa nhiệt lớn hơn củi. C2: a/ Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hòan tòan 15kg củi: Q= m.q =15.10.10 6=150.10 6J -Khối lượng dầu hỏa đốt để có nhiệt lượng trên: = 3.4 kg b/ Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hòan tòan 15kg than đá: Q= m.q =15.27.10 6=405.10 6J - Khối lượng dầu hỏa đốt để có nhiệt lượng trên: = 9.2 kg 2. Häc sinh: §äc tr­íc Bµi 26. N¨ng suÊt táa nhiÖt cña nhiªn liÖu. III. TiÕn tr×nh lªn líp: 1. æn ®Þnh tæ chøc: (1’) 2. KiÓm tra bµi cò: (3 ’) ? Viết công thức tính Qtỏa (thu) khi tăng (giảm) nhiệt độ. ? Viết phương trình cân bằng nhiệt. 3. Bµi míi: Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Trôï giuùp cuûa giaùo vieân Hoạt động 1: Tìm hiểu về nhiên liệu. (3’) - Lắng nghe GV nêu ví dụ về nhiên liệu. HS tìm ví dụ về nhiên liệu. Nêu ví dụ về nhiên liệu: trong đời sống và kĩ thuật để có nhiệt lượng người ta phải đốt than, củi, dầu....Than, củi, dầu ...là các nhiên liệu Yêu cầu HS tìm thí dụ về nhiên liệu thường gặp. Hoạt động 2: Thông báo về năng suất tỏa nhiệt. (10’) Theo dõi GV giới thiệu về năng suất tỏa nhiệt. Trả lời câu hỏi theo yêu cầu của GV. 2 HS nêu khái niệm năng suất tỏa nhiệt, ghi vào vở. Nêu đơn vị của năng suất tỏa nhiệt : J/kg HS đọc năng suất tỏa nhiệt của một số chất 1kg dầu hỏa bị đốt cháy hòan tòan tỏa ra nhiệt lượng bằng 44.10 6J Năng suất tỏa nhiệt = Vì q dầu hỏa lớn hơn q than đá GV thông báo về năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu: 1kg củi khô cháy hòan tòan à 10.106J 1kg than đá à 27.106J 1kg nhên liệu à q q : là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu => Vậy năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu là gì? Yêu cầu HS dựa vào định nghĩa hãy cho biết đơn vị năng suất tỏa nhiệt? Cho HS xem bảng năng suất tỏa nhiệt của một số nhiên liệu. Năng suất tỏa nhiệt của dầu hỏa là bao nhiêu? Có ý nghĩa gì? Đối với các chất khác nhau thì năng suất tỏa nhiệt thế nào? Gọi HS trả lời câu hỏi đặt ra ở đầu bài. Biết q ta sẽ biết đó là chất gì (liên hệ khi giải bài tập) Hoạt động 3: Xây dựng công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra. (15’) Xây dựng công thức tính nhiệt lượng theo sự hướng dẫn của GV Công thức Q = m.q Giải thích các kí hiệu kèm theo đơn vị. Hướng dẫn HS xây dựng công thức: q dầu hỏa là 44.10 6J/kg có nghĩa là: 1kg dầu hỏa bị đốt cháy hòan tòan tỏa ra nhiệt lượng bằng 44.10 6J Vậy 2kg dầu hỏa 2 . 44.10 6J 3kg dầu hỏa 3 . 44.10 6J Tổng quát ta có công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu tỏa ra là ? Gọi HS nêu các đại lượng trong công thức kèm theo đơn vị . Cho HS suy ra công thức tính m, q từ Q = m.q Hoạt động 4: Vận dụng. (12’) Cá nhân đọc và trả lời C1 Hoạt động nhóm theo sự hướng dẫn của GV a/Tóm tắt: mcủi = 15 kg qcủi = 10.10 6J/kg Q = ? qdầu = 44.10 6 J/kg mdầu =? b/Tóm tắt: mthan = 15 kg qthan = 27.10 6J/kg Q = ? qdầu = 44.10 6 J/kg mdầu =? -Yêu cầu HS đọc và trả lời C1 Hướng dẫn HS trả lời C2 theo nhóm Treo bảng phụ ghi câu C2 ( tách thành 2 câu) a/ Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hòan tòan 15kg củi. Để thu nhiệt lượng trên thì cần đốt cháy hết bao nhiêu kg dầu hỏa? b/ Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hòan tòan 15kg than đá. Để thu nhiệt lượng trên thì cần đốt cháy hết bao nhiêu kg dầu hỏa? Nhóm 1,2 giải câu a, nhóm 3,4 giải câu b. Ho¹t ®éng 4 . H­íng dÉn häc ë nhµ. (1') Häc thäc ghi nhí SGK, ®äc phÇn cã thÓ em ch­a biÕt. Làm bài tập 26.1 -> 26.6 SBT. §äc tr­íc Bµi 27. Sù b¶o toµn n¨ng l­îng trong c¸c hiÖn t­îng c¬ vµ nhiÖt. * Rót kinh nghiÖm: Ngµy so¹n: 07/04/2011 Ngµy gi¶ng: 11/04/2011 TiÕt 32 . Bµi 27. Sù b¶o toµn n¨ng l­îng trong c¸c hiÖn t­îng c¬ vµ nhiÖt. I. Môc Tiªu: * HS YÕu: 1. KiÕn thøc: - Phát biểu được định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng - Biết được nguyên nhân làm cho vật nóng lên trong quá trình chuyển hóa cơ năng sang nhiệt năng là do ma sát, tác hại của quá trình này. 2. Kü n¨ng: - RÌn kü n¨ng quan s¸t, ph©n tÝch kªnh h×nh, kªnh ch÷. - B­íc ®Çu biÕt vËn dông ®Þnh luËt b¶o toµn vµ chuyÓn hãa n¨ng l­îng. * HS TB: 1. KiÕn thøc: - Tìm được ví dụ về sự truyền cơ năng, nhiệt năng từ vật này sang vật khác; sự chuyển hoá giữa các dạng cơ năng, giữa cơ năng và nhiệt năng. 2. Kü n¨ng: - VËn dông định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng để giải thích một số hiện tượng đơn giản. 3. Th¸i ®é: - Trung thùc, cÈn thËn, chÝnh x¸c, hîp t¸c trong ho¹t ®éng nhãm. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: B¶ng phô, bót d¹, phÊn mµu. Dù kiÕn néi dung ghi b¶ng I/Sự truyền cơ năng, nhiệt năng từ vật này sang vật khác C1.(1):cơ năng (2): nhiệt năng (3): cơ năng ; (4): nhiệt năng II/ Sự chuyển hoá giữa các dạng cơ năng, giữa cơ năng và nhiệt năng C2. (5): thế năng ; (6): động năng ; (7): động năng; (8):thế năng (9): Cơ năng ; (10): nhiệt năng (11): Nhiệt năng ; (12): cơ năng III/ Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt *Định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng: Năng lượng không tự sinh ra, cũng không tự mất đi, nó chỉ truyền ytừ vật này sang vật khác, chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác C3. IV/ Vận dụng C4. C5. Vì một phần cơ năng của chúng đã chuyển hoá thành nhiệt năng làm nóng hòn bi, thanh gỗ, máng trượt và không khí xung quanh C6. Vì một phần c¬ năng của con lắc đã chuyển hoá thành nhiệt năng, làm nóng con lắc và không khí xung quanh. 2. Häc sinh: §äc tr­íc Bµi 27. Sù b¶o toµn n¨ng l­îng trong c¸c hiÖn t­îng c¬ vµ nhiÖt. III. TiÕn tr×nh lªn líp: 1. æn ®Þnh tæ chøc: (1’) 2. KiÓm tra bµi cò: (4 ’) ? Năng suất tỏa nhiệt cho biết gì? Công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra? 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña häc sinh Trî gióp cña gi¸o viªn Hoạt động 1: Tìm hiểu về sự truyền cơ năng, nhiệt năng. (10‘) HS nêu hiện tượng qua các hình vẽ bảng 27.1 Cá nhân hòan thành C1 Lớp thảo luận thống nhất Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác. Cho HS xem bảng 27.1, yêu cầu HS nêu hiện tượng và hòan chỉnh thành câu C1 Theo dõi và ghi chú phần trả lời để cho HS cả lớp thảo luận. Nhận xét về sự truyền cơ năng và nhiệt năng? Hoạt động 2: Tìm hiểu về sự chuyển hóa cơ năng và nhiệt năng. (10‘) HS nêu hiện tượng Cá nhân hòan thành C2 Thảo luận thống nhất HS phát biểu câu trả lời HS phát biểu câu trả lời Cho HS xem hình ở bảng 27.2 Yêu cầu HS hòan thành C2 Cho HS thảo luận phần trả lời của các bạn để thống nhất chung. Nhận xét về sự chuyển hóa năng lượng? Nhận xét về sự truyền năng lượng? Hoạt động 3: Tìm hiểu về sự bảo toàn năng lượng: (8‘) Lắng nghe, ghi nhận Tìm ví dụ Thảo luận các ví dụ Thông báo cho HS về bảo tòan năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt. Yêu cầu HS tìm ví dụ minh họa. Cả lớp thảo luận những thí dụ vừa tìm Hoạt động 4: Vận dụng. (10’) Thảo luận và trả lời các câu C4, C5, C6 - Tổ chức cho HS thảo luận và trả lời các câu C4,C5,C6 Phát biểu lại định luật bảo tòan và chuyển hóa năng lượng? Ho¹t ®éng 4 . H­íng dÉn häc ë nhµ. (1') Häc thäc ghi nhí SGK, ®äc phÇn cã thÓ em ch­a biÕt. Làm bài tập 27.1 -> 27.7 SBT. §äc tr­íc Bµi 28. §éng c¬ nhiÖt. * Rót kinh nghiÖm: Ngµy so¹n: 15/04/2011 Ngµy gi¶ng: 18/04/2011 TiÕt 33 . Bµi 28. §éng c¬ nhiÖt. I. Môc Tiªu: * HS YÕu: 1. KiÕn thøc: - Phát biểu được định nghĩa động cơ nhiệt - Dựa vào mô hình hoặc hình vẽ động cơ nổ bốn kì, có thể mô tả được cấu tạo của động cơ này - Viết được công thức tính hiệu suất của động cơ nhiệt. Nêu được tên và đơn vị của các đại lượng có mặt trong công thức - Biết được khi động cơ nhiệt hoạt động thì sẽ thải ra môi trường khí độc, bụi than làm ô nhiểm môi trường. Biết được động cơ nhiệt có hiệu suất rất thấp. 2. Kü n¨ng: - M« t¶ ®ưîc cÊu t¹o cña ®éng c¬ næ 4 k× vµ chuyển vận của động cơ này. * HS TB: 1. KiÕn thøc: - Dựa vào hình vẽ các kì của động động cơ nổ bốn kì, có thể mô tả được chuyển vận của động cơ này. 2. Kü n¨ng: - Giải được các bài tập đơn giản về động cơ nhiệt. 3. Th¸i ®é: - Trung thùc, cÈn thËn, chÝnh x¸c, hîp t¸c trong ho¹t ®éng nhãm. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: B¶ng phô, bót d¹, phÊn mµu. Dù kiÕn néi dung ghi b¶ng I- Động cơ nhiệt là gì?: Động cơ nhiệt là động cơ trong đó một phần năng lượng của nhiên liệu bị đốt cháy được chuyển hóa thành cơ năng. Bảng tổng hợp về động cơ nhiệt: * Động cơ đốt ngoài: - Máy hơi nước. - Tuabin hơi nước * Động cơ đốt trong: - Động cơ nổ 4 kì - Động cơ diêzen - Động cơ phản lực. II- Động cơ nổ 4 kì: 1/ Cấu tạo: Xilanh bên trong có pittông chuyển động. Pittông nối với trục bằng bien và tay quay. Trên trục quay có gắn vôlăng. Hai van (xupap) có thể tự đóng mở khi pittông chuyển động. Bugi dùng để đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu trong xilanh. 2/ Chuyển vận: Kì 1: hút nhiên liệu. Kì 2: nén nhiên liệu. Kì 3: đốt nhiên liệu. Kì 4: thoát khí. *Trong 4 kì chỉ có kì 3 là sinh công. Các kì khác chuyển động nhờ quán tính của vôlăng. III-Hiệu suất của động cơ nhiệt: -Hiệu suất của động cơ nhiệt được xác định bằng tỉ số giữa phần nhiệt lượng chuyển hóa thành công cơ học và nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra. .100% A:công động cơ thực hiện (J) Q:nhiệt lượng do nhiên liệu tỏa ra (J) H:hiệu suất IV-Vận dụng: C6: A = F.s = 70.106 J Q = m.q = 184.106 J .100% = .100% = 38% 2. Häc sinh: §äc tr­íc Bµi 28. §éng c¬ nhiÖt. III. TiÕn tr×nh lªn líp: 1. æn ®Þnh tæ chøc: (1’) 2. KiÓm tra bµi cò: (5 ’) ? Phát biểu định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng? Cho ví dụ về sự chuyển hóa năng lượng? 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña häc sinh Trî gióp cña gi¸o viªn Hoạt động 1. Tìm hiểu về động cơ nhiệt. (5’) Tìm ví dụ về động cơ nhiệt Trình bày điểm giống và khác. Xem ảnh GV định nghĩa động cơ nhiệt, yêu cầu HS nêu ví dụ về động cơ nhiệt thường gặp. Ghi tên những động cơ nhiệt HS đã kể lên bảng. Những điểm giống và khác nhau của những động cơ này? Cho HS xem H28.1, 28.2, 28.3 =>Bảng tổng hợp về động cơ nhiệt Hoạt động 2. Tìm hiểu về động cơ nổ 4 kì. (15’) Xem ảnh. Nêu dự đoán cấu tạo Theo dõi 4 kì Kì 3 sinh công Treo tranh H.28.4 động cơ nổ 4 kì. Cho HS nêu cấu tạo và chức năng từng bộ phận. Treo tranh giới thiệu cho HS các kì hoạt động của động cơ. Trong động cơ 4 kì thì kì nào động cơ sinh công? Hoạt động 3. Tìm hiểu hiệu suất của động cơ nhiệt. (8’) Thảo luận C1 câu trả lời Làm theo yêu cầu của GV Tổ chức cho HS thảo luận C1 Nhận xét bổ sung hòan chỉnh câu trả lời Trình bày nội dung C2. Viết công thức tính hiệu suất và yêu cầu HS định nghĩa hiệu suất và nêu tên từng đại lượng trong công thức Hoạt động 4. Vận dụng. (10’) Nhóm thảo luận và trả lời C3, C4, C5 Nhận xét Đọc đề C6 Yêu cầu HS thảo luận C3,C4,C5 Nhận xét hòan thành câu trả lời Cho HS đọc đề C6->hướng dẫn HS cách giải Gọi HS lên bảng trình bày Ho¹t ®éng 4 . H­íng dÉn häc ë nhµ. (1') Häc thäc ghi nhí SGK, ®äc phÇn cã thÓ em ch­a biÕt. Làm bài tập 28.1 -> 28.7 SBT. - Ôn tập các kiến thức chương I. * Trả lời các câu hỏi: - Thế nào là vật có cơ năng. Có mấy dạng.? - Thế năng hấp dẫn là gì ? Có mấy dạng, phụ thuộc ? - Động năng là gì? phụ thuộc ? Ngày soạn: /0/2015 Ngµy gi¶ng: 8B: /0/2015 8A: /0/2015 TiÕt 22 . Bµi 18. C©u hái vµ bµi tËp tæng kÕt ch­¬ng I. C¬ häc A. Môc Tiªu: * HS Tb – Yếu: 1. KiÕn thøc: - ¤n tập, hệ thống hoá các kiến thức cơ bản của phần cơ học. 2. Kü n¨ng: - VËn dông kiÕn thøc ®· häc tr¶ lêi c¸c c©u hái vµ « ch÷. 3. Th¸i ®é: - Trung thùc, cÈn thËn, hîp t¸c trong ho¹t ®éng nhãm. * HS Khá – Giỏi: 1. KiÕn thøc: - ¤n tập, hệ thống hoá các kiến thức cơ bản của phần cơ học. 2. Kü n¨ng: - Vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập. 3. Th¸i ®é: - Trung thùc, cÈn thËn, chÝnh x¸c, hîp t¸c trong ho¹t ®éng nhãm. B. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: HÖ thèng lý thuyÕt vµ bµi tËp, b¶ng phô, bót d¹, phÊn mµu. 2. Häc sinh: Tr¶ lêi c¸c c©u hái vµ VËn dung «n tËp ch­¬ng I, lµm c¸c bµi tËp. C. TiÕn tr×nh lªn líp: 1. æn ®Þnh tæ chøc: (1’) 2. Bµi míi: Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Trôï giuùp cuûa giaùo vieân Hoạt động 1: Ôn tập kiến thức. (15’) 1. Chuyển động cơ học (SGK) 2. Hành khách ngồi trên ôtô đang chạy nên hành khách chuyển động so với cây bên đường nhưng lại đứng yên so với ôtô. 3. (SGK) 4. (SGK) 5. Lực có t¸c dụng làm thay đổi vËn tốc của chuyÓn động 6. (SGK) 7. (SGK) 8. Lực ma sát xuất hiện khi vật c/động trên mặt một vật khác Lực ma sát phụ thuộc vào t/chất của mặt tiếp xúc. Độ lớn của lực ma sát càng giảm khi mặt tiếp xúc giữa 2 vật càng nhẵn 9. (Tuỳ HS) 10. (SGK) 11.Một vật nhúng chìm trong chất lỏng chịu t/dụng1 lực đẩy có +Điểm đặt trên vật +Phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên +Độ lớn bằng trọng lượng của khối chất lỏng bị vật chiếm chỗ F=d.V. 12. Khi nhúng vật vào trong chất lỏng: +Điều kiện để vật chìm:P>FA hay dv>dl +Điều kiện để vật chìm:P=FA hay dv=dl +Điều kiện để vật chìm:P<FA hay dv<dl 13. Công cơ học chỉ dùng trong trường hợp có lực tác dụng lên vật làm cho vật chuyển dời 14. (SGK) 15. (SGK) 16. (SGK) - Goïi hoïc sinh laàn löôït traû lôøi caâu hoûi töø caâu 1 ñeán caâu 16. - Nhaän xeùt laïi caâu traû lôøi cuûa hoïc sinh Hoạt động 2: VËn dông. (20’) 1. C©u D. 2. C©u D. 3. C©u B. 4. C©u A. 5. C©u D. 6. C©u D. Bµi 1. SGK-T65 Tãm t¾t s1=100m, t1=25s, t2=20s vtb1, vtb2,vtb=? giải Vận tốc trung bình của người đi xe đạp: + Trên đoạn đường 100m: vtb1 = = 4 (m/s) + Trên đoạn đường 50m: vvtb2 = = 2,5(m/s) + Trên cả hai đoạn đường: vtb = = 3,3(m/s) Bµi 2. SGK-T65 Tãm t¾t m = 45kg, S = 150cm2 p1 =? ; p2 =? giải Trọng lượng của người đó: P = 10.m = 450 (N) Áp suất của người đó tác dụng lên mặt đất + Khi đứng cả hai ch©n: p1= = 150.10-4m2 = 1,5.104 (N/m2) + Khi đứng một chân: p2 = = 3.104 (N/m2) - Yeâu caàu töøng hoïc sinh ñöùng leân traû lôøi caâu hoûi trong phaàn vaän duïng. - Gv ñieàu chænh moãi khi coù söï sai soùt. - Goïi 2 hoïc sinh leân baûng laøm baøi taäp 1, 2 . SGK-T65. - Gv nhËn xÐt, söa ch÷a (nÕu cÇn) Hoạt động 3 : Trß ch¬i « ch÷. (8’) 1) CUNG 2) KHÔNG ĐỔI 3) BẢO TOÀN 4) CÔNG SUẤT 5) ÁC-SI-MÉT 6) TƯƠNG ĐỐI 7) BẰNG NHAU 8) DAO ĐỘNG 9) LỰC CÂN BẰNG. Từ hàng dọc : CÔNG CƠ HỌC - Gv treo b¶ng phô oâ chöõ vµ laàn löôït nªu caâu hoûi 1 caâu hoûi 9 yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñaùp aùn töøng caâu - Giaùo vieân ñöa ra ñaùp aùn ñuùng Ho¹t ®éng 4 . H­íng dÉn häc ë nhµ. (1') - Xem kü lý thuyÕt vµ bµi tËp ®· ch÷a trong ch­¬ng I. - Bµi tËp vÒ nhµ: 3, 4, 5 .SGK-T65. * Höôùng daãn baøi taäp: Bµi 3. SGK-T65. Hai vaät gioáng heät nhau (PM = PN) FAM = FAN ? FAM = VM.d1 , FAN = Vn.d2 Maø VM = VN " d1 < d2 Ngày soạn: 20/04/2013 Ngày giảng: 23/04/2013 TiÕt 32 . Bµi 29. C©u hái vµ bµi tËp tæng kÕt ch­¬ng II. NhiÖt häc. A. Môc Tiªu: * HS Tb – Yếu: 1. KiÕn thøc: - HÖ thèng kiÕn thøc vÒ nhiÖt häc. 2. Kü n¨ng: - VËn dông kiÕn thøc vµo gi¶i thÝch c¸c hiÖn t­îng đơn giản. 3. Th¸i ®é: - Trung thùc, cÈn thËn, chÝnh x¸c, hîp t¸c trong ho¹t ®éng nhãm. * HS Khá – Giỏi: 1. KiÕn thøc: - HÖ thèng kiÕn thøc vÒ nhiÖt häc. 2. Kü n¨ng: - Gi¶i thÝch được c¸c hiÖn t­îng đơn giản. 3. Th¸i ®é: - Trung thùc, cÈn thËn, chÝnh x¸c, hîp t¸c trong ho¹t ®éng nhãm. B. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: B¶ng phô, bót d¹, phÊn mµu. 1 H Ỗ N Đ Ộ N 2 N H I Ệ T N Ă N G 3 D Ẫ N N H I Ệ T 4 N H I Ệ T L Ư Ợ N G 5 N H I Ệ T D U N G R I Ê N G 6 N H I Ê N L I Ệ U 7 N H I Ệ T H Ọ C 8 B Ứ C X Ạ N H I Ệ T 2. Häc sinh: - Trả lời câu hỏi phần ôn tập bài 29. C. TiÕn tr×nh lªn líp: 1. æn ®Þnh tæ chøc: (1’) 2. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña häc sinh Trî gióp cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng 1. Ôn tập. (15’) Thảo luận và trả lời. Tham gia tranh luận các câu trả lời Sửa câu đúng và ghi vào vở của mình Thực hiện theo yêu cầu hướng dẫn của GV Tổ chưc cho HS thảo luận từng câu hỏi trong phần ôn tập. Hướng dẫn HS tranh luận khi cần thiết. GV rút ra kết luận chính xác cho HS sửa chữa và ghi vào vở. Ho¹t ®éng 2. Vận dụng. (10’) HS trả lời các câu hỏi 1.B ; 2.B ; 3.D ; 4.C ; 5.C Tổ chưc cho HS thảo luận từng câu hỏi trong phần I. Hướng dẫn HS tranh luận khi cần thiết. Gọi HS trả lời từng câu hỏi Cho HS khác nhận xét GV rút lại câu trả lời đúng Ho¹t ®éng 3. Trò chơi ô chữ. (16’) Các nhóm cử đại điện bốc thăm câu hỏi Đại diện nhóm trả lời từng câu hỏi. Giải thích cách chơi trò chơi ô chữ trên bảng kẻ sẳn. Mỗi nhóm chọn một câu hỏi từ 1 đến 9 điền vào ô chữ hàng ngang. Mỗi câu đúng 1 điểm, thời gian không quá 1 phút cho mỗi câu. Đoán đúng ô chữ hàng dọc số điểm tăng gấp đôi (2 điểm), nếu sai sẽ loại khỏi cuộc chơi. - Xếp loại các tổ sau cuộc chơi Ho¹t ®éng 4 . H­íng dÉn häc ë nhµ. (1') - Ôn tập toàn bộ kiến thức chương II. - Tiết sau tiếp tục ôn tập chương II. Ngày soạn: 22/04/2013 Ngày giảng: 25/04/2013 TiÕt 33 . Bµi 29. C©u hái vµ bµi tËp tæng kÕt ch­¬ng II. NhiÖt häc. A. Môc Tiªu: * HS Tb – Yếu: 1. KiÕn thøc: - HÖ thèng kiÕn thøc vÒ nhiÖt häc. 2. Kü n¨ng: - VËn dông kiÕn thøc vµo gi¶i thÝch c¸c hiÖn t­îng vµ gi¶i bµi tËp ®¬n gi¶n. 3. Th¸i ®é: - Trung thùc, cÈn thËn, chÝnh x¸c, hîp t¸c trong ho¹t ®éng nhãm. * HS Khá – Giỏi: 1. KiÕn thøc: - HÖ thèng kiÕn thøc vÒ nhiÖt häc. 2. Kü n¨ng: - VËn dông kiÕn thøc vµo gi¶i thÝch c¸c hiÖn t­îng vµ gi¶i bµi tËp. 3. Th¸i ®é: - Trung thùc, cÈn thËn, chÝnh x¸c, hîp t¸c trong ho¹t ®éng nhãm. B. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: B¶ng phô, bót d¹, phÊn mµu. 2. Häc sinh: - Ôn tập kiến thức chương II. Nhiệt học. C. TiÕn tr×nh lªn líp: 1. æn ®Þnh tæ chøc: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ. (5’) ? Nhiệt năng của một vật là gì? Khi nhiệt độ của vật tăng thì nhiệt năng tăng hay giảm? ? Viết công thức tính nhiệt lượng? - HS trả lời – Gv nhận xét, cho điểm. 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña häc sinh Trî gióp cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng 1. Ôn tập. (18’) - HS trả lời. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS trả lời. - Hơi nước bay lên. - HS trả lời. ? Tại sao có hiện tượng khuếch tán? Hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh lên hay chậm đi khi nhiệt độ giảm? ? Tại sao một vật không phải lúc nào cũng có cơ năng nhưng lúc nào cũng có nhiệt năng? ? Khi cọ sát một miếng đồng trên mặt bàn thì miếng đồng nóng lên. Có thể nói miếng đồng đã nhận được nhiệt lượng không? Tại sao? - Gv hướng dẫn HS trả lời câu hỏi 4: ? Nước nóng lên chứng tỏ nước có dạng năng lượng nào? ? Nước nóng lên chúng ta thấy có gì bay lên? ? Nhiệt năng của hơi nước đã chuyển thành dạng năng lượng nào? Ho¹t ®éng 2. Vận dụng. (20’) - HS tóm tắt đề bài. Tóm tắt m1= 2kg; t1= 200C; c1 =4200J/kg.K t2= 1000C; m2= 0.5kg; c1 = 880 J/kg.K q= 44.106J/kg mdầu =? - HS thực hiện. Nhiệt lượng cung cấp cho ấm và nước: Q = Q1 +Q2 = m1.c1. rt + m2.c2. rt = 2.4200.80 +0.5.880.80 = 707200 J Theo đề bài ta có: Qdầu = Q => Qdầu =Q=.707200=2357333 J -Lượng dầu cần dùng: m = = = 0.05 kg - HS thực hiện. - Yêu cầu HS tóm tắt. - Gv hướng dẫn HS làm bài tập. ? Tình nhiệt lượng cung cấp cho ấm và nước. ? Bao nhiêu % nhiệt lượng do dầu bị đốt cháy tỏa ra làm nóng ấm và nước? ? Nhiệt lượng dầu tỏa ra? - Gv giới thiệu năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu. Q = q.m ? Tính lượng dầu cần dùng? Ho¹t ®éng 3 . H­íng dÉn häc ë nhµ. (1') - Ôn tập toàn bộ kiến thức học học kỳ II. - Tiết sau ôn tập học kỳ II.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docly_8_pthanh_2014_2015_3173.doc
Tài liệu liên quan