Giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

1. Nghiên cứu cho rằng, để cơ cấu ngành kinh tế của huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên chuyển dịch bắt nhịp với tình hình chung của cả nước, cần có sự quan tâm đặc biệt của TW và tỉnh. 2. Tiến hành rà soát, hoàn thiện và bổ sung chính sách, trong đó tiếp tục thực hiện một số chính sách: phát triển nguồn nhân lực, chính sách hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp, phát triển và chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất 3. Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch và có chiến lược phát triển các vùng, các ngành để tận dụng được lợi thế phát huy thế mạnh của vùng, của ngành, gắn quy hoạch phát triển của từng ngành, từng vùng với quy hoạch phát triển chung của tỉnh. 4. Tỉnh cần nghiên cứu phân cấp quản lý theo hướng tăng thêm quyền tự chủ cho chính quyền cấp huyện, tạo điều kiện cho chính quyền huyện chủ động trong việc khai thác, sử dụng nguồn lực phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế mạnh mẽ hơn, góp phần xoá đói giảm nghèo một cách bền vững./.

pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 201 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trần Cương và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 98(10): 45 - 51 45 GIẢI PHÁP CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN Trần Cương*, Vũ Thị Hải Anh, Bùi Thị Minh Hà Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Trong bối cảnh hội nhập kinh tế, Đồng Hỷ đã có những bước chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo xu hướng chung của toàn tỉnh là đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hướng vào các mặt hàng mang lại giá trị cao, đẩy mạnh đầu tư phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của huyện theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa (CNH- HĐH). Tuy nhiên, do thiếu vốn để phát triển sản xuất, thị trường khu vực kém phát triển, công tác phát triển các thị trường mới và xúc tiến thương mại chưa được quan tâm và nhất là công tác đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực còn kém nên quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của huyện diễn ra rất chậm và gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế các giải pháp mang tính định hướng, cụ thể giúp chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của huyện theo hướng CNH – HĐH sẽ manh tính chất quyết định ảnh hưởng đến định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện trong thời gian tới Từ khóa: Giải pháp, chuyển dịch, cơ cấu ngành kinh tế, Đồng Hỷ, Thái Nguyên ĐẶT VẤN ĐỀ* Đồng Hỷ là một huyện trung du, miền núi của tỉnh Thái Nguyên có tổng diện tích tự nhiên là 45.524,44 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm 82,97%, đất phi nông nghiệp chiếm 10,36% đất chưa sử dụng chiếm 6,67%. Toàn huyện có 8 dân tộc (Kinh, Nùng, Tày, Sán Dìu, Dao, Sán Chay, H’Mông, Hoa) với tổng dân số là 110.015 người; 18 đơn vị hành chính. Đồng Hỷ là nơi gần khu di tích khảo cổ học Thần Sa, rừng Khuôn Mánh, có các di chỉ khảo cổ học thời kỳ hậu đồ đá cũ [3]. Những năm gần đây Đồng Hỷ đang phải đối mặt với những bất cập trong chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế do sự chậm trễ, chưa cân đối, thiếu đồng bộ, chưa xác định được định hướng ngành và hiệu quả thấp [1].[2]. Trong các ngành kinh tế, ngành nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn, công nghiệp đơn điệu và chủ yếu là công nghiệp khai thác, các ngành công nghiệp chế biến, công nghiệp công nghệ cao chưa phát triển, cơ cấu ngành kinh tế có phần chưa hợp lý, chưa thực sự gắn với thị trường tiêu thụ và quy hoạch phát triển của tỉnh. Một số chủ trương, đề án, mô hình phát triển công nghiệp thực hiện còn chậm, chưa được kịp thời tổng kết rút kinh nghiệm và nhân ra diện rộng. * Tel: 0987 472288, Email: Trancuong2288@gmail.com Nghiên cứu này được tiến hành với mục đích đưa ra một cái nhìn toàn diện về tình hình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế chủ huyện. Trên cơ sở đó góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thu thập tài liệu theo dõi hiện trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của huyện từ các ngành như công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ dựa trên các báo cáo sẵn có của UBND huyện, các phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Thống kê, phòng Lao động từ năm 2008 đến năm 2011, đặc biệt tài liệu điều tra kết quả sản xuất công nghiệp của huyện trong giai đoạn 2006- 2011 của phòng Thống kê. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn tham khảo ý kiến của các lãnh đạo huyện như Phó chủ tịch phụ trách kinh tế, Bí thư Huyện ủy và trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng về các định hướng và mục tiêu chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của huyện trong những năm tới. Các tài liệu này được kiểm tra, đối chiếu, so sánh và hiệu chỉnh với sự tham gia của các cán bộ phòng Thống kê, phòng Kinh tế - Hạ tầng của huyện. Số liệu được tổng hợp với sự trợ giúp của phần mềm EXCEL và phân tổ thống kê theo các ngành kinh tế như nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ. Trần Cương và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 98(10): 45 - 51 46 Sau khi đã khảo sát hiện trường và thu thập số liệu một số cơ sở công nghiệp, nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp phân tích thống kê thông qua các chỉ tiêu phân tích như số tương đối, số tuyệt đối, số bình quân và tốc độ phát triển. Các chỉ tiêu phân tích, đánh giá chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành là giá trị sản xuất, cơ cấu giá trị sản xuất theo ngành; cơ cấu và giá trị sản xuất của các phân ngành trong các ngành đó, diện tích và cơ cấu diện tích đất đai. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN Đánh giá chung về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của huyện Đồng Hỷ Từ năm 2008 đến 2011, huyện có mức tăng trưởng khá nhanh và đồng đều, giá trị sản xuất tăng bình quân 81,8%/năm, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 17,79%/năm, ngành thương mại & dịch vụ (TM&DV) tăng 86,92%/năm và tăng với tốc độ lớn nhất là ngành công nghiệp và xây dựng (CN&XD), bình quân mỗi năm tăng 319%, nguyên nhân là do ngành công nghiệp chế biến vật liệu xây dựng phát triển rất nhanh mà cụ thể là việc nhà máy xi măng Quang Sơn đi vào hoạt động với công suất 1,5 triệu tấn/năm đã đóng góp rất lớn vào giá trị sản xuất công nghiệp toàn huyện (Hình 1). Tỷ trọng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp giảm từ 52% năm 2008 xuống còn 21% năm 2011. Trong khi tỷ trọng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp giảm xuống, thì tỷ trọng giá trị sản xuất các ngành phi nông nghiệp lại tăng lên (ngành CN&XD tăng từ 13% lên 42 % và ngành TM&DV tăng từ 35 % lên 37%) (Hình 1). Như vậy, cơ cấu ngành kinh tế của huyện đã thay đổi theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng nhanh cơ cấu các ngành công nghiệp và dịch vụ. Đánh giá cụ thể chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn huyện Đồng Hỷ Cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp Giai đoạn 2008-2011, nông nghiệp của huyện đã có bước phát triển toàn diện, theo chiều hướng sản xuất hàng hoá, tăng giá trị trên một đơn vị diện tích, tăng thu nhập cho hộ nông dân. Dựa vào bảng 1, có thể thấy cơ cấu nội bộ ngành nông, lâm và thuỷ sản chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành nông nghiệp và giảm tỷ trọng ngành lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Cụ thể tỷ trọng ngành nông nghiệp tăng từ 95,01% năm 2008 lên 96,47% năm 2011. Giai đoạn 2008-2011, tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành nông nghiệp cơ bản là 20,47%/năm, trong đó trồng trọt tăng 19,98%/năm; chăn nuôi tăng 22,75%/năm và dịch vụ nông nghiệp tăng 22,58%. Nguyên nhân chính là do huyện đã chú trọng chỉ đạo mở rộng phát triển chăn nuôi, nhất là chăn nuôi gà đồi và lợn thịt trong 4 năm qua. Xu hướng thay đổi này phù hợp với định hướng của huyện nhằm góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp của huyện theo hướng sản xuất hàng hóa và nâng dần tỷ trọng ngành chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp trong nội bộ ngành (tốc độ tăng của hai ngành này đều nhanh hơn ngành trồng trọt) (Hình 2). Hình 1: Giá trị sản xuất và cơ cấu các ngành kinh tế huyện Đồng Hỷ qua 4 năm Trần Cương và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 98(10): 45 - 51 47 Hình 2: Cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện Đồng Hỷ năm 2008 và 2011 Bảng 1. Tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu ngành nông, lâm thủy sản Hạng mục 2008 2009 2010 2011 Bình quân (%/năm) 1. GTSX toàn ngành (Triệu đ; giá HH) 633.279 704.796 840.218 1.084.031 19,84 - Nông nghiệp 601.689 671.135 804.348 1.045.804 20,47 - Lâm nghiệp 24.606 26.328 28.171 30.143 7,00 - Thủy sản 6.984 7.333 7.699 8.084 5,00 2. Cơ cấu toàn ngành (%) 100 100 100 100 - - Nông nghiệp 95,01 95,22 95,73 96,47 0,51 - Lâm nghiệp 3,89 3,73 3,35 2,78 -10,39 - Thủy sản 1,10 1,05 0,92 0,75 -12,07 3. GTSX ngành nông nghiệp (Triệu đ; giá HH) 601.689 671.135 804.348 1.045.804 20,47 - Trồng trọt 386.338 409.511 520.884 660.226 19,98 - Chăn nuôi 167.853 190.791 203.486 301.031 22,75 - Dịch vụ nông nghiệp 47.498 70.833 79.978 84.547 22,58 4. Cơ cấu ngành nông nghiệp (%) 100 100 100 100 - - Trồng trọt 64,20 61,02 64,76 63,14 -0,45 - Chăn nuôi 27,90 28,43 25,30 28,78 1,56 - Dịch vụ nông nghiệp 7,90 10,55 9,94 8,08 3,07 Nguồn: Phòng thống kê huyện Đồng Hỷ Xem xét số liệu của ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2008- 2011 có thể thấy giá trị sản xuất của ngành tăng với tốc độ tương đối nhanh, tuy nhiên cơ cấu các phân ngành có tốc độ chuyển dịch chậm và chưa rõ rệt. Cơ cấu sản xuất ngành công nghiệp Những năm gần đây ngành công nghiệp của huyện đã phát triển với tốc độ rất nhanh, trong đó phát triển nhanh nhất có thể kể đến là ngành công nghiệp chế biến. Tính đến thời điểm năm 2011 công nghiệp và xây dựng trên địa bàn huyện đã chiếm tỷ trọng lớn hơn nông lâm nghiệp. Công nghiệp và xây dựng đã tạo ra cơ sở ban đầu để trong thời gian tới xây dựng huyện trở thành huyện có cơ cấu công nghiệp- dịch vụ - nông lâm nghiệp (Bảng 2) Công nghiệp khai thác của huyện chủ yếu ở đây là khai thác đá, cát sỏi... khai thác quặng kim loại. Trong những năm từ 2008 đến 2011 giá trị sản xuất đã tăng khoảng 10 lần từ 39.596,9 triệu lên 421.199 triệu (trung bình 121,16%/năm). Với quặng sắt đứng thứ 2 về tỷ trọng trong ngành công nghiệp khai thác vì Đồng Hỷ là huyện có khối lượng quặng sắt khá lớn và có nhiều dự án khai thác quặng sắt trên địa bàn như dự án mỏ sắt Tiến Bộ tại xã Linh Sơn, dự án mỏ sắt Đại Khai xã Minh Lập Trần Cương và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 98(10): 45 - 51 48 Hình 3: Cơ cấu ngành công nghiệp của huyện Đồng Hỷ năm 2008 và 2011 Bảng 2. Tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp Đơn vị tính: Triệu đồng Ngành 2008 2009 2010 2011 Bình quân (%/năm) 1. GTSX toàn ngành 161.620 361.739 1.143.652 1.847.739 144,83 Khai thác 39.596,9 92.338 222.559 421.199 121,16 Chế biến, chế tạo 69.011,7 142.085 544.172 1.076.118 162,21 Sản xuất, PP điện nước 9.697,2 28.936 73.860 60.350 111,78 Xây dựng 43.314,2 98.380 303.060 290.072 330,89 2. Cơ cấu toàn ngành (%) 100 100 100 100 - Khai thác 24,50 25,53 19,46 22,79 -7,42 Chế biến, chế tạo 42,70 39,28 47,58 58,23 4,93 Sản xuất, PP điện nước 6,00 8,00 6,46 3,29 -14,64 Xây dựng 26,80 27,20 26,50 15,69 -17,29 Nguồn: Niên giám thống kê huyện Đồng Hỷ Chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của huyện Đồng Hỷ là ngành công nghiệp chế biến (khoảng 42% năm 2008 và 58% năm 2011) với ba ngành chế biến thế mạnh là chế biến vật liệu xây dựng, chế biến lương thực thực phẩm và ngành sản xuất hàng tiêu dùng, dệt may, đồ gỗ. Có được ưu thế này là do trong những năm qua Đồng Hỷ đã biết tận dụng lợi thế về tài nguyên đa dạng và phong phú của huyện là đá vôi để đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến vật liệu xây dựng. Chiếm tỷ trọng nhỏ nhất trong các phân ngành công nghiệp là ngành công nghiệp điện nước, năm 2008 nó chỉ chiếm có 6% và đến năm 2011 còn 3%. Các phân ngành chính của công nghiệp điện nước là phân phối và sản xuất điện, nước cho sản xuất và tiêu dùng. Trong hai phân ngành này thì sản xuất và phân phối điện là chủ yếu, chiếm hơn 80%, còn sản xuất và phân phối nước chiếm tỷ trọng không đáng kể. Nhìn chung so với ngành nông nghiệp, cơ cấu sản xuất trong nội bộ ngành công nghiệp của huyện Đồng Hỷ trong thời gian qua có sự thay đổi lớn và rõ rệt, có tốc độ chuyển dịch tương đối nhanh, giá trị sản xuất công nghiệp liên tục tăng, đã tập trung đầu tư một số ngành công nghiệp có lợi thế so sánh như công nghiệp chế biến vật liệu xây dựng, công nghiệp chế biến nông lâm sản, tuy nhiên công nghiệp của huyện còn mang tính đơn điệu, Trần Cương và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 98(10): 45 - 51 49 chưa phát triển được các ngành công nghiệp mang hàm lượng công nghệ cao. Cơ cấu sản xuất ngành dịch vụ Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế địa phương, hoạt động dịch vụ đã có những bước tiến bộ cả về chất và lượng, góp phần không nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế của huyện. Cụ thể ngành dịch vụ đã đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 66,34%/năm trong giai đoạn 2008 - 2011. Hoạt động thương mại phát triển mạnh cả khu vực thành thị và nông thôn làm thay đổi bộ mặt và tập quán tiêu dùng cho nhiều xã vùng miền núi, vùng sâu, vùng 135. Hoạt động Quản lý nhà nước và ANQP chiếm khoảng gần 50% giá trị ngành dịch vụ. Hoạt động giáo dục chiếm tỷ trọng lớn thứ hai (khoảng 28,86% năm 2011). Các hoạt động tài sản và tư vấn cũng chiếm tỷ trọng lớn thứ ba trong giá trị sản xuất toàn ngành (khoảng 11,78% năm 2011). Tiếp theo là hoạt động thương nghiệp, kinh doanh nhà hàng, du lịch, kinh doanh vận tải. (Bảng 3) Giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của huyện Đồng Hỷ trong những năm tới Nhóm giải pháp về vốn Trong khâu huy động vốn Để thực hiện tốt kế hoạch chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế giai đoạn 2012-2015, Đồng Hỷ cần tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông và xây dựng các khu công nghiệp tập trung với quy mô lớn, ước tính lượng vốn đầu tư (chủ yếu từ ngân sách tỉnh và địa phương) cần cho giai đoạn này khoảng 4.530 tỷ đồng, trung bình khoảng 1.132 tỷ đồng/năm, tức là tỷ lệ đầu tư phát triển trên GDP là 31-32%. Trong khâu sử dụng vốn Cần có chính sách sử dụng vốn đầu tư có hiệu quả, nâng cao ý thức trách nhiệm của các bộ phận, cơ quan chuyên trách trong sử dụng vốn. Tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ cao nhằm mang lại giá trị gia tăng lớn, giúp thực hiện có hiệu quả mục tiêu kinh tế xã hội. Bảng 3. Tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu ngành dịch vụ Đơn vị tính: Triệu đồng Ngành 2008 2009 2010 2011 Bình quân 2008 – 2011 1. GTSX toàn ngành 427.500 850.594 1.298.750 1.913.850 66,34 Thương nghiệp 25.076 61.370 94.056 144.905 84,02 Khách sạn, nhà hàng 5.404 13.250 20.316 31.308 84,21 Vận tải, bưu điện 11.671 28.611 43.867 67.599 84,18 Tài chính, tín dụng 6.147 15.070 23.106 35.607 84,19 Các hoạt động tài sản và tư vấn 38.903 95.430 146.337 225.529 84,25 Quản lý nhà nước và ANQP 211.698 379.038 542.084 756.729 53,88 Giáo dục và đào tạo 111.706 217.397 363.462 552.280 71,25 Y tế 7.562 18.543 28.432 43.816 84,21 Khác 9.333 24.885 37.090 56.077 88,96 2. Cơ cấu toàn ngành (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 - Thương nghiệp 5,87 7,21 7,24 7,57 9,31 Khách sạn nhà hàng 1,26 1,56 1,56 1,64 9,41 Vận tải bưu điện 2,73 3,36 3,38 3,53 9,39 Tài chính và tín dụng 1,44 1,77 1,78 1,86 9,40 Các hoạt động tài sản và tư vấn 9,1 11,22 11,27 11,78 9,43 Quản lý nhà nước và ANQP 49,52 44,56 41,74 39,54 -7,21 Giáo dục và đào tạo 26,13 25,56 27,99 28,86 3,47 Y tế 1,77 2,18 2,19 2,29 9,41 Khác 2,18 2,93 2,86 2,93 11,41 Nguồn: Niên giám thống kê huyện Đồng Hỷ Trần Cương và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 98(10): 45 - 51 50 Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực Đây là một trong những giải pháp quan trọng giúp tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của huyện một cách toàn diện, vì thế huyện cần tập trung tạo sự gắn bó giữa đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, điều chỉnh cơ cấu đào tạo theo hướng tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng đào tạo dưới nhiều hình thức và theo đúng chủ trương của Đảng và nhà nước Ngoài ra cần củng cố, phát triển và mở rộng hệ thống các trường dạy nghề trên địa bàn huyện, gắn chiến lược phát triển nguồn nhân lực với chiến lược phát triển KTXH của huyện. Nhóm giải pháp về phát triển hạ tầng kinh tế xã hội Nhằm thực hiện tốt phương hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của huyện Đồng Hỷ, điều đầu tiên là phải căn cứ vào quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế xã hội và thực hiện chiến lược CNH – HĐH. Cụ thể muốn đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của huyện Đồng Hỷ, phải ưu tiên phát triển mở rộng kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng tập trung đầu tư vào các khu vực công nghiệp trọng điểm. Bởi vì kết cấu hạ tầng phát triển sẽ tạo nền tảng cho sự phát triển của các ngành và các lĩnh vực này. Vì thế trong giai đoạn trước mắt cần phải tập trung xây dựng những lĩnh vực chủ yếu như: giao thông, thuỷ lợi, điện, bưu chính viễn thông, công trình công cộng... để tạo đà cho bước phát triển mới trong giai đoạn tiếp theo. Nhóm giải pháp về định hướng, tìm kiếm thị trường Thị trường là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, chính vì thế việc đẩy mạnh phát triển các loại thị trường, gắn sản phẩm với thị trường, củng cố và khuyến khích phát triển các tổ chức thương mại, không ngừng tăng cường hợp tác, tìm kiếm cơ hội xuất khẩu chính là một trong các giải pháp phù hợp với định hướng phát triển KTXH của huyện. Nhóm giải pháp về phát triển khoa học công nghệ Đây cũng là một giải phát cần thiết cho quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của huyện. Cụ thể cần xây dựng mục tiêu nghiên cứu và triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học, tích cực ứng dụng việc chuyển giao công nghệ tiên tiến vào phát triển các ngành nghề, tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho khoa học công nghệ để phục vụ quá trình CNH- HĐH của tỉnh Nhóm giải pháp về các chính sách Cần thực hiện tốt các chính sách ưu đãi về tín dụng, thu hút đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và khuyến khích sự tham gia của người dân, tổ chức xã hội trong việc xây dựng hệ thống chính sách phù hợp với định hướng phát triển của huyện KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của huyện trong thời gian qua đã có những thành công nhất định. Tỷ trọng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp có xu hướng giảm, tỷ trọng ngành công nghiệp & xây dựng, thương mại & dịch vụ đã tăng đang kể. Trong nội bộ ngành công nghiệp, tỷ trọng giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến có tốc độ tăng nhanh và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu ngành công nghiệp, tỷ trọng giá trị sản xuất ngành công nghiệp điện nước, xây dựng, công nghiệp khai thác đều có xu hướng giảm. Cơ cấu ngành kinh tế đang từng bước chuyển biến từ tỷ trọng nông nghiệp cao, công nghiệp thấp lên giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ, trong đó tập trung đầu tư và phát triển mạnh ngành công nghiệp chế biến. Tuy nhiên, chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở huyện Đồng Hỷ vẫn còn chậm, mang tính chất tự phát, đôi khi ồ ạt và không theo quy hoạch vùng sản xuất, mới chỉ quan tâm chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng giá trị sản xuất công nghiệp mà chưa chú ý đến đầu tư cho những ngành công nghiệp mang hàm lượng chất xám cao. Chính vì vậy, trong thời gian tới để từng bước phát triển Trần Cương và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 98(10): 45 - 51 51 kinh tế - xã hội cần phải thay đổi định hướng nhằm thúc đẩy nhanh hơn nữa tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nói chung và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của huyện nói riêng. Kiến nghị 1. Nghiên cứu cho rằng, để cơ cấu ngành kinh tế của huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên chuyển dịch bắt nhịp với tình hình chung của cả nước, cần có sự quan tâm đặc biệt của TW và tỉnh. 2. Tiến hành rà soát, hoàn thiện và bổ sung chính sách, trong đó tiếp tục thực hiện một số chính sách: phát triển nguồn nhân lực, chính sách hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp, phát triển và chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất 3. Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch và có chiến lược phát triển các vùng, các ngành để tận dụng được lợi thế phát huy thế mạnh của vùng, của ngành, gắn quy hoạch phát triển của từng ngành, từng vùng với quy hoạch phát triển chung của tỉnh. 4. Tỉnh cần nghiên cứu phân cấp quản lý theo hướng tăng thêm quyền tự chủ cho chính quyền cấp huyện, tạo điều kiện cho chính quyền huyện chủ động trong việc khai thác, sử dụng nguồn lực phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế mạnh mẽ hơn, góp phần xoá đói giảm nghèo một cách bền vững./. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kinh tế xã hội giai đoạn 2006 - 2010, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2010 – 2020, UBND huyện Đồng Hỷ năm 2010. [2]. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kinh tế xã hội năm 2011, phương hướng nhiệm vụ năm 2012, UBND huyện Đồng Hỷ năm 2011. [3]. Phòng Thống kê huyện Đồng Hỷ, Niêm giám thống kê huyện Đồng Hỷ, năm 2008, 2009, 2010, 2011. SUMMARY ECONOMIC RESTRUCTURING SOLUTIONS IN DONG HY DISTRICT, THAI NGUYEN PROVINCE Tran Cuong*, Vu Thi Hai Anh, Bui Thi Minh Ha College of Agriculture and Forestry - TNU In the context of economic integration, Dong Hy has shifted the economic structure in the provincial general trend that is to diversify agricultural production, comprehensive agricultural development to meet increased demand of society and the development of non-agricultural sectors such as industry, handicraft and services towards industrialization and modernalization. However, due to lack of capital for production development, underdeveloped regional markets, the development of new markets and trading promotion not being paid attention, low human resource training quality and no application of science and technology in production development, economic restructuring of the district is very slow and difficult. Therefore, the determination of a reasonable economic structure is a very important solution Key words: Solutions, shifting economic structure, Dong Hy, Thai Nguyen Ngày nhận bài: 7/9/2012, ngày phản biện: 11/10/2012, ngày duyệt đăng:12/11/2012 * Tel: 0987 472288, Email: Trancuong2288@gmail.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiai_phap_chuyen_dich_co_cau_nganh_kinh_te_tren_dia_ban_huye.pdf
Tài liệu liên quan