Đề tài Khảo sát hệ thống nhiên liệu LPG cho xe HiJet Jumbo 1.6

Ngaìy nay, khi xaî häüi caìng phaït triãøn con ngæåìi âaî coï nhæîng bæåïc tiãún måïi trong khoa hoüc kyî thuáût. Cäng nghiãûp phaït triãøn: caïc cäng trçnh, nhaì maïy moüc lãn, thç váún âãö ä nhiãøm mäi træåìng ngaìy caìng tråí nãn tráöm troüng.Trong âoï khê xaí do âäüng cå âäút trong gáy ra laì vä cuìng låïn. Vç thãú viãûc thay thãú nhiãn liãûu måïi vaì cäng nghãû måïi âãø giaím ä nhiãøm mäi træåìng vaì náng cao nàng suáút âäüng cå âang âæåüc caïc nhaì khoa hoüc quan tám nghiãn cæïu. Âäüng cå âäút trong sæí duûng caïc loaûi nhiãn liãûu truyãön thäúng cuìng våïi caïc phæång tiãûn giao thäng váûn taíi laì nguäön gáy ä nhiãùm chuí yãúu vaì nghiãm troüng cho mäi træåìng khäng khê. Ngaìy nay, våïi sæû tiãún bäü cuía khoa hoüc kyî thuáût caïc quaï trçnh laìm viãûc cuía âäüng cå âäút trong âaî âæåüc âiãûn tæí hoaï, tin hoüc hoaï taûo ra nhæîng thaình cäng âaïng kãø vãö caíi thiãûn cäng suáút âäüng cå, náng cao hiãûu suáút, tiãút kiãûm nhiãn liãûu, giaím ä nhiãùm mäi træåìng. Nhæng våïi sæû gia tàng vãö säú læåüng phæång tiãûn giao thäng nhæ hiãûn nay thç caïc giaíi phaïp trãn khäng âaïp æïng âæåüc caïc tiãu chuáøn khàõt khe cuía luáût mäi træåìng. LPG laì loaûi khê âäút coï nhiãöu trong tæû nhiãn vaì khàõc phuûc âæåüc nhæîng khoï khàn cuía luáût mäi træåìng.

doc47 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2025 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Khảo sát hệ thống nhiên liệu LPG cho xe HiJet Jumbo 1.6, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ian nhoí liãn thäng våïi buäöng chaïy. Khi maìng læía bë täi, noï seî giaíi phoïng mäüt låïp moíng häùn håüp chæa chaïy hay chaïy khäng hoaìn toaìn trãn caïc bãö màût tiãúp xuïc hay åí caïc khäng gian chãút. 1.1.3. TAÏC HAÛI CUÍA KHÊ XAÍ ÂÄÜNG CÅ 1.1.3.1. Âäúi våïi sæïc khoeî con ngæåìi Taïc haûi cuía CO : CO ngàn caín sæû dëch chuyãøn häöng cáöu trong maïu laìm cho caïc bäü pháûn cuía cå thãø bë thiãúu äxy. Naûn nhán bë tæí vong khi 70% säú häöng cáöu bë khäúng chãú ( khi näöng âäü CO trong khäng khê låïn hån 1000ppm). ÅÍ näöng âäü tháúp hån, CO cuîng coï thãø gáy nguy hiãøm láu daìi âäúi våïi con ngæåìi : khi 20% häöng cáöu bë khäúng chãú naûn nhán bë nhæïc âáöu, choïng màût, buäön nän vaì khi tè säú naìy lãn âãún 50%, naîo bäü con ngæåìi bàõt âáöu bë aính hæåíng maûnh. Taïc haûi cuía NOx : NOx laì hoü caïc oxyde nitå. NO khäng nguy hiãøm máúy, nhæng noï laì cå såí âãø taûo ra NO2. NO2 laì mäüt cháút khê coï maìu håi häöng, coï muìi, khæïu giaïc coï thãø phaït hiãûn khi näöng âäü cuía noï trong khäng khê âaût khoaíng 0,12ppm. NO2 laì cháút khoï hoaì tan nãn noï coï thãø theo âæåìng hä háúp âi sáu vaìo phäøi gáy viãm vaì laìm huyí hoaûi caïc tãú baìo cuía cå quan hä háúp. Naûn nhán bë máút nguí, ho, khoï thåí. Taïc haûi cuía HC : HC gáy taïc haûi âãún sæïc khoeí con ngæåìi chuí yãúu laì do caïc hydrocarbure thåm. Tæì láu ngæåìi ta âaî xaïc âënh âæåüc vai troì cuía benzen trong càn bãûnh ung thæ maïu khi näöng âäü cuía noï låïn hån 40ppm hoàûc gáy räúi loaûn hãû tháön kinh khi näöng âäü låïn hån 1g/m3, âäi khi noï laì nguyãn nhán gáy caïc bãûnh vãö gan. Taïc haûi cuía SO2 : Oxyde læu huyình laì mäüt cháút haïo næåïc, vç váûy noï ráút dãø hoaì tan vaìo næåïc muîi, bë äxy hoaï thaình H2SO4 vaì muäúi amonium räöi âi theo âæåìng hä háúp âi sáu vaìo trong phäøi. Màût khaïc, SO2 laìm giaím khaí nàng âãö khaïng cuía cå thãø vaì laìm tàng cæåìng âäü taïc haûi cuía caïc cháút ä nhiãùm khaïc âäúi våïi naûn nhán. Taïc haûi cuía bäö hoïng : Bäö hoïng täön taûi dæåïi daûng caïc haût ràõn coï âæåìng kênh trung bçnh khoaíng 0,3mm nãn ráút dãù xám nháûp sáu vaìo phäøi. Sæû nguy hiãøm cuía bäöì hoïng, ngoaìi viãûc gáy tråí ngaûi cho cå quan hä háúp nhæ báút kyì mäüt håüp cháút cå hoüc naìo khaïc coï màût trong khäng khê, noï coìn laì nguyãn nhán gáy ra bãûnh ung thæ do caïc hydrocarbure thåm maûch voìng háúp thuû trãn bãö màût cuía chuïng trong quaï trçnh hçnh thaình. Taïc haûi cuía chç (Pb) : Chç coï màût trong khê xaí do Theïtraïetyl chç Pb (C2H5)4 âæåüc pha vaìo xàng âãø tàng tênh chäúng kêch näø cuía nhiãn liãûu. Sæû pha träün cháút phuû gia naìy vaìo xàng hiãûn nay váùn coìn âãö taìi baìn caîi cuía giåïi khoa hoüc. Chç trong khê xaí âäüng cå täön taûi dæåïi daûng nhæîng haût coï âæåìng kênh cæûc beï nãn ráút dãù xám nháûp vaìo cå thãø qua da hoàûc âæåìng hä háúp. Khi âaî vaìo âæåüc trong cå thãø, khoaíng tæì 30% âãún 40% læåüng chç naìy âi vaìo maïu. Sæû hiãûn diãûn cuía chç gáy xaïo träün ion åí naîo, gáy tråí ngaûi cho sæû täøng håüp enzyme âãø hçnh thaình häöng cáöu, vaì âàûc biãût hån næîa coï taïc âäüng lãn hãû tháön kinh laìm treí em cháûm phaït triãøn trê tuãû. Chç bàõt âáöu gáy nguy hiãøm âäúi våïi con ngæåìi khi näöng âäü cuía noï trong maïu khäng væåüt quaï 200 âãún 250 mg/lêt. 1.1.3.2. Âäúi våïi mäi træåìng - Thay âäøi nhiãût âäü khê quyãøn: Sæû hiãûn diãûn cuía caïc cháút ä nhiãùm, âàûc biãût laì nhæîng cháút gáy hiãûu æïng nhaì kênh, trong khäng khê aính hæåíng âãún quaï trçnh cán bàòng nhiãût cuía báöu khê quyãøn,laìm cho nhiãût âäü báöu khê quyãøn tàng lãn.Trong säú nhæîng cháút gáy hiãûu æïng nhaì kênh, ngæåìi ta quan tám âãún khê carbonic CO2, vç noï laì thaình pháön chênh trong saín pháøm chaïy cuía nhiãn liãûu coï chæïa thaình pháön carbon. Våïi täúc âäü gia tàng näöng âäü khê carbonic trong báöu khê quyãøn nhæ hiãûn nay ngæåìi ta dæû âoaïn vaìo giæîa thãú kyí 22, näöng âäü khê carbonic coï thãø tàng lãn gáúp âäi. Khi âoï theo dæû tênh cuía caïc nhaì khoa hoüc, seî xaíy ra sæû thay âäøi quan troüng âäúi våïi sæû cán bàòng nhiãût trãn quaí âáút : Nhiãût âäü báöu khê quyãøn seî tàng lãn tæì 2 âãún 3oC. Mäüt pháön bàng åí vuìng Bàõc cæûc vaì Nam cæûc seî tan laìm tàng chiãöu cao mæûc næåïc biãøn. Laìm thay âäøi chãú âäü mæa gioï vaì sa maûc hoaï thãm bãö màût traïi âáút. - AÍnh hæåíng âãún sinh thaïi: Sæû gia tàng cuía NOx, âàûc biãût laì protoxyde nitå N2O coï nguy cå laìm gia tàng sæû huíy hoaûi låïp ozone åí thæåüng táöng khê quyãøn, låïp khê cáön thiãút âãø loüc tia cæûc têm phaït xaû tæì màût tråìi. Tia cæûc têm gáy ung thæ da vaì gáy âäüt biãún sinh hoüc, âàûc biãût laì âäüt biãún sinh ra caïc vi truìng coï khaí nàng laìm láy lan caïc bãûnh laû dáùn âãún huyí hoaûi sæû säúng cuía moüi sinh váût trãn traïi âáút giäúng nhæ âiãöu kiãûn hiãûn nay trãn Sao Hoía. Màût khaïc caïc cháút khê coï tênh acide nhæ: SO2, NO2, bë oxy hoaï thaình acide sulfuric, acide nitric hoaì tan trong næåïc, trong tuyãút, trong sæång muì...laìm huyí hoaûi thaím thæûc váût trãn traïi âáút (mæa acide) vaì gáy àn moìn caïc cäng trçnh kim loaûi. Nhæ váûy, chuïng ta âaî tháúy roî sæû nguy haûi cuía caïc cháút gáy ä nhiãùm mäi træåìng do caïc phæång tiãûn giao thäng váûn taíi gáy ta, âàûc biãût laì caïc phæång tiãûn sæí duûng caïc laûi nhiãn liãûu truyãön thäúng nhæ xàng , dáöu diesel. Màûc duì våïi sæû phaït triãøn cuía khoa hoüc kyî thuáût, hiãûn nay caïc phæång tiãûn âaî âæåüc trang bë nhæîng thiãút bë æïng duûng kyî thuáût cäng nghãû âiãûn tæí, tin hoüc...Âiãöu âoï âaî goïp pháön náng cao tênh nàng kinh tãú vaì kyî thuáût cho caïc phæång tiãûn, giaím ä nhiãùm mäi træåìng. Nhæng våïi täúc âäü gia tàng cuía caïc loaûi phæång tiãûn nhæ hiãûn nay, âãø giaím ä nhiãùm mäi træåìng thç ngoaìi caïc giaíi phaïp kyî thuáût cäng nghãû chuïng ta cáön nghiãn cæïu vaì sæí duûng caïc nguäön nàng læåüng måïi, nhiãn liãûu måïi khäng gáy ä nhiãùm mäi træåìng hay gáy ä nhiãùm mäi træåìng ráút êt âãø thay thãú cho caïc loaûi nhiãn liãûu truyãön thäúng. 1.2. HÆÅÏNG KHÀÕC PHUÛC TÇNH HÇNH Ä NHIÃÙM DO PHÆÅNG TIÃÛN GIAO THÄNG VÁÛN TAÍI GÁY RA. Ätä saûch laì muûc tiãu hæåïng tåïi cuía caïc nhaì nghiãn cæïu chãú taûo ätä hiãûn nay. Coï nhiãöu giaíi phaïp âaî âæåüc cäng bäú trong nhæîng nàm gáön âáy, táûp trung laì hoaìn thiãûn quaï trçnh chaïy cuía âäüng cå Diesel, sæí duûng caïc loaûi nhiãn liãûu khäng truyãön thäúng cho ätä nhæ LPG, khê thiãn nhiãn, methanol, ethanol, biodiesel, âiãûn, pile nhiãn liãûu, nàng læåüng màût tråìi. Xu hæåïng phaït triãøn ätä saûch coï thãø täøng håüp nhæ sau : 1.2.1. HOAÌN THIÃÛN ÂÄÜNG CÅ DIESEL Caïc kyî thuáût måïi âãø hoaìn thiãûn âäüng cå Diesel âaî cho pheïp náng cao roî rãût tênh nàng cuía noï bao gäöm aïp dung hãû thäúng phun common rail âiãöu khiãøn âiãûn tæí, loüc bäö hoïng vaì xæí lyï khê trãn âæåìng xaí bàòng bäü xæí lyï ba chæïc nàng, hoàûc náng cao cháút læåüng nhiãn liãûu. Viãûc duìng âäüng cå Diesel sæí duûng âäöng thåìi nhiãn liãûu khê vaì nhiãn liãûu loíng cuîng laì mäüt giaíi phaïp náng cao tênh nàng cuía âäüng cå Diesel. 1.2.2. ÄTÄ DUÌNG ÂIÃÛN Ätä duìng âiãûn laì mäüt trong nhæîng giaíi phaïp täúi æu nháút cuía caïc loaûi phæång tiãûn khäng gáy ä nhiãùm mäi træåìng. Tuy nhiãn, vãö màût kyî thuáût thç hiãûn nay ätä chaûy âiãûn coï hai nhæåüc âiãøm quan troüng âoï laì : nàng læåüng dæû træî tháúp ( khoaíng 100 láön tháúp hån ätä duìng âäüng cå nhiãût truyãön thäúng ) vaì giaï thaình ban âáöu cao hån (30 ¸40% cao hån so våïi ätä duìng âäüng cå nhiãût truyãön thäúng ). Våïi nhæîng loaûi ätä sæí duûng nguäön âiãûn træûc tiãúp trãn âæåìng dáy thç laì loaûi ätä saûch, cå âäüng, nhæng hãû thäúng cung cáúp nàng læåüng cho chuïng (dáy caïp âiãûn tráön) laìm máút caính quan vaì khäng an toaìn. Coìn våïi loaûi ätä âiãûn chaûy bàòng aïc qui coï mäüt säú váún âãö âàût ra vaì cáön giaíi quyãút khi âæa ätä chaûy âiãûn vaìo æïng duûng trong thæûc tãú mäüt caïch âaûi traì laì khaí nàng tàng täúc, thåìi gian naûp âiãûn, baïn kênh hoaût âäüng, váún âãö sæåíi vaì âiãöu hoaì khäng khê trong ätä. Hçnh:1 Ätä âiãûn láúy âiãûn træûc tiãúp trãn âæåìng dáy caïp âiãûn tráön 1.2.3. ÄTÄ ÂA ÂÄÜNG LÆÛC Ätä âa âäüng læûc sæí duûng êt nháút hai nguäön sæïc keïo bäø sung cho nhau, caïc nguäön sæïc keïo naìy coï thãø laì : -Âäüng cå âiãûn vaì âäüng cå nhiãût. -Âäüng cå âiãûn vaì hãû thäúng aïc qui âäüng nàng. -Âäüng cå âiãûn åí âáy coï thãø chaûy bàòng acqui thäng thæåìng hay pile nhiãn liãûu. Âäüng cå nhiãût åí âáy coï thãø laì âäüng cå Diesel hiãûn âaûi våïi hãû thäúng loüc bäö hoïng vaì sæí lyï khê xaí hay âäüng cå sæí duûng nhiãn liãûu khê ( khê thiãn nhiãn, khê dáöu moí hoaï loíng LPG). H×nh 2: Xe buyït chaûy bàòng dáöu thæûc váût åí Grenoble (Phaïp) 1.2.4. ÄTÄ CHAÛY BÀÒNG PILE NHIÃN LIÃÛU Mäüt trong nhæîng giaíi phaïp cuía nguäön nàng læåüng saûch cung cáúp cho ätä trong tæång lai laì pile nhiãn liãûu. Pile nhiãn liãûu laì hãû thäúng âiãûn hoaï biãún âäøi træûc tiãúp hoaï nàng trong nhiãn liãûu thaình âiãûn nàng. Do khäng coï quaï trçnh chaïy xaíy ra nãn saín pháøm hoaût âäüng cuía pile nhiãn liãûu laì âiãûn, nhiãût vaì håi næåïc. Vç váûy coï thãø noïi ätä hoaût âäüng bàòng pile nhiãn liãûu laì loaûi ätä saûch tuyãût âäúi theo nghéa phaït thaíi ä nhiãùm trong khê xaí. Ätä chaûy bàòng pile nhiãn liãûu khäng naûp âiãûn maì chè naûp nhiãn liãûu hydro, vç váûy khoï khàn trong viãûc læu træî hydro dæåïi aïp suáút cao. 1.2.5. ÄTÄ CHAÛY BÀÒNG CAÏC LOAÛI NHIÃN LIÃÛU LOÍNG THAY THÃÚ Caïc loaûi nhiãn liãûu loíng thay thãú hiãûn nay laì cäön, colza...coï nguäön gäúc tæû dáöu thæûc váût. Do thaình pháön C trong nhiãn liãûu tháúp nãn trong quaï trçnh chaïy sinh ra êt cháút ä nhiãùm coï gäúc carbon, âàûc biãût laì giaím CO2, cháút khê gáy hiãûu æïng nhaì kênh. Ngaìy nay viãûc æïng duûng caïc nguäön nhiãn liãûu loíng thay thãú trãn caïc phæång tiãûn giao thäng váûn taíi váùn coìn ráút haûn chãú do giaï thaình cuía nhiãn liãûu coìn cao. 1.2.6. ÄTÄ CHAÛY BÀÒNG KHÊ THIÃN NHIÃN Sæí duûng ätä chaûy bàòng khê thiãn nhiãn laì mäüt chênh saïch ráút hæîu êch vãö nàng læåüng thay thãú trong tæång lai. Cho tåïi nay coï hai giaíi phaïp sæí duûng khê thiãn nhiãn trãn ätä, âoï laì khê thiãn nhiãn dæåïi daûng khê vaì khê thiãn nhiãn dæåïi daûng loíng. Ätä chaûy bàòng khê thiãn nhiãn thoaí maîn dãù daìng caïc qui âënh khàõt khe nháút vãö ä nhiãùm mäi træåìng âäúi våïi ätä. Màûc duì ngaìy nay ngæåìi ta âaî coï nhiãöu giaíi phaïp cäng nghãû laìm giaím ä nhiãùm trong khê xaí âäüng cå, nhæng caïc giaíi phaïp naìy khäng tháût bãö væîng, tênh hiãûu quaí cuía noï giaím theo thåìi gian. Trong khi âoï khê xaí âäüng cå sæí duûng nhiãn liãûu khê thiãn nhiãn chæïa êt cháút âäüc haûi ngay tæì nguäön nãn sæû giaím tênh nàng cuía caïc hãû thäúng xæí lyï trãn âæåìng xaí khäng gáy aính hæåíng låïn âãún mæïc âäü phaït ä nhiãùm nhæ âäúi våïi caïc loaûi âäüng cå sæí duûng nhiãn liãûu truyãön thäúng. Æu âiãøm cuía loaûi nhiãn liãûu naìy, ngoaìi mæïc âäü phaït ä nhiãùm tháúp, noï coìn laì nguäön nhiãn liãûu däöi daìo, phán bäú âãöu trãn khàõp traïi âáút. Mäüt trong nhæîng khoï khàn khiãún cho nguäön nàng læåüng naìy chæa âæåüc aïp duûng räüng raîi trãn phæång tiãûn giao thäng váûn taíi laì váún âãö læu træî khê thiãn nhiãn trãn ätä. Ngaìy nay viãûc chãú taûo bçnh chæïa khê thiãn nhiãn âaî âæåüc caíi thiãûn nhiãöu caí vãö màût cäng nghãû láùn váût liãûu, chàóng haûn sæí duûng bçnh chæïa composite gia cäú bàòng såüi carbon. Bçnh chæïa âæåüc kiãøm tra an toaìn tuyãût âäúi theo caïc tiãu chuáøn khàõt khe nãn khäng thãø xaíy ra sæû cäú näø bçnh. Màût khaïc trãn ätä sæí duûng khê thiãn nhiãn coï hãû thäúng phaït hiãûn roì khê âãø traïnh hoaí hoaûn màûc duì noï khäng coï muìi vaì khäng âäüc nhæ Diesel hay xàng. 1.2.7. ÄTÄ SÆÍ DUÛNG NHIÃN LIÃÛU KHÊ HOAÏ LOÍNG LPG Sæí duûng nhiãn liãûu khê âãø chaûy âäüng cå ngoaìi viãûc âa daûng hoaï nguäön nàng læåüng coìn goïp pháön âaïng kãø vaìo viãûc giaíi quyãút váún âãö ä nhiãùm mäi træåìng do phæång tiãûn giao thäng váûn taíi gáy ra. Nhiãn liãûu khê dáöu moí hoaï loíng LPG âæåüc xem nhæ mäüt loaûi nhiãn liãûu saûch thay thãú caïc loaûi cho nhiãn liãûu truyãön thäúng. Trong nhæîng nàm gáön âáy, våïi sæû phaït triãøn maûnh meî cuía khoa hoüc kyî thuáût, kinh tãú vaì yãu cáöu vãö mäi træåìng, nhæîng æïng duûng cuía LPG cuîng tråí nãn räüng raîi vaì âang tråí thaình nhiãn liãûu coï nhiãöu æu âiãøm nháút,âàûc biãût âäúi våïi næåïc ta hiãûn nay. Chæång 2. GIÅÏI THIÃÛU CHUNG VÃÖ Ä TÄ SÆÍ DUÛNG KHÊ HOAÏ LOÍNG LPG Âãø náng cao hiãûu quaí cuía viãûc khäúng chãú ä nhiãùm mäi træåìng do phæång tiãûn giao thäng váûn taíi gáy ra; chuïng ta cáön taïc âäüng âãún nhiãn liãûu âãø náng cao tênh nàng cuía nhiãn liãûu truyãön thäúng hoàûc sæí duûng caïc loaûi nhiãn liãûu saûch, sæí duûng nguäön nhiãn liãûu khê âãø chaûy âàûc biãût laì khê hoaï loíng LPG.Ngoaìi viãûc âa daûng hoaï nguäön nàng læåüng LPG coìn goïp âaïng kãø vaìo viãûc giaíi quyãút ä nhiãùm mäi træåìng do phæång tiãûn giao thäng váûn taíi gáy ra. 2.1. TÇNH HÇNH Ä TÄ GAS HIÃÛN NAY ÅÍ Viãût Nam hiãûn nay âaî coï cäng trçnh nghiãn cæïu vãö ätä chaûy bàòng gas hoaï loíng LPG do: Giaïo Sæ ,Tiãún sé khoa hoüc Buìi Vàn Ga thæûc hiãûn, coï tãn laì Green Bus. Âãö taìi naìy âæåüc æïng duûng trãn xe HIJET JUMBO 1.6 cuía haîng DAIHATSU våïi âàûc âiãøm nhæ sau: -Âæåüc âoïng thuìng trãn nãön chassi xe taíi nheû Daihatsu Jumbo 1.6. -Bäü taûo häøn håüp hai nhiãn liãûu LPG/xàng âæåüc caíi taûo tæì bäü chãú hoaì khê nguyãn thuyí dæûa trãn nguyãn lyï cuía bàòng âäüc quyãön saïng chãú säú 3692. -Coï sæïc chåí 15 ngæåìi , phuì håüp våïi âiãöu kiãn váûn haình trong thaình phäú. Våïi tênh nàng kinh tãú kyî thuáût khi chaûy bàòng LPG so våïi khi chaûy bàòng xàng thç: -Giaím näöng âäü caïc cháút ä nhiãøm âãún 70%. -Tiãút kiãûm khoaíng 25% chi phê nhiãn liãûu. -Êt gáy äön, tuäøi thoü âäüng cå tàng. Cäng nghãû chuyãøn âäøi: Bäü chuyãøn âäøi âæåüc chãú taûo trong næåïc.Âáy laì mäüt thuáûn låüi âãø chuïng ta chuí âäüng vãö cäng nghãû vaì giaï thaình. Hçnh3: Ä tä HIJET JUMBO 1.6 sæí duûng LPG. Hiãûn nay trãn toaìn thãú giåïi coï trãn bäún triãûu xe sæí duûng LPG táûp trung åí 40 næåïc vaì chuí yãúu taûi caïc vuìng kinh tãú phaït triãøn do taûi âáy coï mæïc säúng cao vaì váún âãö ä nhiãøm mäi træåìng âang laì váún âãö bæïc xuïc âæåüc chênh phuí caïc næåïc quan tám nhæ laì màût traïi cuía sæû phaït triãøn kinh tãú. Täøng mæïc tiãu thuû LPG trong lénh væûc naìy hiãûn nay khoaíng 1,8 triãûu táún chiãúm 6% täøng mæïc tiãu thuû LPG trãn toaìn cáöu. Hçnh4:Mäüt säú ätä sæí duûng nhiãn liãûu LPG trãn thãú giåïi. Hçnh 5:Chäø âàût bçnh gas cuía mäüt säú xe. Hiãûn nay læåüng LPG chuí yãúu âæåüc duìng laìm cháút âäút âãø sinh nhiãût gia duûng hay cäng nghiãûp.Læåüng khê hoaï loíng loíng laìm nhiãn liãûu cho Ä tä hiãûn chè chiãúm mäüt tè lãûû khiãm täún:1% åí Phaïp,3% åí Myî, 8% åí Nháût... Tuy nhiãn åí mäüt säú næåïc coï chênh saïch khuyãún khêch sæí duûng LPG laìm nhiãn liãûu cho Ätä nhàòm muûc âêch giaím ä nhiãùm mäi træåìng thç tè lãû naìy ráút âaïng kãø, chàóng haûn nhæ Haì lan, YÏ (42%)...Caïc säú liãûu træãn chæa kãø âãún ä tä chuyãn duìng sæí duûng LPG (chàóng haûn nhæ ä tä chaûy trong sán bay, xe náng chuyãøn, maïy moïc näng nghiãûp... ) Sæû phaït triãøn ätä duìng nhiãn liãûu LPG phuû thuäüc vaìo chuí træång cuía mäøi quäúc gia, âàûc biãût laì chênh saïch baío vãû mäi træåìng.Sæû khuyãún khêch ätä sæí duûng LPG thãø hiãûn qua chênh saïch thuãú æu âaîi cuía mäøi quäúc gia âäúi våïi loaûi nhiãn liãûu naìy. Tyí lãû Ätä sæí duûng nhiãn liãûu LPG åí mäüt säú næåïc nhæ sau: Haì Lan Haìn Quäúc Nháût Myî Phaïp YÏ 0.4% 7.6% 0.7% 8.6% 0.1% 4.4% ÅÍ mäüt säú næåïc Cháu AÏ nhæ Haìn Quäúc vaì Nháût Baín..,âãø giaím ä nhiãøm mäi træåìng âä thë, chênh phuí caïc næåïc khuyãún khêch , tiãún tåïi bàõt buäüc taxi phaíi duìng nhiãn liãûu khê hoaï loíng. Hiãûn nay toaìn bäü taxi Haìn Quäúc âãöu duìng nhiãn liãûu naìy. 2.2. TÄØNG QUAN VÃÖ NHIÃN LIÃÛU KHÊ DÁÖU MOÍ HOÏA LOÍNG LPG LPG laì tãn viãút tàõt cuía khê dáöu moí hoaï loíng ( Liquefied Petrolium Gas ), laì saín pháøm phuû trong quaï trçnh loüc. Thaình pháön chuí yãúu laì C3H8 (Propan) vaì C4H10 (Butan) âæåüc hoaï loíng dæåïi aïp suáút cao âãø thuáûn låüi cho viãûc täön chæïa vaì váûn chuyãøn.LPG âæåüc neïn theo tyí lãû pháön tràm Butan/Propan. a) c) b) Hçnh 6: Mä hçnh phán tæí khê hoaï loíng LPG a) Propan ; b) n - Butan ; c) iso - Butan LPG coï tyí lãû giaín nåí låïn : mäüt âån vë thãø têch LPG loíng khi bay håi taûo ra 250 âån vë thãø têch håi gas do váûy LPG ráút thuáûn tiãûn vaì kinh tãú khi váûn chuyãøn vaì täön chæïa åí daûng loíng. LPG coìn laì mäüt nhiãn liãûu saûch : Haìm læåüng læu huyình tháúp ( <0,02% ) khi chaïy chè taûo ra CO2 vaì håi næåïc, khäng taûo muäüi, khäng taûo khoïi, âàûc biãût khäng sinh khê SO2, H2S, CO. LPG laì loaûi nhiãn liãûu saûch, khäng coï håüp cháút læu huyình vaì chç, haìm læåüng khê NOx tháúp, khäng gáy ä nhiãùm mäi træåìng, khäng gáy âäüc haûi ngay caí khi tiãúp xuïc træûc tiãúp våïi thæûc pháøm, khäng laìm àn moìn caïc thiãút bë sæí duûng. Âàûc biãût saín pháøm chaïy khäng taûo muäüi taûo càûn cacbon nãn laìm tàng thåìi gian sæí duûng dáöu nhåìn vaì traïnh maìi xylanh. Vãö nàng suáút toaí nhiãût, LPG cao hån hàón so våïi caïc loaûi nhiãn liãûu truyãön thäúng. Nhiãût læåüng LPG cao hån xàng vaì cao gáúp âäi metanol vaì etanol. Trë säú Octan cao hån xàng tæì 5 ¸ 12 âån vë do âoï æåïc tênh tàng 3 ¸ 5% hiãûu suáút nhiãût theo lyï thuyãút. Våïi âàûc tênh chäúng kêch näø ráút cao nãn hiãûu suáút, cäng suáút âäüng cå âæåüc täúi æu hoaï. Trãn thæûc tãú âàûc âiãøm chaïy saûch cuía LPG âaî giaím hàón caïc yãu cáöu vãö baío dæåîng âäüng cå, keïo daìi thåìi gian sæí duûng dáöu nhåìn, tàng tuäøi thoü hãû thäúng âaïnh læía vaì tuäøi thoü âäüng cå. Giaím quaï trçnh taûo càûn cacbon do âoï giaím mæïc âäü keût xæåïc, maìi moìn âäöng thåìi khäng laìm máút pháøm cháút dáöu bäi trån. LPG khäng laìm loaîng maìng dáöu nhåìn moíng trong xylanh, âiãöu naìy coï yï nghéa låïn khi khåíi âäüng âäüng cå. Trong quaï trçnh chaïy LPG âæåüc xem nhæ laì mäüi trong nhæîng loaûi khê âäút coï tiãöm nàng låïn do tênh phuì håüp vaì taïc âäüng têch cæûc âãún mäi træåìng. 2.3. SÆÍ DUÛNG LPG TRÃN Ä TÄ Hiãûn nay trãn thãú giåïi coï hai loaûi âäüng cå sæí duûng khê hoaï loíng LPG. Loaûi thæï nháút laì âäüng cå xàng nguyãn thuíy, âæåüc caíi taûo vaì làõp âàût thãm hãû thäúng cung cáúp nhiãn liãûu âãø laìm viãûc våïi LPG. Loaûi thæï hai laì âäüng cå âaïnh læía cæåîng bæïc âæåüc thiãút kãú âãø duìng nhiãn liãûu LPG. Nhæîng caíi taûo kyî thuáût khi chuyãøn âäüng cå âaïnh læía cæåîng bæïc duìng nhiãn liãûu loíng sang duìng nhiãn liãûu khê chuí yãúu âæåüc thæûc hiãûn våïi hãû thäúng âaïnh læía vaì hãû thäúng cung cáúp nhiãn liãûu. 2.2.1. CAÍI TAÛO HÃÛ THÄÚNG ÂAÏNH LÆÍA 1. Âaïnh læía bàòng tia læía âiãûn: Daûng âaïnh læía naìy âæåüc aïp duûng cho âäüng cå ätä vaì âäüng cå cäng nghiãûp coï cäng suáút trung bçnh. Bougie gäöm cæûc trung tám vaì mäüt hay 4 cæûc chung quanh näúi liãön våïi thán maïy. Âäúi våïi âäüng cå ga duìng cho ätä, hãû thäúng âaïnh læía giäúng nhæ hãû thäúng âaïnh læía cuía âäüng cå xàng nguyãn thuíy. 2. Âaïnh læía bàòng caïch phun nhiãn liãûu mäöi Âaïnh læía âæåüc thæûc hiãûn bàòng sæû tæû chaïy cuía mäüt læåüng nhoí nhiãn liãûu loíng âæåüc phun træåïc khi piston âãún âiãøm chãút trãn. Nguyãn tàõc naìy giäúng nhæ åí âäüng cå Diesel, nhæng viãûc âiãöu chènh cäng suáút âæåüc thæûc hiãûn bàòng caïch âiãöu chènh thãø têch ga naûp vaìo xylanh coìn læåüng nhiãn liãûu loíng phun mäöi váùn giæî cäú âënh. Phæång phaïp naìy chè aïp duìng våïi âäüng cå cäng nghiãûp cåî låïn (låïn hån 1000kW). 2.2.2 CAÏC PHÆÅNG AÏN CÁÚP NHIÃN LIÃÛU LPG CHO ÂÄÜNG CÅ LPG coï thãø cung cáúp cho âäüng cå dæåïi daûng khê hay daûng loíng. Æu âiãøm cuía viãûc sæí duûng LPG dæåïi daûng khê laì sæû âäöng nháút hoaìn haío cuía häùn håüp ga - khäng khê vaì traïnh hiãûn tæåüng æåït thaình âæåìng äúng naûp båíi nhiãn liãûu loíng, hiãûn tæåüng naìy ráút nhaûy caím khi khåíi âäüng vaì khi âäüng cå laìm viãûc åí chãú âäü chuyãøn tiãúp. Âiãöu naìy cho pheïp laìm giaím âæåüc mæïc âäü phaït sinh ä nhiãùm. Nhæåüc âiãøm cuía viãûc cung cáúp daûng naìy laì quaï trçnh âiãöu khiãøn daìi vaì sæû cung cáúp ga liãn tuûc laìm haûn chãú khaí nàng khäúng chãú tè lãû khäng khê/ga, âàûc biãût laì chãú âäü quaï âäü cuía âäüng cå. Hãû thäúng cung cáúp LPG bàòng caïch phun LPG åí daûng loíng cho pheïp khàõc phuûc nhæåüc âiãøm cuía phæång phaïp cung cáúp LPG daûng khê. Æu âiãøm cuía phæång phaïp phun LPG daûng loíng laì taûo ra khaí nàng kiãøm soaït âæåüc âäü âáûm âàûc åí mäùi láön phun våïi thåìi gian ráút ngàõn vç váûy coï thãø aïp duûng caïc biãûn phaïp hæîu hiãûu nhàòm giåïi haûn mæïc âäü phaït ä nhiãùm khi âäüng cå laìm viãûc åí chãú âäü quaï âäü. Sæû bäúc håi cuía LPG laìm giaím âaïng kãø nhiãût âäü khê naûp do âoï laìm tàng hãû säú naûp cuía âäüng cå. Màût khaïc, maìng nhiãn liãûu loíng baïm trãn âæåìng naûp khäng âaïng kãø gç so våïi khi âäüng cå duìng xàng. Âiãöu naìy thuáûn låüi cho viãûc laìm giaím mæïc âäü phaït sinh HC. Trãn cå såí caïc phæång phaïp taûo häùn håüp laìm viãûc cho âäüng cå nhæ âaî phán têch åí trãn, ta coï thãø aïp duûng caïc phæång aïn cung cáúp nhiãn liãûu sau : -Cung cáúp LPG cho âäüng cå dæåïi daûng hoaì khê : duìng bäü chãú hoaì khê -Cung cáúp LPG cho âäüng cå dæåïi daûng loíng : phun nhiãn liãûu. 1. Duìng bäü chãú hoaì khê Coï nhiãöu daûng bäü chãú hoaì khê dæûa trãn nguyãn tàõc äúng Venturi. Sau âáy chuïng ta seî nghiãn cæïu mäüt säú daûng chênh. Bäü chãú hoaì khê daûng maìng: Så âäö cáúu taûo (hçnh:7) 1 3 2 5 6 7 4 Hçnh 7: Bäü chãú hoaì khê daûng maìng. 1 - Bæåïm ga ; 2 - Maìng ; 3 - Loì xo ; 4 - Van ; 5 - Âæåìng LPG vaìo 6 - Âæåìng khäng khê vaìo ; 7 - Caím biãún khäng khê. Nguyãn lyï laìm viãûc : Khi dæìng âäüng cå, van C âoïng âäöng thåìi âæåìng vaìo cuía khäng khê vaì cuía LPG dæåïi taïc duûng cuía loì xo R. Maìng M chëu aïp suáút sau hoüng Venturi âæåüc truyãön qua nhåì bäún läù F. Khi læu læåüng khäng khê tàng dáön, van xa dáön khoíi âãú, taûo ra mäüt tiãút diãûn læu thäng cho båíi loîi âënh daûng O. Biãn daûng cuía loîi naìy âæåüc xaïc âënh theo nhiãût trë cuía nhiãn liãûu. Bäü pháûn naìy cho pheïp âaût âæåüc häùn håüp coï thaình pháön khäng âäøi trong toaìn bäü phaûm vi hoaût âäüng cuía âäüng cå. Sæû âiãöu chènh tinh âæåüc thæûc hiãûn nhåì taïc âäüng cuía hai bäü pháûn sau : Bäü giaîn nåí trãn âæåìng naûp LPG : Cho pheïp âiãöu chènh aïp suáút ga - khäng khê vaì taïc âäüng lãn âäü âáûm âàûc cuía häùn håüp chuí yãúu åí chãú âäü tháúp. Bæåïm V taûo ra mäüt täøn tháút aïp suáút thay âäøi vaì taïc âäüng chuí yãúu khi cäng suáút âäüng cå âaût cæûc âaûi. Bäü chãú hoaì khê daûng van Modul hoaï : Så âäö cáúu taûo (hçnh 8) Hçnh 8: Bäü chãú hoaì khê daûng Modul hoaï. 1 - Bæåïm ga ; 2 - Âæåìng äúng phun LPG ; 3 - Cå cáúu âiãöu khiãøn 4 - Âæåìng vaìo ga ; 5 - Bäü âënh læåüng. Hçnh 9: Hoüng Venturi vaûn nàng. 1 - Âæåìng gas vaìo ; 2 - Buläng ; 3 - Màût bêch ; 4 - Läù bàõt buläng. Khê LPG âæåüc huït vaìo phêa sau bæåïm gas âæåüc âiãöu khiãøn båíi mäüt bäü âënh læåüng 5. Khi sæí duûng hãû thäúng naìy trãn caïc âäüng cå khaïc nhau chè cáön thay âäøi bäü âënh læåüng vaì Jiclå tiãu chuáøn. Hãû thäúng naìy cho pheïp âäüng cå laìm viãûc læåîng nhiãn liãûu xàng vaì LPG, bäü chãú hoìa khê xàng âæåüc làõp phêa træåïc hoüng gas. Hoüng Venturi vaûn nàng : Hoüng Venturi vaûn nàng âæåüc thiãút kãú âãø duìng cho bäü chãú hoìa khê häùn håüp, noï giäúng nhæ mäüt chiãúc âãûm vaì coï thãø âæåüc làõp âàût åí báút cæï vë trê naìo trãn âæåìng naûp : giæîa báöu loüc gioï vaì bäü chãú hoìa khê xàng ; åí âãú bäü chãú hoìa khê, phêa træåïc bæåïm ga. ÄÚng ga âàût thàóng vaìo hoüng cuía bäü chãú hoìa khê: Hçnh 10: Taûo häùn håüp bàòng caïch dáùn khê LPG vaìo hoüng bäü chãú hoìa khê nguyãn thuíy. 1 - Báöu loüc gioï ; 2 - Âæåìng äúng dáùn khê LPG ; 3 -Bæåïm ga; 4 - Cå cáúu dáùn âäüng bæåïm ga ;5 - Hoüng phun LPG Daûng caíi taûo naìy duìng hoüng Venturi nguyãn thuíy cuía âäüng cå xàng. LPG âæåüc mäüt âæåìng äúng dáùn tåïi vuìng chán khäng cuía hoüng, äúng naìy coï thãø dáùn theo âæåìng truûc cuía bäü chãú hoìa khê hay vuäng goïc våïi âæåìng truûc bàòng caïch khoan xuyãn qua thaình bäü chãú hoìa khê. Cung cáúp LPG træûc tiãúp nhåì soupape ga. 1 5 3 7 4 6 2 Hçnh 11: Cung cáúp LPG træûc tiãúp nhåì Soupape ga. 1 -Soupape naûp LPG ; 2 - Soupape naûp häùn håüp LPG - Khäng khê ; 3 - Coì mäø; 4 - Âuîa âáøy; 5 -Loì xo ; 6 - Âoìn dáùn âäüng ; 7 -Truûc. Âäúi våïi âäüng cå ga cäng suáút låïn, ga thæåìng âæåüc cung cáúp båíi mäüt soupape âàûc biãût âàût træåïc cæía naûp hay ngay trong xylanh. Soupape naìy coï thãø âiãöu khiãøn båíi mäüt caïnh tay âoìn hay mäüt xylanh thuíy læûc. Soupape ga âæåüc måí trãù hån mäüt chuït so våïi Soupape naûp âãø traïnh tháút thoaït LPG ra âæåìng äúng xaí trong giai âoaûn truìng âiãûp. Læåüng LPG naûp vaìo âæåüc âiãöu khiãøn nhåì thåìi gian måí Soupape ga hay âäü chãnh aïp giæîa LPG vaì khäng khê. 2. Phun nhiãn liãûu Nhiãn liãûu LPG coï thãø cung cáúp cho âäüng cå dæåïi daûng loíng bàòng hãû thäúng phun vaìo cäø goïp ( phun táûp trung ) hay phun vaìo træåïc Soupape naûp cuía tæìng Cylindre (phun riãng reî ). AÏp suáút nhiãn liãûu træåïc voìi phun cuía hai kiãøu naìy âãöu cao hån aïp suáút khê quyãøn. Nhiãn liãûu phun vaìo âæåìng naûp âäüng cå coï thãø dæåïi daûng khê hay loíng. Hçnh 12: Hãû thäúng cung cáúp nhiãn liãûu LPG dæåïi daûng loíng. Nhiãn liãûu LPG dæåïi daûng loíng tæì bçnh chæïa âæåüc huït nhåì mäüt båm chuyãøn vaì duy trç aïp suáút dæ trãn âæåìng äúng khoaíng 5 bar âãø traïnh sæû bäúc håi. Nhiãn liãûu sau âoï âæåüc âæa qua bäü loüc vaì bäü âiãöu aïp træåïc khi dáùn âãún voìi phun. Voìi phun âæåüc mäüt bäü vi xæí lyï chuyãn duûng âiãöu khiãøn mäüt caïch tæû âäüng. Bäü vi xæí lyï naìy nháûn pháön låïn caïc tên hiãûu cáön thiãút tæì hãû thäúng cung cáúp nhiãn liãûu xàng âaî coï vaì âæåüc bäø sung thãm nhæîng thäng tin âàûc thuì khaïc cuía hãû thäúng cung cáúp nhiãn liãûu LPG. Chæång 3. ÂÀÛC TÊNH KYÎ THUÁÛT CUÍA ÄTÄ HIJET JUMBO 1.6 SÆÍ DUÛNG GAS HOAÏ LOÍNG LPG. Hçnh13: Ätä HIJET JUMBO 1.6 nguyãn thuyí. Hçnh14: Ä tä HIJET JUMBO 1.6 âaî âæåüc caíi taûo vaì sæí duûng nhiãn liãûu LPG. 3.1 THÄNG SÄÚ KYÎ THUÁÛT CUÍA ÄTÄ HIJET JUMBO 1.6 SÆÍ DUÛNG GAS HOAÏ LOÍNG LPG. TT THÄNG SÄÚ ÂÅN VË Ätä HiJet Jumbo1.6 sæí duûng LPG 1 Daìi toaìn bäü mm 3955 2 Räüng toaìn bäü mm 1560 3 Cao toaìn bäü mm 1825 4 Chiãöu daìi cå såí mm 2080 5 Vãût baïnh (træåïc/sau) mm 1345/1330 6 Khoaíng saïng gáöm xe mm 184 7 Troüng læåüng khäng taíi kG 870 8 Truûc træåïc kG 500 9 Truûc sau kG 370 10 Troüng læåüng toaìn bäü (caí ngæåìi) kG 2000 11 Truûc træåïc kG 785 12 Truûc sau kG 1215 13 Cäng suáút âäüng cå Ml/v/p 82/5600 14 Mämen âäüng cå Nm/v/p 123/3200 15 Häüp säú 05säú tiãún, 01säú luìi 16 Tyí säú truyãön häüp säú 3,752;2,182;1,428;1,0;0,865;säú luìi3,942 17 Tyí säú truyãön truûc chênh 4,222 18 Baïn kênh quay voìng nhoí nháút theo vãût baïnh træåïc phêa ngoaìi m 4,2 19 Kyï hiãûu läúp 175R13 20 Säú chäù ngäöi 15 21 Goïc væåüt däúc låïn nháút % 26 22 Váûn täúc låïn nháút Km/h 120 3.2 ÂÀÛC ÂIÃØM CUÍA XE. Ä tä HIJET JUMBO 1.6 laì loaûi xe taíi nhoí (hçnh 13), Váûn chuyãøn haìng hoaï trong thaình phäú. Âáy laì loaûi ä tä thäng duûng âæåüc saín suáút taûi Nháût Baín vaì âæåüc làõp raïp taûi liãn doanh Ätä DAIHATSU Viãût Nam. Taûi Âaì NÀÔng coï cäng ty cäø pháön thæång maûi - kyî thuáût Âaì Nàông: Vàn phoìng: 16 Ngä Gia Tæû - Âaì Nàông. Phoìng træng baìy: 208 Hoaìng Diãûu - Âaì Nàông. Xæåîng baío haình: Lä 3B - Caïch Maûng Thaïng Taïm - Âaì Nàông. Coï dëch vuû baío haình, sæía chæía vaì cung cáúp caïc phuû tuìng thay thãú âaïp æïng ngaìy caìng cao nhu cáöu chuyãn chåí haìng hoaï. Khi âæåüc æïng duûng hãû thäúng nhiãn liãûu gas hoaï loíng LPG chaûy song song våïi xàng thç xe co ïhçnh daûng nhæ (hçnh14).Xe coï tãn laì Green Bus. Âáy laì loaûi xe bus cåí nhoí coï 15 chäø ngäöi âãø chåí khaïch trong thaình phäú. Âaím baío giaím ä nhiãøm mäi træåìng vaì cung cáúp nhiãn liãûu xàng âæåüc thuáûn låüi. ÅÍ chãú âäü taíi trung bçnh vaì toaìn taíi xe hoaût âäüng täút, tàng täúc täút. Tuy nhiãn åí chãú âäü khäng taíi coï nhæîng nhæåüc âiãøm cáön phaíi khàõc phuûc. Chương 4. HÃÛ THÄÚNG NHIÃN LIÃÛU GAS HOAÏ LOÍNG LPG TRÃN ÄTÄ HIJET JUMBO 1.6 4.1. SÅ ÂÄÖ HÃÛ THÄÚNG NHIÃN LIÃÛU GAS HOAÏ LOÍNG LPG TRÃN Ä TÄ HIJET JUMBO 1.6 * Såâäö: Hçnh 15: Så âäö hãû thäúng nhiãn liãûu 1:Bçnh gas, 2:Van âa cäøng, 3:Van âiãûn tæì, 4:Âæåìng äúng cao aïp, 5:Bäühoaï håi vaì âiãöu aïp, 6:Van chán khäng, 7:ÄÚng mãöm, 8:Bäü chãú hoaì khê. * Nguyãn lyï laìm viãûc: Hãû thäúng nhiãn liãûu coï nhiãûm vuû chuáøn bë vaì cung cáúp häùn håüp khê chaïy gäöm khäng khê vaì håi nhiãn liãûu khê cho âäüng cå âaím baío vãö säú læåüng vaì phuì håüp vãö thaình pháön æïng våïi caïc chãú âäü laìm viãûc cuía âäüng cå. Hãû thäúng nhiãn liãûu gas hoaï loíng LPG sæí duûng cäng nghãû åí thãú hãû 1:Hãû thäúng cå hoüc + âiãûn tæí .ÅÍ caïc næåïc khäng âoìi hoíi ngàût ngheìo tiãu chuáøn khê thaíi ätä thæåìng sæí duûng Autogas thãú hãû naìy. Nguyãn lyï laìm viãc nhæ sau:Bäü chuyãøn âäøi cung cáúp nhiãn liãûu LPG cho âäüng cå khäng laìm thay âäøi tênh cháút hoaût âäüng cuía xe vaì khäng laìm aính hæåíng âãún âàûc tênh kyí thuáût cuía xe. LPG åí traûng thaïi loíng tæì bçnh gas (1 ) qua van âa cäøng(2) âi theo âæåìng äúng cao aïp (4) âãún van âiãûn tæì (3)ì âãø âiãöu khiãùn âoïng ngàõt khi duìng nhiãn liãûu LPG hay nhiãn liãûu xàng.Sau van âiãûn tæì,LPG âæåüc âæa âãún bä ühoaï håi vaì âiãöu aïp(5).Taûi âáy nguäön næåïc laìm maït âæåüc âæa âãún cáúp nhiãût cho bäü hoaï håi.Taûi âáy nhiãn liãûu LPG loíng âæåüc chuyãøn sang thãø håi hoaìn toaìn vaì âæåüc âiãöu chènh xuäúng aïp suáút phuì håüp.Sau âoï âãún van chán khäng (6) âãø âæa vaìo bäü chãú hoaì khê håi gas theo âuïng cå chãú huït theo chãú âäü laìm viãûc cuía âäüng cå. 4.2. KÃÚT CÁÚU VAÌ NGUYÃN LYÏ LAÌM VIÃÛC 4.2.1. BÇNH CHÆÏA LPG Bçnh chæïa LPG thæåìng coï hai loaûi âoï laì loaûi bçnh ngang (daûng hçnh truû coï hai âaïy läöi) vaì loaûi bçnh gas troìn (baïnh xe). Hçnh 16:Mäüt säú bçnh gas thäng duûng Bçnh chæïa LPG laì chi tiãút låïn nháút cuía bäü chuyãøn âäøi. Kêch thæåït cuía bçnh coï thãø thay âäøi theo loaûi xe hoàûc theo yãu cáöu ngæåìi sæí duûng. Bäü chuyãøn âäøi LPG cuía xe HIJET JUMBO 1.6 sæí duûng bçnh gas coï daûng bçnh ngang (hçnh truû coï hai âaïy läöi). Hçnh 17:Bçnh chæïa gas æïng duûng xe HIJET JUMBO 1.6 1:Van âa cäøng, 2:Tay cáöm, 3:Giaï âåí, 4:ÄÚng näúi van quaï doìng 5:ÄÚng huït gas loíng. LPG thäng thæåìng âæåüc neïn trong bçnh chæïa åí aïp suáút håi baîo hoaì (6 KG/cm2). Bçnh chæïa daûng hçnh truû vaì hai âáöu hçnh baïn cáöu, dung têch V=40 lêt . Voí bçnh âæåüc chãú taûo bàòng theïp âàûc biãût chëu aïp læûc daìy (3¸4)mm, theïp phaíi qua sæí lyï nhiãût cho pheïp chëu âæåüc keïo neïn vaì chäúng næït ngay caí khi bë moïp luïc va chaûm. Táút caí caïc bçnh Gas saín xuáút âæåüc kiãøm tra åí aïp suáút thæí thuyí læûc 34 KG/cm2 træåïc khi baïn ra thë træåìng vaì phaíi coï sæû kiãøm tra, cáúp giáúy pheïp sæí duûng cuía caïc cå quan coï chæïc nàng trong ngaình . Vç LPG coï tè lãû giaîn nåí ráút låïn nãn âãø âaím baío an toaìn bçnh Gas khäng bao giåì âæåüc chæïa100 % Gas loíng .Trong bçnh âæåüc làõp van âa cäøng âãø thiãút chäúng naûp qua mæïc cho pheïp 80% thãø têch, pháön coìn laûi âaím baío sæû giaîn nåí nhiãût cuía LPG loíng.Trong thæûc tãú LPG loíng coï hãû säú giaín nåí cao gáúp 2000 láön so våïi theïp vaì giäúng háöu hãút caïc cháút loíng laì khäng neïn âæåüc. Trong bçnh chæïa LPG åí traûng thaïi håi, aïp suáút håi naìy phuû thuäüc vaìo thaình pháön LPG nhiãöu Butan hay Propan vaì nhiãût âäü täön chæïa. Nhæng våïi nhiãût âäü vaì thaình pháön thãú naìo thç aïp suáút cuía håi LPG váùn nhoí ráút nhiãöu so våïi sæïc chëu âæûng cuía bçnh. Van âa cäøng âæåüc âàût trong bçnh LPG gäöm caïc chi tiãút khaï phæït taûp thæûc hiãûn nhiãöu chæïc nàng nhæ: Hçnh18: Van âa cäøng Hçnh19: Màût càõt van âa cäøng -Naûp gas vaìo bçnh : Trong khi tiãúp nhiãn liãûu vaìo bçnh ,LPG âi qua van âa cäøng. Mäüt van âa cäøng täút seî khäng caín tråí låïn doìng LPG âi qua traïnh thåìi gian naûp quaï daìi. -Naûp tåïi giåïi haûn : Theo luáût vaì âãø âaím baío an toaìn, bçnh LPG khäng âæåüc naûp quaï âáöy chè åí mæïc80%, pháön coìn laûi âãø LPG giaín nåí . Van âa cäøng coï mäüt chi tiãút näúi våïi phao vaì khi naûp tåïi giåïi haûn cho pheïp seî khoaï doìng LPG âi vaìo trong. Âäöng häö âo mæïc :Coï thãø tháúy âæåüc tên hiãûu cuía mæïc LPG trong bçnh qua mäüt thiãút bë coï gàõn hai maînh nam chám . Mäüt maînh åí trong bçnh vaì têch håüp tên hiãûu näúi våïi phao näøi,miãúng coìn laûi bãn ngoaìi bçnh gas âæåüc têch håüp näúi våïi âäöng häö tên hiãûu. Âäöng häö âæåüc chia laìm bäún pháön ,cäüng mäüt cho dæû træî. Van âa cäøng âæåüc làõp bäü caím biãún âãø âæa tên hiãûu lãn buäöng laïi cuía xe âãø ngæåìi taìi xãú dãø daìng nháûn biãút. Âáöu ra LPG : Van âa cäøng coï âæåìng äúng ruït loíng xuäúng âaïy cuía bçnh vaì luän âaím baío trong báút kyì træåìng håüp naìo van âa cäøng cuíng phaíi âaím baío cung cáúp læu læåüng låïn nháút maì âäüng cå yãu cáöu, khäng gáy dæ thæìa hoàûc thiãúu. Van khoaï: Coï hai khoaï âãø chàûn naûp âáöy trãn âæåìng äúng van âa cäüng. Caïc khoaï naìy thæåìng måí nhæng coï thãø âoïng trong khi baío dæåîng , sæía chæía... Quaï doìng: Bãn trong van âa cäøng coï van quaï doìng âæåüc âàût doüctheo äúng trãn âæåìng âi LPG. van naìy coï chæïc nàng ngàõt doìng LPG khi saîy ra quaï doìng so våïi giaï trë âaî âiãöu chènh.Van quaï doìng khi ngàõt âi âæåìng äúng dáùøn LPG âi tåïi âäüng cå våî hay âæït laìm cho læu læåüng doìng gas tàng cao. 4.2.2.VAN ÂIÃÛN TÆÌ: Hçnh20: Van âiãûn tæì. 1:cuäün dáy âiãûn tæì, 2: Âæåìng gas vaìo, 3:Âæåìng gas ra, 4:loîi sàõt , 5:Âãú van, 6:chäút dáøn hæåïng, 7:Læåïi loüc. Van âiãûn tæì coï taïc duûng âiãöu khiãøn, âoïng måí LPG åí âæåìng äúng naûp cuía hãû thäúng cung cáúp nhiãn liãûu.Van âiãûn tæì hoaût âäüng theo nguyãn tàõc caím æïng âiãûn tæì. Khi ta báûc khoaï khåíi âäüng maïy seî coï doìng âiãûn tæì cæûc IGN cuía khoaï chaûy qua cuäün caím 1, gáy ra hiãûn tæåüng caím æïng âiãûn tæì ,taûo læûc tæì åí loíi sàõt bãn trong cuäün dáy huït âãú van 5 âi lãn neïn loì xo laûi, måí thäng âæåìng gas âi qua van âiãûn tæì theo âæåìng gas vaìo 2, âi qua læåïi loüc 7 vaì vaìo trong truûc vaì theo âæåìng gas ra âi âãún bäü hoaï håi .Khi ngàõt doìng âiãûn dæåïi aïp læûc cuía loì xo âáøy âãú van âi xuäúng âoïng âæåìng læu thäng gas laûi. 4.2.3. BÄÜ HOÏA HÅI - ÂIÃÖU AÏP : Hçnh 21: Bäü hoaï håi vaì âiãöu aïp. 1: Loì xo cän, 2:äúng âæa næåïc laìm maït vaìo, 3:Vêt, 4:Maìng Bäü hoïa håi - âiãöu aïp laìm nhiãûm vuû chuyãøn LPG loíng coï aïp suáút cao thaình Gas åí daûng khê vaì laìm giaím aïp suáút tåïi giaï trë phuì håüp våïi aïp suáút cung cáúp cho âäüng cå. Nguyãn lyï cuía quaï trçnh trao âäøi nhiãût laì sæí duûng nguäön nhiãût tæì næåïc laìm maït. Nguyãn lyï laìm viãûc nhæ sau: Gas loíng tæì bçnh chæïa qua van âiãûn tæì âãún bäü hoaï håi. Do aïp suáút chán khäng trong quaï trçnh huït cäüng våïê aïp suáút cuía gas taïc duûng lãn âãú van thàõng læûc loì xo laìm giaîn loì xo, maìng bë keïo xuäúng âáøy cáön âãø måí van ra, gas loíng âi vaìo bäü hoaï håi. Läø qua van våïi tiãút diãûn nhoí âãø haûn chãú aïp suáút gas taïc duûng lãn âãú van Næåïc noïng tæì hãû thäúng laìm maït âæåüc dáùn qua bäü hoaï håi laìm noïng gas loíng, gas loíng chuyãøn thaình håi vaì håi gas ra khoíi bäü hoaï håi âãún van chán khäng. Ngoaìi viãûc hoaï håi thiãút bë naìy coìn âiãöu hoaì aïp suáút phuì håüp våïi chãú âäü laìm viãûc cuía âäüng cå. Khi aïp suáút khê sau bäü hoaï håi vaì âiãöu aïp tàng lãn thç håi coï aïp suáút cao seî âáùy maìng lãn,cáön quay vaì âoïng van bäü hoaï håi laûi,aïp suáút giaím xuäúng âaím baío læåüng khê phuì håüp våïi chãú âäü laìm viãûc cuía âäüng cå. ÅÍ nàõp âáûy cuía bäü pháûn naìy coï läø thäng håi âãø khäng khê coï thãø ra vaìo khi maìng chuyãùn âäüng lãn xuäúng. 4.2.4. VAN CHÁN KHÄNG: Hçnh 22: Van chán khäng 1:Loì xo cän, 2:maìng, 3:Cáön, 4:Nàõp thäng håi, 5:Âãú van, 6: Ràõc co Van chán khäng coï kãút cáúu giäúng nhæ bäü hoaï håi vaì âiãöu aïp nhæng khäng coï doìng næåïc noïng vaìo vaì loì xo truû phêa trãn âæåüc thay thãú bàòng loì xo cän âæåüc âàût åí phêa dæåïi,âaím baío chëu læûc âãöu vaì coï thãø neïn thaình màût phàông laìm tàng khaí nàng måí låïn cuía van, âaím baío cho xe coï thãø chaûy täút tæì n1 âãún nmax. Van chán khäng coï taïc duûng âiãöu chènh læåüng nhiãn liãûu cung cáúp cho âäüng cå theo caïc chãú âäü laìm viãûc. ÅÍ kyì naûp aïp suáút chán khäng taûi hoüng bäü chãú hoaì khê låïn nãn aïp suáút chán khäng trong van chán khäng cuíng tàng lãn huït maìng chuyãøn âäüng âi xuäúng âáùy cáön laìm âãúï van måí ra.Khi âãú van måí ra håi gas seî âi vaìo van chán khäng laìm cho aïp suáút chán khäng giaím xuäúng .Cæï thãú van chán khäng âiãöu tiãút læåûng nhiãn liãu theo tæìng chãú âäü laìm viãûc. 4.2.5. BÄÜ CHÃÚ HOAÌ KHÊ. Hçnh 23: Bäü chãú hoaì khê. Bäü chãú hoaì khê laì thiãút bë hoaì träün coï nhiãûm vuû cung cáúp cho âäüng cå mäüt häøn håüp nhiãn liãûu khäng khê phuì håüp tæìng chãú âäü laìm viãûc. Khi caíi taûo bäü chãú hoaì khê âãø phuì håüp våïi chãú âäü chaûy gas. Ngæåìi ta låüi duûng âæåìng âaïnh bäüt galàngti âãø khoang läø âæa âæåìng äúng gas vaìo,âæåìng äúng âæåüc haìn våïi mäüt caïi nàõp vaì naïp naìy âæåüc bàõt vêt våïi thán bäü chãú hoaì khê. Âäü chán khäng taûi hoüng venturi quyãút âënh læåüng nhiãn liãûu âi vaìo bäü chãú hoaì khê. Trong bäü chãú hoaì khê thç aïp suáút vaì váûn täúc häøn håüp sau hoüng phuû thuäüc vaìo tiãút diãûn læu thäng hoüng Venturi vaì cháút læåüng bãö màût hoüng. Hoüng bäü chãú hoaì khê âæåüc chãú taûo bàòng håüp kim nhäm,âæåüc gia cäng chênh xaïc âãø âaût âæåüc tênh nàng theo yãu cáöu. 4.2.6. THIÃÚT BË ÂIÃÛN: Hãû thäúng âiãûn gäöm bäü âiãöu khiãøn, cäng tàõc chuyãøn âäøi nhiãn liãûu xàng/LPG baïo mæïc, caïp âiãûn. * Khi chaûy xàng: Bäü âiãöu khiãøn âoïng van LPG, måí van âiãûn tæì xàng. * Khi chaûy bàòng LPG: Ngàõt âiãûn cáúp hãû thäúng xàng, âoïng van xàng,càõt âiãûn båm xàng vaì måí van âiãûn tæì cáúp LPG vaìo bäü hoaï håi. -Bäü âiãöu khiãøn hiãøn thë mæïc LPG loíng trong bçnh chæïa åí 4 mæïc sau âáy: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 -Caïc âæåìng caïp âiãûn tæì bäü âiãöu khiãøn âæåüc näúi våïi nguäön qua khoaï âiãûn vaì cáöu chç, bäü chia âiãûn, caïc van âiãûn tæì xàng vaì LPG, Råle càõt båm xàng Hçnh 24: Så âäö maûch âiãûn trãn xe. Làõp âàût hãû thäúng âiãûn: Âiãûn cuía hãû thäúng chuyãøn âäøi cung cáúp gas bao gäöm: -Cäng tàõc âiãöu khiãøn âoïng van âiãûn tæ âæåìng gas,måí van âiãûn tæì âæåìng xàng vaì ngæåüc laûi måí van âiãûn tæì âæåìng gas âoïng van âiãûn tæì âæåìng xàng. -Rå le càõt båm xàng khi chuuyãøn sang duìng xàng. -Rå le ngàõt phun xàng khi chuyãøn sang duìng gas. -Bäü chuyãøn tên hiãûu mæïc tæì bçnh chæïa gas tåïi häüp âiãöu khiãøn. Hãû thäúng âiãûn trãn xe khäng duìng âãø gia nhiãût .Chè sæí duûng âãø duy trç hoaût âäüng cuía bäü âiãöu khiãøn gas cuía hãû thäúng. Hãû thäúng âiãöu khiãøn âiãûn: Hãû thäúng âiãöu khiãøn sæí duûng nguäön âiãûn àõc qui cuía xe.Âæåìng dáy nguäön(âáy maìu âoí) láúy tæì dáy nguäön cäüng trãn xe.Âæåìng dáy maït âæåüc tiãúp maït våïi voí xe (dáy maìu âen). Cäng tàõc chuyãøn sæí duûng LPG chè duy trç hoaût âäüng khi coï xung hoaût âäüng cuía xe. Trong træåìng håüp xe khäng näø seî khäng coï xung âãø duy trç thç cäng tàõc chuyãøn âäøi sæí duûng seî måí van âiãûn tæì räöi tàõt ngay âãø ngàõt gas roì ra bãn ngoaìi. Nguyãn tàõc hoaût âäüng cuía hãû thäúng âiãöu khiãøn nhiãn liãûu trãn xe chuyãøn âäøi: Cäng tàõc âiãöu khiãøn chuyãøn âäøi nhiãn liãûu trãn xe coï 3 vë trê: -Vë trê báût âæåìng xàng: ÅÍ vë trê naìy van âiãûn tæì xàng måí vaì caïc van âiãûn tæì âæåìng gas âoïng . Xàng seî âæåüc cáúp cho âäüng cå. Âeìn tên hiãûu trãn bäü chuyãøn âäøi seî coï maìu âoí. -Vë trê trung gian:Vë trê trung gian cuía cäng tàõc chuyãøn âäøi seî hoaût âäüng nhæsau: Khi chuyãøn tæì xàng sang gas vë trê trung gian seî âaím baío cho viãûc sæí duûng hãút xàng trong bäü chãú hoaì khê. Luïc naìy van âiãûn tæì xàng vaì gas âãöu âoïng. Coìn khi chuyãøn tæì gas sang xàng seî båm âáöy xàng vaìo cäúc loüc khi âoï caïc van âiãûn tæì gas váùn måí. -Vë trê báût âæåìng gas: Vë trê báût âæåìng gas seî måí caïc van âiãûn tæì âæåìng gas vaì âoïng van âiãûn tæì âæåìng xàng âãø cung cáúp gas cho xe hoaût âäüng. Cäng tàõc chuyãøn âäøi coï thãø âiãöu chènh laûi vë trê âiãøm baïo hãút LPG trong bçnh.Âãø âiãöu chènh mæïc hãút trong bçnh thæûc hiãûn nhæ sau: Xaïc âënh trong bçnh âaî hãút LPG. Báût khoaï âiãûn. -Âiãöu chènh vêt nhoí bãn häng cuía häüp cäng tàõc âeìn khi âeìn tên hiãûu baïo mæïc tháúp nháút . Chương5. HIÃÛU QUAÍ KINH TÃÚ VAÌ ÂËNH HÆÅÏNG PHAÏT TRIÃØN. 5.1.HIÃÛU QUAÍ KINH TÃÚ. 5.1.1.DUÌNG GAS REÍ HÅN SO VÅÏI DUÌNG XÀNG. Theo nghiãn cæïu vãö chuyãøn âäøi LPG trãn thãú giåïi coï nhæîng æu âiãøm sau: Quaï trçnh âäút nhiãn liãûu trong âäüng cå coï hiãûu suáút cao. Nhiãn liãûu phun vaìo âäüng cå dæåïi daûng khê do âoï mæïc tiãu hao nhiãn liãûu khi chaûy cuìng mäüt khoaíng caïch våïi mäüt lêt xàng seí hãút 1,25lêt LPG. (khoaíng caïch khi duìng 1 lêt LPG= 0,8 khoaíng caïch khi duìng 1 lêt xàng). Nhæ váûy qui âäøi theo giaï hiãûn thåìi seí tiãút kiãûm âæåüc chi phê nhæ sau: + Giaï thaình tênh toaïn: Giaï 1lêt LPG=70%giaï 1lêt xàng. Váûy khi chaûy cuìng mäüt khoaíng caïch: Læåüng LPG duìng laì X(lêt). Tæång âæång våïi X.0,7.Y(VNÂ). Læåüng xàng duìng laì: 0,8.X(lêt). Tæång âæång våïi 0,8.X.Y(VNÂ),Y(giaï xàng). Mæïc tiãút kiãûm khi chaûy trãn cuìng mäüt quaíng âæåìng laì: K= .100% =12,5%. Nhæ váûy, mæïc tiãút kiãûm chi phê khi duìng LPG âaût 12,5% so våïi duìng xàng. +Thæûc tãú khaío saït: âäúi våïi xe HIJET JUMBO1.6 sæí duûng gas hoaï loíng LPG. (Biãøn säú âàng kê 43E-0724). Theo æåïc tênh âäúi våïi xe bus cåí nhoí khi phuûc vuû váûn chuyãøn haình khaïch trong thaình phäú seí chaûy khoaíng 240(km/ngaìy). Nãúu sæí duûng nhiãn liãûu xàng thç seí täún 20lêt, coìn khi sæí duûng LPG seí täún 12kg. Våïi giaï 1kg LPG: 9000VNÂ Våïi giaï 1lêt xàng: 8000VNÂ Säú tiãön xe chaûy duìng nhiãn liãûu xàng: 20*8000=160000VNÂ Säú tiãön xe chaûy duìng nhiãn liãûu LPG: 12*9000=118000VNÂ Säú tiãön tiãút kiãûm âæåüc trong ngaìy: 160000-118000=420000VNÂ/chiãúc 5.1.2. ÂÁÖU TÆ BAN ÂÁÖU: Caïc xe coï thãø væìa sæí duûng hãû thäúng duìng xàng sàôn coï âãø duìng khi cáön thiãút våïi viãûc chuyãøn âäøi qua laûi cæûc kyì âån giaín. Khi làõp âàût thãm hãû thäúng duìng LPG. Caïc xe váùn coï thãø sæí duûng xàng khi cáön thiãút. Âáy laì mäüt âàûc âiãøm ráút thuáûn tiãûn khi cå såí haû táöng traûm naüp chæa âæåüc triãøn khai räüng. Våïi mäüt chi phê ban âáöu tæång âäúi tháúp, mäùi âáöu xe chi phê cho chuyãùn âäøi chè åí mæïc khoaíng tæì 300¸500USD tuyì theo thiãút bë læûa choün cuía caïc næåïc khaïc nhau (Haìn Quäúc, YÏ, Australia). Våïi bäü chuyãøn âäøi sang LPG nhæ DaiHatSu1.6 chi phê chuyãøn âäøi tæì 200¸300USD. Nhæ váûy tênh chi phê vaì sæû thuáûn låüi cuía viãûc duìng LPG cho phæång tiãûn giao thäng mang laûi hiãûu quaí roî rãût. Khi chuyãøn âäøi tæì duìng xàng sang duìng LPG ta coï âæåüc nhæîng æu âiãøm sau: -Duìng nhiãn liãûu LPG reí hån xàng tæì 20¸30% -Khäng gáy ä nhiãùm mäi træåìng -Keïo daìi tuäøi thoü âäüng cå -Bçnh gas coï sæïc chëu âæûng va chaûm hån bçnh xàng nãn an toaìn hån. 5.2. ÂËNH HÆÅÏNG PHAÏT TRIÃØN: Saín læåüng khê dáöu moí hoaï loíng trãn thãú giåïi âaût 130 triãûu táún. Trong nàm 1995vaì âãún nàm 2000 tàng lãn 200 triãûu táún. Khê dáöu moí hoaï loíng LPG âæåüc phaït triãøn vaì thæång maûi hoaï tæì nàm 1950. Træåïc âáy chuïng âæåüc duìng chuí yãúu cho cäng nghiãûp vaì sinh hoaût gia duûng. Viãûc nghiãn cæïu sæí duûng LPG trãn phæång tiãûn giao thäng váûn taíi måïi âæåüc tiãún haình trong nhæîng tháûp niãn gáön âáy. Âãø goïp pháön laìm giaím ä nhiãùm mäi træåìng mäüt säú næåïc âaî sæí duûng chênh saïch thuãú âàûc biãût nhàòm khuyãún khêch ngæåìi dán sæí duûng nhiãn liãûu naìy chàóng haûn nhæ Haì Lan, YÏ, Haìn Quäúc... Viãûc æïng duûng räüng raíi trãn khàõp caïc næåïc âaî cho tháúy viãûc sæí duûng LPG âang tråí thaình xu hæåïng phaït triãøn âäúi våïi caïc phæång tiãûn giao thäng váûn taíi. Hiãûn nay trãn Thãú Giåïi do cå såí haû táöng phaït triãøn mäüt säú næåïc âaî chãú taûo caïc xe sæí duûng LPG. Âäúi våïi caïc næåïc âang phaït triãøn viãûc sæí duûng song song hai loaûi nhiãn liãûu naìy âang âæåüc triãøn khai maûnh meí. Âäúi våïi caïc næåïc âang phaït triãøn vaì keïm phaït triãøn viãûc sæí duûng LPG laìm nhiãn liãûu âang âæåüc coi laì bæåïc âi quan troüng nhàòm tiãút kiãûm chi phê cho phaït triãøn. Viãûc sæí duûng song song hai loaûi nhiãn liãûu LPG vaì xàng hoàûc LPG vaì Âiezen mang laûi nhiãöu hiãûu quaí vãö tiãút kiãûm vaì an toaìn våïi mäi træåìng, laìm giaím caïc yãúu täú aính hæåíng âãún âäüng cå, laìm tàng thåìi gian sæí duûng dáöu nhåìn... Táút caí caïc yãúu täú trãn cho tháúy LPG âang tråí thaình sæû phaït triãøn táút yãúu laìm nhiãn liãûu cho caïc phæång tiãûn giao thäng váûn taíi. Våïi nhæîng låüi êch vãö mäi træåìng, tiãút kiãûm chi phê, âäü an toaìn, tàng tuäøi thoü âäüng cå... Nhiãn liãûu LPG âaî vaì âang âæåüc phaït triãøn räüng raíi trãn toaìn thãú giåïi, mang laûi hiãûu quaí vaì tiãûn êch cho con ngæåìi. Næåïc ta våïi tiãöm nàng khê låïn, våïi sæû ra âåìi cuía nhaì maïy chãú biãún khê Dinh Cäú vaì nhaì maïy loüc dáöu säú 1, 2 tæì nàm 2005 næåïc ta âaî coï thãø xuáút kháøu khê. Vç váûy mäüt thë træåìng LPG våïi giaï caí äøn âënh vaì reí seî laì cå såí âáöy âuí cho chuïng ta phaït triãøn loaûi nhiãn liãûu naìy. Trong âiãöu kiãûn træåïc màõt chuïng ta chæa thãø thæûc hiãûn khê hoaï nhiãn liãûu cho toaìn bäü caïc loaûi phæång tiãûn giao thäng váûn taíi vaì giao thäng cäng cäüng, nhæng vãö láu daìi âoï chênh laì muûc tiãu cuía chuïng ta. Âãø hæåïng tåïi muûc tiãu naìy chuïng ta cáön quan tám âãún viãûc láûp qui trçnh cäng nghãû chãú taûo caïc phuû kiãûn LPG cho caïc phæång tiãûn giao thäng váûn taíi vaì phæång tiãûn giao thäng cäng cäüng, nghiãn cæïu caïc phæång aïn cáúp nhiãn liãûu khê cho caïc loaûi phæång tiãûn sæí duûng nhiãn liãûu naìy. Âäúi våïi cäng ty gas petrolimex, laì mäüt doanh nghiãûp hoaût âäüng trong lénh væûc kinh doanh cung cáúp vaì chuyãøn giao cäng nghãû . Khê âäút âaî æïng duûng thaình cäng LPG laìm nhiãn liãûu cho âäüng cå vaì âáng tæìng bæåïc æïng duûng âæa ra thë træåìng bàòng caïch: Xuïc tiãún håüp taïc våïi caïc ban ngaình liãn quan âãø coï tiãu chuáøn aïp duûng. Âáöu tæ triãøn khai cäng nghãû måïi. xuïc tiãún khaïch haìng, quaín baï giåïi thiãûu sæû æu viãût cuía Autogas. Xáy dæûng chiãún læåüc vaì âáöu tæ maûng caïc traûm cung cáúp LPG cho Autogas. Âãö nghë chênh phuí häø tråü phaït triãøn: + Miãøn giaím thuãú cho thiãút bë Autogas. +Cho kháúu hao nhanh xe chaûy gas. +Æu tiãn cáúp pheïp , kiãøm âënh xe chaûy gas. +Khuyãún khêch âáöu tæ næåïc ngoaìi, trong næåïc saín xuáút thiãút bë Autogas. Xáy dæûng chênh saïch häø tråü khaïch haìng: + Häø tråü hoaìn toaìn hoàûc mäüt pháön thiãút bë chuyãøn âäøi, chi phê làõp âàût, giaï LPG + Âãö nghë caïc chãú âäü æu âaîi âäúi våïi xe chaûy gas. Petrolimex våïi maûng læåïi 2000 cæía haìng trãn toaìn quäúc laì âiãöu kiãûn ráút thuáûn låüi âãø triãøn khai måí räüng kãút håüp caïc traûm cung cáúp LPG cho ätä. Gáön âáy nháút cäng trçnh nghiãn cæïu saín xuáút loaûi xe gàõn maïy tay ga 125 phán khäúi chaûy bàòng khê hoaï loíng LPG cuía Âaûi Hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông âaî âæåüc baìn giao cho nhaì maïy cå khê chãú taûo Hae Sun ngaìy 31/05/2005. Dæû kiãún xe maïy naìy âæåüc giåïi thiãûu vaìo thaïng 8 tåïi. Thaình phäú Âaì Nàông häø tråü chi phê cho 100 xe gàõn maïy vaì 10 ätä âáöu tiãn cuía chuí såí hæîu coï nhu cáöu . Caïc ngaình chæïc nàng cuía thaình phäú cuîng âaî cuìng Petrolimex Viãût Nam khaío saït, choün mäüt säú cæía haìng âãø làõp âàût traûm cung cáúp gas. Ngoaìi âiãøm âáöu tiãn åí traûm chênh (âæåìng 2 /9) âaî làõp âàût xong chi nhaïnh gas Âaì Nàông . Dæû kiãún seî làõp âàût thãm bäún âiãøm taûi nhæîng traûm xàng dáöu thæåìng táûp trung âäng khaïch haìng Sæí duûng gas petrolimex cho ätä seí âæåüc häø tråü: Âáöu tæ hãû thäúng chuyãøn âäøi sæí duûng nhiãn liãûu gas, sau khi xe chaûy âæåüc 10 nghçn lêt gas Petrolimex thç hãû thäúng chuyãøn âäøi naìy hoaìn toaìn thuäüc vãö âån vë såí hæîu xe. Luän duy trç mäüt chênh saïch gas æu âaîi vaì äøn âënh, cuû thãø: Càn cæï vaìo giaï xàng thæûc tãú taûi tæìng thåìi âiãøm vaì âënh mæïc sæí duûng cho hai loaûi nhiãn liãûu trong cuìng mäüt quaíng âæåìng, giaï baïn gas seî luän âaím baío cho âån vë tiãút kiãûm täúi thiãøu 20%. Gas Petrolimex seî: Chi phê toaìn bäü thuí tuûc âàng kiãøm. Mua baío hiãøm sæí duûng saín pháøm gas. Sæía chæîa vaì baío dæåîng thiãút bë gas miãùn phê. KÃÚT LUÁÛN Khi phæång tiãûn giao thäng laì nhu cáöu khäng thãø thiãúu âäúi våïi mäùi chuïng ta thç viãûc thay âäøi maûng læåïi giao thäng ,thay âäøi cäng nghãû cho phuì håüp våïi luáût mäi træåìng laì cäng viãûc cáúp baïch cuía mäøi quäúc gia.Vç váûy våïi nhæîng låüi êch thiãút thæûc maì LPG âem laûi cho ngaình giao thäng váûn taíi chàõt chàõn LPG seî laì nhiãn liãûu thay thãú cho xàng vaì diezen trong tæång lai. Våïi âãö taìi måïi meî coìn nhiãöu kiãún thæïc chæa âæåüc hoüc åí nhaì træåìng nhæng våïi sæû giuïp táûn tçnh tháöy hæåïng dáùn vaì caïc cäng ty liãn quan âãún nay âãö taìi cuía em âaî hoaìn thaình. Ráút mong sæû chè baío cuía caïc tháöy cä âãø baìi thi cuía em âæåüc hoaìn chènh hån vaì âãø em coï âæåüc kiãún thæïc âáöy âuí hån khi ra træåìng. Em xin chán thaình caím ån! TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO Buìi Vàn Ga, Vàn Thë Bäng, Phaûm Xuán Mai, Tráön Vàn Nam, Tráön Thanh Haíi Tuìng. Ätä vaì ä nhiãùm mäi træåìng. Nhaì xuáút baín giaïo duûc, nàm 1999. Nguyãùn Táút Tiãún. Nguyãn lyï âäüng cå âäút trong. NXB Giaïo duûc - 2000. Nguyãùn Táút Tiãún. Kãút cáúu âäüng cå âäút trong. Täøng cäng ty xàng dáöu Viãût nam, cäng ty Gas Petrolimex. Säø tay khê âäút hoaï loíng. Haì näüi - 2001 Website : http\\www.daihatsuvn.vn.com\ Website : http\\www.LPG.com\ Buìi Vàn Ga, Vàn Thë Bäng, Phaûm Xuán Mai, Tráön Vàn Nam, Tráön Thanh Haíi Tuìng. Quaï trçnh chaïy âäüng cå âäút trong

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKhảo sát hệ thống nhiên liệu LPG cho xe HiJet Jumbo 16.doc
Tài liệu liên quan