Đề cương ôn tập hóa học xanh

Bài 12. Hãy đề xuất hai ý tưởng tổng hợp ancol etylic từ etilen và etyl bromua. Phân tích các ý tưởng đó theo các quan điểm của hóa học xanh. Bài 13. Hãy đề xuất hai ý tưởng tổng hợp lacton từ xiclohexanon. Phân tích các ý tưởng đó theo các quan điểm của hóa học xanh. Bài 14. Dự đoán các khả năng có thể xảy ra khi thiết kế qui trình sản xuất sau và nêu ý tưởng để ngăn chặn ảnh hưởng của độc tính từ các sản phẩm không mong đợi lên môi trường sống cũng như sức khỏe của con người

docx4 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Lượt xem: 3542 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương ôn tập hóa học xanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐÈ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA HỌC XANH Bài 1. Trình bày ưu điểm của phương pháp kích hoạt phản ứng bằng sóng vi sóng trong tổng hợp hữu cơ. Cho thí dụ minh họa. Bài 2. Trình bày ưu điểm và nhược điểm của dung môi là chất lỏng ion. Bài 3. Trình bày các tính chất của dung môi CO2 siêu tới hạn, nêu dẫn chứng để chứng tỏ đây là một loại dung môi có ưu điểm vượt trội so với các dung môi hữu cơ thông thường trong tổng hợp hữu cơ. Bài 4. Trình bày ưu điểm, nhược điểm của việc sử dụng dung môi là H2O trong tổng hợp hữu cơ. Cho ví dụ minh họa. Bài 5. Trình bày ưu điểm, nhược điểm và kỹ thuật thực nghiệm của phản ứng không dung môi. Cho 3 ví dụ minh họa. Bài 6. Resoxinol được tổng hợp theo hai quy trình sau: Sơ đồ 1: Sơ đồ 2: a. Hãy tính % tiết kiệm nguyên tử và theo hai sơ đồ phản ứng trên. b. Hãy phân tích hai quy trình sản xuất trên theo tiêu chí của các nguyên tắc hóa học xanh do Anastas và Jonh Warner đề xuất. Bài 7. Ibuprofen là thuốc chống viêm, giảm đau được tổng hợp bằng sơ đồ phản ứng sau: a. Hãy tính % tiết kiệm nguyên tử theo sơ đồ phản ứng trên. b. Hãy phân tích quy trình sản xuất trên theo tiêu chí của các nguyên tắc hóa học xanh do Anastas và Jonh Warner đề xuất. Bài 8. Metyl metacrylat được tổng hợp theo hai quy trình sau: Sơ đồ 1: Sơ đồ 2: a. Hãy tính % tiết kiệm nguyên tử và theo hai sơ đồ phản ứng trên. b. Hãy phân tích hai quy trình sản xuất trên theo tiêu chí của các nguyên tắc hóa học xanh do Anastas và Jonh Warner đề xuất. Bài 9. Axetophenon được tổng hợp theo hai phương pháp: Phương pháp tỉ lượng: 3C6H5CH(OH)CH3 + 2CrO3 + 3H2SO4 → 3C6H5COCH3 + Cr2(SO4)3 + 6H2O Phương pháp xúc tác: C6H5CH(OH)CH3 + 1/2O2 → C6H5COCH3 + H2O a. Tính phần trăm kinh tế nguyên tử. b. So sánh hai phản ứng tổng hợp trên dựa theo tiêu chí của các nguyên tắc Hóa học xanh do Paul Anastas và John Warner đề xuất. Bài 10. Hiđroquinon được tổng hợp theo hai sơ đồ sau: Sơ đồ 1: Sơ đồ 2: a. Tính phần trăm kinh tế nguyên tử. b. So sánh hai phản ứng tổng hợp trên dựa theo tiêu chí của các nguyên tắc Hóa học xanh do Paul Anastas và John Warner đề xuất. Bài 11. Hãy đề xuất hai ý tưởng tổng hợp etilen oxit từ etilen. Phân tích các ý tưởng đó theo các quan điểm của hóa học xanh. Hướng dẫn: Trình bày 2 ý tưởng; phân tích hai ý tưởng dựa vào gợi ý sau: - Tiết kiệm nguyên tử? - Tác nhân phản ứng có độc hại không? - Tạo nhiều dẫn xuất không? - Sử dụng xúc tác không? - Nhận xét lượng chất thải ra môi trường Bài 12. Hãy đề xuất hai ý tưởng tổng hợp ancol etylic từ etilen và etyl bromua. Phân tích các ý tưởng đó theo các quan điểm của hóa học xanh. Bài 13. Hãy đề xuất hai ý tưởng tổng hợp lacton từ xiclohexanon. Phân tích các ý tưởng đó theo các quan điểm của hóa học xanh. Bài 14. Dự đoán các khả năng có thể xảy ra khi thiết kế qui trình sản xuất sau và nêu ý tưởng để ngăn chặn ảnh hưởng của độc tính từ các sản phẩm không mong đợi lên môi trường sống cũng như sức khỏe của con người. Hướng dẫn: Viết công thức cấu tạo sản phẩm chính, phụ; phân tích sản phẩm theo gợi ý sau: + Tiết kiệm nguyên tử + Tác nhân phản ứng + Dung môi + Chất nền + Giải thích cơ chế phản ứng dẫn đển các sản phẩm Bài 15. Dự đoán các khả năng có thể xảy ra khi thiết kế qui trình sản xuất sau và nêu ý tưởng để ngăn chặn ảnh hưởng của độc tính từ các sản phẩm không mong đợi lên môi trường sống cũng như sức khỏe của con người. CH2 = CH2 + Cl2 + H2O → A A + Ca(OH)2 → B Hướng dẫn: Viết công thức cấu tạo A, B; phân tích sản phẩm A, B theo gợi ý sau: + Tiết kiệm nguyên tử + Tác nhân phản ứng + Dung môi + Chất nền + Giải thích cơ chế phản ứng dẫn đển các sản phẩm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxu0110u00c8_cu01afu01a0ng_u00d4n_tu1eacp_hu00d3a_hu1eccc_xanh_6173.docx
Tài liệu liên quan