Đề cương môn học: Cơ sở dữ liệu phân tán

Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu phân tán, các vấn đề cần phải giải quyết trong môi trường cơ sở dữ liệu phân tán. - Kỹ năng: Xây dựng các chương trình ứng dụng của cơ sở dữ liệu phân tán. - Thái độ học tập: - Các mục tiêu khác: o Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm o Góp phần phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi o Góp phần trau dồi, phát triển năng lực đánh giá o Góp phần rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, theo dõi kiểm tra việc thực hiện chương trình học tập

pdf8 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Lượt xem: 865 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương môn học: Cơ sở dữ liệu phân tán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC: Cơ sở dữ liệu phân tán 1. Thông tin về giảng viên Giảng viên thứ 1: - Họ và tên: Lê Huy Thập - Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS, nghiên cứu viên chính. - Thời gian, địa điểm làm việc: Viện Công nghệ Thông tin. - Địa chỉ liên hệ: Viện Công nghệ Thông tin. - Điện thoại: 0903275936, email: lhthap@ioit.ac.vn Giảng viên thứ 2: - Họ và tên: Đỗ Thị Lan Anh - Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Thời gian, địa điểm làm việc: tổ Khoa học máy tính - Địa chỉ liên hệ: Khoa Công nghệ thông tin – Trường ĐHSP Hà Nội 2 - Điện thoại: 0943469693, email: lananh.cntt.sp2@gmail.com 2. Thông tin về môn học - Tên môn học: Cơ sở dữ liệu phân tán - Mã môn học: ST117 - Số tín chỉ: 2 - Loại môn học: + Bắt buộc (Tự chọn): Bắt buộc. + Điều kiện tiên quyết: Nhập môn cơ sở dữ liệu - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: + Học lý thuyết trên lớp: 30 + Bài tập trên lớp: + Xêmina, thảo luận trên lớp: + Thực hành trong phòng thí nghiệm, phòng máy, sân bãi: + Thực tập thực tế: + Hoạt động nhóm: + Tự học, tự nghiên cứu: 60 - Đơn vị phụ trách môn học: + Bộ môn: Khoa học máy tính + Khoa Công nghệ thông tin 3. Mục tiêu của môn học - Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu phân tán, các vấn đề cần phải giải quyết trong môi trường cơ sở dữ liệu phân tán. - Kỹ năng: Xây dựng các chương trình ứng dụng của cơ sở dữ liệu phân tán. - Thái độ học tập: - Các mục tiêu khác: o Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm o Góp phần phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi o Góp phần trau dồi, phát triển năng lực đánh giá o Góp phần rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, theo dõi kiểm tra việc thực hiện chương trình học tập 4. Tóm tắt nội dung môn học Giới thiệu về cơ sở dữ liệu phân tán. Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán, xây dựng các chương trình ứng dụng của cơ sở dữ liệu phân tán. Biến đổi truy vấn trong cơ sở dữ liệu phân tán. Quản trị các giao dịch và giải quyết các tương tranh trong dữ liệu phân tán. 5. Nội dung chi tiết môn học Hình thức tổ chức dạy học Nội dung chính Số tiết Yêu cầu đối với sinh viên Thời gian, địa điểm Ghi chú Lý thuyết Chƣơng 1. Tổng quan về cơ sở dữ liệu phân tán 1.1. Khái niệm cơ sở dữ liệu phân tán 1.2. Các đặc điểm của cơ sở dữ liệu phân tán so với cơ sở dữ liệu tập 6 Đọc học liệu 1 chương 1; 2 chương 2; 3 chương 1, Lớp học trung 1.3. Các lý do phải dùng cơ sở dữ liệu phân tán 1.4. Kiến trúc cơ bản của hệ cơ sở dữ liệu phân tán 1.5. Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán 2, 4 Lý thuyết Chƣơng 2. Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán 2.1 Các bước thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán 2.2 Thiết kế phân mảnh 2.2.1. Phân mảnh ngang 2.2.2. Phân mảnh dọc 2.2.3. Phân mảnh hỗn hợp 8 Đọc học liệu 1 chương 2; 2 chương 2; 3 chương 5 Lớp học Lý thuyết Chƣơng 3. Biến đổi truy vấn trong cơ sở dữ liệu phân tán 3.1. Các phép biến đổi tương đương dùng cho các truy vấn 3.2. Phân rã vấn tin 3.3. Cục bộ hóa dữ liệu phân tán 3.4. Tối ưu hóa các vấn tin phân tán 8 Đọc học liệu 1 chương 3; 2 chương 2; 3 chương 7, 8, 9 Lớp học Lý thuyết Chƣơng 4. Quản trị các giao dịch và điều khiển tƣơng tranh phân tán 4.1. Các khái niệm liên quan 8 Đọc học liệu 1 chương 4; 2 chương Lớp học 4.2. Tính tương tranh giữa các giao dịch 4.3. Các kỹ thuật điều khiển tương tranh 4.3.1. Kỹ thuật điều khiển tương tranh bằng khóa 4.3.2. Kỹ thuật điều khiển tương tranh bằng nhãn thời gian 2; 4 chương 10, 11 Tự học, tự nghiên cứu Thực hiện đề tài 60 Đọc học liệu 1, 2, 3 Thư viện, ở nhà, nhóm hoạt động Đề tài do giảng viên giảng dạy cung cấp. 6. Học liệu 1. Phạm Thế Quế, “Giáo trình cơ sở dữ liệu phân tán”, NXB Thông tin và Truyền thông, 2010. 2. Nguyễn Văn Huân - Phạm Việt Bình, “Giáo trình hệ cơ sở dữ liệu phân tán và suy diễn - Lý thuyết và thực hành”, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2009. 3. M. Tamer Ozsu & Patrick Valduriez, Trần Đức Quang (dịch), “Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu phân tán”, tập 1 NXB Thống kê, 2000. 4. M. Tamer Ozsu & Patrick Valduriez, Trần Đức Quang (dịch), “Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu phân tán”, tập 2, NXB Thống kê, 2000. 5. Nguyễn Bá Tường, “Nhập môn cơ sở dữ liệu phân tán”, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2004. 6. Hồ Thuần, Hồ Cẩm Hà, “Các hệ cơ sở dữ liệu: Lí thuyết và thực hành”, Tập 2 NXB GD, 2005. 7. Jeffrey D. Ullman, “Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu và cơ sở tri thức”, Biên dịch: Trần Đức Quang tập 1, tập 2, NXB Thống kê, 1999. 8. David Bell, Jane Grimson, Distributed Database Systems, Addison-wesley Publishing company, 1992. 9. Stefano Ceri & Giuseppe Pelagatti– Distributed Databases – Principles & Systems, 1984. 10. M. Tamer Ozsu & Patrick Valduriez – Principles of Distributed Database Systems, 1999. 11. Date C.J., “An introduction to database systems”, seventh edition, Addison. Wesley, 2000. 7. Kế hoạch giảng dạy Tuần Giảng viên lên lớp (tiết) Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (tiết) Tổng Lý thuyết Minh họa, ôn tập, kiểm tra Thực hành, bài tập Xêmina, thảo luận Chuẩn bị tự học Bài tập ở nhà, bài tập lớn 1. 2 2 2 2. 2 2 2 3. 2 2 2 4. 2 2 2 5. 2 2 2 6. 2 2 2 7. 2 2 2 8. 2 2 2 9. 2 2 2 10. 2 2 2 11. 2 2 2 12. 2 2 2 13. 2 2 2 14. 2 2 2 15. 2 2 2 Tổng cộng 30 30 30 8. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học - Sinh viên phải tham gia đủ trên 80% giờ trên lớp. Phải hoàn thành đề tài được giao. 9. Phƣơng pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học Hình thức Tỉ lệ Bài tập cá nhân tuần 10% Bài tập nhóm tháng 10% Bài tập lớn học kỳ 10% Thi cuối kỳ (viết) 70% GIẢNG VIÊN 2 (Ký và ghi rõ họ tên) Hà Nội, ngày.tháng 10 năm 2012 GIẢNG VIÊN 1 (Ký và ghi rõ họ tên) Lê Huy Thập P. TRƯỞNG BỘ MÔN Lƣu Thị Bích Hƣơng P. TRƯỞNG KHOA Trần Tuấn Vinh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf39_st117_co_so_du_lieu_phan_tan_sp_4383.pdf