Các câu hỏi thực tiễn-Bảo vệ môi trường

Câu 132: V{o c|c qu|n photocopy b ạn ngửi thấy một m ùi khí đặc trưng, đó l{ khí n{o? A. CO2 B. O3 C. N2 D. Cl2 Câu 133: Trong công nghi ệp H2 thường được điều chế cho C t|c dụng với h ơi nước nung nóng.Hổn hợp khi thu được gọi l { khí than ướt, có lẫn một khí có khả năng l {m ngộ độc chất xúc t|c trong qu| trình tổng hợp NH3. Hỏi dùng chất n{o sau đ}y để lại bỏ khí độc tr ên l{ tốt nhất? A. Ag2O B. I2O5 C. Tất cả c|c chất tr ên D. HNO3

pdf8 trang | Chia sẻ: phanlang | Lượt xem: 2101 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các câu hỏi thực tiễn-Bảo vệ môi trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LTĐH Các câu hỏi thực tiễn-Bảo vệ môi trường 1 ( Tài liệu do Thầy Nguyễn Ái Nhân biên soạn ) Câu 1: Trước đ}y muốn chụp ảnh v {o ban đêm người thợ ảnh cần đốt kim loại n {o sau đ}y: A. Fe B. Na C. Sn D. Mg Câu 2: Nước giaven trong không khí có tính tẩy m{u l{ do sự có mặt của khí n{o sau đ}y? A. Khí trơ B. O2 C. N2 D. CO2 Câu 3: Kim loại n{o sau đ}y ch|y không d ập tắt được bằng bình chữa ch|y? A. Mg B. Fe C. Cu D. Ag Câu 4: Khí n{o nhẹ thường được nạp v{o khinh khí cầu ( c{ng nhẹ c{ng tốt) Người ta thường nạp v{o khí cầu khí n{o sau đ}y? A. He B. CO C. H2 D. N2 Câu 5: Cho c|c chất sau:NH3;CFC;CO2;SO3. Số chất có thể ứng dụng l {m chất sinh h{n l{: A. 4 B. 3 C. 1 D. 2 Câu 6: Sau khi thua trận, người t{u thường x}y đền chùa để cất của cải để chờ mang về nước. Nếu đến những nơi đền chùa đó về thường hay bị ốm rồi tử vong .Nếu bạn l { nh{ hóa học, muốn lấy được của cải thì l{m c|ch n{o sau đ}y? A. Cho giấm ăn v{o B. Cho S v{o C. Cho NaOH v{o D. Gia nhiệt Câu 7: Khí N2 tương đối trơ về mặt ho| học ở điều kiện th ường (nhiệt độ thường) l{ do nguyên nh}n n{o sau đ}y? A. Ph}n tử N2 có liên kết cộng ho| trị không ph}n cực. B. Ph}n tử N2 có liên kết ion. C. Ph}n tử N2 có liên kết ba bền vững. D. Nitơ có độ }m điện lớn nhất trong nhóm VA Câu 8: V{o một phòng thí nghiệm thấy có 4 lọ hóa chất, đều không nh ~n, có một lọ đựng trong chai m{u n}u. Thông thường lọ đó đựng hóa chất n {o sau đ}y? A. HCl B. NH3 C. HNO3 D. H2SO4 Câu 9: Khi cho khí Clo sục qua dung dịch NaOH đun nóng th ì thu được muối n{o sau đ}y? A. NaClO3 v{ NaClO4 B. NaClO v{ NaClO3 C. NaCl v{ NaClO3 D. NaCl v{ NaClO Câu 10: Một học sinh l{m thí nghiệm chẳng may bị dính một ít HNO 3 lên tay.Hỏi m{u sắc ở phần da đó như thế n{o A. Xanh B. V{ng C. Tím D. Đỏ Câu 11: Trong công nghiệp, để sản xuất gang thép ng ười ta phải dùng quặng sắt có h{m lượng sắt như thế n{o? A. 80% trở lên B. 20% trở lên C. Bao nhiêu cũng được, miễn l{ có sắt D. 30% trở lên Câu 12: Để thu được CO2 tinh khiết từ phản ứng CaCO3 với dung dịch HCl người ta cho sản phẩm khí đi qua lần lượt c|c bình n{o sau đ}y? A. NaHCO3 v{ H2SO4 đặc B. H2SO4 đặc v{ NaHCO3 C. H2SO4 đặc v{ NaOH D. NaOH v{ H2SO4 đặc Câu 13: Cho H2SO4 đặc v{o đường kính một thời gian th ì thấy đường bị đen, đó l{ do điều gì sau đ}y? A. Do H2SO4 đặc có tính oxi hóa mạnh B. Do H2SO4 đặc có tính axit v{ tính oxi hóa mạnh C. Do H2SO4 đặc lấy nước của đường D. Do H2SO4 đặc có tính axit mạnh Câu 14: Hexaclo xiclohecxan đư ợc dùng để: A. L{m thuốc nổ B. L{m thuốc trừ s}u C. L{m chất xúc t|c D. Tất cả c|c trường hợp trên Câu 15: Anilin để l}u trong không khí th ì bị chuyển th{nh m{u n{o sau đ}y? A. Tím B. Đen C. V{ng D. Xanh Câu 16: Hiện tượng nhôm mọc lông tơ l{ hiện tượng. A. Al bị khử B. Al t|c dụng với muối của Hg trong không khí C. Al bị lớp m{ng mỏng bao quanh D. Al t|c dụng với I2 có nước l{m xúc t|c Câu 17: Để ho{ tan v{ng (Au) người ta dùng. A. dung dịch natri hiđroxit đặc, nóng. B. nước cường toan. C. dung dịch axit sunfuric đặc, nóng. D. dung dịch axit nitric đặc, nóng. Câu 18: Để sản xuất Fe trong công nghiệp ng ười ta sử dụng phương ph|p n{o đ}y? A. Cho Mg t|c dụng với FeCl2 B. Cho CO t|c dụng với Fe2O3. C. Điện ph}n dung dịch muối FeCl 2 D. Dùng Al khử Fe2O3 Câu 19: Dung dịch saccarozơ tinh khiết không có tính khử nhưng khi đun nóng với dung dịch H2SO4 lại có LTĐH Các câu hỏi thực tiễn-Bảo vệ môi trường 2 thể cho phản ứng tr|ng gương. Đó l{ do: A. Saccarozơ tr|ng gương được trong môi trường axit B. Saccarozơ bị thủy ph}n tạo th{nh glucozơ C. Saccarozơ bị thủy ph}n tạo th{nh glucozơ v{ fluctozơ D. Đ|p |n kh|c Câu 20: Người ta có thể s|t trùng bằng dung dịch muối ăn NaCl, chẳng hạn như hoa quả tươi, rau sống được ng}m trong dung dịch NaCl từ 10 – 15 phút. Khả năng diệt khuẩn của dung dịch NaCl l{ do: A. Dung dịch NaCl có thể tạo ra ion Cl- có tính khử B. Dung dịch NaCl độc C. Một lí do kh|c D. Vi khuẩn bị mất nước do thẩm thấu Câu 21: Khí n{o sau đ}y được gọi l{ đạm tự do? A. NO B. N2 C. N2O D. O3 Câu 22: Trong t{u ngầm để cung cấp O2 cho thủy thủ đo{n người ta dùng chất n{o sau đ}y l{ tốt nhất? A. H2O2 B. Na2O2 C. KMnO4 D. KClO3 Câu 23: Người ta khuyến c|o, nên dùng d}y dẫn điện từ mạng điện sinh hoạt v {o nh{ {m bằng kim loại n{o sau đ}y tốt nhất. A. Au B. Ag C. Al D. Cu Câu 24: Để ph}n biệt nước mắm có dùng chất bảo quản không người ta dùng c|ch n{o sau đ}y? A. Giấy chỉ thị pH B. Giấm chua C. CaO khan D. H2SO4 lo~ng Câu 25: Để ph| huỷ dấu vết của clo hoặc tẩy m {u clo còn sót lại trong vải sau khi đ ~ tẩy trắng c|c nh{ m|y dệt thường dùng ho| chất n{o sau đ}y? A. NaHCO3 B. Nước Javel C. Một trong c|c chất trên đều được D. NaHSO3 Câu 26: Trong qu| trình xử lý nước ngầm người ta phải bơm nó lên gi{n mưa vì lý do n{o sau đ}y? A. L{m giảm độ cứng của nước B. L{m giảm h{m lượng CO2 . C. Oxi ho| Fe2+th{nh Fe3+ D. L{m tăng độ pH do CO2 từ không khí v{o. Câu 27: Ho| chất n{o sau đ}y được gọi l{ thuốc nổ đen (người Trung Quốc tìm ra): A. Hỗn hợp KNO3 + S+ C B. Tất cả c|c trường hợp trên C. Trinitroxenlulozơ D. Trinitrotoluen(TNT) Câu 28: Khi l{m thí nghiệm với phenol xong, tr ước khi tr|ng lại bằng n ước nên rửa ống nghiệm với dung dịch lo~ng n{o sau đ}y? A. Dung dịch HCl B. Dung dịch NaCl C. Dung dịch NaOH D. Dung dịch Na2CO3 Câu 29: Loại ph}n n{o sau đ}y bón cho đ ất không l{m thay đổi độ axit bazơ của đất? A. Đạm hai l| B. Amôphốt C. Urê D. Supephotphat Câu 30: Trong công nghiệp tr|ng gương như: Tr|ng phích, tr|ng gương soi, gương trang trí người ta l{m như sau: Đầu tiên l{ l{m sạch bề mặt thuỷ tinh, sau đó người ta cho muối thiếc tr|ng qua bề mặt thuỷ tinh, rồi cho hổn hợp AgNO3/NH3 dư v{o bề mặt kính, sau đó cho tiếp một ho| chất X v {o rồi bắt đ}u gia nhiệt. Hỏi X l{ chất n{o sau đ}y? A. Andehyt axetic B. Glucozơ C. Andehyt fomic D. C|c chất trên đều được Câu 31: Trên c|c cuộn phim của h~ng KODAK được tr|ng bằng loại hóa chất n {o sau đ}y? A. Na2S2O3 B. KNO3 C. CaSO4 D. AgBr Câu 32: Nicotine l{ một chất hữu cơ có trong thuốc l|. Hợp chất n{y được tạo bởi ba nguyên tố l{ Cacbon, Hiđro v{ Nitơ. Đem đốt ch|y hết 2,349 gam nicotine, thu được Nitơ đơn chất, 1,827 gam H2O v{ 6,380 gam CO2. Công thức đơn giản của nicotine l{: A. C3H5N B. C5H7N C. C3H7N2 D. C4H9N Câu 33: Cho c|c phản ứng sau: CO2+ H2O(1); Thủy ph}n tinh bột(2); Lục hợp ađehitfomic(3) ; Lên men axit lactic(4); Số phản ứng có thể điều chế được glucozơ l{: A. 2 B. 3 C. 1 D. 4 Câu 34: Ho| chất n{o sau đ}y được gọi l{ thuốc súng không khói: A. Tất cả c|c trường hợp trên B. Trinitroxenlulozơ C. Hỗn hợp KNO3 + S+ C D. Trinitrotoluen(TNT) Câu 35: Những người đi bắt lươn ở c|c thửa ruộng có kinh nghiệm như sau: Nếu thấy vùng n{o m{ nước có m{u gạch giam thì vùng đó không có lươn sinh s ống. Vậy môi trường ở vùng lươn không sống được l{: A. pH>7 B. pH=14 C. pH<7 D. pH=7 Câu 36: Khi l{m thí nghiệm với phenol xong, trước khi tr|ng lại bằng n ước nên rửa ống nghiệm với dung dịch lo~ng n{o sau đ}y? A. Dung dịch Na2CO3 B. Dung dịch NaCl C. Dung dịch NaOH D. Dung dịch HCl Câu 37: Người ta có thể dùng thùng nhôm để đựng axit n{o sau đ}y: A. HNO3 lo~ng, nóng. B. HNO3 đặc nóng C. HNO3 lo~ng, nguội. D. HNO3 đặc, nguội. LTĐH Các câu hỏi thực tiễn-Bảo vệ môi trường 3 Câu 38: Tính chất vật lý n{o sau đ}y của Sắt kh|c với c|c đơn chất kim loại kh|c. A. Dẫn điện v{ nhiệt tốt. B. Tính dẻo, dễ rèn. C. L{ kim loại nặng. D. Có tính nhiễm từ. Câu 39: Một học sinh pha dung dịch ZnCl2 bằng c|ch cho ZnCl2 v{o nước, nhưng ZnCl2 bị thuỷ ph}n nên tạo ra Zn(OH)2. Cho chất n{o sau đ}y không l{m thay đ ổi sự thủy ph}n A. Cho v{i giọt HCl hoặc v{i giọt NaOH đều được B. Cho v{i giọt NaOH C. Cho v{i giọt Na2CO3 D. Cho v{i giọt Na2SO4 Câu 40: Có thể đựng axít n{o sau đ}y trong bình sắt. A. H2SO4 lo~ng B. HNO3 đặc,nóng C. HCl lo~ng D. HNO3 đặc,nguội Câu 41: Trước đ}y, người ta thường dùng những tấm gương soi bằng đồng vì đồng l{ kim loại A. có khả năng phản xạ |nh s|ng B. có tính dẻo C. có khả năng dẫn nhiệt tốt D. có tỉ khối lớn Câu 42: Khi trời mới mưa xong nếu bón đạm cho lúa sẽ bị ch|y l| đó l { do nguyên nh}n n{o sau đ}y? A. Do đạm dễ bay hơi B. Do đạm bị ph}n hủy C. Do đạm được lúa hấp thụ qua l| D. Do một nguyên nh}n kh|c Câu 43: trong c|c mặt nạ bảo hiểm chống hít phải khí độc ng ười ta thường dùng chất n{o sau đ}y? A. Bột gạo B. Bột lưu huỳnh C. Bột than D. Bột Fe Câu 44: Clorua vôi trong không khí có tính t ẩy m{u v{ diệt khuẩn l{ do sự có mặt của khí n{o sau đ}y? A. N2 B. CO2 C. Một lượng nhỏ khí O3 D. O2 Câu 45: H{m lượng của nguyên tố n{o sau đ}y ven đường quốc lộ có nồng độ cao? A. Al B. Cu C. As D. Pb Câu 46: Khi bón ph}n ho| học cho đất, loại n{o sau đ}y không ảnh hưởng đến pH của đất? A. (NH2)2CO B. NH4Cl C. NH4NO3 D. Tất cả A, B, C Câu 47: Khí n{o l{ nguyên nh}n chính g}y ra hi ện tượng nổ trong qu| trình khai th|c ở c|c mỏ than? A. H2 B. TNT C. CH4 D. Tất cả c|c trường hợp trên Câu 48: Chất n{o sau đ}y được gọi l{ đạm hai l|: A. Urê B. NH4NO3 C. (NH4)2SO4 D. Tất cả c|c chất trên Câu 49: Nồi cơm điện , chảo chống dính đ ược phủ một lớp hóa chất l {: A. PVA B. Teflon C. Hexametylendiamin D. Plexiglas Câu 50: Đưa tan đóm còn than hồng v{o bình đựng KNO3 ở nhiệt độ cao thì có hiện tượng gì ? A. T{n đóm ch|y s|ng. B. Không có hiện tượng gì C. Có tiếng nổ. D. T{n đóm tắt ngay. . Câu 51: Bạn của em chẳng may bị phỏng bởi H 2SO4 đặc. Hỏi phải sơ cứu bằng hóa chất n{o trước khi đi bệnh viện A. NaHSO3 B. NaH?CO3 C. dấm chua D. NaOH Câu 52: Trong c|c loại nước giải kh|t thì pH của chúng có gi| trị như thế n{o? A. pH>7 B. pH=7 C. pH=17 D. pH<7 Câu 53: Nếu đem đốt ch|y 2,64 gam vitamin C tr ên thì chỉ thu được CO2 v{ nước. Cho hấp thụ sảnphẩm ch|y lần lượt v{o bình (1) đựng P2O5 dư, v{ bình (2) đựng dung dịch xút dư. Khối lượng bình (1) tăng 1,08 gam, khối lượng bình (2) tăng 3,96 gam. Công th ức ph}n tử của axit ascorbic vitamin C l{: A. C8H10O2 B. C6H8O6 C. C8H8O4 D. C10H8O4 Câu 54: Để định hình phim ảnh người ta cho hóa chất n{o sau đ}y v{o? A. NaHSO3 B. H2O2 C. Na2S2O3 D. KCN Câu 55: Đường n{o sau đ}y không phải l{ đường khử? A. Mantozơ B. Glucozơ C. Saccrozơ D. Fructozơ Câu 56: Sự biến đổi n{o dưới đ}y l{ một biến đổi hóa học? A. Sự nấu ăn B. Sản xuất muối ăn từ nước biển C. Sự đông đặc tạo nước đ| trong tủ lạnh D. Cho giấm ăn (dung dịch CH3COOH) v{o nước mắm Câu 57: Những người bị lau phổi có thể khỏi nếu sống gần rừng thông đó l { do. A. Gần rừng thông có hổ ph|ch B. Gần rừng thông có trầm h ương C. Gần rừng thông có nhựa thông v { bụi hoa thông D. Gần rừng thông có một l ượng nhỏ Ozôn Câu 58: Trong phòng thí nghiệm, người ta tiến h{nh thí nghiệm của kim loại Cu với HNO 3 đặc. Biện ph|p xử lí tốt nhất để khí tạo th {nh khi tho|t ra ngo{i g}y ô nhi ễm môi trường ít nhất l{ A. nút ông nghiệm bằng bông tẩm dung dịch Ca(OH)2 B. nút ống nghiệm bằng bông tẩm n ước C. nút ống nghiệm bằng bông khô D. nút ống nghiệm bằng bông tẩm cồn Câu 59: Cho quặng sắt có lẫn nhiều tạp chất l { đất sét. Trong qu| trình luyện gang người ta cho chất chảy n{o sau đ}y v{o? A. Apatit B. Xivinit C. Đôlômit D. Một trong c|c chất trên đều được Câu 60: Sau khi l{m thí nghiệm với photpho trắng, c|c dụng cụ đ ~ tiếp xúc với ho| chất n{y cần được ng}m trong dung dịch n {o để khử độc. LTĐH Các câu hỏi thực tiễn-Bảo vệ môi trường 4 A. Dung dịch HCl B. Dung dịch NaOH. C. Dung dịch CuSO4. D. Dung dịch Na2CO3. Câu 61: Cho a mol NaAlO2 t|c dụng với dung dịch chứa B mol HCl.Với điều kiện n {o của a, b thì kết tủa xuất hiện? A. b= 4a D. b>4a Câu 62: Muốn chuyển lipit ở thể lỏng sang thể rắn ng ười ta dùng c|ch n{o trong c|c c|ch sau : A. Tất cả đều đúng B. Đun lipit với H2SO4 C. Đun lipit với NaOH D. Đun lipit với H2 có xúc t|c Câu 63: Những người bị bệnh tiểu đường thì trong nước tiểu có nhiều: A. Mantozơ B. Sacarozơ C. Fructozơ D. Glucozơ Câu 64: Sau khi thua trận, người t{u thường x}y đền chùa để cất của cải để chờ mang về n ước. Nếu đến những nơi đền chùa đó về thường hay bị ốm rồi tử vong .Đó l { do nguyên nh}n n{o sau đ}y? A. Do có yểm bùa B. Do có hợp chất của As C. Do có thần linh bảo vệ D. Do có nhiều thủy ng}n (Hg) Câu 65: Thuốc chuột đen, khi chuột ăn v{o sẽ có cảm gi|c kh|t nước, sau khi uống nước thuốc chuột sẽ ph|t huy t|c dụng . Đó l { loại hóa chất n{o sau đ}y: A. SO2Cl2 B. Zn3P2 C. BaCl2 D. CuSO4 Câu 66: Sự giống nhau giữa nước mưa vùng thảo nguyên v{ khu công nghiệp l{: A. Đều có H3PO4 B. Đều có H2SO4 C. Đều có H2SO3 D. Đều có HNO3 Câu 67: Hằng năm , ở c|c nước ph|t triển người ta thường dùng hóa chất n{o sau đ}y để l{m giảm độ cứng của nước? A. Ca(OH)2 B. Na3PO4 C. Na2CO3 D. NaOH Câu 68: Axit lactic được điều chế trực tiếp từ chất n{o sau đ}y? A. Sữa chua B. Sacarozơ C. Glucozơ D. Fructozơ Câu 69: Một chất dẻo được dùng phổ biến l{ polyvinyl clorua, PVC. Khi đ ốt c|c túi đựng PVC phế thải, nó tạo một chất có m ùi rất khó chịu l{m ô nhiễm môi trường. Đó l{: A. Bồ hóng (Mồ hóng, C) B. Khí Cacbon oxit (CO) C. Nitơ đioxit (NO2) D. Hiđro clorua (HCl) Câu 70: Người ta cho hổn hợp không khí (coi rằng không khí N 2 chiếm 80% v{ oxi chiếm 20% về thể tích v{ không có khí n{o kh|c) v{ hơi nư ớc đi qua than nung đỏ một thời gian th ì thu được hổn hợp khí v{ hơi, sau khi ngưng tụ hơi nước thì thu được hỗn hợp khí X.Hỏi X gồm mấy khí? A. 4 B. 5 C. 2 D. 3 Câu 71: Một số giếng khơi l}u ng{y cần nạo vét, nếu xuống nạo vét m { không am hiểu về mặt hóa học sẽ bị tử vong. Đó l{ do nguyên nh}n chủ yếu n{o sau đ}y? A. Dưới giếng có nhiều t{ thần B. Dưới giếng có nhiều bùn C. Dưới giếng có nhiều CO2 v{ CH4 D. Dưới giếng có nhiều N2 Câu 72: Rượu m{ được l{m từ ngô, khoai sắn thường có một lượng andehit đ|ng kể, l {m cho người uống rượu đau đầu? Hỏi dùng hóa chất n{o sau đ}y để loại bỏ được lượng adehit? A. Na B. H2SO4 đặc C. NaHSO3 D. CaO khan Câu 73: Công nghiệp silicat l{ ng{nh công nghi ệp chế biến c|c hợp chất của silic. Ng {nh sản xuất n{o dưới đ}y không thuộc về công nghiệp silicat? A. sản xuất thuỷ tinh hữu cơ B. sản xuất xi măng C. sản xuất đồ gốm (gạch, ngói, s {nh, sứ) D. sản xuất thuỷ tinh Câu 74: Cho c|c chất sau:TNT; axit piric; trinitro xenlulozơ; trinitro glixerin;KClO3; axit fomic.Số chất có thể l{m được thuốc nổ l{: A. 6 B. 3 C. 5 D. 4 Câu 75: Cho c|c chất sau:C2H2, C2H4 , CH4 chất n{o ch|y cho ngọn lửa s|ng nhất? A. C2H4 B. C2H2, C. CH4 D. Không x|c định được Câu 76: Để bảo quản c|c kim loại kiềm cần: A. Ng}m chúng trong dầu hỏa B. Giữ chúng trong lọ có đậy nắp kín C. Ng}m chúng trong rượu nguyên chất D. Ng}m chúng v{o nước Câu 77: Trường hợp n{o dưới đ}y dẫn điện được? A. HCl (dung dịch) B. HCl (lỏng) C. Cacbon (kim cương) D. HCl (khí) Câu 78: Photpho đỏ được lựa chọn để sản xuất di êm an to{n thay cho photpho tr ắng vì lí do n{o sau đ}y? A. Photpho trắng l{ ho| chất độc hại. B. Photpho đỏ không độc hại đối với con ng ười. C. Photpho đỏ không dễ g}y hoả hoạn như photpho trắng. D. Cả A, B, C Câu 79: Để l{m sạch một loại thuỷ ng}n có lẫn c|c tạp chất kẽm, thiếc, ch ì có thể dùng c|ch A. đốt nóng loại thuỷ ng}n n{y v{ ho{ tan sản phẩm bằng axit HCl. LTĐH Các câu hỏi thực tiễn-Bảo vệ môi trường 5 B. ho{ tan loại thuỷ ng}n n{y trong axit HNO3 lo~ng, dư, rồi điện ph}n dung dịch. C. khuấy loại thuỷ ng}n n{y trong dung dịch HgSO4 lo~ng, dư rồi lọc dung dịch. D. ho{ tan loại thuỷ ng}n n{y trong dung dịch HCl dư. Câu 80: Để thu hồi Au từ hợp kim Cu – Fe – Au có thể ng}m hợp kim trong dung dịch. A. HCl dư B. Dung dịch AgNO3 dư. C. H2SO4 đặc, nguội. D. HNO3 lo~ng. Câu 81: Thời kỳ phục hưng c|c t|c phẩm của c|c danh họa đ ược vẽ bằng sơn dầu. Qua một thời gian c|c bức họa không còn đẹp như ban đầu nữa. Hỏi để bức tranh cũ lại đẹp như lúc mới vẽ cần cho hóa chất n{o sau A. KMnO4 B. H2O2 C. O3 D. H2SO4 Câu 82: Trong cơ thể người , trước khi bị oxi hóa lipit: A. Không thay đổi B. Bị ph}n hủy th{nh CO2 v{ nước C. Bị thủy ph}n th{nh glixerin v{ c|c axit béo D. Bị hấp thụ Câu 83: H2SO4 , P2O5 , CaO thường được dùng l{m t|c nh}n hút nư ớc để l{m khô c|c chất khí. Có thể dùng chất n{o trong số chất trên để l{m khô khí H2S? A. H2SO4(đ). B. CaO C. P2O5. D. C|c chất trên đều được Câu 84: H2SO4 , P2O5 , CaO thường được dùng l{m t|c nh}n hút nư ớc để l{m khô c|c chất khí. Có thể dùng chất n{o trong số chất trên để l{m khô khí H2S? A. P2O5. B. CaO D. H2SO4(đ). D. C|c chất trên đều được Câu 85: Dùng phích đựng nước l}u ng{y sẽ thấy hiện tượng l{, xung quanh th{nh ruột phích có một lớp cặn b|m v{o.Hỏi dùng chất n{o sau đ}y để l{m sạch được chất cặn đó. A. NaOH B. NaCl C. NH3 D. CH3COOH Câu 86: Để điều chế H2 trong phòng thí nghiệm người ta CaCO3 t|c dụng với axit n{o sau đ}y l{ tốt nhất? A. HCl B. HNO3 C. HCl hoặc H2SO4 D. H2SO4(lo~ng) Câu 87: Những người bị bệnh tiêu hóa khó tiêu thường phải dùng hóa chất n{o giúp dễ tiêu hóa. A. NaHCO3 B. MgSO4 C. NaCl D. Xô đa Câu 88: H~y chỉ ra những giải thích sai trong c|c hiện tượng sau: A. Khi nấu canh cua, xuất hiện gạch của nổi l ên (nổi trên mặt nước) đó l{ hiện tượng ho| học. B. Ancol lo~ng để l}u thì bị chua C. Sữa tươi để l}u sẽ bị vón cục, tạo th {nh kết tủa đó l{ hiện tượng vật lí. D. Khi l{m sạch nước đường, người ta thường cho lòng trắng trứng v{o v{ đun lên đó l{ hi ện tượng vật lí. Câu 89: Để l{m trong nước người ta cho hóa chất n{o sau đ}y l{ tốt nhất? A. Fe2(SO4)3 +K2SO4 B. NaCl +K2SO4 C. Fe2(SO4)3+(NH4)2SO4 D. Al2(SO4)3+K2SO4 Câu 90: Để thu được CO2 tinh khiết từ phản ứng CaCO3 với dung dịch HCl người ta cho sản phẩm khí đi qua lần lượt c|c bình n{o sau đ}y? A. NaHCO3 v{ H2SO4 đặc B. H2SO4 đặc v{ NaOH C. H2SO4 đặc v{ NaHCO3 D. NaOH v{ H2SO4 đặc Câu 91: Khi thêm vôi v{o nước mía sẽ l{m kết tủa c|c axit hữu cơ, c|c protit. Khi đó sacarozo bi ến th{nh canxisacarat tan được trong nước. Trước khi tẩy m{u bằng dung dịch SO2 người ta sục khí CO2 v{o dung dịch nhằm: A. Tăng |p suất tạo ga. B. Trung hòa lượng vôi dư v{ giải phóng sacarozo. C. Trung hòa lượng vôi dư v{ tạo môi trường axit. D. Chỉ tạo môi trường axit. Câu 92: Có thể loại trừ độ cứng vĩnh cửu của nước bằng c|ch: A. Chế hóa nước bằng nước vôi B. Đun sôi nước C. Cho Na2CO3 hoặc Na3PO4 D. Thổi khí CO2 v{o nước Câu 93: Trước đ}y để tăng chỉ số octan của xăng ng ười ta pha hợp chất của nguy ên tố n{o sau đ}y? A. Fe B. Pb C. Na D. Al Câu 94: Vonfam (W) thường được dùng để chế tạo d}y tóc bóng đèn. Nguyên nh}n chính l{ do A. W l{ kim loại nhẹ B. W có khả năng dẫn điện tốt C. W có nhiệt độ nóng chảy cao D. W l{ kim loại rất dẻo Câu 95: Để kiểm tra một tế b{o của một người xem có bị bệnh K không(Bệnh ung thư). Người ta sinh thiết một mẫu tế b{o rồi cho nhanh v{o hóa chất n{o sau đ}y trước khi đi xét nghiệm A. dung dịch NaCl B. HCOOH C. H2O2 D. HCHO Câu 96: Trong công nhiệp Xôđa được sản xuất bằng phương ph|p n{o sau đ}y? A. Thủy luyện B. Điện ph}n C. Nhiệt luyện D. Sonway Câu 97: Cho c|c chất sau:CaCO3; P4; I2; Al2O3; AlCl3; AlF3, H2O, H2SO4. Số chất có thể bị thăng hoa khi đun nóng l{: A. 2 B. 4 C. 1 D. 3 Câu 98: Có bao nhiêu ph}n tử Oxi trong 2,5 gam Oxi đ ược một người hít v{o phổi trung bình trong một phút? LTĐH Các câu hỏi thực tiễn-Bảo vệ môi trường 6 A. 3,8.1022 B. 1,9.1022 C. 9,4.1022 D. 4,7.1022 Câu 99: Kim cương v{ than ch ì l{ c|c dạng thù hình của nguyên tố cacbon nhưng lại có nhiều tính chất kh|c nhau như độ cứng, khả năng dẫn điện, chúng có tính chất kh|c nhau l { do A. chúng có kiến trúc cấu tạo kh|c nhau B. chúng có th{nh phần nguyên tố cấu tạo kh|c nhau C. kim cương cứng còn than chì thì mềm D. kim cương l{ kim loại còn than chì l{ phi kim Câu 100: Chất n{o sau đ}y có thể l{m thuốc trừ s}u, thường dùng trước đ}y để phun trị bệnh nấm mốc sương cho nho A. SO2Cl2 B. CuSO4 C. Zn3P2 D. Tất cả c|c chất trên Câu 101: Thủy ng}n dễ bay hơi v{ rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thủy ng}n bị vỡ thì chất có thể dùng để khử thủy ng}n l{: A. Bột Fe B. Natri C. Nước D. Bột lưu huỳnh Câu 102: Khí n{o sau đ}y thường được nạp v{o bóng đèn sợi đốt? A. N2 B. N2O C. O2 D. O3 Câu 103: Sau khi l{m trong nước bằng phèn thì môi trường nước thu được có pH như thế n{o? A. pH>7 B. pH=14 C. pH<7 D. pH=7 Câu 104: Hóa chất n{o sau đ}y dùng để nặn tượng, bó bột trong y học? A. apatit B. CaSO4 C. Đôlomit D. Sivinit Câu 105: Về mùa đông, một số nguời quen dùng bếp than tổ ong để sưởi ấm ở trong phòng kín. Kết quả l{ bị tử vong. Hỏi khí n{o chủ yếu g}y nên hiện tượng đó? A. CO B. SO2Cl2 v{ SO2 (SO2Cl2 khí độc dùng trong chiến tranh) C. Cl2 D. CO2 Câu 106: Trong công nghiệp thực phẩm, chất n{o sau đ}y được dùng l{m “bột nở ” l{m cho b|nh trở nên xốp. A. NH4HCO3 B. NH4Cl C. NaHCO3 D. NH4NO2 Câu 107: Trong công nghiệp glucozơ được điều chế bằng c|ch: A. Dùng phản ứng quang hợp B. Trùng hợp 6 ph}n tử HCHO C. Thủy ph}n tinh bột với xúc t|c axit D. Thủy ph}n xenlulozơ với xúc t|c axit vô cơ Câu 108: Kim cương được sử dụng l{m đồ trang sức, mũi khoan, dao cắt, thuỷ tinh v{ bột m{i vì kim cương l{ chất cứng nhất trong tất cả c|c chất. Có tính chất tr ên l{ một phần l{ do tinh thể kim cương thuộc loại tinh thể A. kim loại điển hình B. nguyên tử điển hình C. ph}n tử điển hình D. ion điển hình Câu 109: Cho quặng sắt có lẫn nhiều tạp chất l{ đôlômit. Trong qu| tr ình luyện gang người ta cho chất chảy n{o sau đ}y v{o? A. Xivinit B. Đất sét C. Apatit D. Một trong c|c chất trên đều được Câu 110: Để điều chế anilin trong ph òng thí nghiệm người ta cho C6H5NO2 t|c dụng với hidro mới sinh bằng hỗn hợp (HCl + Zn). Sau khi phản ứng xong người ta cho thêm v{o một chất X rồi chưng cất bằng phương ph|p lôi cuốn hơi nước. Hỏi X l{ chất n{o sau đ}y? A. NaCl B. Na2CO3 C. NaOH D. NaHCO3 Câu 111: Khí n{o l{ nguyên nh}n g}y th ủng tầng Ozon? A. Freon B. Xenon C. Neon D. Kripton Câu 112: Khi l{m việc mệt nhọc, uống loại đ ường n{o sau đ}y sẽ giải phóng năng lượng nhanh nhất? A. Mantozơ B. Sacarin C. Sacarozơ D. Glucozơ Câu 113: Người ta thường dùng hóa chất n{o sau đ}y để rửa vết thương l{ tốt nhất A. CH3CHO B. AgNO3 C. H2O2 D. NaCl Câu 114: Mệnh đề n{o sau đ}y ph|t biểu sai khi nói về quần |o l{m bằng chất liệu tơ nilon, len, tơ tằm? A. Không nên l{,ủi quần |o trên ở nhiệt độ qu| cao B. Không nên giặt quần |o trên bằng x{ phòng có độ kiềm cao C. Không nên giặt quần |o trên trong nước m|y D. Tất cả c|c ý trên Câu 115: Chất 3-MCPD (3-monoclopropanđiol) thường lẫn trong nước tương v{ có thể g}y ra bệnh ung thư. Chất n{y có công thức cấu tạo l{: A. HOCH2CHOHCH2Cl B. CH3CHClCH(OH)2 C. CH3C(OH)2CH2Cl D. HOCH2CHClCH2OH Câu 116: Để điều chế H2 trong phòng thí nghiệm người ta CaCO3 t|c dụng với axit n{o sau đ}y l{ tốt nhất? A. H2SO4(lo~ng) B. HCl hoặc H2SO4 C. HNO3 D. HCl Câu 117: Polietilen được điều chế từ etilen bằng phản ứng LTĐH Các câu hỏi thực tiễn-Bảo vệ môi trường 7 A. trùng ngưng. B. trùng hợp. C. oxi ho| - khử. D. trao đổi. Câu 118: Những người bị bệnh đau dạ d{y l{ do trong dịch vị của dạ d{y tiết ra nhiều HCl. Hỏi người bị bệnh trên cần uống loại ho| chất n{o sau đ}y? A. NaHCO3 B. MgSO4 C. Na2SO3 D. Na2CO3 Câu 119: Sự ph| huỷ kim loại hoặc hợp kim do t|c dụng của môi trường xung quanh, được gọi chung l{ A. sự ăn mòn kim loại B. sự khử kim loại C. sự ăn mòn điện ho| D. sự ăn mòn ho| học Câu 120: Hiện tượng “ma trơi” xảy ra ở c|c nghĩa địa khi m ưa v{ có gió nhẹ được giải thích như thế n{o? A. X|c chết bị thối rữa do vi sinh vật hoạt động l {m giải phóng một lượng photpho trắng bị không khí oxi ho| từ từ qua 2 giai đoạn: 4P + 3O 2 → 2P2O3; P2O3 + O2 → P2O5 Giai đoạn (2) phản ứng giải phóng năng lượng ở dạng |nh s|ng nên có hiện tượng ph|t l}n quang gọi l{ “ma trơi”. B. Khi x|c chết bị thối rữa, ở n~o người chứa lượng photpho được giải phóng dưới dạng photphin PH3 có lẫn điphotphin P2H4. C. Khi x|c chết bị thối rữa, giải phóng ra một lượng axit photphoric H 3PO4. Axit n{y tự bốc ch|y ngo{i không khí g}y ra hi ện tượng “ma trơi”. D. Khi x|c chết bị thối rữa, giải phóng một l ượng NH3. Amoniac bốc ch|y ngo{i không khí g}y ra hiện tượng “ma trơi”. Câu 121: Khí n{o l{ nguyên nh}n g}y n ên hiệu ứng nh{ kính (l{m cho tr|i đất ng{y c{ng nóng lên) A. SO2 B. CFC C. CO2 D. CH4 Câu 122: Trong xương động vật, nguyên tố canxi v{ photpho tồn tại chủ yếu dưới dạng Ca3(PO4)2. Khi hầm xương, muốn nước xương thu được gi{u canxi v{ photpho ta nên: A. Chỉ ninh xương với nước. B. Cho thêm v{o nước ninh xương một ít quả chua ( me, sấu, khế …) C. Cho thêm v{o nước ninh xương một ít vôi tôi. D. Cho thêm v{o nước ninh xương một ít đường. Câu 123: Thời điểm n{o sau đ}y l{ thích hợp nhất để bón ph}n urê cho lúa? A. Buổi s|ng sớm, sương còn đọng trên l| lúa. B. Buổi trưa nắng. C. Buổi chiều vẫn còn |nh nắng. D. Buổi chiều tối, mặt trời vừa lặn. Câu 124: Khử đất chua bằng vôi v{ bón ph}n đạm cho lúa đúng c|ch đ ược thực hiện theo c|ch n {o sau đ}y? A. Bón đạm cùng một lúc với vôi. B. Bón đạm trước rồi v{i ng{y sau mới bón vôi khử chua. C. Bón vôi khử chua trước rồi v{i ng{y sau mới bón đạm. D. C|ch n{o cũng được. Câu 125: “Nước đ| khô” không nóng chảy m { thăng hoa nên được dùng để tạo môi trường lạnh v{ khô rất tiện cho việc bảo quản thực phẩm.Nó cũng đ ược dùng để l{m mưa nh}n tạo. Nước đ| khô l{ : A. CO rắn B. H2O rắn C. CO2 rắn D. SO2 rắn Câu 126: Sấm sét trong khí quyển sinh ra chất n {o sau đ}y: A. NO B. NO2 C. NH3 D. H2O Câu 127: Một tấm kim loại bằng v {ng có một lớp Fe dính lên bề mặt.Hỏi phải dùng chất n{o sau đ}y để l{m sạch Fe? A. HNO3 +3 HCl B. FeCl3 C. AgNO3 D. Tất cả c|c chất trên đều được Câu 128: H~y chọn c}u trả lời đúng: Khi giặt quần |o nilon, len, t ơ tằm, ta giặt: A. Bằng x{ phòng có độ kiềm thấp, nước ẩm B. Bằng nước nóng C. Bằng x{ phòng có độ kiềm cao D. Ủi (l{) nóng Câu 129: Loại đường n{o khi v{o cơ thể không bị hấp thụ(mệnh danh l { du lịch qua ruột) A. sacarin B. Fructozơ C. Sacarozơ D. Mantozơ Câu 130: C}u ca dao: “Lúa chiêm l ấp ló đầu bờ. Hễ nghe tiếng sấm phất cờ m { lên” Nói về hiện tượng n{o sau đ}y: A. Phản ứng của c|c ph}n tử O 2 th{nh O3. B. Mưa r{o l{ nguồn cung cấp nước cho lúa. C. Phản ứng của N2 v{ O2, sau đó biến th{nh đạm nitrat. D. Có sự ph}n huỷ nước, cung cấp oxi. Câu 131: NO2 có hiện tượng đime ho| tạo th{nh N2O4 còn SO2 không có hiện tượng đó, vì: A. Nitơ có độ }m điện lớn hơn lưu huỳnh. B. Nitơ trong NO2 còn 1 electron độc th}n còn lưu huỳnh trong SO2 không chứa electron độc th}n. C. Nitơ trong NO2 còn 1 cặp electron chưa liên kết. D. Do một nguyên nh}n kh|c. LTĐH Các câu hỏi thực tiễn-Bảo vệ môi trường 8 Câu 132: V{o c|c qu|n photocopy b ạn ngửi thấy một mùi khí đặc trưng, đó l{ khí n{o? A. CO2 B. O3 C. N2 D. Cl2 Câu 133: Trong công nghiệp H2 thường được điều chế cho C t|c dụng với h ơi nước nung nóng.Hổn hợp khi thu được gọi l{ khí than ướt, có lẫn một khí có khả năng l {m ngộ độc chất xúc t|c trong qu| trình tổng hợp NH3. Hỏi dùng chất n{o sau đ}y để lại bỏ khí độc trên l{ tốt nhất? A. Ag2O B. I2O5 C. Tất cả c|c chất trên D. HNO3

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfltdh_vi_nhan_nan_thuvienvatly_com_b3d42_34114_8385.pdf
Tài liệu liên quan