Bài thuyết trình bộ môn tài chính tiền tệ

BÀI THUYẾT TRÌNH BỘ MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ Trường CĐ Kinh Tế TP.HCM-Lớp CQT5/3 Nhóm I Trường CĐ Kinh Tế TP.HCM-Lớp CQT5/3 Nhóm I Tài chính tín dụng gồm các chương: Tài chính tín dụng gồm các chương: ã Chương I: Những vấn đề chung về Tài chính. Chương I: Những vấn đề chung về Tài chính. ã Chương II:. .Hệ thống Tài Chính & các mối Chương II:. .Hệ thống Tài Chính & các mối quan hệ giữa các khâu Tài Chính. quan hệ giữa các khâu Tài Chính. ã Chương III: Những vấn đề chung về Tiền Tệ, lưu thông & các Chương III: Những vấn đề chung về Tiền Tệ, lưu thông & các chế độ lưu thông của Tiền Tệ. chế độ lưu thông của Tiền Tệ. ã Chương IV:. Tín Dụng. Chương IV:. Tín Dụng. Dưới sự hướng dẫn của GV: Văn Công Khánh Linh. Dưới sự hướng dẫn của GV: Văn Công Khánh Linh.

pdf22 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 2300 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài thuyết trình bộ môn tài chính tiền tệ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI THUY T TRÌNHẾ B MÔN TÀI CHÍNH TI N TỘ Ề Ệ Ệ Tr ng CĐ Kinh T TP.HCM-L p CQT5/3 Nhóm ườ ế ớ I D i s h ng d n c a GV: ướ ự ướ ẫ ủ Văn Công Khánh Linh. Tr ng CĐ Kinh T TP.HCM-L p CQT5/3 Nhóm ườ ế ớ I D i s h ng d n c a GV: ướ ự ướ ẫ ủ Văn Công Khánh Linh. 1. Lê T n Bi n (nhóm tr ng) 8.33%ấ ể ưở 2. Nguy n Hoài Ph ng Ngân 8.33%ễ ươ 3. Ph m Ngô Ng c Mây 8.33%ạ ọ 4. T D ng Ng c Hân 8.33%ạ ươ ọ 5. H Th Dung 8.33%ồ ị 6. Phan Th Kim Ngân 8.33%ị 7. Nguy n Th M Huy n 8.33%ễ ị ỹ ề 8. Nguy n Th Di m H ng 8.33%ễ ị ễ ươ 9. Hà Qu c Duy 8.33%ố 10. Võ Sĩ Quý 8.33% 11. Phan Văn Thân 8.33% 12. Vũ Th Đào 8.33%ị Thành viên nhóm 1 g m có:ồ Tr ng CĐ Kinh T TP.HCM-L p CQT5/3ườ ế ớ Nhóm I D i s h ng d n c a GV: ướ ự ướ ẫ ủ Văn Công Khánh Linh. Tài chính tín d ng g m các ch ng:ụ ồ ươ • Ch ng I:..…………………………Nh ng v n đ chung v Tài chính.ươ ữ ấ ề ề • Ch ng II:.………………………….H th ng Tài Chính & các m i ươ ệ ố ố quan h gi a các khâu Tài Chính.ệ ữ • Ch ng III:………Nh ng v n đ chung v Ti n T , l u thông & các ươ ữ ấ ề ề ề ệ ư ch đ l u thông c a Ti n T .ế ộ ư ủ ề ệ • Ch ng IV:.…………………………………Tín D ng.ươ ụ Ch ng I.ươ Nh ng v n đ chung v Tài Chính.ữ ấ ề ề I. Ngu n g c ra đ i, s t n t i và phát tri n c a Tài Chính.ồ ố ờ ự ồ ạ ể ủ 1. Khái ni m.ệ Tài Chính là ho t đ ng thu, chi gi a các ch th trong n n kinh ạ ộ ữ ủ ể ề t đ c th c hi n b ng ti n. Là h th ng các m i quan h kinh t ế ượ ự ệ ằ ề ệ ố ố ệ ế g n v i s phân chia giá tr t ng s n ph m qu c dân cho m i ch ắ ớ ự ị ổ ả ẩ ố ọ ủ th trong n n kinh t nh m đáp ng nhu c u tích lũy, tiêu dùng và ể ề ế ằ ứ ầ kích thích s phát tri n c a n n kinh t .ự ể ủ ề ế 2. Ngu n g c ra đ i:ồ ố ờ S xu t hi n c a n n kinh t hàng hóa, ti n t và Nhà n c ự ấ ệ ủ ề ế ề ệ ướ đã làm xu t hi n tài chính.ấ ệ S n xu t hàng hóa là t t y u và Nhà n c mang tính khách ả ấ ấ ế ướ quan d n đ n s xu t hi n c a tài chính.ẫ ế ự ấ ệ ủ Tài chính v a là ph m trù l ch s v a là ph m trù kinh t .ừ ạ ị ử ừ ạ ế Tr ng CĐ Kinh T TP.HCM-L p CQT5/3 Nhóm ườ ế ớ I D i s h ng d n c a GV: ướ ự ướ ẫ ủ Văn Công Khánh Linh. Tr ng CĐ Kinh T TP.HCM-L p CQT5/3 Nhóm Iườ ế ớ D i s h ng d n c a GV: ướ ự ướ ẫ ủ Văn Công Khánh Linh. •Tài chính là ph m trù kinh t :ạ ế Khi phân công lao đ ng trong xã ộ h i phát tri n, ch đ t h u xu t hi n hình thành n n kinh t hàng ộ ể ế ộ ư ữ ấ ệ ề ế hóa. Nhu c u trao đ i hàng hóa ngày càng tăng ầ ổ  ti n t . Khi nên ề ệ kinh t hàng hóa phát tri n cao ế ể  s l ng ng i trao đ i hàng hóa ố ượ ườ ổ nhi u ề  thu nh p nhi u ậ ề  hình thành các ngu n tài chính hay qu ồ ỹ ti n t ề ệ  các qu ti n t luôn v n đ ng theo chu kỳ ỹ ề ệ ậ ộ  Tài chính. •Tài chính là ph m trù l ch s :ạ ị ử kinh t hàng hóa phát tri n ế ể  phân hóa giai c p ấ  đ i kháng quy n l i ố ề ợ  Nhà n c ra đ i đ ướ ờ ể duy trì và b o v b máy th ng tr . Nhà n c th c hi n các chính ả ệ ộ ố ị ướ ự ệ sách đ thúc đ y s phát tri n c a n n kinh t hàng hóa ể ấ ự ể ủ ề ế  vi c ệ hình thành và s d ng các qu ti n t .ử ụ ỹ ề ệ Tài chính v a là ph m trù kinh t ( t n t i và phát tri n song song ừ ạ ế ồ ạ ể v i n n kinh t hàng hóa) v a là ph m trù l ch s ( s ra đ i c a ớ ề ế ừ ạ ị ử ự ờ ủ Nhà n c).ướ Tr ng CĐ Kinh T TP.HCM-L p CQT5/3 Nhóm Iườ ế ớ D i s h ng d n c a GV: ướ ự ướ ẫ ủ Văn Công Khánh Linh. 3. S t n t i c a tài chính:ự ồ ạ ủ S t n t i c a tài chính g n li n v i s t n t i c a n n kinh t ự ồ ạ ủ ắ ề ớ ự ồ ạ ủ ề ế hàng hóa và Nhà n c.ướ 4. S phát tri n c a tài chính:ự ể ủ N n kinh t hàng hóa ngày càng phát tri n, b máy Nhà n c ngày ề ế ể ộ ướ càng hoàn ch nh h n nên tài chính cũng ngày càng nâng cao h n, ỉ ơ ơ các quan h tài chính cũng khác nhau.ệ Xã h i ch nghĩaộ ủ T b n ch nghĩaư ả ủ Chi m h u nô lế ữ ệ Phong ki nế H p tác, t ng tr l n nhauợ ươ ợ ẫ Ch đ ng i bóc l t ng iế ộ ườ ộ ườ II. B N CH T C A TÀI CHÍNH:Ả Ấ Ủ 1/Nh ng quan h kinh t trong phân ph i.ữ ệ ế ố Tài chính là nh ng quan h kinh t trong phân ph i s n ph m qu c dân. ữ ệ ế ố ả ẩ ố Nh ng không ph i m i quan h kinh t trong n n KT-XH đ u thu c ư ả ọ ệ ế ề ề ộ ph m vi c a Tài Chính. Tài Chính ch bao g m nh ng quan h kinh t ạ ủ ỉ ồ ữ ệ ế trong phân ph i, g n li n v i qua trình hình thành và s d ng các qu ố ắ ề ớ ử ụ ỹ ti n t .ề ệ Các Qu Ti n Tỹ ề ệ Tr ng CĐ Kinh T TP.HCM-L p CQT5/3 Nhóm ườ ế ớ I D i s h ng d n c a GV: ướ ự ướ ẫ ủ Văn Công Khánh Linh. Qu ti n t ỹ ề ệ c a các ủ doanh nghi p s n ệ ả xu t kinh ấ doanh hàng hóa, d ch v .ị ụ Qu ti n t ỹ ề ệ c a các t ủ ổ ch c tài ứ chính trung gian. Qu ti n t ỹ ề ệ c a nhà ủ n c.ướ Qu ti n t ỹ ề ệ c a h gia ủ ộ đình và dân c .ư Tr ng CĐ Kinh T TP.HCM-L p CQT5/3 Nhóm Iườ ế ớ D i s h ng d n c a GV: ướ ự ướ ẫ ủ Văn Công Khánh Linh. Các qu ti n t mang nh ng đ c tr ng c b n sau:ỹ ề ệ ữ ặ ư ơ ả Các qu ti n t bao gi cũng th hi n tính m c đích c a ngu n tài ỹ ề ệ ờ ể ệ ụ ủ ồ chính. Các qu ti n t là m t l ng nh t đ nh c a ngu n l c tài chính ỹ ề ệ ộ ượ ấ ị ủ ồ ự d c dành cho m t m c đích nh t đ nh.ượ ộ ụ ấ ị Ví d :ụ STT Tên qu ti n tỹ ề ệ Ngu n l c tài ồ ự chính M c đích tài chínhụ 1 Ngân sách nhà n cướ Nhà n cướ Th c hi n các ự ệ ch c năng c a nhà ứ ủ n cướ 2 V n đi u l c a ố ề ệ ủ doanh nghi pệ Doanh nghi pệ Ph c v ho t đ ng ụ ụ ạ ộ kinh doanh 3 Qu kh u hao ỹ ấ tscđ c a doanh ủ nghi pệ Doanh nghi pệ Tái s n xu t gi n ả ấ ả đ n tscđơ 4 Ngân sách gia đình Gia đình Tiêu dùng trong gia đình T t c các qu ti n t đ u v n đ ng th ng xuyên, t c là chúng ấ ả ỹ ề ệ ề ậ ộ ườ ứ luôn luôn đ c t o l p (ho c b sung) và đ c s d ng.ượ ạ ậ ặ ổ ượ ử ụ Các hình th c c a qu ti n t :ứ ủ ỹ ề ệ Các hình th c ứ c a ủ qu ỹ ti n ề tệ Tr ng CĐ Kinh T TP.HCM-L p CQT5/3 Nhóm ườ ế ớ I D i s h ng d n c a GV: ướ ự ướ ẫ ủ Văn Công Khánh Linh. Ví du: qu kinh doanh c a các t ch c tín d ng, các công ỹ ủ ổ ứ ụ ty tài chính… Nh v y, nh ng hi n t ng bên ngoài, s v n đ ng c a các ư ậ ữ ệ ượ ự ậ ộ ủ ngu n tài chính, s t o l p và s d ng các qu ti n t là th ồ ự ạ ặ ử ụ ỹ ề ệ ể hi n các quan h phân ph i d i hình th c giá tr -m t b ph n ệ ệ ố ướ ứ ị ộ ộ ậ quan h kinh t trong xã h i.ệ ế ộ Qu ti n t cho m c đích ỹ ề ệ ụ tích lũy. Qu ti n t cho m c đích ỹ ề ệ ụ tiêu dùng. Qu ti n t trung gian.ỹ ề ệ Tr ng CĐ Kinh T TP.HCM-L p CQT5/3 Nhóm ườ ế ớ I D i s h ng d n c a GV: ướ ự ướ ẫ ủ Văn Công Khánh Linh. 2. Các đ c tr ng c b n v tài chính:ặ ư ơ ả ề Tài chính là nh ng quan h kinh t trong phân ph i, tài chinh ph n ữ ệ ế ố ả ánh quan h v l i ích kinh t gi a ng i v i ng i trong quá trình ệ ề ợ ế ữ ườ ớ ườ phân ph i c a c i qu c dân do h sáng t o ra.ố ủ ả ố ọ ạ Tài chính là môn khoa h c v s l a ch n trong đ u t , s l a ch n ọ ề ự ự ọ ầ ư ự ự ọ gi a nhu c u c a th tr ng, c a xã h i, c a con ng i và kh năng ữ ầ ủ ị ườ ủ ộ ủ ườ ả cho phép đ quy t đ nh s n xu t cái gì, b ng cách nào và bán cho ai. ể ế ị ả ấ ằ Sao cho đ t hi u qu cao nh t v i chi phí th p nh t.ạ ệ ả ấ ớ ấ ấ Tài chính luôn g n li n v i nhà n c, là công c quan tr ng đ c ắ ề ớ ướ ụ ọ ượ nhà n c s d ng đ qu n lí vĩ mô và vi mô n n kinh t , th ch hi n ướ ử ụ ể ả ề ế ự ệ các nhi m v và ch c năng c a nhà n c.ệ ụ ứ ủ ướ Tài chính là nh ng quan h kinh t , quan h ti n t , nh ng tài chính ữ ệ ế ệ ề ệ ư th hi n s th ng nh t t ng đ i gi a hi n v t và giá tr .ể ệ ự ố ấ ươ ố ữ ệ ậ ị 3. Các quan h tài chính:ệ Căn c vào cácứ ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p có ạ ộ ả ấ ủ ệ th có các m i quan h tài chính sau:ể ố ệ M i quan h tài chính gi a doanh nghi p v i ngân sách nhà ố ệ ữ ệ ớ n c: m i quan h này th hi n ch nhà n c c p phát, h tr ướ ố ệ ể ệ ở ỗ ướ ấ ỗ ợ v n và góp v n c ph n theo nh ng nguyên t c và ph ng th c ố ố ổ ầ ữ ắ ươ ứ nh t đ nh đ ti n hành s n xu t kinh doanh và phân chia l i ấ ị ể ế ả ấ ợ nhu n. Đ ng th i, m i quan h tài chính này cũng ph n ánh nh ng ậ ồ ờ ố ệ ả ữ quan h kinh t d i hình th c giá tr phát sinh trong quá trình ệ ế ướ ứ ị phân ph i và phân ph i l i t ng s n ph m xã h i và thu nh p qu c ố ố ạ ổ ả ẩ ộ ậ ố dân gi a ngân sách nhà n c v i các doanh nghi p đ c th hi n ữ ướ ớ ệ ượ ể ệ thông qua các kho n thu mà doanh nghi p ph i n p vào ngân sách ả ế ệ ả ộ nhà n c theo lu t đ nh.ướ ậ ị  M i quan h tài chính gi a các doanh nghi p v i các th tr ng ố ệ ữ ệ ớ ị ườ tài chính: các quan h này đ c th hi n thông qua vi c tài tr các ệ ượ ể ệ ệ ợ nhu c u v n c a doanh nghi p. ầ ố ủ ệ Tr ng CĐ Kinh T TP.HCM-L p CQT5/3 Nhóm ườ ế ớ I D i s h ng d n c a GV: ướ ự ướ ẫ ủ Văn Công Khánh Linh. V i th tr ng ti n t thông qua h th ng ngân hàng, các ớ ị ườ ề ệ ệ ố doanh nghi p nh n đ c các kho n ti n vay đ tài tr cho các nhu ệ ậ ượ ả ề ể ợ c u v n ng n h n và ng c l i, các doanh nghi p ph i hoàn tr ầ ố ắ ạ ượ ạ ệ ả ả v n vay và ti n lãi trong th i h n nh t đ nh.ố ề ờ ạ ấ ị V i th tr ng v n, thông qua h th ng các t ch c tài chính ớ ị ườ ố ệ ố ổ ứ trung gian khác, doanh nghi p tìm các ngu n tài tr khác đ đáp ệ ồ ợ ể ng nhu c u v n dài h n b ng cách phát hành các ch ng khoán. ứ ầ ố ạ ằ ứ Ng c l i, các doanh nghi p ph i hoàn tr m i kho n lãi cho các ượ ạ ệ ả ả ọ ả ch th tham gia đ u t vào doanh nghi p b ng m t kho n ti n c ủ ể ầ ư ệ ằ ộ ả ề ố đ nh hay ph thu c vào kh năng kinh doanh c a doanh nghi p (th ị ụ ộ ả ủ ệ ị tr ng ch ng khoán).ườ ứ Thông qua th tr ng tài chính các doanh nghi p cũng có th ị ườ ệ ể đ u t v n nhàn r i c a mình b ng cách kí g i vào h th ng ngân ầ ư ố ỗ ủ ằ ử ệ ố hàng ho c đ u t vào ch ng khoán c a các doanh nghi p khác.ặ ầ ư ứ ủ ệ Tr ng CĐ Kinh T TP.HCM-L p CQT5/3 Nhóm ườ ế ớ I D i s h ng d n c a GV: ướ ự ướ ẫ ủ Văn Công Khánh Linh.  M i quan h tài chính trong n i b doanh nghi p: đây là m i ố ệ ộ ộ ệ ố quan h tài chính khá ph c t p, ph n ánh quan h tài chính gi a ệ ứ ạ ả ệ ữ các b ph n s n xu t kinh doanh, gi a các b ph n qu n lí, gi a ộ ậ ả ấ ữ ộ ậ ả ữ các thành viên trong doanh nghi p, gi a quy n s h u v n và ệ ữ ề ỡ ữ ố quy n s d ng v n.ề ử ụ ố Tr ng CĐ Kinh T TP.HCM-L p CQT5/3 Nhóm ườ ế ớ I D i s h ng d n c a GV: ướ ự ướ ẫ ủ Văn Công Khánh Linh. M i quan h tài chính gi a doanh nghi p v i các th tr ng ố ệ ữ ệ ớ ị ườ khác: các th tr ng khác nh th tr ng hàng hóa, d ch v , ị ườ ư ị ườ ị ụ th tr ng s c lao đ ng,… là ch th ho t đ ng s n xu t kinh ị ườ ứ ộ ủ ể ạ ộ ả ấ doanh, các doanh nghi p ph i s d ng v n đ mua s m các ệ ả ử ụ ố ể ắ y u t s n xu t nh v t t , máy móc thi t b , tr công lao ế ố ả ấ ư ậ ư ế ị ả đ ng, chi tr các d ch v ,… đ ng th i, thông qua các th ộ ả ị ụ ồ ờ ị tr ng, các doanh nghi p xác đ nh nhu c u s n ph m và d ch ườ ệ ị ầ ả ẩ ị v mà doanh nghi p cung ng, đ làm c s ho ch đ nh ngân ụ ệ ứ ể ơ ở ạ ị sách đ u t , k ho ch s n xu t, ti p th ,… nh m làm cho s n ầ ư ế ạ ả ấ ế ị ằ ả ph m, d ch v c a doanh nghi p luôn thõa mãn nhu c u c a ẩ ị ụ ủ ệ ầ ủ th tr ng.ị ườ III. CH C NĂNG C A TÀI CHÍNH:Ứ Ủ CH C NĂNG C A Ứ Ủ TÀI CHÍNH Tr ng CĐ Kinh T TP.HCM-L p CQT5/3 Nhóm ườ ế ớ I D i s h ng d n c a GV: ướ ự ướ ẫ ủ Văn Công Khánh Linh. CH C NĂNG Ứ PHÂN PH IỐ CH C NĂNG Ứ GIÁM Đ CỐ CH C NĂNG Ứ T CH C Ổ Ứ V NỐ Tr ng CĐ Kinh T TP.HCM-L p CQT5/3 Nhóm Iườ ế ớ D i s h ng d n c a GV: ướ ự ướ ẫ ủ Văn Công Khánh Linh. 1. CH C NĂNG T CH C V N:Ứ Ổ Ứ Ố • Là ch c năng huy đ ng v n b ng nhi u hình th c t nh ng ngu n khác ứ ộ ố ằ ề ứ ừ ữ ồ nhau: Nhà n c, cá nhân, n c ngoài…ướ ướ • Đ ph c v s n xu t kinh doanh, tiêu dùng và phát tri n kinh t - xã h i.ể ụ ụ ả ấ ể ế ộ Đ C ĐI MẶ Ể • Làm vi c luân chuy n v n t ng i cung ệ ể ố ừ ườ ng i c u ti n hành thu n ườ ầ ế ậ l i và trôi ch y.ợ ả • Đ m b o cho s n xu t kinh doanh đ c ti n hành liên t c.ả ả ả ấ ượ ế ụ • Cân đ i gi a nhu c u và kh năng v v n.ố ữ ầ ả ề ố • Nhu c u v n ph i đ c đáp ng k p th i, tránh r i ro, t n th t do thi u ầ ố ả ượ ứ ị ờ ủ ổ ấ ế v n.ố • Chi phí phù h p, mang tính c nh tranh.ợ ạ • Thông qua t ch c tài chính (an toàn, h p pháp).ổ ứ ợ Tr ng CĐ Kinh T TP.HCM-L p CQT5/3 Nhóm Iườ ế ớ D i s h ng d n c a GV: ướ ự ướ ẫ ủ Văn Công Khánh Linh. 2. CH C NĂNG PHÂN PH I V N:Ứ Ố Ố •Là s phân chia nh ng giá tr nh t đ nh nào đó.ự ữ ị ấ ị •Là phân ph i t ng s n ph m c a xã h i nh m hình thành ố ổ ả ẩ ủ ộ ằ thu nh p n đ nh, đáp ng nhu c u đ i s ng thông qua s ậ ổ ị ứ ầ ờ ố ự v n đ ng c a các qu ti n t .ậ ộ ủ ỹ ề ệ Phân ph i v nố ố Phân ph i l n đ uố ầ ầ Phân ph i l iố ạ Tr ng CĐ Kinh T TP.HCM-L p CQT5/3 Nhóm Iườ ế ớ D i s h ng d n c a GV: ướ ự ướ ẫ ủ Văn Công Khánh Linh. a.Phân ph i l n đ u:ố ầ ầ - Là s phân ph i thu nh p c b n gi a các thành viên tham gia t o ự ố ậ ơ ả ữ ạ ra c a c i v t ch t cho XH.ủ ả ậ ấ - Đ c chia thành:ượ • Bù đ p t li u s n xu t tiêu hao trong quá trình kinh doanh.ắ ư ệ ả ấ • Tr l ng ng i lao đ ng.ả ươ ườ ộ • Thu nh p thu n túy (giá tr th ng d ): lãi, b o hi m, thu , chia lãi, ậ ầ ị ặ ư ả ể ế qu .ỹ b.Phân ph i l i:ố ạ - Ti p t c phân ph i các ph n thu nh p c b n đã đ c hình ế ụ ố ầ ậ ơ ả ượ thành trong phân ph i l n đ u.ố ầ ầ - Là quá trình ti p t c phân ph i các qu ti n t đã đ c hình ế ụ ố ỹ ề ệ ượ thành. - Làm chuy n quy n s h u v thu nh p c a các thành ph n kinh ể ề ở ữ ề ậ ủ ầ t ngoài qu c doanh vào tay Nhà n c.ế ố ướ - Làm thay đ i quy n s d ng các kho n thu nh p đã đ c hình ổ ề ử ụ ả ậ ượ thành qua phân ph i l n đ uố ầ ầ . Tr ng CĐ Kinh T TP.HCM-L p CQT5/3 Nhóm Iườ ế ớ D i s h ng d n c a GV: ướ ự ướ ẫ ủ Văn Công Khánh Linh. 3. CH C NĂNG GIÁM Đ C:Ứ Ố •Là th c hi n ki m soát quá trình t o l p và s d ng các qu ti n t c a doanh ự ệ ể ạ ậ ử ụ ỹ ề ệ ủ nghi p.ệ •G m 3 giai đo n:ồ ạ QUÁ TRÌNH C AỦ GIÁM Đ CỐ Lên k ho ch, d toán kinh phí, th m traế ạ ự ẩ tính đúng đ n, h p lý c a ngân sách,ắ ợ ủ k toán tài chínhế Ti n hành cu i cùng khi k t thúc chu kỳ v n ế ố ế ậ đ ng các qu , v n ti n t thông qua báoộ ỹ ố ề ệ cáo, quy t toán tài chínhế Phân ph i, thu – chi tài chính bi n k ho ch,ố ế ế ạ d toán, d án thành hi n th cự ự ệ ự Quan tr ng ọ nh tấ Tr ng CĐ Kinh T TP.HCM-L p CQT5/3 Nhóm Iườ ế ớ D i s h ng d n c a GV: ướ ự ướ ẫ ủ Văn Công Khánh Linh. IV. VAI TRÒ C A TÀI CHÍNH:Ủ Trong n n kinh t phát tri n nh hi n nay tăng tr ng kinh ề ế ể ư ệ ưở t t là m c tiêu hàng đ u mà các qu c gia h ng t i thì tài ế ụ ầ ố ướ ớ chính có vai trò r t quan tr ng đ i v i s phát tri n c a 1 ấ ọ ố ớ ự ể ủ qu c gia,ch c n 1 s bi n đ ng nh c a tài chính nó làm nh ố ỉ ầ ự ế ộ ỏ ủ ả h ng r t l n đ i v i s phát tri n c a 1 qu c gia.Tài chính ưở ấ ớ ố ớ ự ể ủ ố gi 1 vai trò quan tr ng trong m i lĩnh v c ho t đ ng c a đ i ữ ọ ọ ự ạ ộ ủ ờ s ng kinh t và xã h i.ố ế ộ - M t chính sách tài chính có hi u qu cao có vai trò tích ộ ệ ả c c trong vi c b ng ph ng hóa chu kì kinh t ,có th ki m ự ệ ằ ẳ ế ể ể soát quá trình l m phát,thông quá đó thúc đ y th tr ng tài ạ ẩ ị ườ chính phát tri n b n v ng h n.Ch ng h n nh trong h ể ề ữ ơ ẳ ạ ư ệ th ng tài chính hi n nay thì th tr ng tài chính có 1 vai trò ố ệ ị ườ chuy n t i v n cho doang nghi p,và đ ng th i ch s giá tài ể ả ố ệ ồ ờ ỉ ố chính đóng vai trò là phong vũ bi u đo l ng tình tr ng s c ể ườ ạ ứ kh e c a các doanh nghi p.ỏ ủ ệ Tr ng CĐ Kinh T TP.HCM-L p CQT5/3 Nhóm Iườ ế ớ D i s h ng d n c a GV: ướ ự ướ ẫ ủ Văn Công Khánh Linh. - Vai trò c a tài chính bi u hi n rõ nh là :ủ ể ệ ư  Nâng cao phúc l i toàn dân.ợ  n đ nh ti n t , bình n v t giá, nâng cao s c mua c a toàn xã Ổ ị ề ệ ổ ậ ứ ủ h i.ộ  Đi u ti t thu nh p.ề ế ậ  Đ m b o s công b ng.ả ả ự ằ Theo t đi n kinh t h c hi n đ i,tài chính bi u th v n d i các ừ ể ế ọ ệ ạ ể ị ố ướ d ng ti n t thông qua đi u nay ta th y đ c các công c tài chính ạ ề ệ ề ấ ượ ụ đóng vai tr ng y u. Vì v y, tài chính còn có vai trò là công c qu n ọ ế ậ ụ ả lý và đi u ti t vĩ mô n n kinh t .ề ế ề ế  Trong lĩnh v c kinh t nó có vai trò đi u ch nh c c u kinh t và ự ế ề ỉ ơ ấ ế th tr ng, kích thích phát tri n các ho t đ ng tài chính vĩ mô hay ị ườ ể ạ ộ khuy n khích c nh tranh và ch ng đ c quy n.ế ạ ố ộ ề  Trong lĩnh v c xã h i nó tác đ ng tr c ti p và gián ti p vào ho t ự ộ ộ ự ế ế ạ đ ng phân ph i t ng s n ph m xã h i, đi u hòa thu nh p và th c ộ ố ổ ả ẩ ộ ề ậ ự ti n công b ng xã h i.ễ ằ ộ  Có th nói tài chính có vai trò m nh m đ n “s c kh e” n n ể ạ ẽ ế ứ ỏ ề kinh t trên toàn th gi i.ế ế ớ D i đây là m t s hình nh thu c lĩnh v c tài chính ti n t :ướ ộ ố ả ộ ự ề ệ Bài thuy t trình đ c th c hi n d i s d n d t ế ượ ự ệ ướ ự ẫ ắ c a GVBM(ủ Văn Công Khánh Linh) và các thành viên nhóm I Bài thuy t trình c a nhóm I đã k t thúc, xin chân ế ủ ế thành c m n th y và các b n đã l ng nghe!ả ơ ầ ạ ắ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBài thuyết trình bộ môn tài chính tiền tệ.pdf
Tài liệu liên quan