Tình huống nghiệp vụ ngân hàng

TÌNH HUỐNG NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG BankingUniversity-Binhan Tình hung 1: Doanh nghip A cn mt s vn ngn hn trong vòng 6 tháng thc hin mt hp ng mua hàng. Toàn b nhu cu cn thit ca hp ng (bao gm tin mua hàng, thu nhp khu, vn chuyn ) là 1500 tr, trong ó tin mua hàng chim khong 80%. Phn vn t tài tr ca doanh nghip là 35% tng nhu cu vn (vưt mc quy nh ti thiu ca ngân hàng là 5%). 1- Xác nh mc cho vay ca ngân hàng (bit rng mi iu kin khác u hp l). 2- Hãy cho bit mc vn t tài tr ti thiu ngân hàng quy nh i vi doanh nghip là bao nhiêu và ý ngha ca vic quy nh này i vi khách hàng. (Bit rng trong chi phí tin mua hàng, doanh nghip có th tr chm cho bên bán hàng là 30% cho n khi tiêu th hàng hóa xong mi thanh toán. Ngoài ra, vic tr n ca doanh nghip ưc ngân hàng xác nh da vào cho k ngân qu) Tình hung 2: Mt doanh nghip sn xut phân bón, thuc tr sâu ưc ngân hàng cp mt hn mc tín dng là 200tr, thi hn 3 tháng áp ng nhu cu vn lưu ng. Ngày bt u có hiu lc ca hp ng tín dng là 1/1/2005. Hãy gii quyt các nhu cu rút tin ca khách hàng sau và gii thích cho tng trưng hp: 1- Ngày 5/1 doanh nghip yêu cu ưc rút 50tr thanh toán tin cho công ty hóa cht tin mua nguyên vt liu sn xut. 2- Ngày 15/1 doanh nghip yêu cu rút 100tr thanh tóan tin s a cha ln các phương tin vn ti. 3- Ngày 30/1 yêu cu rút 50tr tr lương công nhân. 4- Ngày 5/2 yêu cu rút 50tr thanh tóan tin in, nưc. 5- Ngày 7/2 yêu cu rút 40tr thanh toán tin nhp hóa cht. 6- Ngày 12/2 yêu cu rút 15trng trưc tin mua bao bì. Tình hung 3: Ông A, 37 tui ã có gia ình và mt con gái 6 tui. Ông ang làm vic ti mt công ty kim toán, hp ng lao ng không thi hn, mc lương 15 tr/tháng. V ông, 34tui, là giáo viên dy anh vn hp ng ti trung tâm ngoi ngHSP, thu nhp hàng tháng khong 5 tr/tháng. Nhiu nm nay, hai v chng ã tit kim ưc mt khon tin g i ti ngân hàng là 800tr. Ông bà dnh mua mt mua mt cn nhà chung cư cao cp ca công ty xây dng X, tr giá 1300tr. Vì không tin mua, ông A ã n vay ngân hàng s tin còn thiu. Vi góc là nhân viên ngân hàng, anh/ch hãy: 1- Xác nh hình thc cho vay. 2- Vi thi hn vay là 7 nm, anh/ch hãy d tính chi phí hàng tháng ca gia ình ông A ti a là bao nhiêu. 3- Anh/ch phi kim tra các yu t nào i vi khách hàng quyt nh cho vay. Page 1 of 8

pdf8 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 2682 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tình huống nghiệp vụ ngân hàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tình huống nghiệp vụ TDNH1 BankingUniversity-Binhan Page 1 of 8 Tình huống 1: Doanh nghiệp A cần một số vốn ngắn hạn trong vòng 6 tháng để thực hiện một hợp đồng mua hàng. Toàn bộ nhu cầu cần thiết của hợp đồng (bao gồm tiền mua hàng, thuế nhập khẩu, vận chuyển…) là 1500 trđ, trong đó tiền mua hàng chiếm khoảng 80%. Phần vốn tự tài trợ của doanh nghiệp là 35% tổng nhu cầu vốn (vượt mức quy định tối thiểu của ngân hàng là 5%). 1- Xác định mức cho vay của ngân hàng (biết rằng mọi điều kiện khác đều hợp lệ). 2- Hãy cho biết mức vốn tự tài trợ tối thiểu ngân hàng quy định đối với doanh nghiệp là bao nhiêu và ý nghĩa của việc quy định này đối với khách hàng. (Biết rằng trong chi phí tiền mua hàng, doanh nghiệp có thể trả chậm cho bên bán hàng là 30% cho đến khi tiêu thụ hàng hóa xong mới thanh toán. Ngoài ra, việc trả nợ của doanh nghiệp được ngân hàng xác định dựa vào cho kỳ ngân quỹ) Tình huống 2: Một doanh nghiệp sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu được ngân hàng cấp một hạn mức tín dụng là 200trđ, thời hạn 3 tháng để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động. Ngày bắt đầu có hiệu lực của hợp đồng tín dụng là 1/1/2005. Hãy giải quyết các nhu cầu rút tiền của khách hàng sau và giải thích cho từng trường hợp: 1- Ngày 5/1 doanh nghiệp yêu cầu được rút 50trđ để thanh toán tiền cho công ty hóa chất tiền mua nguyên vật liệu sản xuất. 2- Ngày 15/1 doanh nghiệp yêu cầu rút 100trđ thanh tóan tiền sửa chữa lớn các phương tiện vận tải. 3- Ngày 30/1 yêu cầu rút 50trđ trả lương công nhân. 4- Ngày 5/2 yêu cầu rút 50trđ thanh tóan tiền điện, nước. 5- Ngày 7/2 yêu cầu rút 40trđ thanh toán tiền nhập hóa chất. 6- Ngày 12/2 yêu cầu rút 15trđ để ứng trước tiền mua bao bì. Tình huống 3: Ông A, 37 tuổi đã có gia đình và một con gái 6 tuổi. Ông đang làm việc tại một công ty kiểm toán, hợp đồng lao đồng không thời hạn, mức lương 15 trđ/tháng. Vợ ông, 34tuổi, là giáo viên dạy anh văn hợp đồng tại trung tâm ngoại ngữ ĐHSP, thu nhập hàng tháng khoảng 5 trđ/tháng. Nhiều năm nay, hai vợ chồng đã tiết kiệm được một khoản tiền gửi tại ngân hàng là 800trđ. Ông bà dự định mua một mua một căn nhà chung cư cao cấp của công ty xây dựng X, trị giá 1300trđ. Vì không đủ tiền mua, ông A đã đến vay ngân hàng số tiền còn thiếu. Với góc độ là nhân viên ngân hàng, anh/chị hãy: 1- Xác định hình thức cho vay. 2- Với thời hạn vay là 7 năm, anh/chị hãy dự tính chi phí hàng tháng của gia đình ông A tối đa là bao nhiêu. 3- Anh/chị phải kiểm tra các yếu tố nào đối với khách hàng để quyết định cho vay. Tình huống nghiệp vụ TDNH1 BankingUniversity-Binhan Page 2 of 8 Tình huống 4: Công ty kinh doanh XNK Tiêu Điều vừa mới gửi đến ngân hàng hồ sơ đề nghị vay vốn 55 tỷ đồng vốn lưu động để thực hiện phương án thu mua chế biến hạt điều. Từ phương án kinh doanh của công ty cho thấy: - số lượng hạt điều thô dự kiến mua là 11000 tấn; - giá thu mua 6.5 triệu đồng/tấn; - chi phí vận chuyển: 70000/ tấn; - chi phí chế biến, bảo quản, đóng gói, bán hàng: 500000/tấn; - vốn tự có tham gia vào phương án là 30%; - thời gian thu mua chế biến là 1 tháng và thời hạn thanh toán tiền hàng là 4 tháng; - giá trị TSĐB theo chứng thư thẩm định giá là 80 tỷ đồng; - các yếu tố khác về tài chính và pháp lý đều đáp ứng điều kiện của ngân hàng. Yêu cầu: 1- xác định nhu cầu vay thực hiện phương án kinh doanh nói trên; 2- mức cho vay tối đa so với giá trị TSĐB nếu ngân hàng chỉ cho vay tối đa 70% giá trị tài sản? 3- thời hạn cho vay đối với phương án này là bao nhiêu? 4- Giả sử khách hàng đề nghị ngân hàng giải ngân toàn bộ vốn vay 1 lần vào ngày 2/6/2008 và dự kiến kế hoạch trả nợ làm 2 đợt như sau: - đợt 1: sau 60 ngày kể từ ngày giải ngân trả một nửa số tiền vay; - đợt 2: trả hết số tiền còn nợ vào ngày trả nợ cuối cùng. Hãy xác định tiền lãi khách hàng phải trả cho ngân hàng vào ngày 20 hàng tháng và ngày đến hạn biết lãi suất cho vay là 1,5%/tháng. 5- Nếu ngân hàng thu phí định giá TSĐB là 0,1% giá trị TSĐB và phí quản lý khoản vay là 3% năm ngay khi giải ngân thì lãi suất hiệu dụng (LS thực trả) trong trường hợp này là bao nhiêu? Tình huống 5: Ngày 1/1/2008, Công ty AA vay vốn tại ngân hàng Ambition. Sau khi tiếp xúc làm việc với khách hàng, nhân viên ngân hàng thu thập được các thông tin sau: 1- Trong 6 tháng đầu năm 2008, công ty sẽ tiếp tục kinh doanh mặt hàng cũ với Doanh thu dự kiến: 200000 usd cho mỗi 3 tháng đầu năm, 250000 usd cho mỗi 2 tháng 4 và 5 và 300000USDcho tháng 6. 10% doanh thu trả ngay. 2- Theo chính sách bán chịu, công ty AA sẽ cho khách hàng trả chậm 90% doanh thu, phải trả đúng hạn trong vòng 1 tháng sau khi nhận hàng. 3- Theo kế hoạch kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2007 có các khoản chi, mua sắm sau: - Nguyên vật liệu: 70000 USD/tháng trong 3 tháng đầu năm và 90000 USD mỗi tháng tiếp theo. Công ty AA được trả chậm sau khi mua hàng 30 ngày. Tình huống nghiệp vụ TDNH1 BankingUniversity-Binhan Page 3 of 8 - Mua máy móc, thiết bị vào tháng 1 và 6, mỗi lần trị giá 200000 USD, được thanh toán sau khi mua hàng 60 ngày. - các chi phí quản lý và bán hàng là 25000usd/tháng - Công ty có kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông một khoản là 40000 usd trong tháng 1. - Chi phí bảo trì là 5000 usd/tháng, được thanh toán đúng hạn sau 60 ngày. - Các khoản mua sắm bằng tiền khác chiếm 1000 usd/tháng - Hàng tháng công ty AA phải trả lương công nhân viên trực tiếp sản xuất số tiền ty là 50000usd. - chi phí cho các dịch vụ tiện ích trực tiếp phục vụ sản xuất cố định mỗi tháng là 10000usd. - Công ty phải nộp thuế thu nhập: 20000usd/tháng vào tháng 3 và tháng 6 4- Các thông tin khác: - Giá trị các khoản phải thu tính đến ngày 31/12/2007 là 185000 USD và được thu được ngay trong tháng 1. - Các chi phí phát sinh trên thực tế tính đến 31/12/2007, đã đến hạn thanh toán trong tháng 1 là 110000USD. - Trong năm 2008, công ty có kế hoạch bán bớt các thiết bị không cần thiết và dự kiến sẽ thu được tiền vào tháng 4 là 40000 usd và 30000 usd vào tháng 6 - Khoản mục tiền tính đến ngày 31/12/2007 là 65000 USD. Số dư tiền tối thiểu phải duy trì 50000 usd vào mỗi cuối tháng. - Có cơ sở để dự kiến rằng không có nợ thương mại xấu. Yêu cầu: - Dự toán nhu cầu vốn (vay/trả, hạn mức tín dụng) trong 6 tháng đầu năm 2006 (theo biểu mẫu ở trang tiếp theo). Chú ý: vay ghi giá trị dương, trả ghi giá trị âm; thiếu hụt ghi giá trị âm, thặng dư ghi giá trị dương. - Có nhận xét gì về nhu cầu vay dự toán của khách hàng? Giả sử ngân hàng không đồng ý cho vay với toàn bộ nhu cầu như thế, với tư cách là ngân hàng anh/chị có giải pháp gì tư vấn cho công ty AA để giải quyết vấn đề tài chính thiếu hụt của họ? Tình huống 6: Một doanh nghiệp vay vốn lưu động theo hạn mức tín dụng và có các số liệu năm 2008 như sau: Các khoản phải thu bình quân 7 000 triệu đồng Số dư bình quân hàng tồn kho 11200 trđ Các khoản phải trả người bán bình quân 8 000 triệu đồng Doanh thu thuần năm 2008 là 84 tỷ đồng và giá vốn hàng bán chiếm 80% doanh thu thuần. Yêu cầu: Xác định nhu cầu vốn lưu động và hạn mức tín dụng năm 2009 biết: - DTT 2009 tăng 10%; Tình huống nghiệp vụ TDNH1 BankingUniversity-Binhan Page 4 of 8 - Tỷ trọng GVHB và chu kỳ ngân quỹ không đổi so với năm 2008; - VCSH: 9500 trđ - Nợ dài hạn: 3500 trđ - Nguyên giá TSCĐ: 7000 trđ - Hao mòn vô hình: 1200 trđ - Vay nợ khác 500 trđ. Tình huống 7: Ngày 16/5/2008 một khách hàng mang kỳ phiếu kỳ hạn 6 tháng có mệnh giá là 100 trđ, lãi suất kỳ phiếu là 0,66% tháng (trả lãi trước) đến ngân hàng X đề nghị chiết khấu kỳ phiếu do chính ngân hàng X phát hành. Ngân hàng sau khi thẩm định các yếu tố liên quan đã chấp nhận chiết khấu với lãi suất chiết khấu là 1,1% tháng. Thời hạn chiết khấu tính từ ngày khách hàng đề nghị chiết khấu đến ngày đáo hạn kỳ phiếu là ngày 15/7/2008. a- Xác định ngày phát hành kỳ phiếu? số tiền khách hàng phải trả cho ngân hàng khi mua kỳ phiếu này? Lãi suất thực nhận của khách hàng khi kỳ phiếu này đáo hạn? b- Nếu ngân hàng áp dụng cách tính số tiền ứng trước cho khách hàng theo phương pháp hiện giá thì số tiền ứng trước cho khách hàng nhận trong trường hợp là bao nhiêu? Tình huống 8: Doanh nghiệp Hoàng Hà là khách hàng có quan hệ tín dụng thường xuyên với NHTM X. Để xác định HMTD năm 2008, DN gửi đến ngân hàng BCTC năm 2007 với các chỉ tiêu như sau: Đvt: ngàn đồng STT chỉ tiêu số đầu năm số cuối năm 1 Phải thu khách hàng 807,082 180,826 2 Tồn kho 600,327 670,825 3 Phải trả người bán 246,750 98,878 4 tài sản cố định ròng 1,648,000 5 Nợ dài hạn 250,000 6 Nguồn vốn chủ sở hữu 1,590,000 7 Doanh thu thuần 3,746,186 8 Giá vốn hàng bán 2,839,724 Yêu cầu: 1- Xác định nhu cầu vốn lưu động năm 2008 của DN? 2- Xác định HMTD năm 2008. Biết rằng: - Chi tiêu hoạt động năm 2008 dự tính không thay đổi so với năm 2007. Tình huống nghiệp vụ TDNH1 BankingUniversity-Binhan Page 5 of 8 - Dự kiến năm doanh thu năm 2008 tăng 20% so với năm 2007. - Tỷ trọng GVHB trong doanh thu tương đương năm 2007 - Phát hành thêm cổ phiếu trị giá 800000 (dvt: ngàn đồng) - Mua thêm tài sản cố định mới 450000 (dvt: ngàn dong), trong đó vay dài hạn tài trợ khoảng 60% giá trị. - Khấu hao dự kiến 80000 (dvt ngàn đồng). - Nợ dài hạn đến hạn trả 100000 (dvt ngàn đồng). Tình huống 9: Ngày 15/7/2005 tại NH X, khách hàng đề nghị chiết khấu 2 hối phiếu không ghi lãi suất. Có các số liệu liên quan theo thứ tự như sau: - Mệnh giá: 150trđ và 250trđ - Thời hạn: 90 ngày và 100 ngày. - Ngày ký phát: 15/7/2005 và 15/7/2005. - Ngày làm việc của ngân hàng: 2 ngày. - Hoa hồng tính chung cho cả 2 hối phiếu: 100.000đồng. Yêu cầu: 1- Trong 2 ngày làm việc, ngân hàng làm những gì cho mỗi hối phiếu? 2- Tính lãi suất chiết khấu (theo năm) nếu biết ngân hàng chấp nhận chiết khấu số tiền là 392,5trđ cho cả hai hối phiếu? Vào ngày đáo hạn, người thụ lệnh không trả được nợ do tuyên bố phá sản. Hãy cho biết biện pháp thu nợ và giải thích vì sao lại dùng biện pháp đó? Tình huống 10: Gia đình ông A có 4 người. - Bà A là nhân viên hành chính tại Nhà văn hóa Quận, thu nhập 1,5 trđ/tháng; 4 tháng nữa bà tròn 55 tuổi và sẽ nghỉ hưu. Theo chế độ, lương hưu của bà là 700 ngàn đồng/tháng. - Ông A là tài xế lái xe đưa rước công nhân của công ty quốc doanh tại địa phương, 56 tuổi. Thu nhập hàng tháng của ông 2,5 trđ. Nếu ông làm đủ đến tuổi nghỉ hưu thì lương hưu theo chế độ sẽ là 1,2 trđ/tháng. - Con trai đầu của ông bà A đã có gia đình ở riêng công việc ổn định. Con gái út 24 tuổi, độc thân đang ở với ông bà là giáo viên dạy anh văn tại trung tâm X, thu nhập khoảng 4,2 trđ/ tháng. Hiện gia đình đang sinh sống tại căn nhà cấp 4, mặt tiền quận Thủ Đức. Vì đường và nhà nhỏ nên hàng tháng ông bà cho thuê nửa căn phía trước chỉ được 2,5trđ. Nay ông bà dự định xây lại căn nhà khang trang hơn, vừa có lối đi riêng ra phần nhà ở phía sau, vừa có thể cho thuê phần trước với giá cao gấp đôi. Chi phí xây nhà dự kiến 500trđ trong vòng 4 tháng (bao gồm cả chi phí phát sinh và làm thủ tục xây dựng). Tình huống nghiệp vụ TDNH1 BankingUniversity-Binhan Page 6 of 8 Các khoản đầu tư tiết kiệm: - Một lô đất thổ cư quận Thủ Đức, đã được đặt cọc đồng ý mua với giá 200 trđ - Sổ tiết kiệm 120 trđ Ông bà A đến ngân hàng quận Thủ Đức đề nghị vay số tiền còn thiếu trả góp hàng tháng trong thời hạn 5 năm để xây nhà, thế chấp chính căn nhà ông bà đang ở. Yêu cầu: a- Dưới góc độ ngân hàng, uớc tính nhu cầu vay và khả năng trả nợ của ông bà A. Cho nhận xét. b- Giả sử ngân hàng đồng ý cho vay, giải thích vì sao? Hãy dự đoán 2 rủi ro có thể phát sinh và biện pháp kiểm soát, phòng ngừa? Biết rằng: - Lãi suất cho vay cố định 1%/tháng, tính trên dư nợ giảm dần. - Chi phí sinh hoạt gia đình 3 người chiếm 60% thu nhập của ông bà A. Hiện tại, do đủ khả năng nên ông bà không yêu cầu sự đóng góp của các con. Tình huống 11: Gia đình ông bà A ở Đồng Tháp, tuổi đều ngũ tuần, sinh sống với vợ chồng đứa con gái làm nghề đóng ghe tại nhà. Cuộc sống ổn định. Nay công việc chủ yếu do con cái trông coi. Có thời gian rãnh, ông bà không quen nên dự định đào ao nuôi cá rô phi tại vườn nhà. Ông bà đến ngân hàng Nông nghiệp huyện đề nghị vay vốn trong 3 tháng với kế hoạch tóm tắt như sau: (a) Kỹ thuật: Không ươm giống mà chỉ mua cá bột về nuôi vỗ để bán lấy thịt. Tiêu chuẩn trong vòng 3 tháng phải đạt trọng lượng 3-4gr/con. Tỷ lệ hao hụt: 20% (b) Chi phí: - Đào ao (10 ao): 5 trđ/ao - Thiết bị làm sạch, điều tiết môi trường (ao): 30 trđ - Mua cá bột: 500 con/ao, giá mua: 2600 đồng/con - Thức ăn: (chia theo tỷ lệ lần lượt hàng tháng là 25%, 30%, 45%): 15 trđ - Nguyên liệu làm sạch, điều tiết môi trường: 2trđ (c) Thị trường tiêu thụ: - Khu vực ông A sinh sống hiện tại rất thuận lợi cho việc nuôi cá rô phi, nhiều gia đình nuôi đạt hiệu quả. - Giá bán tại nhà (ghe thu mua cá vào tận nhà): 32000 đồng/kg. Yêu cầu: Dưới góc độ ngân hàng: 1- Hãy xác định nhu cầu vay và khả năng trả nợ của khách hàng. 2- Anh/chị đồng ý cho vay theo đúng yêu cầu của khách hàng không? Vì sao? Tình huống nghiệp vụ TDNH1 BankingUniversity-Binhan Page 7 of 8 3- Nếu đồng ý cho vay, thì phải yêu cầu thêm điều kiện gì? Hãy dự đoán 2 rủi ro có thể phát sinh và biện pháp kiểm soát, phòng ngừa? Biết rằng: - Lãi suất 0,9%/tháng, tính trên dư nợ. - Ông bà A tham gia vốn tự có vào phần chi phí đầu tư xây dựng, chỉ vay chi phí hoạt động. Thời gian đầu tư xây dựng khoảng 1 tháng. - Ông bà đủ tư cách pháp lý để cho vay. Tình huống 12: Công ty thương mại dịch vụ tổng hợp A được ngân hàng cấp tín dụng theo phương thức cho vay từng lần. Trong giấy đề nghị vay vốn ngày 2/8/2005 của công ty có nội dung như sau: - Nhu cầu phương án vay vốn:  Trị giá vật tư, nguyên liệu: 950 triệu đồng (thuế VAT 10%)  Chi phí vận chuyển, bốc xếp: 25 trđ  Vốn tự có tham gia vào phương án: 250 trđ - Tài sản đảm bảo được ngân hàng thẩm định giá 1800trđ Để chứng minh khả năng trả nợ, công ty xuất trình hợp đồng bán hàng số 128/HĐ ký ngày 1/8/2005. Trong nội dung hợp đồng có các điều khoản sau: - Tổng giá trị hợp đồng 1400trđ - Thời gian giao hàng gồm 2 đợt, trong đó:  Đợt 1: giao 40% số lượng hợp đồng, trong vòng từ ngày 15/10/2005 đến ngày 20/10/2005.  Đợt 2: giao hết phần còn lại, trong vòng từ ngày 15/11/2005 đến 20/11/2005. - Phương thức thanh toán: bằng chuyển khoản tương đương với giá trị hàng giao, trong vòng 10 ngày sau mỗi đợt giao hàng. - Người mua ứng trước tiền hàng cho công ty 10% giá trị hợp đồng ngay sau khi ký, số tiền ứng trước được trừ vào đợt thanh toán tiền hàng đầu tiên. - Hợp đồng được thanh lý vào đầu tháng 12/2005 Yêu cầu: a- Xác định mức cho vay đối với công ty. b- Dự kiến thời hạn vay, kỳ hạn trả nợ, kế hoạch giải ngân. Biết rằng: - Chính sách tín dụng của ngân hàng quy định tỷ lệ cho vay tối đa 50% giá trị tài sản đảm bảo. - Tỷ lệ thu nợ gốc thoả thuận là 70% doanh thu bán hàng thực tế, lãi và gốc trả cùng lúc. - Khoản vay nếu được chấp nhận thì sẽ ký hợp đồng trong cùng ngày khách hàng đề nghị vay vốn. Tình huống nghiệp vụ TDNH1 BankingUniversity-Binhan Page 8 of 8 Tình huống 13: Ông A là chủ một doanh nghiệp có uy tín được ngân hàng đồng ý cho vay tiêu dùng tín chấp 120 triệu đồng trong thời gian 1.5 năm, trả góp theo phương pháp add-on (phương pháp gộp) với kỳ hạn thanh toán nợ là hàng tháng. Giả sử đến tháng thứ 14, ông A đề nghị được thanh toán nợ trước hạn. Căn cứ theo quy tắc 78, hãy tính số tiền lãi mà ông A phải trả cho ngân hàng để được tất toán khoản vay trước hạn, biết rằng lãi suất vay vốn là 1%/tháng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTình huống nghiệp vụ ngân hàng.pdf
Tài liệu liên quan