Bài giảng Tổ chức và định mức lao động - Chương 3: Định mức lao động trong doanh nghiệp

3.2.3. Thiết lập bản thuyết minh mức lao động Kết cấu bản thuyết minh định mức lao động gồm: - Phần mở đầu - Xác định tiêu chuẩn quá trình định mức - Dự thảo các hao phí lao động cho từng bộ phận quá trình - Tính trị số mức (mức lao động) toàn bộ quá trình - Kết luận (Giải pháp áp dụng mức lao động/ Dự kiến hiệu quả áp dụng mức)

pdf18 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 222 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tổ chức và định mức lao động - Chương 3: Định mức lao động trong doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 3: ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TRONG DHTM_TMUDOANH NGHIỆP 3.1. Phương pháp định mức trong DN 3.2. Quy trình xây dựng định mức lao động trong DN CHƯƠNG 3: ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 3.1. Phương phápDHTM_TMUđịnh mức lao động trong doanh nghiệp Định mức lao động chi tiết Định mức lao động tổng hợp CHƯƠNG 3: ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 3.1. Phương pháp định mức lao động trong doanh nghiệp 3.1.1. Các phươngDHTM_TMUpháp định mức lao động chi tiết: 5 phương pháp Phương pháp thống kê kinh nghiệm Phương pháp thống kê phân tích Phương pháp phân tích tính toán Phương pháp phân tích khảo sát Phương pháp so sánh điển hình 3.1.1.1 Phương pháp thống kê kinh nghiệm DHTM_TMUBước 1: Thống kê NSLĐ/bước công việc NSLĐ về mặt hiện vật NSLĐ về mặt thời gian Bước 2: Tính giá trị trung bình của NSLĐ Về mặt hiện vật Về mặt thời gian Bước 3: Tính NSLĐ trung bình tiên tiến Về mặt hiện vật Về mặt thời gian Bước 4: Kết hợp kinh nghiệm của cán bộ đê xác định định mức 3.1.1.2 Phương pháp thống kê phân tích DHTM_TMUBước 1: Thống kê NSLĐ/bước công việc NSLĐ về mặt hiện vật NSLĐ về mặt thời gian Bước 2: Tính giá trị trung bình của NSLĐ Về mặt hiện vật Về mặt thời gian Bước 3: Tính NSLĐ trung bình tiên tiến Về mặt hiện vật Về mặt thời gian Bước 4: Kết hợp với phân tích thực tế đê xác định định mức 3.1.1.3 Phương pháp phân tích tính toán DHTM_TMUBước 1 Chia lao động thành các bộ Nghiên cứu kết cấu của các Hoàn thiện thiết kế kết cấu phận hợp thành bước công việc bước công việc Bước 2 Phân tích các nhân tố Phân tích các điều kiện Xác định trình độ lành Các thiết bị cần dùng, ảnh hưởng đến thời tổ chức kỹ thuật nghề của nhân viên chế độ làm việc tối ưu gian lao động Bước 3 Tính toán thời gian tác nghiệp Tính thời gian cho từng bộ phận Tổng hợp các hao phí thời gian chính, thời gian khác của bước công việc. 3.1.1.4 Phương pháp phân tích khảo sát DHTM_TMUBước 1 Phân chia bước công việc thành Loại bỏ những thao tác và động Xây dựng kết cấu bước công bộ phận hợp thành về công tác thừa việc hợp lý nghệ, lao động Bước 2: Tính giá trị trung bình của NSLĐ xây dựng những điều kiện tổ phân tích các điều kiện tổ chức - xác định trình độ lành nghề mà chức - kỹ thuật, tổ chức lao động kỹ thuật cụ thể nơi làm việc người lao động cần có, hợp lý Bước 3 Tạo các điều kiện tổ chức - kỹ thuật đúng như quy Chọn người lao động có năng suất trung bình tiên định ở nơi làm việc tiến 3.1.1.5 Phương pháp so sánh điển hình Bước 1 Mỗi nhóm, chọn một bước công Phân các bước công việc thành Bước công việc điển hình thường việc tiêu biểu cho nhóm (bước từng nhóm là bước công việc hay lặp lại nhất DHTM_TMUcông việc điển hình) trong nhóm Bước 2: Xác định quy trình công nghệ hợp lý và các điều kiện tổ chức - kỹ thuật để thực hiện bước công việc điển hình Bước 3: Xây dựng mức lao động có căn cứ kỹ thuật cho bước công việc điển hình Bước 4 Xác định hệ số quy đổi Ki cho các bước công việc Xác định hệ số của các bước công việc còn lại trong trong nhóm nhóm Bước 5: Tính mức lao động có căn cứ kỹ thuật cho mỗi bước công việc trong nhóm CHƯƠNG 3: ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 3.1.2. Phương pháp định mức lao động tổng hợp PPĐMLĐ DHTM_TMUtổng hợp PPĐMLĐ tổng hợp cho một đơn vị sản phẩm theo định biên • Khái niệm & ý nghĩa • Nguyên tắc • Đơn vị tính • Phương pháp xác • Nguyên tắc xây dựng định • Phương pháp xác định PPĐMLĐ tổng hợp cho một đơn vị sản phẩm DHTM_TMU Phân loại lao động lao động trực tiếp lao động phụ trợ, phục vụ lao động quản lý Công tác chuẩn bị Xác định đơn vị sản phẩm Thu thập tài liệu Tính ĐMLĐ tổng hợp cho đơn vị sản phẩm Tth = Tnv + Tpt + Tql (ngày - người/sản phẩm) 3.1.2.2. Phương pháp định mức lao động tổng hợp theo định biên (định mức biên chế) DHTM_TMU Nguyên tắc Các bước ĐMLĐ • áp dụng đối với doanh nghiệp • Bước 1: Phân loại lao động không thể xây dựng định mức lao • Bước 2: Xác định khối lượng động cho từng đơn vị sản phẩm. nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh • phải xác định số lao động định hàng năm biên hợp lý cho từng bộ phận • Bước 3: Định biên lao động cho từng bộ phận • Bước 4: tổng hợp định mức lao động theo định biên chung doanh nghiệp CHƯƠNG 3: ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 3.2. Quá trình xây dựng mức lao động trong doanh nghiệp Qui trình xây dựngDHTM_TMUđịnh mức lao động CHƯƠNG 3: ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 3.2.2. Xây dựng tiêu chuẩn định mức lao động và lựa chọn phương pháp định mức phù hợp a. Xây dựngDHTM_TMUtiêu chuẩn định mức lao động Tiêu chuẩn dùng để định mức lao động: + số lượng, chất lượng, tiến độ công việc + chức năng, nhiệm vụ của người lao động - Phân loại tiêu chuẩn: + theo nội dung của tiêu chuẩn + theo kết cấu của tiêu chuẩn + theo phạm vi và mục đích sử dụng CHƯƠNG 3: ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 3.2.2. Xây dựng tiêu chuẩn định mức lao động và lựa chọn phương pháp định mức phù hợp b. Lựa chọnDHTM_TMUphương pháp định mức lao động phù hợp Căn cứ lựa chọn: - Tùy thuộc loại hình quá trình lao động - Hình thức phản ánh chi phí lao động - Tiêu chuẩn định mức lao động → Chọn phương pháp tính phù hợp CHƯƠNG 3: ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 3.2.2. Xây dựng tiêu chuẩn định mức lao động và lựa chọn phương pháp định mức phù hợp b. Lựa chọnDHTM_TMUphương pháp định mức lao động phù hợp - Định mức lao động cho các loại hoạt động đặc trưng của doanh nghiệp thương mại: + Phương pháp thống kê kinh nghiệm + Phương pháp thống kê phân tích + Phương pháp phân tích tính toán + Phương pháp phân tích khảo sát - Định mức lao động thực hiện các công việc thuộc các bộ phận chức năng Phương pháp thống kê kinh nghiệm, phương pháp thống kê phân tích, phương pháp so sánh điển hình. CHƯƠNG 3: ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 3.2.3. Thiết lập bản thuyết minh mức lao động Thuyết minhDHTM_TMUmức lao động mô tả: + Số liệu gốc được dùng để lập dự thảo + Tiêu chuẩn định mức + Các phương pháp và kết quả cụ thể định mức CHƯƠNG 3: ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 3.2.3. Thiết lập bản thuyết minh mức lao động Kết cấu bảnDHTM_TMUthuyết minh định mức lao động gồm: - Phần mở đầu - Xác định tiêu chuẩn quá trình định mức - Dự thảo các hao phí lao động cho từng bộ phận quá trình - Tính trị số mức (mức lao động) toàn bộ quá trình - Kết luận (Giải pháp áp dụng mức lao động/ Dự kiến hiệu quả áp dụng mức) CHƯƠNG 3: ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 3.2.4. Quyết định mức lao động Các quyếtDHTM_TMUđịnh về mức lao động thường liên quan tới: - Hoạt động đánh giá tài chính trong giai đoạn phát triển - Hoạt động đánh giá việc thỏa mãn khách hàng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_to_chuc_va_dinh_muc_lao_dong_chuong_3_dinh_muc_lao.pdf
Tài liệu liên quan