Bài giảng Marking căn bản - Chương 7: Chính sách giá - ĐH Thương Mại

7.2.1. Chính sách giá cho SP mới  Định giá “hớt váng sữa” - Dựa vào lượng cầu lớn - Chi phí sản xuất không phụ thuộc quy mô - Hạn chế cạnh tranh - Tạo lập hình ảnh, định vị  Định giá thâm nhập - Thị trường nhạy cảm với giá - Chi phí sản xuất và phân phối giảm theo quy mô - Không làm tăng cạnh tranh 7.2.2. Chính sách giá cho SP hỗn hợp - Định giá cho tuyến sản phẩm/nhãn hiệu: Hình thành khung giá cho các sp trong tuyến - Định giá sản phẩm bổ sung và thay thế - Định giá cho gói sản phẩm 7.2.3. Chính sách giá phân hóa  Giá theo giá trị  Giá chiết khấu và phụ giá  Giá tâm lý  Giá khuyến mại  Giá theo vùng địa lý  Giá quốc tế  Giá phân biệt (theo KH, thời gian, địa điểm, hình ảnh, nhãn hiệu)

pdf10 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Lượt xem: 599 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Marking căn bản - Chương 7: Chính sách giá - ĐH Thương Mại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH SÁCH GIÁ Chương 7 Nội dung chính Một số khái niệm cơ bản Quy trình định giá cơ bản Các chính sách giá 132 DHTM_TMU KẾT CẤU CHƢƠNG 7.1. Một số vấn đề cơ bản về giá kinh doanh 7.2. Nội dung chính sách giá 7/8/2017 133 DHTM_TMU 7.1. Một số vấn đề cơ bản về giá KD • 7.1.1. Một số khái niệm cơ bản • 7.1.2. Quy trình định giá • 7.1.3. Điều chỉnh giá 7/8/2017 134 DHTM_TMU 7.1.1. Một số khái niệm cơ bản Giá: Số tiền trả cho hàng hóa hoặc dịch vụ, hay tổng giá trị lợi ích của việc sử dụng hàng hóa hoặc dịch vụ mà khách hàng quy đổi được. Chính sách giá: Là sự tập hợp những cách thức và quy tắc xác định mức giá cơ sở của sản phẩm và quy định biên độ giao động cho phép thay đổi mức giá cơ sở trong những điều kiện nhất định của hoạt động sản xuất kinh doanh trên thị trường. 7/8/2017 135 DHTM_TMU 7.1.2. Quy trình định giá Phân tích nhu cầu Tính toán và phân tích chi phí Phân tích giá và chào hàng của đối thủ Lựa chọn phương pháp định giá Lựa chọn mức giá cuối cùng Xác định mục tiêu định giá 7/8/2017 136 DHTM_TMU 7.1.3. Điều chỉnh giá Chủ động cắt giảm hoặc tăng giá - Theo khách hàng - Theo đối thủ cạnh tranh Đối phó với thay đổi giá - Theo phản ứng của khách hàng - Theo phản ứng của đối thủ cạnh tranh 7/8/2017 137 DHTM_TMU 7.2. Nội dung của chính sách giá 7.2.1. Chính sách giá cho SP mới 7.2.2. Chính sách giá cho SP hỗn hợp 7.2.3. Chính sách giá phân hóa 7/8/2017 138 DHTM_TMU 7.2.1. Chính sách giá cho SP mới  Định giá “hớt váng sữa” - Dựa vào lƣợng cầu lớn - Chi phí sản xuất không phụ thuộc quy mô - Hạn chế cạnh tranh - Tạo lập hình ảnh, định vị  Định giá thâm nhập - Thị trƣờng nhạy cảm với giá - Chi phí sản xuất và phân phối giảm theo quy mô - Không làm tăng cạnh tranh 7/8/2017 139 DHTM_TMU 7.2.2. Chính sách giá cho SP hỗn hợp - Định giá cho tuyến sản phẩm/nhãn hiệu: Hình thành khung giá cho các sp trong tuyến - Định giá sản phẩm bổ sung và thay thế - Định giá cho gói sản phẩm 7/8/2017 140 DHTM_TMU 7.2.3. Chính sách giá phân hóa  Giá theo giá trị  Giá chiết khấu và phụ giá  Giá tâm lý  Giá khuyến mại  Giá theo vùng địa lý  Giá quốc tế  Giá phân biệt (theo KH, thời gian, địa điểm, hình ảnh, nhãn hiệu) 7/8/2017 141 DHTM_TMU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbgdt_marketing_can_ban_7_7104_253_2008769.pdf
Tài liệu liên quan