Bài giảng Marketing căn bản - Chương 8: Chiến lược phân phối - Nguyễn Kim Nam

8.5 Một sô hoạt động phân phôi săn phẩm vật chất Xử ỉý đơn đăt hàng: Khi nhận được đơn đặt hàng, bộ phận xử lý ĐĐH phải nhanh chóng kiểm tra lưựng hàng tồn kho, khả năng chi trả ciỉa KH. lập hóa đoìi, chứng từ và giao hàng. Lìỉit kho: Đâv là việc làm cần thiết, có thể sử dụng kho công hay kho tư để lữn kho. Xác đinh lương hàìie tồn kho: Lượng hàng này phải đưực xác định hựp lý để không làm tăng chi phí. Lựa chọn phương tiện vận chuyển: > Vận chuyển là một yếu tố quan trọng của quá trình lưu thông hàng hóa và tiêu thụ sản phẩm. Vận chuyển họ’p lý sẽ góp phần tiết kiệm chi phí lưu thông, giảm giá bán, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm, giảm lưọìig tồn kho, bảo toàn được phẩm chất hàng hóa. > Sau khi lựa chọn đưực kênh thích họ'p. cần phải tổ chức lực lưựng vận tải để bảo đảm đưa hàng đến no'i đầy đủ. kịp thời và chi phí hỢp lý nhất. Đây là qná trình lựa chọn phương tiện vận tải. phương thức vận tải. tuyến đường. khoảng cách giữa điểm nhận, điểm giao, các thủ tục gởi hàng, giao hàng, nhận hàng, bảo hiểm. Các phương tiện vận chuyển có thể được sử dụng gồm: Vận chuyển đương sắt. đường thủy, đương bộ. đường hàng không và đường ông.

pdf38 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Lượt xem: 868 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Marketing căn bản - Chương 8: Chiến lược phân phối - Nguyễn Kim Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG 8 CHIEÁN LÖÔÏC PHAÂN PHOÁI 1 (Distribution strategy) Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam Muïc tieâu chöông 8 1. Giôùi thieäu phaân phoái trong marketing mix. 2. Giôùi thieäu caùc keânh phaân phoái phoå bieán. 2 3. Caùc caên cöù löïa choïn keânh phaân phoái. 4. Giôùi thieäu caùc hình thöùc phaân phoái. 5. Moät soá hoaït ñoäng phaân phoái SP vaät chaát. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 8.1 Taàm quan troïng cuûa phaân phoái trong Marketing 8.1.1 Khaùi nieäm Phaân phoái laø tieán trình chuyeån ñöa SP töø nhaø saûn xuaát ñeán ngöôøi tieâu duøng cuoái cuøng thoâng qua caùc thaønh vieân trung gian baèng nhieàu phöông thöùc vaø hoaït ñoäng khaùc nhau. 3 Phaân phoái trong marketing laøm thay ñoåi sôû höõu saûn phaåm töø nhaø saûn xuaát ñeán ngöôøi tieâu duøng. Phaân phoái laøm cho cung caàu aên khôùp vôùi nhau, töùc noù ñaõ taïo ra dòch vuï, bôûi vì saûn xuaát thöôøng taäp trung vaø chuyeân moân hoaù trong khi ngöôøi tieâu duøng laïi phaân taùn vaø coù nhu caàu raát ña daïng. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 8.1.2 Taàm quan troïng cuûa phaân phoái Nhöõng quyeát ñònh phaân phoái coù aûnh höôûng lôùn ñeán caùc noã löïc marketing. Do caùc trung gian thöïc hieän chöùc naêng phaân phoái neân keá hoaïch marketing cuûa coâng ty seõ khaùc nhau khi 4 löïa choïn nhöõng trung gian phaân phoái khaùc nhau. Moät chieán löôïc phaân phoái hôïp lyù, thuaän tieän cho ngöôøi mua seõ goùp phaàn cho saûn phaåm löu thoâng thoâng suoát, nhanh choùng, deã xaâm nhaäp thò tröôøng. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam Möùc ñoä chieám lónh thò tröôøng cuûa SP thöôøng chòu aûnh höôûng bôûi soá löôïng, vò trí, khaû naêng thaâm nhaäp thò tröôøng, hình aûnh, dòch vuï vaø caùc keá hoaïch khaùc cuûa caùc nhaø baùn buoân, baùn leû. Chi phí vaø lôïi nhuaän cuõng bò aûnh höôûng bôûi 5 nhöõng quyeát ñònh löïa choïn keânh phaân phoái. (Phaân phoái tröïc tieáp hay thoâng qua trung gian). Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 8.2 Keânh phaân phoái (Distribution channel) 8.2.1 Khaùi nieäm Keânh phaân phoái SP laø taäp hôïp caùc toå chöùc vaø caù nhaân laøm nhieäm vuï chuyeån ñöa SP töø nhaø saûn xuaát ñeán ngöôøi tieâu duøng cuoái cuøng. 6 Nhö vậy, keânh phaân phoái keát hôïp taát caû caùc thaønh vieân tham gia vaøo tieán trình phaân phoái bao goàm nhaø saûn xuaát, nhaø baùn buoân, nhaø baùn leû, ñaïi lyù, moâi giôùi vaø ngöôøi tieâu duøng. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 8.2.2 Caáu truùc keânh phaân phoái 1 NHAØ SAÛN XUAÁT Baùn leûBaùn buoân 2 3 Baùn buoân NGÖÔØI TIEÂU DUØNG Baùn leû 7Keânh phaân phoái haøng tieâu duøng Baùn buoân Ñaïi lyù 4 Ñaïi lyù5 6 Baùn leû Baùn leû Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam NHAØ SAÛN XUAÁT NHAØ SÖÛ DUÏNG COÂNG Nhaø phaân phoái coâng nghieäp Ñaïi lyù 8 NGHIEÄP Keânh phaân phoái haøng coâng nghieäp Ñaïi lyù Nhaø phaân phoái coâng nghieäp Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam Keânh khoâng caáp: laø keânh tröïc tieáp vì khoâng coù trung gian. Nhaø SX baùn tröïc tieáp SP cho ngöôøi tieâu duøng. Keânh naøy cho pheùp ruùt ngaén thôøi gian löu thoâng SP vaø tieát kieäm chi phí, tuy nhieân soá löôïng mua phaûi ñuû lôùn vaø qui caùch chuûng loaïi SP khoâng phöùc taïp laém. 9 Keânh 1 caáp: laø keânh giaùn tieáp ngaén vì chæ qua moätt trung gian. Keânh naøy coù khaû naêng phoå bieán SP roäng hôn keânh khoâng caáp vaø aùp duïng cho nhieàu loaïi SP khaùc nhau ñaëc bieät laø haøng tieâu duøng. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam Keânh 2 hay 3 caáp Ñaây laø keânh giaùn tieáp daøi vì phaûi qua 2-3 trung gian coù theå laø baùn buoân, baùn leû,ñaïi lyù hay moâi giôùi. Keânh naøy vöøa coù theå tieâu thuï ñöôïc nhieàu SP vöøa coù khaû naêng phoå bieán SP moät caùch roäng raõi vaø 10 aùp duïng cho nhieàu loaïi SP vaø ôû nhieàu thò tröôøng khaùc nhau.Tuy nhieân keânh caøng daøi thì ngöôøi saûn xuaát caøng khoâng naém chaéc ñöôïc söï thay ñoåi nhu caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 8.2.3 Caùc trung gian trong keânh phaân phoái 8.2.3.1 Taàm quan troïng cuûa T/gian phaân phoái Hoã trôï nghieân cöùu Marketing. Ảnh höôûng ñeán caùc chæ tieâu taøi chính cuûa DN. Hoã trôï caùc hoaït ñoäng xuùc tieán cuûa DN vaø cung caáp dòch vuï cho khaùch haøng. 11 AÛnh höôûng ñeán caùc quyeát ñònh veà SP, veà giaù. Caàu noái saûn xuaát vôùi tieâu duøng. Hoã trôï nhaø SX ñaùp öùng nhu caàu ña daïng, ñôn leû cuûa khaùch haøng. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 8.2.3.2 Caùc trung gian trong keânh phaân phoái Nhaø baùn leû Tieáp caän vaø baùn vôùi soá löôïng ít cho ngöôøi tieâu duøng. Soá ngöôøi tham gia baùn leû laø raát lôùn, hoï coù khaû naêng giôùi thieäu vaø cung caáp caùc SP, dòch vuï cho khaùch haøng. Coù khaû naêng thoûa maõn ñöôïc nhu caàu ña daïng cuûa 12 ngöôøi mua veà soá löôïng, chuûng loaïi, thôøi gian do hoï chuû ñoäng döï tröõ vaø chuaån bò saün saøng maët haøng kinh doanh. Taïo ñieàu kieän thuaän cho ngöôøi mua nhö baùn haøng qua böu ñieän, ñieän thoaïi, maùy baùn leû trong caùc cöûa hieäu hay baùn taän nhaø. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam Nhaø baùn buoân Tieáp caän vôùi caùc nhaø saûn xuaát ñeå naém nguoàn haøng, vaän chuyeån, döï tröõ, baûo quaûn, phaân loaïi, choïn loïc, bao goùi vaø baùn ra vôùi soá löôïng lôùn cho caùc nhaø baùn leû hay cho caùc toå chöùc khaùc. 13 Nhaø baùn buoân thöôøng coù nhieàu voán, coù phöông tieän kinh doanh, coù söùc ñaåy SP lôùn ra thò tröôøng, tuy nhieân nhieàu khi noù laïi taïo ra nhu caàu giaû taïo. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam Trong kinh doanh, nhaø baùn buoân ít tieáp caän vôùi khaùch haøng cuoái cuøng, ít naêng ñoäng. Nhaø saûn xuaát thöôøng lieân keát vôùi nhaø baùn buoân ñeå tranh thuû nguoàn voán vaø khaû naêng tieâu thuï SP cuûa hoï. Nhaø baùn buoân laø moät trung gian raát caàn 14 thieát vì hoï thay maët cho caùc nhaø saûn xuaát ñeå roùt haøng cho nhieàu nhaø baùn leû vaø caùc toå chöùc khaùc neân giuùp nhaø saûn xuaát tieát kieäm ñöôïc thôøi gian vaø chi phí. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam Ñaïi lyù (Agent): Laø ngöôøi khoâng sôû höõu SP, hoï chæ thay maët DN laøm nhieäm vuï mua, baùn SP vaø ñöôïc höôûng moät khoaûn thuø lao nhaát ñònh. ÑL laø moät trung gian raát caàn thieát vì noù laøm taêng theâm naêng löïc phaân phoái SP. Ñaïi lyù thöôøng 15 laø nhöõng caù nhaân hoaëc DN coù vò trí kinh doanh thuaän lôïi, coù naêng löïc baùn haøng nhöng khoâng coù nhieàu voán. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam ÑL coù theå ñaïi dieän cho moät hay nhieàu haõng. Muoán laøm ÑL phaûi kyù keát hôïp ñoàng ÑL, trong ñoù coù quy ñònh veà giaù caû, thuø lao, ñòa baøn, thuû tuïc ñaët vaø vaän chuyeån haøng, traùch nhieäm baûo haønh... Nhaø SX coøn duøng ÑL ñeå xaâm nhaäp vaøo nhöõng thò 16 tröôøng maø neáu töï laøm thì keùm hieäu quaû. Theo luaät thöông maïi VN coù 4 hình thöùc ÑL ñoù laø ÑL hoa hoàng, ÑL bao tieâu, ÑL ñoäc quyeàn vaø toång ÑL. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam Ngöôøi moâi giôùi: Laø ngöôøi khoâng tröïc tieáp mua baùn SP maø chæ laøm nhieäm vuï chaép noái ngöôøi baùn vôùi ngöôøi mua, khoâng gaùnh chòu moät söï ruûi ro naøo vaø ñöôïc höôûng thuø lao cuûa beân söû duïng moâi giôùi. Ngöôøi moâi giôùi laø moät trung gian raát caàn thieát vì treân thò 17 tröôøng coù raát nhieàu ngöôøi baùn vaø raát nhieàu ngöôøi mua khoâng coù ñieàu kieän ñeå hieåu bieát nhau. Ngöôøi moâi giôùi laøm cho quaù trình mua baùn ñöôïc nhanh choùng, tin töôûng vaø hieäu quaû cao. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 8.3.1 Caên cöù ñeå löïa choïn keânh phaân phoái Caên cöù vaøo muïc tieâu caàn ñaït ñöôïc khi tieâu thuï Chieám lónh thò tröôøng: Quaù trình tieâu thuï cuõng ñoàng 8.3 Löïa choïn keânh phaân phoái 18 thôøi laø quaù trình giôùi thieäu vaø phoå bieán SP. Doanh nghieäp neân choïn nhieàu keânh vaø nhieàu trung gian, ñaëc bieät quan taâm ñeán caùc trung gian coù vò trí thuaän lôïi. Xaây döïng hình aûnh saûn phaåm: DN caàn laøm cho SP hieän dieän treân nhieàu khu vöïc thò tröôøng, cöûa haøng, caùch tröng baøy Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam Kiểm soaùt: nhöõng keânh ngaén thöôøng ñöôïc kieåm soaùt deã hôn keânh daøi. Giảm chi phí, tăng lôïi nhuaän: Doanh nghieäp phaûi löïa choïn nhöõng keânh vaø trung gian naøo 19 coù khaû naêng phaân phoái maïnh ñeå coù theå tieát kieäm chi phí löu thoâng, goùp phaàn tröïc tieáp laøm taêng lôïi nhuaän. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam Caên cöù vaøo ñaëc ñieåm cuûa saûn phaåm Ñoái vôùi nhöõng SP deã hö hoûng, khoù baûo quaûn, toán nhieàu chi phí thì neân duøng keânh ngaén hoaëc tröïc tieáp. 20 Ñoái vôùi nhöõng SP deã baûo quaûn, toán ít chi phí vaø caàn baùn roäng raõi cho moïi ngöôøi nhö mì aên lieàn, boät giaët...thì phaûi söû duïng nhieàu keânh vaø nhieàu trung gian. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam Caên cöù vaøo ñaëc ñieåm cuûa thò tröôøng Ñoái vôùi nhöõng thò tröôøng coù nhu caàu taäp trung nhö ôû caùc thaønh phoá lôùn neân duøng keânh ngaén hay tröïc tieáp thì mang laïi hieäu quaû cao. 21 Thò tröôøng coù nhu caàu nhoû, phaân taùn thì neân duøng keânh daøi nhö baùn haøng ôû caùc vuøng saâu, vuøng xa. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam Caên cöù vaøo caùc giai ñoaïn cuûa CKS SP ÔÛ moãi giai ñoaïn cuûa chu kyø soáng SP thì neân söû duïng soá löôïng keânh vaø trung gian khaùc nhau. Caên cöù vaøo naêng löïc cuûa coâng ty Neáu coù ñuû naêng löïc quaûn lyù, khaû naêng taøi chính, danh tieáng vaø uy tín doanh nghieäp töï mình coù theå môû nhieàu keânh, nhieàu trung gian phaân phoái. Ngoaøi ra, tuøy thuoäc 22 vaøo SP ñöôïc saûn xuaát ra maø vieäc toå chöùc phaân phoái cuõng khaùc nhau. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam Caên cöù vaøo naêng löïc cuûa caùc trung gian Tuyø theo naêng löïc cuûa caùc trung gian maø doanh nghieäp coù theå giao nhöõng chöùc naêng phaân phoái khaùc nhau nhö laøm toång ñaïi lyù, ñaïi lyù ñoäc quyeàn, ñaïi lyù baùn leû... Naêng löïc cuûa trung gian tuøy thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá nhö : khaû naêng tieâu thuï saûn phaåm, uy tín treân thò tröôøng, trình ñoä 23 cuûa ñoäi nguõ nhaân vieân, heä thoáng cöûa haøng, söùc chöùa cuûa kho haøng, khaû naêng tieáp nhaän vaø baûo quaûn haøng hoùa, voán vaø khaû naêng thanh toaùn, vò trí kinh doanh... Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam Caên cöù vaøo yù muoán caïnh tranh cuûa DN Vieäc thieát keá keânh cuõng chòu aûnh höôûng bôûi yù muoán caïnh tranh cuûa hoï. Nhaø saûn xuaát coù theå muoán caïnh tranh trong cuøng hay keà caän vôùi caùc ñieåm baùn leû cuûa haõng caïnh tranh. Caên cöù vaøo caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät 24  Neáu luaät phaùp khoâng cho pheùp thieát keá keânh coù xu höôùng trieät tieâu caïnh tranh vaø taïo theá ñoäc quyeàn thì doanh nghieäp khoâng ñöôïc thieát laäp keânh nhö vaäy. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 8.3.2 Caùc chieán löôïc phaân phoái ñieån hình Chieán löôïc phaân phoái laø söï coá keát gắn boù cuûa söï löïa choïn vaø cuûa nhöõng bieän phaùp phaûi söû duïng ñeå chuyeån ñöa SP veà maët vaät chaát vaø veà quyeàn sôû höõu töø nhaø saûn xuaát ñeán ngöôøi tieâu duøng nhaèm ñaït hieäu quaû cao nhaát. 25 Chieán löôïc phaân phoái roäng raõi Caùc nhaø saûn xuaát haøng tieâu duøng vaø caùc loaïi nguyeân lieäu thoâng thöôøng vaãn duøng caùch phaân phoái roäng raõi - nghóa laø toàn kho saûn phaåm cuûa hoï raát lôùn. Nhöõng loaïi haøng naøy phaûi tieän lôïi cho vieäc löu giöõ. Vd: Thuoác laù. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam Chieán löôïc phaân phoái choïn loïc DN löïa choïn moät soá trung gian ôû moät soá nôi nhaát ñònh ñeå tieâu thuï saûn phaåm maø khoâng caàn phaûi choïn nhieàu ñieåm baùn, nhaèm giaønh ñöôïc thò tröôøng caàn thieát vôùi söï kieåm soaùt chaët cheõ vaø tieát kieäm chi phí. Hình thöùc naøy thöôøng aùp duïng cho loaïi SP ñang suy 26 thoaùi hoaëc coù giaù trò cao, khaùch haøng thöôøng suy nghó tính toaùn nhieàu môùi quyeát ñònh mua. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam Chieán löôïc phaân phoái ñoäc quyeàn Doanh nghieäp söû duïng moät raát haïn cheá trung gian ôû moät khu vöïc thò tröôøng ñeå tieâu thuï saûn phaåm. Nhaø saûn xuaát yeâu caàu ñaïi lyù chæ ñöôïc baùn haøng cuûa mình, khoâng ñöôïc baùn haøng cuûa ñoái thuû caïnh tranh. 27 Caùch phaân phoái naøy giuùp ñeà cao hình aûnh cuûa SP vaø coù theå mang laïi cho nhaø saûn xuaát nhieàu thaønh coâng hôn, nhaát laø khi môùi tung SP ra thò tröôøng. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 8.4 Nhöõng quyeát ñònh veà quaûn trò keânh 8.4.1 Tuyeån choïn thaønh vieân cuûa keânh Caùc nhaø saûn xuaát trong nhieàu tröôøng hôïp caàn phaûi choïn caùc trung gian toát ñeå phaân phoái saûn phaåm cho mình. Hoï seõ choïn caùc trung gian coù thaâm nieân trong ngheà, coù maët baèng phuø hôïp, coù ñuû nhaân söï, coù tính hôïp taùc vaø uy tín. 28 Moãi nhaø saûn xuaát coù khaû naêng khaùc nhau trong vieäc thu huùt caùc trung gian coù chaát löôïng cao cho keânh phaân phoái cuûa mình. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 8.4.2 Khuyeán khích caùc thaønh vieân hoaït ñoäng Caùc trung gian phaûi ñöôïc thöôøng xuyeân khuyeán khích hoaït ñoäng. Nhaø saûn xuaát phaûi taïo ñöôïc moái lieân heä chaët cheõ vôùi caùc thaønh vieân, kòp thôøi khen thöôûng ñoäng vieân hoï vaø tieán haønh caùc hoaït ñoäng 29 xuùc tieán ñoái vôùi thaønh vieân nhö laø nhöõng baïn haøng cuûa nhaø saûn xuaát. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 1. Chi cho saûn phaåm maãu tröng baøy. 2. Thi tuyeån choïn ngöôøi baùn. 3. Trôï caáp quaûng caùo 4. Trôï caáp cho caùc boä phaän chöùc naêng, kho baõi. 5. Thanh toaùn phí cho khoaûng khoâng gian tröng baøy. 6. Cöû ngöôøi dieãn thuyeát, giôùi thieäu saûn phaåm. 7. Cho khoâng SP (bieáu taëng). 30 8. AÁn ñònh möùc doanh soá baùn haøng ñaûm baûo. 9. Nghieân cöùu ñòa ñieåm. 10. Phaàn thöôûng cho khaùch haøng. 11. Vieát nhaõn haøng hoaù. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 12.Trang bò heä thoáng ñaët haøng töï ñoäng. 13.Chòu chi phí vaän chuyeån tôùi töøng caù nhaân ngöôøi baùn buoân, baùn leû. 14.Öu tieân cho vieäc töï do quaûn lyù traû haøng. 15.Ñoùng goùp vaøo coâng vieäc töø thieän cho caùc nhaân vieân trong cöûa haøng. 16.Ñoùng goùp vaøo nhöõng dòp kæ nieäm ñaëc bieät. 17.Phaàn quaø cho ngöôøi mua khi ñi xem phoøng tröng baøy. 31 18.Ñaøo taïo nhaân vieân cöûa haøng. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 19.Thanh toaùn moät soá chi phí ñoà ñaïc coá ñònh trong cöûa haøng. 20.Thanh toaùn chi phí cöûa haøng môùi hoaëc söûa sang cöûa haøng. 21.Thay ñoåi hình thöùc hoaït ñoäng xuùc tieán. 22.Traû moät phaàn löông cho nhaân vieân baùn. 23.Ñieàu chænh giaù haøng toàn kho. 32 24.Ñeà caäp ñeán teân cöûa hieäu hoaëc cuûa nhaø phaân phoái trong caùc quaûng caùo. 25.Cöû ngöôøi kieåm tra haøng hoaù trong kho, vaän chuyeån haøng. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 8.4.3 Ñaùnh giaù hoaït ñoäng cuûa caùc thaønh vieân Ñònh kyø hoaëc coù theå ñoät xuaát ñaùnh giaù hoaït ñoäng cuûa caùc thaønh vieân nhö möùc doanh soá, haøng 33 toàn kho, thôøi gian giao haøng, caùc dòch vuï maø hoï cung caáp cho khaùch haøng, xöû lyù toát haøng keùm phaåm chaát, hö hoûng... Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam Xöû lyù ñôn ñaët haøng: Khi nhaän ñöôïc ñôn ñaët haøng, boä phaän xöû lyù ÑÑH phaûi nhanh choùng kieåm tra löôïng haøng toàn kho, khaû naêng chi traû cuûa KH, laäp hoùa ñôn, chöùng töø vaø giao haøng. 8.5 Moät soá hoaït ñoäng phaân phoái saûn phaåm vaät chaát 34 Löu kho: Ñaây laø vieäc laøm caàn thieát, coù theå söû duïng kho coâng hay kho tö ñeå löu kho. Xaùc ñònh löôïng haøng toàn kho: Löôïng haøng naøy phaûi ñöôïc xaùc ñònh hôïp lyù ñeå khoâng laøm taêng chi phí. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam Löïa choïn phöông tieän vaän chuyeån: Vaän chuyeån laø moät yeáu toá quan troïng cuûa quaù trình löu thoâng haøng hoùa vaø tieâu thuï saûn phaåm. Vaän chuyeån hôïp lyù seõ goùp phaàn tieát kieäm chi phí löu thoâng, giaûm giaù baùn, taêng 35 söùc caïnh tranh cho saûn phaåm, giaûm löôïng toàn kho, baûo toaøn ñöôïc phaåm chaát haøng hoùa... Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam Sau khi löïa choïn ñöôïc keânh thích hôïp, caàn phaûi toå chöùc löïc löôïng vaän taûi ñeå baûo ñaûm ñöa haøng ñeán nôi ñaày ñuû, kòp thôøi vaø chi phí hôïp lyù nhaát. Ñaây laø quaù trình löïa choïn phöông tieän vaän taûi, phöông thöùc vaän taûi, tuyeán ñöôøng, khoaûng caùch giöõa ñieåm nhaän, ñieåm giao, caùc thuû tuïc gôûi haøng, giao haøng, nhaän haøng, baûo hieåm. Caùc 36 phöông tieän vaän chuyeån coù theå ñöôïc söû duïng goàm: Vaän chuyeån ñöôøng saét, ñöôøng thuûy, ñöôøng boä, ñöôøng haøng khoâng vaø ñöôøng oáng. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam Vaän chuyeån xa 46% Ñieàu haønh 4% Xöû lyù ñơn ñaët haøng 3% Chi phí löu kho 10% Chi phí öôùc tính cho töøng yeáu toá cuûa phaân phoái haøng (tính theo %) treân toång chi phí 37 Tieàn thueâ kho baõi 26% Ñoùng goùi 5% Chi phí Giao vaø nhaän 6% Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam Caâu hoûi oân taäp chöông 8 1. Anh (Chò) haõy trình baøy caùc keânh phaân phoái ñieån hình vaø caùc caên cöù ñeå löïa choïn moät keânh phaân phoái? 2. Trình baøy taàm quan troïng cuûa chieán löôïc phaân phoái trong marketing. Haõy xaây döïng heä thoáng phaân phoái cho hai saûn phaåm môùi: daàu goäi ñaàu höôùng vaøo thò tröôøng bình daân, kem 38 döôõng da höôùng vaøo thò tröôøng cao caáp. Neâu cô sôû xaây döïng caùc heä thoáng phaân phoái naøy. 3. Taïi sao chuùng ta caàn söû duïng nhöõng trung gian phaân phoái ? Haõy giaûi thích baèng moät thí duï cuï theå ? Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfacro_bat_marketingchuong8_phanphoi_7286_2046968.pdf