Bài giảng Kinh tế vi mô - Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo (Mới nhất)

• Ưu điểm – Tạo sự cạnh tranh – tiết kiệm chi phí sản xuất – Người tiêu dùng được lợi do cạnh tranh – giá giảm tới mức chi phí trung bình nhỏ nhất – Không cần hoạt động hỗ trợ bán – thông tin là “trong suốt”, các sản phẩm đồng nhất • Nhược điểm – Dẫn đến phá sản một hoặc một loạt các doanh nghiệp, do không phải doanh nghiệp nào cũng bán được mức giá P=ATCmin

pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 190 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh tế vi mô - Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo (Mới nhất), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
9/11/2016 1 Chương 5 ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO • Có rất nhiều người bán và nhiều người mua, số lượng hàng hóa của mỗi người hoặc doanh nghiệp được coi là không đáng kể so với sản lượng của cả thị trường • Việc gia nhập hoặc rút lui khỏi ngành của một DN không thể tác động đến giá cả của thị trường • Sản phẩm của DN nằm trong thị trường được coi là đồng nhất, việc gia nhập ngành là dễ dàng • Giữa các DN ở trong ngành không có sự cấu kết để tăng giá 4 q P Q d, MR, AR P Doanh nghieäp Toaøn ngaønh (Thò tröôøng) D P P S Q ĐƯỜNG CẦU CỦA DOANH NGHIỆP Đường cầu của doanh nghiệp là đường nằm ngang TR = P. Q maø neân ñöôøng bieåu dieãn TR laø moät ñöôøng thaúng vaø ñoä doác (S TR ) chính laø P TR Q TR P = MR constPQ  , TỔNG DOANH THU (TOTAL REVENUE, TR) ĐỘ DỐC CỦA ĐƯỜNG TỔNG DOANH THU • Độ dốc của đường tổng doanh thu • Ñoái P QQ QQP Q TR STR        12 12 )( 9/11/2016 2 • Doanh thu bieân laø doanh thu taêng theâm do doanh nghieäp baùn taêng theâm 1 ñôn vò saûn phaåm trong moãi ñôn vò thôøi gian • Trong thò tröôøng caïnh tranh hoaøn haûo: MR = P • Ñöôøng doanh thu bieân (MR) truøng vôùi ñöôøng caàu cuûa doanh nghieäp DOANH THU BIÊN (MARGINAL REVENUE, MR) P Q TR Q TR MR        ÑÖÔØNG TỔNG DOANH THU & ĐƯỜNG DOANH THU BIEÂN Doanh thu biên MR MR q q+1 P Sản lượng Sản lượng Tổng doanh thu DOANH THU TRUNG BÌNH (AVERAGE REVENUE, AR) • Doanh thu trung bình • Ñoái vôùi doanh nghieäp caïnh tranh hoaøn toaøn: • Ñoái P Q PQ Q TR AR  PARMR  LỢI NHUẬN (PROFIT) • Lợi nhuận TCTR  PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP TRONG NGẮN HẠN • Đặc điểm: – Số doanh nghiệp trong ngành không đổi – Sản lượng của doanh nghiệp có thể thay đổi MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP TỐI ĐA HOÁ LỢI NHUẬN TỐI THIỂU HOÁ LỖ CÂN BẰNG NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP 9/11/2016 3 TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN • DN trong thị trường CTHH muốn đạt lợi nhuận tối đa, cũng tuân theo qui luật tối đa hóa lợi nhuận • DN sản xuất ở mức sản lượng thỏa điều kiện: MR = MC = P Giá Chi phí MC MR N M AC P C Q* q0 q0 : MR > MC q0  q : TR tăng nhiều hơn TC tăng q1 q2 Lợi nhuận tăng Sản lượng Taïi Q * : MC = MR=P vaø P > AC PNMChay Qx AC) -(P *  PHƯƠNG PHÁP HÌNH HỌC • Khi sản xuất ở Q < Q*, thì MC < MR  Doanh nghiệp mở rộng Q đến Q* để đạt tối đa hóa lợi nhuận • Khi sản xuất ở Q > Q*, thì MC > MR  Doanh nghiệp thu hẹp Q đến Q* để đạt tối đa hóa lợi nhuận PHƯƠNG PHÁP HÌNH HỌC • Lợi nhuận • Lợi nhuận đạt cực đại khi • Mặt khác • Vậy PHƯƠNG PHÁP ĐẠI SỐ )()()( QTCQTRQ  MCMR Q Q    0 )( PMRP Q QTR MR     )( PMCMR  QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐIỀU KIỆN THUA LỖ • Khi doanh nghiệp có CP trung bình (AC) lớn hơn giá sản phẩm (P), doanh nghiệp bị lỗ  Doanh nghiệp sẽ quyết định sản xuất trong tình trạng lỗ hay đóng cửa Giá sản phẩm có bù đắp được chi phí biến đổi trung bình hay không QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐIỀU KIỆN THUA LỖ Giá chi phí MC MRo AC AVC P0 = AVCmin qo Sản xuất q0 : Lỗ = FC Ngừng sản xuất : Lỗ = FC Sản lượng Điểm đóng cửa 9/11/2016 4 QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐIỀU KIỆN THUA LỖ Với P1 > AVC : lỗ sẽ ít hơn FC Giá chi phí MC MRo AC AVC P0 = AVCmin P1 qo q1 sản xuất q1 MR1 Sản lượng QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐIỀU KIỆN THUA LỖ Giá chi phí MC MRo AC AVC P0 = AVCmin P1 P2 MR1 MR2 qo q1 q2 Với giá P2 , sản xuất q2 : L = 0 Sản lượng • Nếu giá thị trường là P1, AVCmin< P1< P2, doanh nghiệp sẽ chọn Q1 sao cho MC =MR1 =P1 (tối thiểu hóa lỗ) • Nếu giá thị trường là P0, AVCmin=P0, doanh nghiệp sẽ chọn Q0 sao cho MC =MR0 =P0  không nên sản xuất  điểm đóng cửa (lỗ bằng chi phí cố định) • Nếu giá thị trường là P3, AVCmin>P3  Doanh nghiệp không sản xuất để chịu phần chi phí cố định (lỗ bằng chi phí cố định) KẾT LUẬN ĐƯỜNG CUNG NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP Giá chi phí qo q1 q2 MC MRo AC AVC P0 P1 P2 MR1 MR 2 P3 (S) q3 Là phần đường MC kể từ điểm cực tiểu của đường AVC trở lên Sản lượng THẶNG DƯ SẢN XUẤT TDSX = Diện tích VPM P V O M q MC MR • Một thị trường CTHH có hàm cung và hàm cầu như sau: Q= - 50 + 20P và Q = 250 - 10P • Doanh nghiệp hoạt động trong thị trường này có hàm tổng chi phí là: TC = 200 -20Q+Q2 • Xác định: • Đường cầu và doanh thu biên của doanh nghiệp • Mức sản lượng để tối đa hóa lợi nhuận • Tính giá và sản lượng hòa vốn BÀI TẬP 9/11/2016 5 • Doanh nghiệp bỏ thị trường nếu giá sản phẩm nhỏ hơn chi phí trung bình (P < AC) • Doanh nghiệp tham gia thị trường nếu giá sản phẩm lớn hơn chi phí trung bình (P>AC). • Trong dài hạn, doanh nghiệp sẽ sản xuất ở mức sản lượng mà P = MC = MR. Nhưng nếu tại mức này, P < AC  doanh nghiệp sẽ rời bỏ thị trường  đường cung dài hạn là phần đường MC nằm bên trên đường AC ĐƯỜNG CUNG DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP • Giả định các doanh nghiệp đều có đường chi phí như nhau. • Nếu doanh nghiệp hiện có kiếm được lợi nhuận  các doanh nghiệp mới sẽ gia nhập thị trường  cung tăng  giá giảm  lợi nhuận giảm • Nếu doanh nghiệp hiện có đang bị thua lỗ  một số doanh nghiệp sẽ rời bỏ thị trường  cung giảm  giá tăng  lợi nhuận tăng  trên thị trường chỉ còn lại các doanh nghiệp có lợi nhuận kinh tế bằng 0 TRẠNG THÁI CÂN BẰNG TRONG DÀI HẠN CỦA THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN TOÀN • Ưu điểm – Tạo sự cạnh tranh – tiết kiệm chi phí sản xuất – Người tiêu dùng được lợi do cạnh tranh – giá giảm tới mức chi phí trung bình nhỏ nhất – Không cần hoạt động hỗ trợ bán – thông tin là “trong suốt”, các sản phẩm đồng nhất • Nhược điểm – Dẫn đến phá sản một hoặc một loạt các doanh nghiệp, do không phải doanh nghiệp nào cũng bán được mức giá P=ATCmin ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_kinh_te_vi_mo_chuong_5_thi_truong_canh_tranh_hoan.pdf