Bài giảng Kinh tế và thương mại các nước châu Á - Thái Bình Dương - Chương 3: Kinh tế và thương mại Nhật Bản, Trung Quốc và các nước NICs

3.3.2. Tiềm năng phát triển kinh tế thƣơng mại các nƣớc NICs Vị trí địa lý giáp biển, nhiều cảng nước sâu  phát triển giao lưu buôn bán Nền giáo dục tiên tiến, nhân lực chất lượng cao Tiềm năng khác: CSHT tốt, chính sách tự do kinh tế

pdf14 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 85 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh tế và thương mại các nước châu Á - Thái Bình Dương - Chương 3: Kinh tế và thương mại Nhật Bản, Trung Quốc và các nước NICs, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DHTM_TMU CHƢƠNG 3. KINH TẾ VÀ THƢƠNG MẠI: NHẬT BẢN, DHTM_TMU DHTM_TMU 3.1 TRUNG QUỐC VÀ CÁC NƢỚC NICs Kinh tế và thƣơng mại Nhật Bản 3.2 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.3 Kinh tế và thƣơng mại Trung Quốc Kinh tế và thƣơng mại các nƣớc NICs DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.1. Kinh tế và thƣơng mại Nhật Bản DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.1.1.DHTM_TMU Khái quát về kinh tế Nhật DHTM_TMU Bản 3.1.2. Thực trạng và tiềm năng phát triển thương mại của Nhật DHTM_TMU Bản DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Thực trạng và tiềm năng phát triển thƣơng mại của DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Nhật Bản  Các giai đoạn phát triển kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới II DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Giai đoạn phục hồi Giai đoạn tăng Giai đoạn ổn định kinh tế sau chiến trưởng thần kỳ và suy thoái (1974 tranh (46-52) (53-73) đến nay) DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Thực trạng và tiềm năng phát triển thƣơng mại của DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Nhật Bản  Bài học thành công trong phát triển kinh tế Nhật Bản DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUChớp thời cơ để DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU phát triển Khai thác và sử Phát huy nhân tố dụng vốn hiệu con người quả DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Kế thừa có chọn Cung cách quản lọc kinh nghiệm lý doanh nghiệp các nước đi trước đặc biệt Xác định vai trò của nhà nước trong quá trình DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUphát triển DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU ThựcDHTM_TMU trạng và tiềm năngDHTM_TMU phát triển thƣơngDHTM_TMU mại của NhậtDHTM_TMU Bản DHTM_TMU  Tiềm năng phát triển thương mại của Nhật Bản DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Bờ biển Rừng: Vị trí Con dài, đa địa Đồng Thiên người chia cắt Lượng dạng, tỷ Trình chiến bằng nhiên cần cù, tạo mưa lệ che độ dân lược ở màu đẹp, đa tự giác, thành cao phủ trí cao Đông mỡ dạng trách DHTM_TMU DHTM_TMUnhiều DHTM_TMU rừng DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Bắc Á nhiệm vịnh cao DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.2. Kinh tế và thƣơng mại Trung Quốc DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.2.1. Khái quát về kinh tế Trung DHTM_TMU DHTM_TMU QuốcDHTM_TMU DHTM_TMU 3.2.2. Thực trạng và tiềm năng phát DHTM_TMU triểnDHTM_TMU thương mại của Trung Quốc DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Thực trạng và tiềm năng phát triển thƣơng mại của DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUTrung QuốcDHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Các giai đoạn phát triển kinh tế Trung Quốc sau chiến tranh thế giới II DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Giai đoạn trước cải cách • 49-57 • Đại nhảy vọt 58-65 • Đại cách mạng văn hóa vô sản 66-76 • Bốn hiện đại hóa 76-78 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Giai đoạn cải cách mở cửa • 79-84 • 85-88 • 89-91 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU • DHTM_TMU92 đến nay DHTM_TMU DHTM_TMU Thực trạng và tiềm năng phát triển thƣơng mại của DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUTrung QuốcDHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  Bài học thành công trong phát triển kinh tế Trung Quốc DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUKhông dập khuônDHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU theo khuôn mẫu có sẵn Phát triển kinh Phát triển kinh tế ngoài quốc tế đối ngoại DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUdoanh DHTM_TMU DHTM_TMU Xử lý đúng đắn Duy trì tỷ lệ tiết các MQH trong kiệm cao quá trình phát DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUtriển DHTM_TMU DHTM_TMU Thực trạng và tiềm năng phát triển thƣơng mại của DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUTrung QuốcDHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  Tiềm năng phát triển thương mại của Trung Quốc DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Vị trí địa chiến Diện tích đất canh Khí hậu đa dạng lược tác lớn Sông ngòi: nhiều, Giàu tài nguyên Dân số đông dài DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Đa dạng dân tộc với bản sắc văn hóa truyền thống lâu đời DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.3. Kinh tế và thƣơng mại các nƣớc NICs DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.3.1. Các nước NICs 3.3.3. Bài học thành công trong phát triển kinh tế thương DHTM_TMU mạiDHTM_TMU các nước NICs DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.3.2. Tiềm năng phát triển kinh tế thương mại các nước NICs DHTM_TMU DHTM_TMU3.3.4. Kinh tế và thương mại DHTM_TMU DHTM_TMU các nước cụ thể DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.3.1.DHTM_TMU Các nƣớc NICsDHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Thuật ngữ NICs (Newly Industrialized Economies/Countries): Những quốc gia công nghiệp mới, tiền thân là những nước ĐPT, từ những năm 70 đã có tốc độ tăng DHTM_TMU DHTM_TMU trưởngDHTM_TMU kinh tế cao với quáDHTM_TMU trình DHTM_TMU DHTM_TMU CNH diễn ra nhanh chóng DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.3.2.DHTM_TMU Tiềm năng phát triển kinh tế thƣơng mại các nƣớc NICs DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Vị trí địa lý giáp biển, nhiều cảng nước sâu  phát triển giao lưu DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU buôn bán Nền giáo dục tiên tiến, nhân lực chất DHTM_TMU CSHTDHTM_TMUTiềm tốt, chínhnăng khác: sách DHTM_TMU DHTM_TMU lượng cao tự do kinh tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.3.3.DHTM_TMU Bài học thành côngDHTM_TMU trong phát triểnDHTM_TMU KTTM các nƣớcDHTM_TMU NICs DHTM_TMU Chiến lược phát triển đúng đắn DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Tận dụng các bài Tỷ lệ tiết kiệm/GDP học thành công cao trong phát triển của Nhật, Mỹ DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Đẩy mạnh xuất Lựa chọn quy mô khẩu và đầu tư ra doanh nghiệp phù nước ngoài hợp DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUPhát triển dịch vụDHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.3.4.DHTM_TMU Kinh tế và thƣơng mại các nƣớc cụ thể DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Hàn Quốc Hồng Đài Loan DHTM_TMU KôngDHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Singapore DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_kinh_te_va_thuong_mai_cac_nuoc_chau_a_thai_binh_du.pdf