Bài giảng Kinh tế thương mại Việt Nam - Chương 5: Ngoại thương Việt Nam trong điều kiện hội nhập

5.2.3. Chính sách quản lý xuất nhập khẩu của Việt Nam Chính sách nhập khẩu -Nền CN nước ta còn non trẻ, rất cần thiết phải có sự bảo hộ của Nhà nước thông qua quy định của chính sách nhập khẩu hợp lý. -Nguyên tắc NK:

pdf16 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh tế thương mại Việt Nam - Chương 5: Ngoại thương Việt Nam trong điều kiện hội nhập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DHTM_TMU NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP DHTM_TMU DHTM_TMU 5.1. Đặc điểm & vai trò của ngoại thƣơng Việt Nam CHƢƠNG 5. DHTM_TMU5.2. Phát triển ngoại thƣơngDHTM_TMU từ 1986 đến nay DHTM_TMU 5.3. Phát triển ngoại thƣơng Việt Nam trong điều kiện hội nhập DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 5.1. Đặc điểm & vai trò của ngoại thƣơng Việt Nam DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 5.1.1. Đặc điểm DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 5.1.2 Vai trò của ngoại thương trong quá trình hội nhập quốc tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 5.1.3. Lợi thế so sánh của Việt Nam trong thương mại quốc tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU5.1.1. Đặc DHTM_TMUđiểm DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Gia tăng về kim Quan hệ và hoạt động Nhiều thành phần ngạch, tốc độ phát trao đổi TMQT ngày kinh tế, chủ thể tham triển, khả năng cạnh càng đa phương hoá, gia. tranh nhưng còn kém đa dạng hoá. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUso với các đối thủ.DHTM_TMU DHTM_TMU Chất lượng sản phẩm Cơ cấu HH và thị CCTM có xu hướng XK có cải thiện trường XK còn mất vẫn gia tăng NK, cải nhưng còn thấp so cân đối, thiếu ổn định thiện nhập siêu chậm. với yêu cầu, tiêu vững chắc. chuẩn DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Chính sách thay thế hàng NK, định hướng XK và khai thác lợi thế tài nguyên và lao động dồi dào giá rẻ được sử dụng phổ biến. Thay đổi mô hình tăng trưởng còn chậm so với yêu cầu hội nhập và PTBV DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU5.1.2 Vai tròDHTM_TMU của ngoại thƣơngDHTM_TMU trong quáDHTM_TMU trình hội nhậpDHTM_TMU quốc tế DHTM_TMU • Tạo nguồn vốn để thỏa mãn nhu cầu NK và tích lũy • Kích thích sự tăng trưởng kinh tế: • Kích thích đổi mới trang thiết bị và công nghệ SX Vai trò của xuất khẩu • Tác động đến sự thay đổi cơ cấu ngành kinh tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU • Gia tăng sản lượng sản xuất của quốc gia • Nâng cao mức sống của nhân dân. • Tăng cường hợp tác và gia tăng vị thế của Việt Nam • Đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUhướng CNH DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU • Bổ sung kịp thời những mất cân đối của nền kinh tế. Vai trò của nhập khẩu • Phát triển các ngành kinh tế mới, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý mới. • Tăng nguồn hàng cho thị trường nội địa • Thúc đẩy giao lưu, buôn bán quốc tế với các nước đối tác DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 5.1.3. Lợi thế so sánh của Việt Nam trong thƣơng mại quốc tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Vị tríDHTM_TMU địa kinh tế DHTM_TMU thuận lợi - địa chính trị DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Nguồn lao động Tài nguyên (đất đai, khí hậu, DHTM_TMU DHTM_TMU khoáng sản, DHTM_TMUthủy sản, rừng) DHTM_TMU Lợi thế khác (về chính trị ổn định, nhà nước quan tâm và có chính sách khuyến khích phát DHTM_TMUtriển ngoại thương,DHTM_TMU nền văn hoá DHTM_TMU DHTM_TMU đa dạng bản sắc các dân tộc,) DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 5.2. Phát triển ngoại thƣơng từ 1986 đến nay DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 5.2.1 Nội dung và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thương mại XNK DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 5.2.2. Thực trạng xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 5.2.3. Chính sách quản lý xuất nhập khẩu của Việt Nam DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU5.2.1 Nội DHTM_TMUdung và các nhânDHTM_TMU tố ảnh hƣởngDHTM_TMU đến phát triểnDHTM_TMU DHTM_TMU thƣơng mại XNK DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Phát triển TM XNK Quá trình cải thiện hoặc gia tăng không ngừng kết quả hoạt động ngoại thương bao gồm cả sản lượng và trị giá XK, NK, sự thay đổi cơ cấu XNK và cách thức sử dụng nguồn lực theo DHTM_TMU hướngDHTM_TMU tối ưu nhằm nângDHTM_TMU cao chất lượng, hiệuDHTM_TMU quả tăng trưởng DHTM_TMU DHTM_TMU ngoại thương trong một thời kỳ nhất định. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 5.2.1 Nội dung và các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển DHTM_TMUthƣơng mạiDHTM_TMU XNK DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Nội dung phát triển TM XNK Các tiêu chí đánh giá • Tăng trưởng về kết quả sản lượng và trị • Mức độ cải thiện CCTM, góp phần DHTM_TMUgiá XNK hàngDHTM_TMU hoá, dịch vụ. DHTM_TMU thay DHTM_TMUđổi cán cân thanh toánDHTM_TMU quốc gia. DHTM_TMU • Cải thiện hoặc nâng cao chất lượng • Tỷ lệ đóng góp của TM XNK đối với tăng trưởng kết quả ngoại thương tăng trưởng GDP và giải quyết việc làm, thu nhập và cải thiện môi trường. • Mức độ hội nhập hay chỉ số đo độ mở nền kinh tế: (KN) XNK/GDP, • Mức độ hay chỉ số cạnh tranh quốc tế về XK của quốc gia (Chỉ số RCA) DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 5.2.1 Nội dung và các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển DHTM_TMUthƣơng mạiDHTM_TMU XNK DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Một số tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá sự phát triển TM XNK trong thực tiễn DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Hiệu quả Tiêu chí về Tiêu chí về thương thay đổi cơ Tiêu chí về Tiêu chí về tăng mại (và tác cấu thương tốc độ tăng cán cân trưởng số động về mại, thị trưởng thương lượng (hay kinh tế, xã trường, thị XK, NK: mại: DHTM_TMU quyDHTM_TMU mô): DHTM_TMU DHTM_TMU hội, môiDHTM_TMU DHTM_TMU phần: trường): DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 5.2.1 Nội dung và các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU thƣơng mại XNK Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển TM XNK DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Nhân tố môi Nhân tố thị trường vĩ mô trường DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Chiến lược Sự phát triển KD, năng lực các ngành tổ chức quản kinh tế, TM và trị và hiệu quả năng lực cung hoạt động ứng hàng hoá, XNK của các dịch vụ DN DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU5.2.2. Thực DHTM_TMUtrạng xuất nhậpDHTM_TMU khẩu hàng hoáDHTM_TMU và dịch vụ củaDHTM_TMU DHTM_TMU Việt Nam DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Tổng kim Kim ngạch ngạch (hoặc (hoặc trị tổng trị giá) giá) xuất xuất nhập khẩu khẩu Chỉ tiêu DHTM_TMU DHTM_TMU KimDHTM_TMU ngạch khác (vềDHTM_TMU tốc DHTM_TMU DHTM_TMU (hoặc trị độ , tỷ trọng giá) nhập XNK nhóm khẩu hàng hóa, dịch vụ) DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 5.2.3. Chính sách quản lý xuất nhập khẩu của Việt Nam DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Chính sách xuất khẩu: DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Xây dựng các Gia công xuất Đầu tư cho xuất mặt hàng xuất khẩu: khẩu: khẩu chủ lực: Lập các khu chế Bảo hiểm đối với Tín dụng xuất xuất: xuất khẩu: khẩu: DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Trợ cấp xuất Chính sách về tỷ Chính sách hỗ khẩu: giá hối đoái: trợ khác DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 5.2.3. Chính sách quản lý xuất nhập khẩu của Việt Nam DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Chính sách nhập khẩu -Nền CN nước ta còn non trẻ, rất cần thiết phải có sự bảo hộ của Nhà nước thông qua quy định của chính sách nhập khẩu hợp lý. -Nguyên tắc NK: DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Chú Bảo vệ và Xây dựng trọng NK Sử dụng thúc đẩy thị trường công ngoại tệ Dành ưu sản xuất Kết hợp nhập nghệ cao DHTM_TMUtiết kiệmDHTM_TMU tiên cho DHTM_TMUtrong DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU giữa nhập khẩu ổn để đáp đem lại việc nhập nước phát khẩu và định ứng yêu hiệu quả khẩu triển, xuất khẩu vững cầu sản kinh tế TLSX tăng chắc và xuất cao. nhanh lâu dài trong xuất khẩu nước. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 5.3. Phát triển ngoại thƣơng Việt Nam trong điều kiện hội nhập DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 5.3.1.DHTM_TMU Quan điểm cơ bản DHTM_TMU 5.3.2. Định hướng phát triển XNK Việt Nam giai đoạn 2011 DHTM_TMU 2020DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU - DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 5.3.1. Quan điểm cơ bản DHTM_TMU DHTM_TMU khai thác lợi thế so DHTM_TMUsánh và lợi thế DHTM_TMU DHTM_TMU cạnh tranh khai thác hợp lý tài DHTM_TMU DHTM_TMUnguyên, hạn chế ô DHTM_TMU DHTM_TMU nhiễm DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU góp phần thực hiện các mục tiêu xã hội DHTM_TMU DHTM_TMU nhậpDHTM_TMU khẩu công DHTM_TMU nghệ tiên tiến, hạn chế nhập khẩu những mặt hàng xuấttrong được, nước tiến tớisản cân bằng CCTM. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 5.3.2. Định hƣớng phát triển XNK Việt Nam giai đoạn 2011 -2020 DHTM_TMU- DHTM_TMU Đối với lĩnh vực xuất khẩu: - Đối với lĩnh vực nhập khẩu DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_kinh_te_thuong_mai_viet_nam_chuong_5_ngoai_thuong.pdf