Bài giảng Kinh tế thương mại Việt Nam - Chương 2: Thương mại trong giai đoạn chuyển đổi ở Việt Nam

Khái niệm phát triển thương mại • Quá trình bao gồm nhiều hoạt động nhằm tạo ra sự thay đổi cả về lượng và chất về tăng trưởng thương mại của quốc gia trong từng giai đoạn phát triển. Các tiêu chí và chỉ tiêu biểu hiện sự PTTM • Tiêu chí tăng trưởng về lượng: • Tiêu chí tăng trưởng về chất:

pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 177 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh tế thương mại Việt Nam - Chương 2: Thương mại trong giai đoạn chuyển đổi ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DHTM_TMU CHƢƠNG 2. THƢƠNG MẠI TRONG GIAI ĐOẠN DHTM_TMU DHTM_TMU CHUYỂN ĐỔI Ở VIỆT NAM 2.1. Thƣơng mại Việt Nam trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung DHTM_TMU2.2. Nội dung đổi mớiDHTM_TMU thƣơng mại Việt Nam từ 1986 DHTM_TMU 2.3. Phƣơng hƣớng tiếp tục quá trình đổi mới thƣơng mại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 2.1. Thƣơng mại Việt Nam trong nền kinh tế kế hoạch hóa DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU tập trung Hoạt động thương mại Nền thương mại dựa trên Thương mại nhà nước DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUtheo kế hoạchDHTM_TMU của nhà DHTM_TMU sự độc quyền của TMNN độc quyền trong hoạt nước. Mua, bán theo (là chủ yếu) và TMHTX. động XNK. mệnh lệnh của nhà nước: Trong lĩnh vực phân phối Khan hiếm hàng hóa nên hàng tiêu dùng, thực hiện phải áp dụng phương chế độ bán cung cấp. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUthức phânDHTM_TMU phối theo kiểu DHTM_TMU DHTM_TMU Nhà nước bao cấp qua “chia bình quân” và sử giá và cả hình thức hiện dụng chế độ tem phiếu. vật. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU2.2. Nội dungDHTM_TMU đổi mới thƣơngDHTM_TMU mại Việt NamDHTM_TMU từ 1986 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Phát triển TM nhiều thành phần kinh tế Xóa bỏ cơ chế quản với các hình thức lý TM hành chính, TM vận hành theo kinh doanh đa tập trung quan liêu, cơ chế thị trường dạng, đan xen trong Phát triển theo định bao cấp, chuyển đổi song phải đặt dưới đó kinh tế nhà nước hướng XHCN TM sang quản lý sự quản lý vĩ mô nắm giữ vai trò chủ theo cơ chế thị của nhà nước đạo ở những khâu, trường DHTM_TMUlĩnh vực then chốtDHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU trong nền kinh tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 2.3. Phát triển thƣơng mại Việt Nam trong giai đoạn CNH DHTM_TMU -HĐHDHTM_TMU đất nƣớc và hội nhập quốc tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 2.3.1. Đặc điểm cơ bản của quá trình CNH và hội nhập kinh tế quốc tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 2.3.2. Bản chất và các tiêu chí đánh giá sự PTTM Việt Nam -HĐH đất nước (trên tầm vĩ mô) DHTM_TMU 2.3.3. QuanDHTM_TMU điểm, định hướng DHTM_TMU DHTM_TMU và mục tiêu phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2011 2020 và tầm nhìn đến 2030 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU - DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 2.3.1. Đặc điểm cơ bản của quá trình CNH-HĐH đất nƣớc DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU và hội nhập kinh tế quốc tế DHTM_TMU ĐặcDHTM_TMU điểm của CNH (đưaDHTM_TMU tiến DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU HĐH (khác biệt ở chỗ đưa bộ KHCN, KT mới vào sản KHCN, KT hiện đại, tiên tiến xuất làm thay đổi về căn bản không chỉ vào SX, mà còn SSX (LLSX), bên cạnh việc vào nhiều lĩnh vực khác trong hoàn thiện và phát triển đời sống KT-XH) QHSX tương thích); DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Hội nhập quốc tế về kinh tế và nhiều lĩnh khác đều liên quan đến TM, chứa đựng cả cơ hội, thách thức trong bối cảnh thể giới và khu vực rất phức tạp, khó lường DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 2.3.2. Bản chất và các tiêu chí đánh giá sự PTTM Việt Nam (trên tầm vĩ mô) DHTM_TMU DHTM_TMU Khái niệm phát triển thương mại • Quá trình bao gồm nhiều hoạt động nhằm tạo ra sự thay đổi cả về lượng và chất về tăng trưởng thương mại của quốc gia trong từng giai đoạn phát triển. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Các tiêu chí và chỉ tiêu biểu hiện sự PTTM • Tiêu chí tăng trưởng về lượng: • Tiêu chí tăng trưởng về chất: DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU2.3.3. Quan điểm, định hƣớng và mục tiêu phát triển thƣơng mại Việt Nam giai đoạn 2011 đến 2030 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU - DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 2020DHTM_TMU và tầm nhìn Định Mục hướng tiêu DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Quan điểm DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_kinh_te_thuong_mai_viet_nam_chuong_2_thuong_mai_tr.pdf