Bài giảng Chính sách kinh tế xã hội - Chương 6: Một số chính sách kinh tế chủ yếu

6.3.2.3. Chính sách hỗ trợ về kỹ thuật  Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DN: + Khảo sát đánh giá nhu cầu trợ giúp đào tạo + Xây dựng, biên soạn, bổ sung in ấn tài liệu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ + Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng: các khóa đào tạo khởi nghiệp, quản trị DN, quản trị DN chuyên sâu

pdf28 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 169 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Chính sách kinh tế xã hội - Chương 6: Một số chính sách kinh tế chủ yếu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 6. DHTM_TMU MỘTDHTM_TMU SỐ CHÍNHDHTM_TMU SÁCH KINHDHTM_TMU TẾ CHỦDHTM_TMU YẾU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.1. Chính sách tăng trƣởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.2. Chính sách phát triển các ngành kinh tế trọng điểm DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.3. Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 93 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.1. Chính sách tăng trƣởng kinh tế và chuyển DHTM_TMUdịch cơDHTM_TMU cấu kinh DHTM_TMUtế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  6.1.1 Khái niệm chính sách tăng trƣởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  6.1.2 Nội dung tăng trƣởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế  6.1.3 Vai trò của chính sách tăng trƣởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 94 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.1. Chính sách tăng trƣởng kinh tế và chuyển dịch CCKT DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUKhái niệmDHTM_TMU chính sách DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU tăng trƣởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Nội dung tăng trƣởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Vai trò của chính sách tăng trƣởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 95 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.1.1. Khái niệm chính sách tăng trưởng kinh tế DHTM_TMUvà chuyểnDHTM_TMU dịch cơDHTM_TMU cấu kinh tếDHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUTăng trƣờng kinhDHTM_TMU tế là sự DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU tăng thêm về quy mô sản lƣợng sản phẩm hàng Cơ cấu KT là tổng thể các bộ hóa, dịch vụ trong một phận hợp thành với ví trị địa thời kỳ nhất định lý, tỷ trọng tƣơng ứng với mỗi bộ phận và mối quan hệ tƣơng tác giữa các bộ phận ấy DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 96 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.1.1. Khái niệm chính sách tăng trưởng kinh tế DHTM_TMUvà chuyểnDHTM_TMU dịch cơDHTM_TMU cấu kinh tếDHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  Chính sách tăng trƣởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU tế là tổng thể các quan điểm, nguyên tắc, hình thức, công cụ và giải pháp mà Nhà nƣớc sử dụng nhằm thực hiện chiến lƣợc về tăng trƣởng kinh tế và phát triển cơ cấu kinh tế của mỗi nƣớc. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 97 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.1.2. Nội dung chính sách tăng trưởng và chuyển dịch DHTM_TMUcơ cấu DHTM_TMUkinh tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  6.1.2.1. Yêu cầu đối với chính sách tăng trƣởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  6.1.2.2. Các nhân tố ảnh hƣởng đến chính sách tăng trƣởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế  6.1.2.3. Mục tiêu và các giải pháp cơ bản trong chính sách tăng DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU trƣởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 98 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.1.2.1. Yêu cầu đối với chính sách tăng trưởng và chuyển DHTM_TMUdịch cơ DHTM_TMUcấu kinh tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Yêu cầu về tính cân đối nền kinh tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Yêu cầu về tính linh hoạt DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Yêu cầu về tính Yêu cầu đảm bảo tiên tiến của nền tính hiệu quả của kinh tế nền kinh tế CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 99 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU chính trị - xã hội thực trạng chính DHTM_TMU DHTM_TMUxu DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU kinh sách cơ hƣớng cấu vận động nghiệm thế của các giới và nền kinh trong nƣớc điều kiện tế thực hiện chính DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUvề chiến DHTM_TMUsách cơ DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU lƣợc phát cấu triển kinh tế CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 100 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.1.2.3. Mục tiêu, công cụ và giải pháp cơ bản trong chính DHTM_TMUsách tăngDHTM_TMU trưởng và chuyểnDHTM_TMU dịch cơDHTM_TMU cấu kinh tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.1.2.3.1. Mục tiêu chính sách 6.1.2.3.2. Các công cụ và giải pháp trong chính sách DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 101 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.1.2.3.1. Mục tiêu chính sách tăng trưởng và chuyển dịch CCKT DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Mục tiêu gián tiếp: tăng trƣởng kinh tế Mục tiêu trực DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUhợp lý, ổn địnhDHTM_TMU và DHTM_TMU DHTM_TMU tiếp: thực hiện bền vững, phúc lợi chiến lƣợc về cao và công bằng, tăng trƣởng và xóa đói giảm nghèo, chuyển dịch giải quyết triệt để CCKT vấn đề môi trƣờng DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 102 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.1.2.3.2. Các công cụ và giải pháp của chính sách tăng trưởng và DHTM_TMUchuyển dịchDHTM_TMU CCKT DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  Các công cụ và giải pháp liên quan đến tài chính  Các công cụ và giải pháp phi tài chính DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  Các quy hoạch, chƣơng trình và dự án của NN  Tận dụng thu hút ODA DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 103 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.1.3 Vai trò của chính sách tăng trưởng và chuyển dịch DHTM_TMUcơ cấuDHTM_TMU kinh tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Vai trò khuyến khích DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Vai trò hạn chế Vai trò phối DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUhợp và điều DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU chỉnh CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 104 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.1.3 Vai trò của chính sách tăng trưởng và chuyển DHTM_TMUdịch cơ cấuDHTM_TMU kinh tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  Vai trò khuyến khích: tạo điều kiện cho việc tăng trƣởng kinh tế và phát triển các loại hình cơ cấu, các thành phần, DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU các ngành  Vai trò hạn chế: không khuyến khích các ngành, các DHTM_TMUthànhDHTM_TMU phần, các khuDHTM_TMU vực cơ cấuDHTM_TMU => đảm bảo DHTM_TMUsự phát triển DHTM_TMU DHTM_TMU cân đối CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 105 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.1.3 Vai trò của chính sách tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu DHTM_TMUkinh tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  Vai trò phối hợp và điều chỉnh: - Tạo ra một tổng thể kinh tế quốc dân hoạt động có hiệu quả nhất. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU - Khắc phục những ảnh hƣởng tiêu cực của CS tăng trƣởng và chuyển dịch CCKT - Tạo điều kiện để phát huy những ảnh hƣởng tích cực DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 106 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.2. Chính sách phát triển các ngành kinh tế trọng điểm DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  6.2.1 Khái niệm ngành kinh tế trọng điểm  6.2.2 Nội dung chính sách phát triển các ngành kinh tế trọng điểm DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  6.2.3 Vai trò của chính sách phát triển các ngành kinh tế trọng điểm DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 107 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.2.1 Khái niệm ngành kinh tế trọng điểm DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  Ngành kinh tế trọng điểm là ngành chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu sản xuất công nghiệp, có thế mạnh lâu dài, mang lại DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU hiệu quả kinh tế cao và tác động mạnh tới các ngành kinh tế khác. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 108 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.2.1 Khái niệm ngành kinh tế trọng điểm DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  Chính sách phát triển các ngành kinh tế trọng điểm là tổng thể các quan điểm, nguyên tắc, hình thức, công cụ và giải pháp DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU mà Nhà nƣớc sử dụng nhằm thực hiện chiến lƣợc về phát triển các ngành kinh tế trọng điểm của đất nƣớc. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 109 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.2.2. Nội dung chính sách phát triển các ngành DHTM_TMUkinh tế DHTM_TMUtrọng điểm DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  6.2.2.1. Yêu cầu đối với chính sách phát triển ngành kinh tế trọng điểm DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  6.2.2.2. Mục tiêu, định hƣớng và các giải pháp cơ bản trong chính sách phát triển ngành kinh tế trọng điểm DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 110 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.2.2.1. Yêu cầu DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Yêu cầu về tính cân đối nền kinh tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Yêu cầu về tính linh hoạt Yêu cầu đảm bảo tính hiệu quả DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU củaDHTM_TMU nền kinh tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 111 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.2.2.2. Mục tiêu, định hướng và các giải pháp DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Mục tiêu gián tiếp: Mục tiêu trực tăng trƣởng kinh tế DHTM_TMU DHTM_TMUtiếp: thực hiện DHTM_TMU DHTM_TMUhợp lý, đảm bảoDHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU chiến lƣợc phúc lợi và công phát triển các bằng, xóa đói giảm ngành KT nghèo, bảo vệ môi trọng điểm trƣờng DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 112 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.2.2.2. Mục tiêu, định hướng và giải pháp DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Định hướng và giải pháp DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Tập trung mọi Xây dựng mô nguồn lực hỗ trợ Xác định ngành hình kinh tế phát nhằm phát huy kinh tế trọng triển toàn diện, các lợi thế của điểm cân đối các ngành KT DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUtrọng điểmDHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 113 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.2.3 Vai trò của chính sách phát triển các ngành kinh tế DHTM_TMUtrọng điểmDHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  Là một trong chính sách quan trọng trong các chính sách kinh tế  Tạo ra một tổng thể nền kinh tế quốc dân hoạt động có hiệu quả, DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU cân đối.  Phát huy lợi thế so sánh của quốc gia  Giúp quốc gia đạt đƣợc các mục tiêu: tăng trƣởng kinh tế, chuyển DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU dịch cơ cấu kinh tế hợp lý CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 114 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU6.3. ChínhDHTM_TMU sách hỗDHTM_TMU trợ phát DHTM_TMUtriển doanhDHTM_TMU nghiệp DHTM_TMU DHTM_TMU  6.3.1 Nội dung chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  6.3.2 Vai trò của chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 115 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.3.1. Nội dung chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Chính sách hỗ trợ về vốn DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Chính sách hỗ trợ về thuế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Chính sách hỗ trợ về Các chính sách hỗ trợ kỹ thuật theo lĩnh vực CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 116 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU6.3.2.1DHTM_TMU. Chính sáchDHTM_TMU hỗ trợ về DHTM_TMUvốn DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  Giảm mặt bằng lãi suất chung DHTM_TMU Xây DHTM_TMUdựng và triểnDHTM_TMU khai các chƣơngDHTM_TMU trình tínDHTM_TMU dụng mangDHTM_TMU DHTM_TMU tính đột phá  Hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp đặc biệt trong giai đoạn DHTM_TMU khó DHTM_TMUkhăn DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 117 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.3.2.2. Chính sách hỗ trợ về thuế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  Xây dựng, hoàn thiện chính sách thuế  Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan=> tạo môi DHTM_TMUtrƣờngDHTM_TMU kinh doanh thôngDHTM_TMU thoáng DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  Xây dựng cơ chế hỗ trợ, ƣu đãi với các DN nhỏ và vừa, xây dựng lộ trình tham gia vào hệ thống thuế chuẩn mực DHTM_TMU Tƣ vấn,DHTM_TMU hỗ trợ DN về cácDHTM_TMU thông tin DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 118 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.3.2.3. Chính sách hỗ trợ về kỹ thuật DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  Hỗ trợ đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực cho DN: + Khảo sát đánh giá nhu cầu trợ giúp đào tạo DHTM_TMU+ Xây dựngDHTM_TMU, biên soạn, DHTM_TMUbổ sung in ấn tàiDHTM_TMU liệu phục vụ đàoDHTM_TMU tạo, bồi dƣỡngDHTM_TMU DHTM_TMU cán bộ + Tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng: các khóa đào tạo khởi nghiệp, quản trị DHTM_TMUDN, quảnDHTM_TMU trị DN chuyênDHTM_TMU sâu DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 119 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 6.3.2 Vai trò của chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Đối với sự phát triển KT – XH của quốc DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU gia DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Đối với NN Đối với doanh DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUnghiệp DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 120 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_chinh_sach_kinh_te_xa_hoi_chuong_6_mot_so_chinh_sa.pdf