Bài giảng Chính sách kinh tế xã hội - Chương 5: Phân tích và đánh giá chính sách kinh tế - xã hội

5.3. Đánh giá chính sách kinh tế - xã hội Đảm bảo tính thực tiễn • Được hoạch định trên cơ sở các quy luật khách quan của sự phát triển KT-XH • Được sự đồng thuận của đại đa số nhân dân lao động Đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả • Sự hợp lý, tối ưu của CS, khả năng thực hiện CS của các đối tượng, tác động của CS trong đời sống KTXH. • Đem lại hiệu quả kinh tế và hiệu quả XH

pdf18 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 277 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Chính sách kinh tế xã hội - Chương 5: Phân tích và đánh giá chính sách kinh tế - xã hội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 5. DHTM_TMU DHTM_TMUPHÂN TÍCHDHTM_TMU VÀ ĐÁNHDHTM_TMU GIÁ CHÍNHDHTM_TMU SÁCH DHTM_TMU DHTM_TMU KINH TẾ - XÃ HỘI 5.1. Khái niệm, nhiệm vụ và vai trò của phân tích chính sách kinh tế - xã hội DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 5.2. Quá trình phân tích chính sách kinh tế - xã hội DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 5.3. Đánh giá chính sách kinh tế - xã hội CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 75 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 5.1. Khái niệm và nhiệm vụ của phân tích chính DHTM_TMUsách kinhDHTM_TMU tế - xã DHTM_TMUhội DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  5.1.1. Khái niệm của phân tích chính sách kinh tế - xã hội DHTM_TMU 5.1.2DHTM_TMU. Nhiệm vụ của DHTM_TMUphân tích chính DHTM_TMUsách kinh tế - xãDHTM_TMU hội DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 76 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 5.1.1. Khái niệm của phân tích chính sách kinh tế - xã hội DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  Là quá trình xem xét, so sánh và đánh giá mục tiêu, nội dung và DHTM_TMU các ảnhDHTM_TMU hƣởng của chínhDHTM_TMU sách => lờiDHTM_TMU khuyên (kiến nghịDHTM_TMU) DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 77 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 5.1.2. Nhiệm vụ của phân tích chính sách kinh tế - xã hội DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  Hình thành cơ sở lý luận và thực tiễn  Xem xét, đánh giá, so sánh các mục tiêu và giải pháp, công cụ chính DHTM_TMU sách DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  Đánh giá các ảnh hƣởng của chính sách  Đề ra khuyến nghị DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 78 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 5.2. Quá trình phân tích chính sách kinh tế - xã hội DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU PHÂN TÍCH Phân tích vấn đề Phân tích giải Phân tích hành CHÍNH chính sách pháp chính sách động chính sách SÁCH DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 79 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 5.2.1. Phân tích vấn đề chính sách DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Nhận thức vấn đề DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMULựa chọn DHTM_TMUvà giải thích cácDHTM_TMU DHTM_TMU • Đánh giá triệu chứng mục tiêu và hạn chế CS • Xác định nguyên nhân .Tính không rõ ràng của vấn đề • Mô hình hóa .Sự khác nhau giữa mục tiêu và phƣơng thức thực hiện mục tiêu DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 80 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 5.2.2. Phân tích giải pháp chính sách DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Lựa chọn chỉ tiêu đánh giá Xác định các phƣơng án chính sách DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Xác định phƣơng pháp phân tích để lựa chọn phƣơng án chính sách tối ƣu Lựa chọn phƣơng án chính sách tối ƣu DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Đƣa ra kiến nghị chính sách CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 81 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 5.2.2.1. Lựa chọn chỉ tiêu đánh giá DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU - Số lƣợng đƣợc hạn chế ở mức tối thiểu - Thể hiện đƣợc khả năng thực hiện mục tiêu - Phản ánh đƣợc mức độ tác động của những ảnh hƣởng quan trọng DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU của chính sách - Lƣợng hóa các chỉ tiêu DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 82 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 5.2.2.2. Xác định các phương án chính sách DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Không tìm giải pháp hoàn hảo DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Không chấp nhận giải pháp theo cảm tính DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUKhông xâyDHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU dựng chính sách vạn năng CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 83 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 5.2.2.3. Xác định phương pháp phân tích để lựa chọn phương án DHTM_TMUchính sáchDHTM_TMU tối ưu DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU - Phân tích lợi ích – chi phí truyền thống - Phân tích định tính lợi ích – chi phí DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU - Phân tích lợi ích – chi phí sửa đổi - Phân tích hiệu quả - chi phí DHTM_TMU- PhânDHTM_TMU tích đa mục tiêuDHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 84 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 5.2.2.4. Lựa chọn phương án chính sách tối ưu DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU So sánh các Dự báo các ảnh Đánh giá các phƣơng án hƣởng của ảnh hƣởng thông qua hệ chính sách thống chỉ tiêu DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 85 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 5.2.2.5. Đưa ra kiến nghị chính sách DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Đƣa ra tập hợp DHTM_TMUTrực tiếpDHTM_TMU suy ra DHTM_TMUTóm tắt ngắnDHTM_TMU nhữngDHTM_TMU hành DHTM_TMU DHTM_TMU từ việc đánh gọn ƣu và động mà ngƣời giá và lựa chọn nhƣợc điểm sử dụng kết quả các phƣơng án của kiến nghị phân tích chính chính sách chính sách sách sẽ phải thực hiện DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 86 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 5.2.3. Phân tích hành động chính sách DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Phân tích các hình thức tổ chức đƣợc xây dựng để đƣa DHTM_TMUchínhDHTM_TMU sách vào thựcDHTM_TMU tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Phân tích tình hình chỉ DHTM_TMU DHTM_TMUđạo thựcDHTM_TMU thi chính sáchDHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 87 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 5.2.3.1. Phân tích các hình thức tổ chức được xây dựng để DHTM_TMUđưa chínhDHTM_TMU sách vào thựcDHTM_TMU tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Phân tích cơ cấu tổ chức quản lý, cơ cấu nguồn lực => đƣa ra kiến nghị đổi mới DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 88 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU5.2.3.2DHTM_TMU. Phân tích tìnhDHTM_TMU hình chỉ đạoDHTM_TMU thực thi chínhDHTM_TMU sách DHTM_TMU DHTM_TMU - Phân tích, đánh giá tình hình chỉ đạo thực thi chính sách => đƣa ra kiến nghị điều chỉnh và đổi mới hoạt động của các kênh truyền tải DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU - Phân tích đánh giá hoạt động của hệ thống kiểm tra =>có đƣợc đầy đủ thông tin liên hệ ngƣợc về quá trình thực hiện chính sách DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 89 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 5.3. Đánh giá chính sách kinh tế - xã hội DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Đảm bảo tính khách quan DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Đảm bảo tính chính trị và pháp lý DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Đảm bảo tính Đảm bảo tính Đảm bảo tính đồng bộ và hệ hiệu lực và hiệu thực tiễn thống quả CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 90 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 5.3. Đánh giá chính sách kinh tế - xã hội DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Đảm bảo tính Đảm bảo tính Đảm bảo tính đồng khách quan chính trị và pháp lý bộ và hệ thống • Xây dựng trên cơ sở • Dựa trên căn cứ vào • Các CS trong những DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUđƣờng lối chínhDHTM_TMU trị, lĩnhDHTM_TMU vực khác nhauDHTM_TMU có DHTM_TMU khoa học và thực tiễn chủ trƣơng và những khả năng kết hơp • Tuân thủ các đòi hỏi định hƣớng chính sách thành một hệ thống của Đảng của quy luật khách • Có quan hệ chặt chẽ DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU• Phù hợp vớiDHTM_TMU những vớiDHTM_TMU các bộ phận khácDHTM_TMU DHTM_TMU quan quy định của pháp luật hiện hành CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 91 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 5.3. Đánh giá chính sách kinh tế - xã hội DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Đảm bảo tính hiệu lực, Đảm bảo tính thực tiễn hiệu quả • Đƣợc hoạch định trên cơ sở các • Sự hợp lý, tối ƣu của CS, khả DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU quy luật khách quan của sự phát năng thực hiện CS của các đối triển KT-XH tƣợng, tác động của CS trong đời • Đƣợc sự đồng thuận của đại đa sống KTXH. số nhân dân lao động • Đem lại hiệu quả kinh tế và hiệu DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU quả XH CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 92 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_chinh_sach_kinh_te_xa_hoi_chuong_5_phan_tich_va_da.pdf