Bài giảng cây công nghiệp: Cây đậu tương

Tên đề tài : Bài giảng cây công nghiệp "Cây đậu tương" đậu tương là cây họ đậu ăn hạt ngắn ngày có giá trị kinh tế cao, đứng đầu trong số các cây đậu đỗ và còn gọi là vàng mọc trên , cây đỗ thần. giá trị kinh tế của cây đậu tương được quyết định bởi các thành phần chứa trong hạt đậu tương bao gồm protein, lipit .và các chất khoáng có trong protein và lipit là hia loại thành phần quan trọng nhấ

pdf25 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 1981 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng cây công nghiệp: Cây đậu tương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 +@ 4 . 3 ) " S YR .' +! ' S < :K , .  ' ,7 ”Z! •ZL  ƒL %&9@ M 64 '' = "> 6,(&(D(D#(B$R ]$YLJY@.$)T .d7 t;' > f,.O' j+;N >X' *3;;, '(' ;33. , YO7ZT ' !7X' ;F(<(,F;' G,& 76s ' |."J' s %#.%’ #'7 f,.O' j+;.M >X' *3;F;,4<7X' ;33(T  ' Y(' ;@#7ms ;j,9@zO(s ' |T%’ #7 N"4JK"6H t@F' 9@#<"GA THW (mL9@"Se  ,47Z' :€O3,%Me9@('PHW*+ %L%Me9@7 t@"JYHV (39@"M%L" .+#(. # ('P I,7 p,9@3:&F4OIF.'PLYJ.J%K' @. %x # "GBDBB9@7p,9@v|3"9 P& +47 6J '"9@%# I,>n"0O G_q&s 9@*3( L0<GB (&4<9m %M"0'.KO'#%' 7 |3*9 ' ',7 OJK"6H X "J +!> ( .( (h ,>6s ( Xw! > Xw! 2>6& +,#,6m(gZ\A(2VA(gnAH(gABh .0 F3$T 4%b 7 ) 3  -4 5  Z3 /", >+!, %# I,.LYd  8 ZVA( 8 gZ\A(gAB(|3YsS<:K#,.O 7 2 "S'P:"(. "S:$)XAYq:$4 <#' . 4+)@ * 7 l,0BBB "S:&FGWDWDB7,m>VB\B‹2VA>BBHB‹ XA>HBBHHB7 6m>n3, .%M'9#(%M).S#<)* 4 %b.Yq:@'9@7 X "<M4<#SN HkYK< .7l L(Fo3Y*( |/.O<:'Yi<(#<+#.'.7X 'j-M%L3.O , (Y' "+:$b (%":@'9@(Yq 4+)b *7 G-2F>n+4":&F%Sj4O. "K+,YJ ,4<()R&< '%Sj+'%&9@%M '.%M_$7 n+4 "K+,9 %Sj.9 YJP.O+,9@ !v(+,, 9@(+,4<(+,,3L.+, v9@(Y'"%@ # &<YR '# L 3+@ "K9@…K+'.O# ,(Y/YR '|+,+'K9@…K+'.OR&<.J +4 7Z'"YR '|+,DL >p,,vL(9@!v(+, v9@(%,07BBB .+4 'K9@ '4(:jH](\E7 6#T.d'P#.d '=%# "S ' MT4%# (' <a<##0L_$%Sj;76"+R#&LPN ,.O M T.+4 () "+R%# Y J'L_$ %Sj;7 pR:SK%Jj8 +4 (J '(+,, 9@.+,9@!v "K+,9 (P.O+R@ 8 m7ZL_$%Sj.JT + ;  <* L 8 L = $ %S j 8  +4  Z ' nqZ4X d6 >?1sAtT1?(Ke/`"jHIJ?KL/ ! H-I-- w!*G% mO– '’H# * 7 ZT%I%a'YGDCV'J%KK.Fb L0< Z'J%K :4"S%a'YBCD(#:K"S%a'YHB ZT%I' b 9#j:&_.4:3'SS'##4YR N#4 '8 S O"> ?' –U   <–' 12&"  ?J  12  K& L   &3 2J3-3K ZT%I '+ ;8&YR .'4YYcY' # * 4<S<# S'.:Fq7Z3%M3% P4&< m.O# +# PT# * "S9 0< FL(+'09 0<%M#%S7g'"4 YYc'# * =)8&''./ F*+ % 7 ZT .`K * @;:;#&, ‘J%K' @> ZB>HDCWBB6 ) 3  -4 5 H UB>VBC\BE 4 ,<('#%L ‘640 , ‘lx '= /MN>Z#P<a. .d 'P ':$%&." b .d’..dM ! HB ZLG –;' *3 /T%I+;+Yc ZT%I%a'YWBDBIF.',(T.d.%x #(h 2d (.d’–.dM ZT%I+;# |+ T%I"W#%",+* O jj,F+;8 # O 7 Z'T%I:Fq<#S4 +.F7 ZT%I b +R<'#,. * ' Y'"%LO,s._+,.$L ' v<dF.'+R+;8 T%I'.J%K' @m7 ZT%I"%@$ %#47 /MN> @ :@'8+,v.$YKL 6#:K‘~O #'..+O ‘w"mn ‘?/G+:K ! H X' ' cLRd<4L(K0d<4%#' & ` K44<%'@B(HE7 X' T;.':_+#(&T& 'P j' ;.':_ J'P:_ 7 ZT ' %a'YDCHB("T0<%a'YOAB7 ' +O  FIF.',(T.d '= ,L+O '.d’+ WB ' ('%",L F<@+ ADCDB'PN O ' 7y Jw!O (’"T ' Y4 HBCWB(M" T ' !4 HCHB7 T%I49 .j@;&+47 n;' ' FT YPL"0,.O(.j%;' P< J%K%M0 d' jN0' + "%@:_+7Z3 ' ;'#0FT"|K9@ '(#' ;@#.J+ T:$d'P a<7 Z`K9@8 4<(' dJ DBC[BE(38 d'  ;J%K' @0 ;.}%M0K0d' 7 "B 0GOD% PD4 ‘l@RJ|8 :@4YJ8 R.$@;4 O8 J%K' @ ‘gYc> gYc Z&YYc ?:,YYc p;+Yc9# ‘J%K' @> ZB> nKF9# ''P9#4<   UB>— F4.%M%L ) 3  -4 5 W   p:K ZT%I ' j((#(q.}&<d<#S 72j.T%I3 d4J4YYc(*m#<)*8<:".O'7 A! H$ CE%F N T%I;' .j9@ %M" O… T4=T @d(' (9@3s F'Ps F,' 7 p %;' DCVj98 :!*0j7 ZT *9@. O (,FO8 9@ G+ %!' 7Z,F Lx4%M8  J'O% ! p,0.%LO, 8 8 F,Y'&,YJ9$(+, 0.%LO R& Y'J%K'@T%I b9&$(Y'"%M  @ T%I%MN @ %,0 / @;&+, 3 F9@7 ZT%I b ' %8'@4 'T+,8 7w4%I # ' 'T%IJ@;O+4 .LYd>":z' Y<##.' ' 9@ b"S@ +4O\BE7 "H' j+;>p;N .+;.M 7nNa P48 ' j0SK.' ' "S )C/_,1jmW?RG^1S1T1?(Ke/`"HIJ?KL/ qHr! +1?(Ke/1uJ1^ +1?(Ke/MN1^ 7Z • T %L G , O J • ZG+;% ' • T%LY*G, & • Z &< d + ; + % ' H76 • ?J • ?L W7ZLx • V\Em ' • HHE m  9@ +' .O _ 0 4%M,s • D\Em ' • AHE m  9@ +' .O _ 04%M,s A7X' .9@ • X' *3;, ' • X' ;G3 , • ZT  ' !7X' ; F( , F ; '  (  9@ <  • 6s ' ;|8 . Y . ' s ' ; .$ L %#.%’ #' • X' *3;,4< • X' ;GYO3 • ZT  ; ' Y7 X' ; @ #( , F 7 r 9@ %M< ms ' ;js ' ;,9@ 9#O • 6s' |8 . %’ # n a':F#T%I+;8 .JLx4%M' 4> ZT *%, 04%M  T%I'(+ " ." 9 &L.OT T%I;' %&9@7 l*L+(%,04%M (+;YYc* '% :!* b(%"04%M8 #((q@ Y*7 ) 3  -4 5 A 3! HP l Oj) ]BEFb Fb 0O ' @ Y*'9# j O3(=T.O+R L x 4%M.%LO(0O' @ ,|/[BCVBE7 l+RLx4%M*'(Fb ' @ .FF(. "S@ GWBE ,& )Fb DHBE%'@H*O%L m ':F#..vH+,#d "S F+,,%Md#7 t@F' 9@#<Y'"%9@L"K0#.  ZIJ%KT&"SL%M;FC#d&(9@%M''( Fb ' /ADES9@e@;&+47 L*T&%M#'(m"%@$ ,T%I '7l L&KF ,BB6.}%M@;&+)+,8 7 v6+1?1>`"jHIJ?KL/ !, Q4 "=,MO(%M<@=$a7ZI,L+O  L F _LM:&FG7\BBCH7VBBB67 nKF@;++!&+;(<#S.#9#j+%#8 7 pR.S#4' %KF ,4<.G ;KFHC WB67pRmYYc8 q$@;8 KF4.KF,S %# .O# '%# 7 < .KF,S., 'T%I DB6CABB6(KFL0<4'  WBB67yKFBB6@;#%S&,F.Y8 d YO# * 7 ZT%I'G#&W#%a<$a4%#(T%I#"S$ 0KFYOB'67#%a<"S<#SGKFHB6K+,YKL# 'KFG \CWBB7pR+;8 ; ' Om ' 9 P .OKF7nKFL0<4'+R+;HHCHVB67 nKF '3ABB6@;++!&',(+;".<'# ' 7 nKF4<@;& ' %&9@7nKFBB6@+R<'#7gO\B6 z"%@ '9@%M7 nKF@;…K&+R,$8 72%brQ': Ž <' :$ &:;KF3WWB67nKFHDB6CHVB6' F8 .%bL0<47 !RQS- n*O8  _IJ%K%L(%x=. T +;76*0 WDBCABB &[BB '@9#j+;7 ZT%I * 3*48b ( J7lM %a'Y  ,(Y} O &7˜;8 %M .'T%I " 9#b 7n*OY* %O37ZSK+R 4O'T.09#0OY'Yqm07 nN"KF '("%M a' T( @ ' F='#. @;O+4 7X' #|3+;.+4>6J '7 +,,(T%L(+,' (`K9@(+, (0 J"9 Y .OFb 47pR4<O'#@ :@'+)&:',9 @ :@' ) 3  -4 5 D ,FYKL#7XK+,YKL# *"`K.O,F+;8 (Y'"%M @ YKL#.@;R&<&+;8 7 X .'T%I' .:!* b9@d' (d9@J7 Z 3   =  " %@ $  ' F T  ! %M@;& +4(:;.j>n& ' T%I ' (%:$ ' dJ( + "&0b ; (j3N,' %&&<(&<d ' (9@7 Z'9# j+ ;j T%I b9@3*O '47X m @ +4O47n .'T%I9@ b(+4@ LY' @ .J%,0  a<JY'"T%I*@ :@'Fb '+; ,7g'"&+'+#.O (j;T%I'"+)$ %# (ZR&'4>2K #$T.d0<J%K4<8O'72O *:,LT.d+ ''" G ' ' & 9@.+ "4 Y) HCW*O%' 9@SK' . '<b 4 7 !TD u+#&,@;++!&j#.j" _T ;' .L(Y'"@;&J '(YKL#.JPL%#8 ( : '= @+4 76dS>#+#&,9&$9 0<(+R,$. +@04%MoJPL%#<dF.'9 0<7?@)8 .O # +# SK; @ ZT & +# '.TF# +#7 "<@)P.OFY( F!Sj>S ' %&9@0(/<@"!(#,%# <@).OFY %# 7-,3*FY4$S ' %&9@76+ ' %F Y=!$+,O 8 ,7 6 << '. ( ‰ (]V ZT%I' H# } @ 4.O#+#!(@ Y*; ' d .G; '  ' 7ZG ' &L" O, N #" L7 n&T &+#LHTj ,L Fo+O (+ % HDWBJ ' 7Z3R&'4& ' 'J%KDHB _( "T Lx F04 *&S' F+4 '(3 T:a(/(' L(+44<7Z# 'J%KY+ ' F7Z'J%KY 3 d(+ ;+Yc*.M( %M'' 9@7 FYo@;&`K9@.,FO8 9@7p % ' &P< J%KY(KF%M%L '(d9@(L 7n!`K 9@.,FLx4%M;9@7 Z3&OFY&+# _I ' s .d' ..‡F$ >pR 3KFY&+#N #.‡FF#.sMOoO+'.ON # .‡F.sKO7pR3KFY&+#, ' ;.‡FBBTB <m(;.‡FADB[TDD<m7? .L)%# ;.s.‡F4<F; .‡F '7 Z"<@).O#+#!(+'3&O " F<' ,<'<m76M#( ',z0<#SO ) '0N, "%@L.O#+#('<a<,"S=J.dv .;.‡F 8 .sKO7 ) 3  -4 5 [ 6#,L F<@)P.O.‡F76).'+R #$.L)(;x #,0 H" <dF.'<@)8 m.OJ%K ' @> ,R+O L).O.s.‡FDBB;37 6#,L F4 &<" ~L).O.sKO.‡F4<7 6#<' '<a< #$.sL0<4.O#,7Z3K, L0<J'.sMO( T| = F.dC ' = ' T%I Y( ' L%! 7Z'J%K%LKO;2Kn (FY ' 3K%MJ(o@;…& ' %&9@8 Y 7y Jw! '.dM #BCGDvB;P<J%K! K F*.d / '(3 ' 4+O 7 6#,2Kn 0 W" >n" L+O (L:j. L:j F7,L+O L<@).OFY(3 ' .L*; @W.d=>~(’(M7pR3K.JT ' .L8 #,L F 4…KN #.s=Y'"<@)%#P.OFY&+#76#, ~ d % 6 ' w€( 6 :3 6MM : %M  ' %& 9@ :j T ; .d ( N,L F"%MS '=;.d .O4=>  ’ nMM  m s  G6PJ F' 6W(%@+kYd#+#"TF '%a #%# M( L ( '7 :z''#+#;TFHW7[\B HBE#+# PT:_ 7t# j<'# * ' %TF#+# 37BV[ 7):z''#+#.O 9 0<8 #<dF.'TF#+#8 MT=7 #*<':F#+#(#*N 04L7640# +#@;&+;8 7u+#9#&(".Y(" O ' .+4 4<76TF#+#@ DBE+'.O:jT @ +,(, 9@(+4 "S@ DBE76TF#+# (+;,.+4 '72s<:,GA\B.‡F:!&3WBB 7 n" ,L+O  = ;.s.‡F 4<( ' +O (Y'" %a <# S(+,,L(3%@'' 9@@ (+44ZT G '& ' :$m(Y'#F8 #+#!.s.‡F4<7 n" L F>Z=;.‡FABB.‡F:!(T ' %a'Y.:$+"O % ' ( +4 4g',L F<@)P .O # +#!( =;.‡F ' 3ABB.‡F:!("FY  ' (Y} &&a %M'' 7Z '3)8 #%' x':&>? .L)8 F,G(DBCHB('< ."+4@ 7 Z 'p ‰ Y( Mj+L).O%LKOS +4 '> ZT%IO ' 8 <@s.OT%I"Y.KF: 3 * ' WBB7 A!R' 6"S=;J' 4%# (G4+a(+a< $(4$($< # h7&4#i7Z34=<dFO.'J%K%L7n"4= ' .'#O,"S=,7 Z34#T'+4%M_$ ) 3  -4 5 V Z34$P%" (+ % L),+'.O =%#7 F<X4L0<'+;.j,+*G[CV7 Z<* # 4 ' #( 98  m L= >DBEM ( [EY'(W\E :'(AE.E#4%'#%# +'.O4%M S +@0WBBB% v *>H\D% Cn(VB%lHB(DH%B(\D %?HB([D%6 B((B%.#4.0%#w('(6h7 n*.J 8 0#<)8&:;+R,$8 ,+*:Fq7Z'J%KK "#Ydb+ ;T%I O%, $: * DCWB%v 7Z34KO".4"3( 'J%K2Kn 0 s'4/&* Y'k M. 0 mm )(Y'".K:"J<N'%MN"#$ Rq +4 / 0LY' #.Yj +4_$7  6w x =6 1BHa?(g/?(0? Z'J%K%LKO;O "S=J.d' (Y'"K, s .d'""4<'<m724JP *" F &F=0<,.OG.s+#%# S+@ 4 +4 '.K9@7 !B U8OMVC A@WQ4  m s  6*@9 M nM  ’ 'P’ 6@9 M H 6M) <_:&.sZY3F:'#72d 0  FM).d .'.dm 3 :'#;#| Jm<L w!7 6M) H&F _J;#| Jm<L w!7 U+XV3 AYZ@WQVC@W[+\4 m  m s +O M m  ’ m s F 6.dM H nM  ’ 6.dM W X'P  X'P’     s ’ A X M ) . H H M ) .d2d ’= N H.dm F%K 8 MY.s4: w! ( w!nK 0J#<Yd"%&9@7 U+XR]-@Q B"4 .d .dH T.d=%J '.d  .dH nM.dH =O'P+ M(J ''.d 7 nM.d .dH ) 3  -4 5 \ U+XRYZ]/^4 s ’  m M ’  ’ m M 'Pm s +O H m ’  m s  ’ W m s _  ’ A ’ M D m s  M [ 6M)> Ys3#=#Y+MZJ(+MX HYs3#=#<L  W'.s<OYm A'.s<O+ D(['.s< P;X@ ! Y&3_ F<) #0<_:&;J.s(JOF.sMn u>vW+@08 Z# 0G<)=,:M76#O ^' (?<<T= .O L (M(YG (h7;2Kn (MY" %K = (,.O#' 0R.MK m  ’ nMM ,M.'  ’ nMM ,M.' 6"S= .OMM'P= .O#MK<%# L (Y€ ((<3( '+'P9@7 R6b/ Z'+@ 4T+kYd#,$ <(3*Y'<F'P  'z 4KJ, O7Z'J%KKOO .OKF.b F '(  = J.dv (3 +:K T 3 7g'" 'M # ,3m( 'N,! .'#M) .d(=T,,$+:K("+4 '(<b 4,(<s0<.O$ T'O. 4%b7 b/yzd> ,0G,6 '9@$ ' !8 Zt,(Y'Z - $ZT G ]VA7XK,,=.s=:€.ZYw!wF7 ZCVA' !(M. .(, +} 7Z0BBB PBCDB( 'WDCAB (<%#(#'( <(Yq_7ZT +;.d BDD 72dM]DCBD76$a%#( L0<.d’7nq |+!(+4.d H\ v (.dMBD v 7 b/c_>g'Z n3 ) R K -(2KlXnn2n G Y/ HH[ 8 Z n3 )<# S  #( <.'2Kn G ]\H7ZT +;\DC]B( 'ADC[B ( .(0BBB WDCDB($a(L<(L0<=Y(,$ F+,+:K("S= .d ..dM7n+4GWCHB v 7 b/-;yp_>ZSG]\WGY/lVBBH '<'8 2^r("=, ?<<7ZT +;]BCBB( 'DBCDD (' !( '(, 7Z0BBB WBCAB(   O[BC\B7n+4DCHD v 76$a,(,$+:K:j72d 343 (4 ("%@ ) 3  -4 5 ] = 7n+4 3YKF :jWCA v 70M, t, G]]B7 b/'{=c_>ZSGY/F:&2VB k™ B(BEG]V\ * ]\VC]\\ #.sZZCXw!(U?0CXnF(gZ3C n X7,L0<4'.d’K (T +;\D(J ' DDC[D 76J '"9@WCA (#+} (7Z0BBB \BCHHB( +43YKLFVCHB v 7Z3J  WBCWD v 7Z`K9@W  ' HBCWBE(9@J O'P:€BB9@( +!i<(L) HBE76"S =3YKL. ;#|XnF(Xw!(2‡?m(n X(Z X'#(nK U(w@'F( =h V|d ,gZ\A,Y'2KYJMK< ' :€<<#< k F:&3Y/ \CWWN Z\B. ZV[7,gZ\A"T +;\BC\D ( 'ABCDB (%,0BBB \BHHBvBBB 7ZJ +4GDC WB v 7 _61sM}?(g/HIJ?KL/ w,L=0<€ ''<#S'J%K 04S +4 '72K #$T.d).'> !`" DB( )> }@ .O#+#!( KF 4 #<(P:KT%I ' 9@*b F(#+#*87g'" Jw!%MS '.'#(H(# J n "S '=9 7 !1_( )4XK,,;O K %#<'<m(", $ <(,<F( '7p'Y'<@)#+#'3P '  2d ,L+O (L:jS' .'#D*#[(# O.',#[7 ,L F<@)P.OFY('3| '=;.d’ J m<L :! O' ' %&9@ d%7 6*m&%@$K8 G,>6#,"%@$ ZVA( UlBW( 2~]Wh  .' = .d M7 , " P L $ " ZV[( UlBH( 6m( BW(gZ\Ah7 ''.d’7 !/)'B Y42s m F*"4, s +O S@<"4 +O .'ODCHBv]72s’=.d N .dm *' m +O ( 8 '+O .',#D*#[7 V00 a 8O-@W41sM}MD!I?Ha}?1r ZT.dL0<' '=.d ; Jw!GBvH&WBvH ZT.d '=L0<'.d’8 #|<L w!G v[Bv[ ZT.d ' =L0<'.d’L.d Y8 # | Y Jm<L w!GHBvDWBvD ZT.d '=L0<'.d’+O 8 #|ZYGHBvD& WBvD ZT.d ' =L0<'.dM8 #|<L w!G HBv]DvB ) 3  -4 5 HB 8O->2sZn3.Mn wF>.d '#A(D.' #V(\ .dP< (40 %a 72dH '#V(\.' #B(7ZT % 'P< 7l' 07 2s=:€+M6k'>2d '#H(' #H(W7gs#, L+O gXA(6s 72dH ',#H*#W(' .',#D7 6*Ys#,L+O S' O s  76*"8OO'+,@ T%I+;7F+,U Y"S '3 F.d' s  S4,=' s %M72sm _ =Z#<('U(h '+ %Pm .'#(H%4/8b 7 d6'I?HaYA1GC/>1?(g/ !/bc&Dd-( Q%D w,L F%'@#0<€ +kYdK9@44 (YYc(#+# S +4 '7l #$ F(*YR .'#+;+ > Q)8JK"6H>nN,"T +;Y(< (F ."F#Fj= 7n0 (,"T +;!(L("F ."#i<j=Y7 PB#$2d'"J%K+%L KF(b F(#+#L0<.O 3*+#8 j= 72d’..d +; (J 'O(<J(' 9@oJ.dF'3 ' .dM7 n& ' .dM+4+@ Y'+R %4#*#(K+49 0< @ ( &Lx.4(.,,<(' 9@L7 Q*1J$4*YYc = 4’'YYc748FFb = 4%M (4$i<s+ . +MT= 4: (4 ’'YYc. 7 RJ6"8<:"(8FO3(</G+:K,j= 76 #8M(= #:€O7 'I?Ha}?1r F ' = L0<'.d .O," T + ; :jGWDABv H F '=L0<'.d’;#|<L w! .O,"T +;:jWBWDv H F ' = L0<'.d’L.d;# | Jm<L w! .O ,"T +;YGHDWBv H F '=L0<'.d’+O ;#|Yw!:F .O," T +;!GABADv H F '=L0<'.dM;#|=:€Yw!wF .O ,"T +;:jGABADv H v6)~E1j !AAe 63* F0YYc%#O(P:K3NF  7nT 4€+'.OM(S F+@0(3* .J .% 4<H*( 4<*7F+,9 S '€%M*:" J.j+0:" J+; ("S:$,<_@ +4(K9@ %M '7 ) 3  -4 5 H Z3 , +4 '(*! 0PLM8 "%@F+.O.%brQ': Ž <' ,$ G%L9S( ":K<#<.J0:"'<s0<.OG' 4.G s .d7 {^! 3,YYc9 48 7 6& #S ..:$d%""(<&#i<( YKL#(€-(#%a<+ :€#%a<O7 ZT%I ' '9@&%M4<8 j+,' (9@dJ'Pa<(%, 0 4<7 Z'  0 L x%#J; T %I* *  J4.'T%I ' (%&9@(P:KG' F&% b7 Z* 8 O(Y'q+,F+.O.%b,$ 3"S4 GW=>n= '4( G<:". Y'.%b+,F+,$07N W= " ,9 K9 7 r3= F+" S#<)'[BE0 *(= 0Y*G%"W#%a< ,+*:!*j. , % ' ( 9@(+ "@ Y*7 4 *  j  +k Yd =  +š " ' 4( m " | K  . %b4<@ 7w"J 9#(mJnXA.n„W ( 'MmY3( <*'@;+R <8 .%b7g'.:" '"K9@.0< 4:"+O .:"L7 24J kXK J+;z:&+kYd <.%bSq .' ,O% '7ZR48 q %b 3:J P , F 0.%brQ': Ž <' : *(S G".%b++@ <.'q(j,+*O.J72K k<.%bT"K9@ …34’'.%b 4: (4 =: 'T(44m <O =S@ '7~k.%b3' 4,(* .z= J.dj%a 'P%M"K9@76*mNY/.%b"%@, $ '( L0<.O #, 7l k 4<@8b ( (<X* L(8 7J%K T"* J 0<4<H'PW * +'.O:j T H%v 7~k.<.%b"S@ 0 :"OvH'P':F7 {%j 3,9 OYYc7  .'<* '( 3'7 " P'<*K, Y'""‡ ' '_ (+R,$ _0<<' (<.S'#0'9#j9 0<.M4<7 "#Yd m&<#S:Fq.j,+*(#9 ++@(' . 9@h n&&((+; (#i<(*#.'3(" ,( P#"N4 7Z&3 " (q" ( ' 9@ O7 6m'+,9#j+;<#S8 8&;T %I*7ZT%I,SG#.J9@. 7 {" 6& DBE' ( l ". /9 ' '_ ('S'# o' #<@)%#'7 ) 3  -4 5 HH l ". /J':€O( _0<<' ( L,$+:K( $ .,_7 wSK%&% a<#:$ # # a<#(#'3<L 376 m% '+,9#j+;<#S(J4T%I ' 7ZT%I,% SG#.J (% *0:"+O 7 { "# 6"#YdJ|<X4(4<YYc6 '7 XK0&6 >ZO% ' a<#" ..J+ ( a<8 ##%a< (H(W"N.& ,'P .7;#T%I"A(D#%a<& #"  d .O 7l '  '9@ j #" .'P L ( # d7 0.M*:"WBBCDBB%v s 'F 8 47 yJw!3#' 4m (4=<*J .; Jn #' 4 : Q (4 # (4<’h7J*:".M7 {1j1Jg/MD>G^E1j1uJL Z3# ' 4#(4=(4: (4 '.dM..d *:"< ='P#' <N%#72j'.K4<#4YYc'/ "#Yd@ '470:"I '' 4 4(,:&FGB&HB4v 7 { >G^E1jMK[/ Z'+,#3,.09 @.O 'Y '.:' w'7 '*&'' F8 .%b,+*. '_ 8 76#' 4 (4 JM T&'7nT T k'9 , % ,.OB(D '7w'o4*&,.O76"S:"HBCWB%wv 'P<Y Y$w B(DCE :''P:' B(WE3#7 !O2fVCDG ^!, J0:" L0<'GHBAB%nv ZT%I:"m L0<'T%I"HW# %j, J0:"L0<'G[B]B%?H„Dv ZT%I:">:""O% ' ", J0:"% L0<' <_:&GWB[B%lH„v ZT%I:"% >:""O% '  P6 1Z!T~ !g#V2C-hG M ~O*>l"H(W#%a<& O* 'J%K'4 ,<(:Fq<# S0(.%b,+*+O F+.Oq7l&0<.O O*:"m (G YK m%MS<YL3# ##&7 ~O.*H>Z&O% ' + *%'@HCD7~O+ DCV (%&0<. ',_(Gh7 ZI 'jjdS J(4".# "S O*W7p ' %M 3 O(.S#@;&' (9@.:Fq7 ! # "# ) 3  -4 5 HW = %a $ 7n*O8 O4.'T%I ' ( 9@72KOO'('.K)*O8 (/<@ YR .'PS G.s7 QGST6U:"6U//M/PB#JK"6HV6U/ 2d T .'T%I ' (T%I'3mOO.' T%I'PO% ' 7 2dMT .'T%I ' 9@(*":K<#<OO:_+.'z %$<T% 7 2d’ Jw! '=' s  (o#.d s  Jn ( *m'#O%$<T(&<O(' 9@dJ(.&7 !=i jB, 5BFP Q3I"WMC&XY5$ ?# P.'.d (.'T%I' wSK ! . <*z! ,47 ?/G> 4%xSYKF.+'Tb4<;F+# P4AC[ 76"SYs,'#GYK+'.+_W72O+_ACD_):! .':_+#+O 7 Q"#JB/I5)C Z3[$ p; F'=();/<#' ;#:F<8 #'P7y=:€.Yw!wF("J' =d#(d('"'  3 4;T%I'  ' Q p'‰ & OVBE72/T 8 =GHACH]("B0<#+' ( 'S <# #W(A.# B(7r=d # P4,.O M. M76*< ,+O %'@DCV+ % '(% O 4K#7p *<,) 4VCB<&<*H7lM3=3&<#' %88 = ( (M. h * .O#=%#m Oh Q3I"JB/\"4]5^955$ p<# %"9@' ' rA( Oj:$+d%M<#S N 7l *:$+d+@0@ (JT0<%' +.}&<d<#  '%'7p<# O4;.d +O (.d ’.;=:€.ZY w!wF7 wK?,+O G+'%"9@':€' B(E('P"SYs,<YK:O .+ O;7 gs:K<#<M .O=%#%M<@% 88 +d9@76T.dL0< ;=:€ Jw!(.d '.'HDvH(|K +d9@L4(=ToL:$:K|+!7 Q3I"O5M$ wF# <(&:$ FL #*%M@;&+4( 4 ' O ' 7y ' ' ( 9@. (+ # O& +4Y'm @ 4<:F#9 0<(o@;&Y/.S .4G#.J9@. ( |Ka<8 9@. (@ 4<…KO +47p #<_:& + X '+U  ( +%' ?'Y '  ( + ,# <'+ Y Y (+: 3 ™<  m76"S</G:€,'# .'T%I+'76m%M .O#=%88 + :M( ( (h Q3I"/./S$ ) 3  -4 5 HA w L n  . Y >6Lm#;T%I9@ * 9@a<(%ML07 X :$: L Lm% ' %a (|K * :$@ DBE7w L <# @m (M( (hS#<#SY$*<'G%$<T7 rK U<+ Y > MOJ:K.' #( P;.d ’(*m</G7 @,FP Q;-_`$Y9>>/ a 5 ' :KY'4 (:K @ +4GHBCDBE(JT0<" S 4!7 wK|+!,0S 4'.d ;M:€.ZYw! wF72d’..d(M:$ i7 6:$:K 4K, ; PYO#7w'k4 <#S'.&:K( @ YKL9 0<8 # #.( 4%@9 0<(d+O ( @ +,0 .0 7Z'J%KKFHHHAB6.b F%M%L '(:K<#+ 47lKF '3WBB6." '( O @ :K7 wK6,,:K K O|",$:K76 T.d L0<(:K|+!<# P4;=:€.'.d (Y'"3 '.d F.L.d %'@HDvHY$S#T&b .b F%M%L ' %   ' ( 9@7n'  " S +8 Yd # , '#>w'''E( ~a<B(EB(WE(hS</G7 Q;-"b-9"c$ :K<_:& 3 &O( MOY J:KK<7X :$:Kj 4+)b * ('Ps4<(,!(# '.7t@:$:K<#S%M:jT( +4"S@ HDCWBE7 wK<#<</G,4,,:K Q;-5V/Ada/35$ y_q"O<+0!(:$.m .:$&7wK<#+ 'J%K4 %M%x(Fb '7 ?/G k ,:€#' ,G4 O% '7 .Om O z61J1G^1YmCGJC ! F l#%M(.dDBEj' 7m9@z.%M(J7n3.'mT !#'(<%M'P<+ 8(H7? O%M/ !/%MYL Fb YOHE72O ,(*.i<(m8' ,( %M +:K( 9@ LJ7lM< R &< , +  @;&4 0 ,7 Z' '.dM T &!(" 7wK<#< ,4 % :" G:"<3Ya<'PS'# #'%MY*7 !@%E% ZI '+;.48 G$ < J%K:@'9@%# 7ZT+ %<%MHCWT(:@'9@'  z0.K++ +76 R ,<@R*(":K<#<,b 7l',<@%M#'('#("4#b ( , &<#*WBCAB 7w@'9@'J%K8M0HW#(/' J%K%' "S0DC[#7

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfBài giảng cây công nghiệp - Cây đậu tương.pdf
Tài liệu liên quan