Bài dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 1: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh

II. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh 1) Đối với dân tộc Việt Nam Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng dân tộc. a) Tài sản tinh thần vô giá của dân tộc - Kế thừa những giá trị văn hóa tư tưởng của dân tộc, của loài người và đáp ứng nhiều vấn đề của thời đại , của cách mạng Việt Nam b) Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam : Tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành ngọn cờ dẫn dắt cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác . Là nền tảng vững chắc để Đảng vạch ra đường lối cách mạng đúng đắn . Tư tưởng Hồ Chí Minh thấm vào quần chúng nhân dân , chiếm lĩnh trái tim khối óc của hàng triệu con người 2) Đối với thời đại : Phản ánh khát vọng của nhân dân lao động của thời đại Tìm ra các giải pháp đấu tranh nhằm giải phóng loài người Cổ vũ các dân tộc đấu tranh vì những mục tiêu cao cả của con người.

ppt6 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Lượt xem: 1751 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 1: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
*CHƯƠNG MỘT*Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí MinhI/ CƠ SỞ HÌNH THÀNH TTHCM1/- Cơ sở khách quana/- Bối cảnh lịch sử hình thành TTHCM * Bối cảnh thời đại (quốc tế) * Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20Hàm NghiHoàng Hoa ThámPhan Bội ChâuPhan Chu Trinh*b/- Những tiền đề tư tưởng, lý luậnGiá trị truyền thống dân tộc: nổi bật là chủ nghĩa yêu nước, tinh thần đoàn kết đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng đất nước.Tinh hoa văn hóa nhân loại: + Phương Đông: * Nho giáo: Khổng Tử (551 – 479 TCN); Mạnh Tử (327 – 289 TCN); Tuân Tử (313 – 238 TCN) * Phật giáo: Tất Đạt Đa (Thích Ca Mâu Ni) (8/4/563 TCN) * Tư tưởng Tôn Trung Sơn (1866 – 1925)+ Phương Tây: văn hóa Pháp, Anh, Mỹ...Pháp (1911)Mỹ (1913)Anh (1913 - 1917)*Chủ nghĩa Mác-Lê-nin: Chủ nghĩa Mác – Lênin là nguồn gốc lý luận quyết định bản chất của tư tưởng HCM ,đem lại cho HCM phương pháp đúng đắn để tiếp cận văn hóa dân tộc vầ tinh hoa trí tuệ nhân loại từ đó tìm ra quy luật vận động và phát triển của xã hội Việt Nam: ĐLDT -> CNXH2/- Nhân tố chủ quanF.EngelsK.MaxV.I.LeninKhả năng tư duy và trí tuệ Hồ Chí Minh Phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn*II/- QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH: (gồm 5 thời kỳ)1/- Thời kỳ trước 1911: Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước2/- Thời kỳ từ năm 1911 – 1920: Tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc3/- Thời kỳ từ năm 1921 – 1930: Hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam4/- Thời kỳ từ 1930 – 1945: Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng5/- Thời kỳ từ 1945 – 1969: Tư tưởng HCM tiếp tục phát triển, hoàn thiện *Nội dung chính các tác phẩm - Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa (1920) của Lênin - Bản án chế độ thực dân Pháp (1925) - Đường Kách mệnh (1927)III. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh 1) Đối với dân tộc Việt Nam Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng dân tộc. a) Tài sản tinh thần vô giá của dân tộc - Kế thừa những giá trị văn hóa tư tưởng của dân tộc, của loài người và đáp ứng nhiều vấn đề của thời đại , của cách mạng Việt Nam b) Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam : Tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành ngọn cờ dẫn dắt cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác .Là nền tảng vững chắc để Đảng vạch ra đường lối cách mạng đúng đắn .Tư tưởng Hồ Chí Minh thấm vào quần chúng nhân dân , chiếm lĩnh trái tim khối óc của hàng triệu con người 2) Đối với thời đại : Phản ánh khát vọng của nhân dân lao động của thời đại Tìm ra các giải pháp đấu tranh nhằm giải phóng loài người Cổ vũ các dân tộc đấu tranh vì những mục tiêu cao cả của con người.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbgtutuonghochiminh_c1_9831.ppt
Tài liệu liên quan