10 bước chuẩn bị ao nuôi tôm

Agriviet.com là website chuyên đề về nông nghiệp nơi liên kết mọi thành viên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi thường xuyên tổng hợp tài liệu về tất cả các lĩnh vực có liên quan đến nông nghiệp để chia sẽ cùng tất cả mọi người. Nếu tài liệu bạn cần không tìm thấy trong website xin vui lòng gửi yêu cầu về ban biên tập website để chúng tôi cố gắng bổ sung trong thời gian sớm nhất. »Chúng tôi xin chân thành cám ơn các bạn thành viên đã gửi tài liệu về cho chúng tôi. Thay lời cám ơn đến tác giả bằng cách chia sẽ lại những tài liệu mà bạn đang có cùng mọi người. Bạn có thể trực tiếp gửi tài liệu của bạn lên website hoặc gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email Webmaster@Agriviet.Com Lưu ý: Mọi tài liệu, hình ảnh bạn download từ website đều thuộc bản quyền của tác giả, do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ khía cạnh nào có liên quan đến nội dung của tập tài liệu này. Xin vui lòng ghi rỏ nguồn gốc “Agriviet.Com” nếu bạn phát hành lại thông tin từ website để tránh những rắc rối về sau. Một số tài liệu do thành viên gửi về cho chúng tôi không ghi rỏ nguồn gốc tác giả, một số tài liệu có thể có nội dung không chính xác so với bản tài liệu gốc, vì vậy nếu bạn là tác giả của tập tài liệu này hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu có một trong các yêu cầu sau : • Xóa bỏ tất cả tài liệu của bạn tại website Agriviet.com. • Thêm thông tin về tác giả vào tài liệu • Cập nhật mới nội dung tài liệu

pdf9 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2067 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 10 bước chuẩn bị ao nuôi tôm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giaãm Thiïíu Ruãi Ro Buâng Phaát Dõch Bïånh Àöång Vêåt Thuyã Saãn THAÁNG 5-2004 7 Giûä àaáy ao ûúát trûúác khi boán vöi àïí coá taácduång töët hún. Kiïím tra àöå pH (àöå chua), hoùåc tham khaão caán böå khuyïën ngû àïí quyïëát àõnh loaåi vaâ lûúång vöi cêììn duâng. Nïëu àaä biïët àöå pH haäy theo baãng dûúái àêy, nhûng khöng nïn chó duâng vöi nung maâ duâng höîn húåp seä töët hún. 8 Ngay sau khi boán vöi, àùåt ñt nhêët 2 têìng lûúái töëttaåi nguöìn nûúác cêëp vaâ lêëy nûúác vaâo ao vúái àöå sêu ñt nhêët laâ 1m. Duâng lûúái seä ngùn raác rûúãi vaâ nhûäng àöång vêåt bïn ngoaâi vaâo trong ao. Nhûäng àöång vêåt naây coá thïí mang bïånh, hoùåc ùn töm hay ùn thûác ùn cuãa töm. 9 10 àïën 15 ngaây trûúác khi thaã giöëng, boán phêncho ao àïí taão phaát triïín töët (maâu xanh hoùåc maâu nêu) vaâ taåo möi trûúâng töët hún cho con giöëng. Boán phên vúái haâm lûúång phosphate (phöët phaát) cao àïí gêy maâu nûúác dïî hún. Hoaâ tan phên boán vúái nûúác àïí boán xuöëng ao. Coá thïí sûã duång 30-50kg superphos- phate (su pe phöët phaát) hoùåc NPK (5:10:3) cho 1 ha. Nïëu sau 3 ngaây maâ nûúác vêîn chûa coá maâu töët thò böí sung thïm 2-3kg phên boán cho 1ha vaâ chúâ thïm 2-3 ngaây nûäa. Sau àoá cûá 2-3 ngaây laåi tiïëp tuåc böí sung 2- 3kg phên boán cho 1 ha, cho àïën khi nûúác ao coá maâu töët. 10 Khi nûúác ao coá maâu xanh hoùåc maâu nêu laâ aocoá thïí thaã giöëng. pH cuãa àêët Kg böåt àaá/ha Kg vöi nung/ha > 6 1000 500 5 àïëán 6 2000 1000 < 5 3000 1500 Do TS Pornlerd Chanratchakool & TS Flavio Corsin thûåc hiïån. Vúái sûå giuáp àúä cuãa : Trêìn Quöëc Thaânh (Súã Thuyã saãn Nghïå An) Trêìn Vùn Liïåu, Àùång Thu Hoaân (Súã Thuyã saãn Haâ Tônh) vaâ Phaåm Vùn Khang. Soaån thaão cho ngûúâi dên Nghïå An vaâ Haâ Tônh TÚÂ 1 10 bûúác chuêín bõ ao nuöi töm (Böå àêìy àuã göìm 4 túâ) Download» 1 Ao cêìn phaãi ûúát àïí kiïím tra xem àaáy ao coá bêín haykhöng. Nïëu ao khö, haäy laâm ûúát àaáy ao vaâ giûä cho àaáy ao ûúát ñt nhêët laâ 3 ngaây. Nïëu ao ngêåp nûúác thò phaãi xaã hïët nûúác. 2 Kiïím tra xem àêët úã àaáy ao coá bõ maâu àen hoùåc coámuâi khoá chõu khöng. Nïëu àêët coá maâu àen hoùåc coá muâi khoá chõu laâ àaáy ao bõ bêín. 3 Cöë gùæng boã hïët phêìn àêët bõ àen, àùåc biïåt laâ úã khuvûåc cho töm ùn. Nïëu duâng ao ûúng, thò laâm cho ao ûúng sêu hún diïån tñch coân laåi trong ao, vò nûúác sêu seä töët hún cho töm giöëng. Àêët bêín boã ài, nïn àïí ra phña ngoaâi ao, khöng àïí trïn búâ ao. 4 Nïëu àêët coá pheân hoùåc nïëu àaáy ao hay nûúác ao coámaâu vaâng, vaáng thò rûãa ao 2 - 3 lêìn àïí loaåi boã pheân. Caây ao coá àêët pheân seä laâm tùng tñnh pheân trong àêët. Vò vêåy, àöëi vúái ao coá àêët pheân khöng nïn caây maâ chó rûãa ao, giûä ûúát ao vaâ sau àoá tiïëp tuåc tûâ bûúác 7. 5 Nïëu khöng thïí boã toaân böå phêìn àêët coá maâu àen,haäy boã hïët taão moåc úã àaáy ao trûúác, sau àoá caây àaáy ao khi coân ûúát hoùåc giûä cho àaáy ao ûúát ñt nhêët laâ 3 ngaây sau khi caây khö. Caây àêët ûúát laâm cho àêët coá maâu àen trúã thaânh maâu nêu vaâ saåch. 6 Phúi ao 1 tuêìn vaâ kiïím tra xem àêët àaáy ao coânbõ àen nûäa khöng. Nïëu àêët vêîn coân àen thò giûä ao ûúát vaâ caây laåi cho túái khi maâu àen gêìn nhû mêët hùèn (xem hònh aãnh dûúái àêy). Download» Giaãm Thiïíu Ruãi Ro Buâng Phaát Dõch Bïånh Àöång Vêåt Thuyã Saãn THAÁNG 5-2004 TÚÂ 2 10 bûúác chuêín bõ thaã töm vaâ choån giöëng töët (Böå àêìy àuã göìm 4 túâ) 7 Cuäng tûâ 15 töm giöëng naây kiïím tra xem nïëumöåt trong söë chuáng coá caác sinh vêåt khaác baám vaâo vaâ gêy bêín, nïëu coá thò phaãi tòm meã giöëng khaác. 8 Kiïím tra tûúng tûå trïn 15 töm giöëng naây, xemnïëu möåt söë töm coá nhiïìu chên bõ hoãng (bõ gaäy vaâ bõ àen) hoùåc bõ mêët, thò cêìn tòm meã giöëng khaác töët hún (xem hònh bïn). 9 Nïëu coá thïí, lêëy 15 töm giöëng khaác tûâ cuâng meãgiöëng, boã vaâo tuái boáng vaâ mang túái phoâng thñ nghiïåm àïí kiïím tra vi ruát MBV. Trong quaá trònh kiïím tra cêìn giûä cho töm vêîn söëng. Nïn chó lêëy nhûäng meã giöëng khöng bõ nhiïîm vi ruát MBV. 10 Lêëy 60 töm giöëng khaác tûâ meã giöëng vaâ chochuáng vaâo trong möåt loå nhoã coá cöìn 95 àöå vaâ àem túái phoâng thñ nghiïåm PCR àïí kiïím tra vi ruát àöëm trùæng. Nïn chó lêëy nhûäng meã giöëng khöng bõ nhiïîm vi ruáát àöëm trùæng. Bêín Saåch Khöng töët Do TS Pornlerd Chanratchakool,TS Flavio Corsin vaâ TS Matt Briggs thûåc hiïån. Xin chên thaânh caãm ún GS. Timothy Flegel àaä cung cêëp nhiïìu hònh aãnh sûã duång trong taâi liïåu naây. Vúái sûå giuáp àúä cuãa : Trêìn Quöëc Thaânh (Súã Thuyã saãn Nghïå An) Trêìn Vùn Liïåu, Àùång Thu Hoaân (Súã Thuyã saãn Haâ Tônh) vaâ Phaåm Vùn Khang. Soaån thaão cho ngûúâi dên Nghïå An vaâ Haâ Tônh Download» 1Möîi vuå nuöi chó nïn thaã möåt lêìn. Töí chûác thaã giöëngsao cho toaân böå ngûúâi dên trong caã khu vûåc cuâng thaã trong khoaãng 3 - 4 ngaây. Àöëi vúái caác ao caånh nhau cöë gùæng thaã giöëng cuâng meã. Caác hûúáng dêîn sau àêy seä giuáp cho viïåc choån àûúåc giöëng coá chêët lûúång töët nhêët trong nhûäng àiïìu kiïån coá thïí àûúåc. 2 Kiïím tra xem traåi giöëng coá àûúåc cêëp chûáng chó chocon giöëng töët khöng. Nïëu coá thò chó mua giöëng tûâ nhûäng tuái giöëng coá daán nhaän cuãa traåi giöëng (xem hònh dûúái àêy). Cöë gùæng mua giöëng tûâ nhûäng traåi giöëng coá daán nhaän hiïåu àoá. 3 Lûåa choån caác meã giöëng coá sûác khoeã töët. Àïí laâmàûúåc àiïìu naây, lêëy mêîu tûâ àaáy bïí. Cho töm giöëng vaâo chêåu lúán vaâ khuêëy nhanh nûúác trong chêåu. Nïëu hêìu hïët töm giöëng têåp trung úã giûäa chêåu thò coá nghôa chuáng laâ nhûäng töm giöëng yïëu vaâ meã giöëng àoá xêëu (xem hònh bïn). 4 Lûåa choån caác meã giöëng coá nhiïìu töm giöëng cuângcúä nhû nhau. PL15 nïn coá chiïìu daâi khoaãng 12mm. Nïëu chuáng nhoã hún, coá thïí chuáng chûa àaåt tiïu chuêín àïí thaã. Nïëu kñch cúä töm giöëng coá sûå chïnh lïåch lúán thò möåt söë töm giöëng coá thïí bõ bïånh, bõ àoái vaâ chêët lûúång keám. 5 Kiïím tra sûác khoeã töm bùçng söëc vúái nûúác ngoåthoùåc formol (phooác mön). Söëc nûúác ngoåt: lêëy 20-30 töm giöëng khaác tûâ cuâng meã giöëng, thaã vaâo 1 caái cöëc, cho thïm möåt lûúång nûúác ngoåt tûúng àûúng vaâo vaâ chúâ trong thúâi gian 1 tiïëng. Nïëu hún möåt phêìn tû söë giöëng chïët thò phaãi tòm meã giöëng khaác töët hún. Söëc formalin (phooác ma lin): lêëy 100 töm giöëng cho vaâo 10 lñt nûúác vaâ thïm 2ml formol (suåc khñ) sau 60 phuát, nïëu söë töm chïët nhiïìu hún 10% thò àoá la giöëng khöng töët va coá thïí tòm bïí khaác töët hún. 6 Nïëu coá kñnh luáp, thò lêëy15 töm giöëng tûâ cuâng meã giöëng vaâ xem qua kñnh luáp, nïëu gan tuåy vaâ ruöåt cuãa chuáng khöng töët (nhoã hoùåc röîng) thò phaãi tòm meã khaác töët hún. Nïëu traåi giöëng coá kñnh hiïín vi thò yïu cêìu hoå giuáp àúä duâng kñnh hiïín vi àïí kiïím tra giöëng roä raâng hún (bûúác 7 vaâ 8). Nïëu àiïìu kiïån khöng coá kñnh hiïín vi thò tiïëp tuåc bûúác 9. Khöng töët Töët Khöng töët Töët Download» Giaãm Thiïíu Ruãi Ro Buâng Phaát Dõch Bïånh Àöång Vêåt Thuyã Saãn THAÁNG 5-2004 TÚÂ 3 10 bûúác àïí quaãn lyá töët ao nuöi töm (Böå àêìy àuã göìm 4 túâ) 8 Liïn tuåc kiïím tra àêët xung quanh khu vûåc choùn. Nïëu àêët coá maâu nêu hoùåc ñt nhêët coá möåt lúáp moãng maâu nêu ngay trïn bïì mùåt laâ àûúåc. Nïëu àêët coá maâu àen lïn têån trïn bïì mùåt thò cöë gùæng raãi àïìu thûác ùn xa búâ hún (duâng thuyïìn nïëu coá thïí), giaãm búát lûúång thûác ùn khoaãng chûâng 2 ngaây vaâ thay khoaãng 15-20 cm nûúác. 9 Nïëu laâ àêët pheân hoùåc nûúác coá maâu vaâng thò boánvöi doåc theo búâ ao vaâ tiïëp tuåc boán vöi sau khi coá mûa. 10 Trong àiïìu kiïån bònh thûúâng (khöng coá tömbïånh) thò sau khi cho töm ùn khoaãng 2 tiïëng thu möåt vaâi mêîu töm vaâ kiïím tra xem ruöåt töm coá àêìy khöng. Nïëu ruöåt töm khöng àêìy thò böí sung thïm lûúång thûác ùn. Do TS Pornlerd Chanratchakool & TS Flavio Corsin thûåc hiïån. Vúái sûå giuáp àúä cuãa: Trêìn Quöëc Thaânh (Súã Thuyã saãn Nghïå An) Trêìn Vùn Liïåu, Àùång Thu Hoaân (Súã Thuyã saãn Haâ Tônh) vaâ Phaåm Vùn Khang. Soaån thaão cho ngûúâi dên Nghïå An vaâ Haâ Tônh Töët Töët Khöng töët Download» 1 Àaãm baão rùçng chïnh lïåch àöå mùån giûäa traåi giöëngvaâo ao nuöi laâ thêëp hún 5 phêìn nghòn àïí traánh cho töm giöëng bõ söëc. Àiïìu chónh àöå mùån, nhiïåt àöå cuãa nûúác trong bïí ûúng töm giöëng vaâ cuãa ao nuöi bùçng caách: trûúác tiïn thaã caác tuái àûång töm giöëng coân buöåc kñn xuöëng ao khoaãng 15 - 30 phuát, sau àoá cûá 2 phuát laåi múã tuái vaâ cho nûúác tûâ tûâ vaâo bao. Sau àoá tûâ tûâ nghiïng tuái àïí töm búi ra. 2 Àïí traánh söëc cho töm giöëng, giûä àöå sêu mûác nûúáctrong ao nuöi hoùåc trong ao ûúng hoùåc trong traåi ûúng ñt nhêët laâ 1 meát 3 Khöng sûã duång laåi bêët kyâ duång cuå (lûúái, thuyïìn, ...) àaä àûúåc duâng trong ao khaác vò chuáng coá thïí mang mêìm bïånh. Trong trûúâng húåp phaãi duâng laåi nhûäng duång cuå àoá thò phaãi àaãm baão caác duång cuå naây àaä àûúåc rûãa saåch seä vaâ phúi khö ñt nhêët 1 ngaây. Ngoaâi ra nïëu ngûúâi nuöi àaä xuöëng ao khaác (àùåc biïåt laâ trong thúâi gian thu hoaåch) thò phaãi tùæm rûãa saåch seä vaâ khöng chaåm vaâo töm, thûác ùn cuãa töm hoùåc nûúác ao trong thúâi gian ñt nhêët 1 ngaây. 4 Nïëu nûúác ao coá maâu trong hoùåc maâu khöng töët thòböí sung thïm phên boán coá haâm lûúång phöët phaát cao. Cûá 2-3 ngaây boán 2-3 kg phên/ha cho túái khi nûúác ao àaåt àûúåc maâu theo yïu cêìu. 5 Nïëu coá taão moåc úã àaáy ao hoùåc nöíi trong ao thò phaãilêìn lûúåt vúát boã hïët. 6 Nïëu nûúác ao coá boåt hoùåc nûúác ao àöåt nhiïntrong thò thay khoaãng 15-20 cm nûúác vaâ boán vöi (200-300 kg böåt àaá/ha), böí sung phên àïí gêy maâu. 7 Nïëu nûúác ao coá maâu töëi àen (xem hònh dûúái) thòkhöng àûúåc sûã duång bêët kyâ loaåi hoaá chêët naâo àïí diïåt taão. Thay 15-20 cm nûúác nïëu coá thïí. Nïëu khöng thïí thay nûúác thò khöng àûúåc duâng thûác ùn tûúi söëng trong thúâi kyâ naây. Töët Khöng töët Khöng töët Töëi àen Download» Giaãm Thiïíu Ruãi Ro Buâng Phaát Dõch Bïånh Àöång Vêåt Thuyã Saãn THAÁNG 5-2004 6 Nïëu töm bïånh hoùåc töm chïët coá caác àöëm trùængtrïn voã (xem aãnh), khöng thaáo nûúác ao vaâ lêåp tûác baáo cho caác chuã ao xung quanh. Nïëu baån vêîn tòm thêëy söë töm bïånh hoùåc töm chïët ngaây caâng tùng trong hai ngaây liïn tiïëp, haäy thu hoaåch töm nhûng khöng thaáo nûúác ao. Nïëu söë töm chïët giaãm ài vaâ dûâng hùèn trong voâng 10 ngaây, baån coá thïí bùæt àêìu tiïën haânh thay nûúác. 7 Nïëu baån tòm thêëy töm bïånh hoùåc töm chïët saukhi trúâi mûa vaâ àêët cuãa baån coá chêët pheân (axit), lêåp tûác thïm vöi nung vaâo nûúác ao (100-200 kg vöi nung/ha) vaâ rùæc vöi quanh búâ ao. Tham khaão yá kiïën cuãa caán böå khuyïën ngû àïí ào àöå pH vaâ àöå mùån xem coá cêìn böí sung vöi nûäa khöng. (Töët nhêët nïn boán vöi xung quanh búâ ao trûúác khi mûa). 8Khöng chuyïín töm tûâ ao bõ bïånh hoùåc ao vaânguöìn nûúác coá dêëu hiïåu töm chïët sang ao khaác. 9 Nïëu baån thêëy töm búi quanh búâ ao vaâo buöíisaáng súám, lêåp tûác thay 15-20 cm nûúác vaâ giaãm lûúång thûác ùn, tùng cûúâng quaåt nûúác nïëu coá. 10 Nïëu baån thêëy töm bïånh hoùåc töm chïëttrong quaá trònh nuöi, haäy àoåc kyä troån böå túâ rúi "10 bûúác chuêín bõ ao nuöi töm", "10 bûúác chuêín bõ thaã töm vaâ choån giöëng töët"; "10 bûúác àïí quaãn lyá töët ao nuöi töm" vaâ "10 bûúác àïí quaãn lyá töët sûác khoeã cuãa töm" àïí àïì phoâng caác vêën àïì vïì sûác khoeã àöëi vúái töm trong vuå nuöi tiïëp theo. Do TS Pornlerd Chanratchakool, TS Flavio Corsin vaâ TS Matt Briggs thûåc hiïån. Xin chên thaânh caãm ún GS. Timothy Flegel àaä cung cêëp nhiïìu hònh aãnh sûã duång trong taâi liïåu naây. Vúái sûå giuáp àúä cuãa: Trêìn Quöëc Thaânh (Súã Thuyã saãn Nghïå An), Trêìn Vùn Liïåu, Àùång Thu Hoaân (Súã Thuyã saãn Haâ Tônh) vaâ Phaåm Vùn Khang Soaån thaão cho ngûúâi dên Nghïå An vaâ Haâ Tônh TÚÂ 4 (Böå àêìy àuã göìm 4 túâ) 10 bûúác quaãn lyá töët sûác khoeã cuãa töm Töm àoái Töm no Download» 1Haâng ngaây liïn tuåc ghi cheáp söë lûúång vaâ biïíu hiïåncuãa töm bïånh hoùåc töm chïët úã gêìn búâ, vúát söë töm naây ra khoãi ao vaâ chön chuáng úã núi xa hùèn caác ao khaác. 2Haâng tuêìn duâng khay hoùåc chaâi àïí lêëy 10 con tömlaâm mêîu vaâ kiïím tra xem voã hoùåc mang cuãa töm coá bõ bêín khöng. Nïëu coá, rùæc thûác ùn ra xa caác chöî truäng hún, duâng mùæt lûúái nhoã vúát taão úã àaáy ao hoùåc taão nöíi trïn mùåt nûúác vaâ thay 15-20 cm nûúác röìi duâng böåt àaá (200-300 kg CaCO3/ha). 3Nïëu khöng coá töm bïånh vaâ sau khi thaã töm giöëngàûúåc 3-4 tuêìn maâ baån vêîn thêëy töm búi quanh búâ ao, kiïím tra lúáp àêët úã àaáy ao xem coá maâu àen töëi hoùåc coá taão khöng. Nïëu coá, vúát taão tûâ àaáy ao, giaãm lûúång thûác ùn vaâ thay 15-20 cm nûúác röìi duâng böåt àaá (200-300 kg CaCO3 /ha). Nïëu àêët àaáy ao bònh thûúâng, tùng thïm möåt ñt thûác ùn. 4 Nïëu thêëy töm coá phên trùæng hoùåc coá töm bïånhhay töm chïët úã búâ ao, kiïím tra xem voã hoùåc mang töm coá bêín khöng (xem caác aãnh trong Bûúác 2). Nïëu coá, khöng duâng thuöëc àïí xûã lyá. Giaãm lûúång thûác ùn, thay 15-20 cm nûúác vaâ sau àoá duâng böåt àaá (200-300 kg CaCO3 /ha). 5 Nïëu bûúác thûá 4 khöng giuáp caãi thiïån tònh hònh,vaâ baån tòm thêëy nhiïìu töm bïånh hoùåc töm chïët hún trong hai ngaây liïn tiïëp, haäy duâng voá saåch vaâ khö àïí lêëy mêîu töm vaâ, nïëu hún 50% töm khöng ùn, xem xeát viïåc thu hoaåch. Saâng kiïím tra thûác ùn Töm bõ bêín voã Töm bõ bêín mang Àêët coá maâu àen Àêët thûúâng Download» GIÔÙI THIEÄU VEÀ TAØI LIEÄU Tài liệu bạn đang xem được download từ website WWW.AGRIVIET.COM WWW.MAUTHOIGIAN.ORG »Agriviet.com là website chuyên đề về nông nghiệp nơi liên kết mọi thành viên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi thường xuyên tổng hợp tài liệu về tất cả các lĩnh vực có liên quan đến nông nghiệp để chia sẽ cùng tất cả mọi người. Nếu tài liệu bạn cần không tìm thấy trong website xin vui lòng gửi yêu cầu về ban biên tập website để chúng tôi cố gắng bổ sung trong thời gian sớm nhất. »Chúng tôi xin chân thành cám ơn các bạn thành viên đã gửi tài liệu về cho chúng tôi. Thay lời cám ơn đến tác giả bằng cách chia sẽ lại những tài liệu mà bạn đang có cùng mọi người. Bạn có thể trực tiếp gửi tài liệu của bạn lên website hoặc gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email Webmaster@Agriviet.Com Lưu ý: Mọi tài liệu, hình ảnh bạn download từ website đều thuộc bản quyền của tác giả, do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ khía cạnh nào có liên quan đến nội dung của tập tài liệu này. Xin vui lòng ghi rỏ nguồn gốc “Agriviet.Com” nếu bạn phát hành lại thông tin từ website để tránh những rắc rối về sau. Một số tài liệu do thành viên gửi về cho chúng tôi không ghi rỏ nguồn gốc tác giả, một số tài liệu có thể có nội dung không chính xác so với bản tài liệu gốc, vì vậy nếu bạn là tác giả của tập tài liệu này hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu có một trong các yêu cầu sau : • Xóa bỏ tất cả tài liệu của bạn tại website Agriviet.com. • Thêm thông tin về tác giả vào tài liệu • Cập nhật mới nội dung tài liệu www.agriviet.com Download»

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf10 Bước Chuẩn Bị Ao Nuôi Tôm.pdf
Tài liệu liên quan