Lập trình trên windows với microsoft®. net - Lập trình với Winform

Sử dụng System.Windows.Forms  Dùng chung giao diện với các ứng dụng khác .  Dựa trên nền tảng lập trình hướng đối tượng.  Giao diện winform được kế thừa từ lớp Form  Form gồm nhiều đối tượng Visual Inrterface Component ( gọi là Controls )

pdf15 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lập trình trên windows với microsoft®. net - Lập trình với Winform, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lập trình trên Windows với Microsoft® .NET Giảng viên: ThS. Trần Bá Nhiệm Lập trình với Winform User Interface Program Lập trình với Winform  Sử dụng System.Windows.Forms  Dùng chung giao diện với các ứng dụng khác .  Dựa trên nền tảng lập trình hướng đối tượng.  Giao diện winform được kế thừa từ lớp Form  Form gồm nhiều đối tượng Visual Inrterface Component ( gọi là Controls ) Events và EventHandler Tương tác giữa các đối tượng với ứng dụng. Event Handling When Save Clicked() { Display Message(“Save Button”); } Event Event Handler Các control cơ bản  Label  TextBox  Button  ListBox  ComboBox  CheckedListBox Các control cơ bản PROPERTIES Image TabStop Paint Events Methods Label Các control cơ bản PROPERTIES Events Methods MaxLength Multiline Passwordchar ReadOnly Copy Cut TextChanged TextBox Các control cơ bản PROPERTIES Events Methods DialogResult TextAlign Button Các control cơ bản PROPERTIES Items MultiColumn SelectedIndex SelectedItem SelectedItems SelectedValue Sorted Text ListBox [1] Các control cơ bản Events Methods ClearSelected FindString GetSelected SetSelected SelectedIndexChanged SelectedValueChanged ListBox [2] Các control cơ bản PROPERTIES Events Methods CheckedIndices CheckedItems GetItemChecked GetItemCheckState SetItemChecked SetItemCheckState ItemCheck CheckedListBox Các control cơ bản PROPERTIES Events Methods DropDownStyle Focused MaxDropDownItems Select SelectAll DropDown ComboBox Giao diện Từ khóa this  Sử dụng để truy cập các thành phần trong form hiện hành . this.ControlName.PropertyName this.ControlName.MethodName this.ControlName.EventName

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfc_co_ban_6_929.pdf
Tài liệu liên quan