Bài giảng điện tử học phần Nguyên lý kinh tế - Chương 1: Bản chất và vai trò của quản lý kinh tế - Đại học Thương mại

Định hướng và điều tiết các hoạt động kinh tế Đảm bảo tăng trưởng và phát triển của hệ thống kinh tế Tạo lập môi trường kinh tế thuận lợi và bình đẳng

pdf20 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng điện tử học phần Nguyên lý kinh tế - Chương 1: Bản chất và vai trò của quản lý kinh tế - Đại học Thương mại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ QUẢN LÝ KINH TẾ Hà Nội- 2017 TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI KHOA KINH TẾ - LUẬT Bộ môn: Quản lý kinh tế DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU Chƣơng mở đầu: Đối tƣợng, nội dung và phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu của học phần Nội dung nghiên cứu của học phần Mục tiêu và đối tượng nghiên cứu của học phần DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU 1. Mục tiêu và đối tƣợng nghiên cứu của học phần Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung Mục tiêu cụ thể DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU Đối tƣợng nghiên cứu Yếu tố kinh tế: Các mối quan hệ quản lý trong quá trình tiến hành các hoạt động kinh tế Yếu tố tổ chức: tổ chức hành chính, tâm lý, xã hội DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU 2. Nội dung nghiên cứu Nguyên lý chung của khoa học quản lý kinh tế Hoạt động quản lý kinh tế cơ bản, trên cơ sở vận dụng các nguyên lý quản lý kinh tế Điều kiện bảo đảm cho việc tiến hành các hoạt động quản lý kinh tế DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU Chương 4: Phương pháp quản lý kinh tế Chương 5: Công cụ quản lý kinh tế Chương 6: Cơ cấu tổ chức bộ máy và cán bộ QLKT Chương 7: Thông tin và quyết định quản lý Chương mở đầu: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu Chương 1: Bản chất và vai trò của quản lý kinh tế Chương 2: Chức năng cơ bản của quản kinh tế Chương 3: Nguyên tắc cơ bản của quản kinh tế DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU 3. Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp duy vật biện chứng Phương pháp duy vật lịch sử Phương pháp hệ thống DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU Chƣơng 1: Bản chất và vai trò của quản lý kinh tế 1 2 3 Lƣợc sử các tƣ tƣởng quản lý Bản chất của quản lý kinh tế Vai trò của quản lý kinh tế DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU 1.Lƣợc sử các tƣ tƣởng quản lý Tƣ tƣởng quản lý thời kỳ cổ đại Tƣ tƣởng quản lý dƣới chủ nghĩa tƣ bản Tƣ tƣởng quản của chủ nghĩa Mác – Lênin Tư tưởng thời Hy Lạp cổ đại Lý thuyết quản lý theo khoa học Tư tưởng của C.Mác Tư tưởng thời Trung Hoa cổ đại Lý thuyết quản lý hành chính Tư tưởng của Ph.Ăngghen Tư tưởng các triều đại phong kiến Việt Nam Lý thuyết về quan hệ con người trong quản lý Tư tưởng của V.I.Lênin Lý thuyết tổ chức trong quản lý Tư tưởng quản lý thị trường định hướng XHCN Lý thuyết hành vi trong quản lý Lý thuyết quản lý kinh tế hiện đại DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU 2. Bản chất của quản lý kinh tế Mục tiêu Khái niệm Add Your Text Đặc điểm DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU chủ thể quản lý hệ thống quản lý hệ thống mới và điều khiển hệ thống Quản lý Khái niệm quản lý kinh tế chủ thể quản lý đối tƣợng quản lý mục tiêu kinh tế - xã hội Quản lý kinh tế DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU Khái niệm quản lý kinh tế DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU Mục tiêu quản lý kinh tế Mục tiêu quản lý kinh tế là cái đích cần phấn đấu để đạt tới Hai loại mục tiêu cơ bản Mục tiêu kinh tế - kỹ thuật Mục tiêu chính trị - xã hội DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU Đặc điểm quản lý kinh tế 04 03 02 01 Quản lý kinh tế vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật Quản lý kinh tế là hoạt động dựa vào quyền uy của chủ thể quản lý Quản lý kinh tế là hoạt động chủ quan của chủ thể quản lý Quản lý kinh tế có tính chất hai mặt DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU Quản lý kinh tế vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật Tính khoa học Tính chất thực hành Tính nghệ thuật DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU Quản lý kinh tế là hoạt động dựa vào quyền uy của chủ thể quản lý Quyền lực về tổ chức hành chính Quyền lực về kinh tế Quyền lực về trí tuệ Quyền lực về đạo đức DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU Quản lý kinh tế là hoạt động chủ quan của chủ thể quản lý Quyết định quản lý kinh tế: được xây dựng và ban hành bởi những tập thể và cá nhân những người quản lý Phụ thuộc vào năng lực của chủ thể quản lý Yêu cầu đối với người quản lý DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU Quản lý kinh tế có tính chất hai mặt Tính hai mặt giữa tổ chức – kỹ thuật và kinh tế - xã hội Mặt tổ chức – kỹ thuật: cách thức, phương pháp, nghệ thuật quản lý Mặt kinh tế - xã hội: mục đích của các hoạt động quản lý kinh tế DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU 3. Vai trò của quản lý kinh tế Định hướng và điều tiết các hoạt động kinh tế Đảm bảo tăng trưởng và phát triển của hệ thống kinh tế Tạo lập môi trường kinh tế thuận lợi và bình đẳng DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU DH TM _T MU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnlqlkt_1_2227_6876_515_2116_2038034.pdf