Y khoa y dược - Bài 2: Chức năng bơm máu của tim

Là lương máu do tim bơm ra ngoài trong 1 phút CLT=Lượng máu bơm / nhịp(60-90mL)× Nhịp tim / phút (60-100/phút) bình thường , CLT = 5-6L / phút CLT(L/phút) Chỉ số tim = = 3,2L/m2/ph Diện tích da(m2 )

pdf27 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Lượt xem: 563 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Y khoa y dược - Bài 2: Chức năng bơm máu của tim, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BAØI 2 CHÖÙC NAÊNG BÔM MAÙU CUÛA TIM CO CÔ CAÙC YEÁU TOÁ AÛNH HÖÔÛNG TREÂN CO THAÉT CHU CHUYEÅN TIM Ñònh nghóa: Laø thôøi gian töø cuoái kyø co thaét naøy ñeán cuoái kyø co thaét keá tieáp cuûa tim Caùc giai ñoaïn : -Thu taâm : 1. Thu nhó 2. Thu thaát Co ñoàng theå tích (co ñaúng tröôøng) Tim bôm maùu ( co ñaúng löïc ) -Tröông taâm : 1. Daõn ñoàng theå tích 2. Tim huùt maùu veà CAÙC BIEÁN COÁ TRONG CHU CHUYEÅN TIM Baét ñaàu kích hoaït Thu nhó Van nhó thaát ñoùng Thu thaát Van baùn nguyeät ñoùng Taâm tröông AÛNH HÖÔÛNG NHÒP TIM VOØNG P-V 10 20 30 40 80 70 60 50 90 100 110 120 130 10 20 30 40 50 60 70 80 ESV EDV SV A B C D Isovolumic Relaxation Isovolumic Contraction LV Volume (ml) LV Pressure (mm Hg) A = Mitral Valve Closure B = Aortic Valve Opens C = Aortic Valve Closure D = Mitral Valve Opens CO = SV x HR EF = SV / EDV Ejection Diastolic Filling A A B C C C C D THAY ÑOÅI VOØNG P-V Tieàn taûi Haäu taûi Tính co thaét TIEÁNG TIM Tieáng tim Nguoàn goác T1 Ñoùng van hai laù vaø ba laù T2 Ñoùng van ÑMC vaø van ÑMP T3 Ñoà ñaày thaát nhanh ñaàu taâm tröông T4 Ñoå ñaày thaát do thu nhó TIEÁNG TIM ÂTaâm thanh ñoà Caùc vò trí nghe tieáng tim CUNG LÖÔÏNG TIM Laø löông maùu do tim bôm ra ngoaøi trong 1 phuùt CLT=Löôïng maùu bôm / nhòp(60-90mL)× Nhòp tim / phuùt (60-100/phuùt) bình thöôøng , CLT = 5-6L / phuùt CLT(L/phuùt) Chæ soá tim = = 3,2L/m2/ph Dieän tích da(m2 ) Döï tröû cuûa tim laø söï khaùc bieät cuûa CLTtim khi nghæ vaø CLT toái ña Löôïng maùu bôm/nhòp = EDV-ESV EDV = Löôïng maùu coù trtong thaát cuoái taâm tröông ESV = Löôïng maùu coù trong thaát sau khi taâm thaát co Yeáu toá aûnh höôûng treân Löôïng maùu bôm/nhòp Tieàn taûi : taâm thaát bò caêng do theå tích maùu chöùa trong thaát cuoái taâm tröông Tính co thaét: Löcï co cuûa teá baøo cô tim Haäu taûi : aùp suaát cuûa maùu trong caùc ñoäng maïch lôùn töø tim ra Tieàn taûi vaø haäu taûi Töông quan chieàu daøi vaø löïc co Ñöôøng cong aùp suaát thaát traùi Yeáu toá aûnh höôûng treân CLT

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuc_nang_bom_mau_cua_tim_5254.pdf
Tài liệu liên quan