Bệnh lý u tụy

-U TỤY NGỌAI TIẾT . - U TỤY NỘI TIẾT . - U TỤY DẠNG NANG. - LYMPHOMA TỤY. - U THƯ LIÊN KẾT - U THƯ THỨ PHÁT -U TỤY NGỌAI TIẾT . +U thuộc ống tuyến : .U lành tính trong ống tuyến .U dạng nang trong ống tuyến .Ung thư biểu mô tuyến +U thuộc nang tuyến . .Ung thư biểu mô tuyến của nang tuyến .Ung thư biểu mô tuyến dạng nang của nang tuyến +U không rõ nguồn gốc .U tế bào nhú .U nguyên bào tụy .U tế bào bé

ppt75 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2120 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bệnh lý u tụy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÃÛNH LYÏ U TUÛY Nguyeãn Phöôùc Baûo Quaân BÃÛNH LYÏ U TUÛY -U TUÛY NGOÜAI TIÃÚT . - U TUÛY NÄÜI TIÃÚT . - U TUÛY DAÛNG NANG. - LYMPHOMA TUÛY. - U THÆ LIÃN KÃÚT - U THÆ THÆÏ PHAÏT BÃÛNH LYÏ U TUÛY U TUÛY DAÛNG ÂÀÛC BÃÛNH LYÏ U TUÛY -U TUÛY NGOÜAI TIÃÚT . +U thuäüc äúng tuyãún : .U laình tênh trong äúng tuyãún .U daûng nang trong äúng tuyãún .Ung thæ biãøu mä tuyãún +U thuäüc nang tuyãún . .Ung thæ biãøu mä tuyãún cuía nang tuyãún .Ung thæ biãøu mä tuyãún daûng nang cuía nang tuyãún +U khäng roî nguäön gäúc .U tãú baìo nhuï .U nguyãn baìo tuûy .U tãú baìo beï BÃÛNH LYÏ U TUÛY - U TUÛY NÄÜI TIÃÚT . + U coï chæïc nàng + U khäng coï chæïc nàng - U TUÛY DAÛNG NANG. - LYMPHOMA TUÛY. - U THÆ LIÃN KÃÚT - U THÆ THÆÏ PHAÏT BÃÛNH LYÏ U TUÛY UNG THÆ BIÃØU MÄ TUYÃÚN Dëch teã : -K tuûy xãúp haìng thæï 2 cuía K âæåìng TH / cháu Áu . -Tyí lãû mổ âæåüc khi phaït hiãûn : 10%-30% . -Thæåìng tháúy : nam giåïi , trãn 40 t . Giaíi pháùu bãûnh hoüc -Mä bãûnh hoüc +Ung thæ biãøu mä tuyãún /ống tuyến (85%) +Ung thæ biãøu mä tuyãún cuía nang tuyãún -Vë trê phán bäú : âáöu (60-80%) , thán (10-15%), âuäi (5-10%) . -Âaûi thãø : âäüc nháút, giåïi haûn êt roî, cæïng, maìu vaìng tràõng, thám nhiãùm BÃÛNH LYÏ U TUÛY BÃÛNH LYÏ U TUÛY Lám saìng : 3 bäúi caính chênh -H/c vaìng da do tàõc ngheîn åí mæïc âáöu tuûy -H/c âaïm räúi tk màût tråìi do u âënh vë åí thán tuûy xám láún âaïm räúi tk -Gáöy suït , thay âäøi thãø traûng /u âuäi tuûy BÃÛNH LYÏ U TUÛY Tiãn læåüng -Thåìi gian säúng trung bçnh sau c.ñoaùn: 7 thaïng (di càn gan 50%,di càn taûi chäù , xám láún maûch  chäúng chè âënh ngoüai khoa ) - Trong soá ñoù :10% càõt boí âæåüc / 10% säúng âæåüc 5 nàm . - Tieân löôïng theo TMN: .N +, + : säúng 5 nàm laì 0% .N 0, M 0 : säúng 5 nàm laì 10-20% .K insitu : säúng 5 nàm laì 100% BÃÛNH LYÏ U TUÛY Cháøn âoaïn hçnh aính : -Âäü nhaûy cuía mäüt säú phæång tiãûn +Siãu ám : 60-80% +CT : 85% +ERCP : 98% +Siãu ám näüi taûng : ↗↗↗ -Vai troì cuía CÂHAÍ : +Cháøn âoaïn såïm nháút coï thãø âæåüc +Âaïnh giaï sæû lan traìn cuía K +Truy tçm di càn (haûch, gan ) BÃÛNH LYÏ U TUÛY Vai troì cuía CÂHAÍ : +Cháøn âoaïn såïm nháút / caùc bieåu hieän U +Âaïnh giaï sæû lan traìn cuía K +Truy tçm di càn (haûch, gan ) BÃÛNH LYÏ U TUÛY VAI TROØ CUÛA CÂHAÍ - Caùc bieåu hieän cuûa u . + Caùc bieåu hieän truïc tieáp treân U + Caïc biãøu hiãûn hãû quía: Giaîn äúng tuûy thæåüng læu , teo nhu mä tuûy åí thæåüng læu BÃÛNH LYÏ U TUÛY Hçnh aính SÁ - K vuìng âáöu tuûy . -Hiãûu æïng khäúi trãn âæåìng båì cuía tuûy -Khäúi daûng âàûc , nhiãöu thuìy , giåïi haûn êt roî . -ÂHÁ: giaím . -Â.huït ám : tàng .(do baín cháút xå ) BÃÛNH LYÏ U TUÛY BÃÛNH LYÏ U TUÛY BÃÛNH LYÏ U TUÛY BÃÛNH LYÏ U TUÛY CÂHAÍ - Caùc bieåu hieän cuûa u . Caïc biãøu hiãûn hãû quía: Giaîn äúng tuûy thæåüng læu , teo nhu mä tuûy åí thæåüng læu BÃÛNH LYÏ U TUÛY Giaîn äúng tuûy-máût åí thæåüng læu BÃÛNH LYÏ U TUÛY BÃÛNH LYÏ U TUÛY BÃÛNH LYÏ U TUÛY Kyî thuáût måïi - CT, CHT- våïi bãö daìy nhaït càõt moíng keìm tiãm cháút tæång phaín  cho pheïp cháøn âoaïn K coìn âang g.âoaûn såïm . BÃÛNH LYÏ U TUÛY P normal Perte contour, isodensité T. hyperdense T. hypodense BÃÛNH LYÏ U TUÛY BÃÛNH LYÏ U TUÛY BÃÛNH LYÏ U TUÛY BÃÛNH LYÏ U TUÛY BÃÛNH LYÏ U TUÛY Hçnh aính SÁ - K vuìng thán tuûy -Phäø nhæîng dáúu hiãûu nhæ u vuìng âáöu tuûy -U phaït triãøn ra bãn ngoaìi, âàûc biãût  sau, xám láún caïc maûch maïu BÃÛNH LYÏ U TUÛY Forme tumorale BÃÛNH LYÏ U TUÛY BÃÛNH LYÏ U TUÛY BÃÛNH LYÏ U TUÛY BÃÛNH LYÏ U TUÛY BÃÛNH LYÏ U TUÛY Hçnh aính SÁ - K vuìng âuäi tuûy -Do thãø hiãûn tr.ch muäün -Khäng coï biãøu hiãûn vaìng da tàõc ngheîn Khoï cháøn âoaïn Khäúi giaím h.á vuìng âuäi tuûy-räún laïch + Âënh vë træåïc tm laïch .Thuyãn tàõc tml.Nhäöi maïu laïch BÃÛNH LYÏ U TUÛY BÃÛNH LYÏ U TUÛY BÃÛNH LYÏ U TUÛY Vai troì cuía CÂHAÍ : +Cháøn âoaïn såïm nháút / caùc bieåu hieän U +Âaïnh giaï sæû lan traìn cuía K +Truy tçm di càn (haûch, gan ) BÃÛNH LYÏ U TUÛY Âaïnh giaï mæïc âäü lan traìn xám nhiãùm xung quanh : -Xám nhiãùm m.m : bêt tàõc loìng maûch, thaình maûch khäng âãöu, nhiãùm cæïng m.m. +Doppler (+++) Xám láún caïc cáúu truïc : +Thaình sau DD +Gan T +Laïch BÃÛNH LYÏ U TUÛY Xám nhiãùm d.m BÃÛNH LYÏ U TUÛY Xám nhiãùm t.m BÃÛNH LYÏ U TUÛY BÃÛNH LYÏ U TUÛY BÃÛNH LYÏ U TUÛY Vai troì cuía CÂHAÍ : +Cháøn âoaïn såïm nháút / caùc bieåu hieän U +Âaïnh giaï sæû lan traìn cuía K +Truy tçm di càn (haûch, gan ) BÃÛNH LYÏ U TUÛY K tuûy / di càn : (N+,M+) -Di càn haûch vuìng : doüc caïc maïch maïu quanh tuûy -Di càn gan : nhiãúu näút giaím h.á , hoàûc nhiãöu näút daûng hçnh bia . BÃÛNH LYÏ U TUÛY BÃÛNH LYÏ U TUÛY BÃÛNH LYÏ U TUÛY BÃÛNH LYÏ U TUÛY . U TUÛY NÄÜI TIÃÚT -U TÃÚ BAÌO ÂAÍO -Hiãúm gàûp . -Chiãúm tyí lãû: 10-15% , trong âoï 5-8% laì aïc tênh -Hai loüai : + hoüat tênh chæïc nàng , vaì + loüai khäng coï hoüat tênh . BÃÛNH LYÏ U TUÛY . U coï hoüat tênh chæïc nàng -U coï nguäön gäúc tæì tb âaío: insulinoma, glucagonnoma, gastrinoma, stomatostatinoma, vipoma ... -LS : triãûu chæïng liãn quan våïi näüi tiãút maì u saín sinh ra -Hçnh aính siãu ám : +Khäúi troìn, oval . +Giåïi haûn roî , båì âãöu . +Cáúu truïc giaím häöi ám , âäöìng nháút . +Khäng coï giaîn äúng tuûy-máût +Tàng sinh maûch /Doppler . BÃÛNH LYÏ U TUÛY . BÃÛNH LYÏ U TUÛY . BÃÛNH LYÏ U TUÛY . Caïc kyî thuáût CT, CHT keìm tiãm cháút tæång phaín : -U ngáúm thuäúc maûnh vaì thaíi nhanh do âàûc tênh tàng sinh maûch -Khäng coï aính hæåíng trãn äúng tuûy thæåüng læu Normal Tumeur Avant injection Temps artériel Temps tardif BÃÛNH LYÏ U TUÛY . BÃÛNH LYÏ U TUÛY BÃÛNH LYÏ U TUÛY Vai troì cuía x.quang maûch maïu BÃÛNH LYÏ U TUÛY U khäng coï hoüat tênh chæïc nàng -U coï ng.gäúc tb âaío nhæng xuáút phaït tæì tb khäng coï nh.vuû tiãút -LS: khäng coï chæïc nàng thæåìng âæåüc bäüc läü båíi tr.ch cheìn eïp , såì tháúy khäúi tçnh cåì . -K/thæåïc U thæåìng låïn khi âæåüc phaït hiãûn ra (>10cm) BÃÛNH LYÏ U TUÛY H.AÍ: -Khäúi cáúu truïc häùn håüp, hoaûi tæí trung tám, thuäüc loaûi tàng sinh maûch (nhæng keïm hån loaûi coï ch.nàng) cheìn eïp cáúu truïc xung quanh BÃÛNH LYÏ U TUÛY BÃÛNH LYÏ U TUÛY U TUÛY DAÛNG NANG træåïc tiãm Sau tiãm thç âäüng m. Sau tiãm thç muäün BÃÛNH LYÏ U TUÛY U TUÛY DAÛNG NANG-THANH DËCH Khaïi quaït : + U cáúu thaình tæì nhiãöu nang nhoí dæåïi 2cm (microcystic adenoma) .säú læåüng > 6 nang -Hçnh aính siãu ám : +Cáúu truïc tàng há . + Seûo xå trung tám. +Väi hoïa trung tám . BÃÛNH LYÏ U TUÛY BÃÛNH LYÏ U TUÛY BÃÛNH LYÏ U TUÛY H.aí cua u daûng nang thanh dëch BÃÛNH LYÏ U TUÛY BÃÛNH LYÏ U TUÛY BÃÛNH LYÏ U TUÛY U TUYÃÚN DAÛNG NANG NHÁÖY -UTDNN : Cáúu truïc daûng nang mäüt hay nhiãöu thuìy , coï kêch thæåïc låïn trãn 2cm , vaïch, chäöi. Säú læåüng < 6 nang. -Aïc tênh hoïa . -Hçnh aính siãu ám : +Cáúu truïc daûng nang , thaình nang daìy. + Vaïch hoïa ngàn caïch vaì daìy + Chäöi âàûc trãn thaình nang vaì vaïch . BÃÛNH LYÏ U TUÛY BÃÛNH LYÏ U TUÛY BÃÛNH LYÏ U TUÛY BÃÛNH LYÏ U TUÛY BÃÛNH LYÏ U TUÛY Nang nháöy Nang thanh dëch BÃÛNH LYÏ U TUÛY -U tãú baìo nhuï åí ngæåìi treí -U daûng nang cuía caïc loaûi K biãøu mä, K mä liãn kãút(maûch maïu, baûch maûch). -Nang Hydatid -Nang màõc phaíi (sau cháún thæång, sau aïp xe) -Nang tháût

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBệnh lý u tụy.ppt
Tài liệu liên quan