Tuyển chọn các dạng bài tập Ngân hàng thương mại (có đáp án)

20. Cuối tháng, tổng hợp chi phí sản xuất phát sinh trong tháng vào tài khoản “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” (chi phí sản xuất chung được phân bổ cho các sản phẩm tỷ lệ với tiền lương công nhân sản xuất) 21. Trong tháng, hoàn thành nhập kho: 850 sản phẩm A và 220 sản phẩm B theo giá thành thực tế. Biết rằng, chi phí sản xuất dở dang cuối tháng của các sản phẩm như sau: - Sản phẩm A: 190.000 - Sản phẩm B: 127.000 22. Xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm trong kì và kết chuyển vào tài khoản "Lợi nhuận chưa phân phối". II/ Yêu cầu: 1. Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/N, mở các tài khoản liên quan để phản ánh số dư đầu tháng 01/N+1 vào tài khoản. 2. Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 01/N+1 vào tài khoản. 3. Khóa sổ các tài khoản và lập các bảng sau: - Bảng tổng hợp chi tiết thành phẩm, phải thu của khách hàng và phải trả cho người bán. - Bảng cân đối tài khoản và Bảng cân đối kế toán 4. Phân loại các tài khoản sử dụng trên theo công dụng và kết cấu.

pdf37 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 2573 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tuyển chọn các dạng bài tập Ngân hàng thương mại (có đáp án), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTuyển chọn các dạng bài tập Ngân hàng thương mại (có đáp án).pdf
Tài liệu liên quan