Truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam

THS BÙI VĂN HÙNG MỞ ĐẦU 1. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm là một bộ phận rất quan trọng trong lịch sử cấu thành nước ta. Chống ngoại xâm để xây dựng một quốc gia độc lập, dân tộc độc lập. Qua hàng trăm cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ và 20 cuộc kháng chiến lớn, ta thấy, lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm đã để lại một truyền thống quý báu anh hùng của dân tộc. Nghiên cứu vấn đề này một cách toàn diện sẽ góp phần làm sáng tỏ nguồn gốc sâu xa của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, sức mạnh Việt Nam, phát huy truyền thống anh hùng và phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam trong thời đại ngày nay. Truyền thống chống ngoại xâm là một vốn quý vô giá của dân tộc, là nguồn động viên tinh thần lớn lao, có tác dụng duy trì tư tưởng chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu đối với nhân dân ta. Việc đánh giặc cứu nước là rất quan trọng nhưng cũng rất bình thường đối với mọi người dân. Nhân dân ta nhận thức sâu sắc rằng: nước mất thì nhà tan, do đó, muốn bảo vệ quyền lợi cá nhân thì không có cách nào khác là phải đấu tranh bảo vệ quyền lợi của dân tộc. Đấu tranh vì quyền lợi cá nhân nhưng không chỉ vì quyền lợi cá nhân mà còn vì nghĩa cả của dân tộc. Trong các cuộc đấu tranh ấy, dù có gian khổ đến đâu nhưng cuối cùng vẫn thành công là nguồn cổ vũ lớn lao khiến nhân dân ta tin tưởng vào thắng lợi của cuộc đấu tranh dân tộc trước mắt. Trong các cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tinh thần dựng nước và giữ nước của nhân dân ta được phát huy cao độ thành sức mạnh vật chất kỳ diệu chiến thắng mọi kẻ thù dù chúng hung bạo và mạnh mẽ đến đâu. Nhân dân ta đang phấn khởi, tự hào bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình thống nhất, dân giàu, nước mạnh, xã hội hội công bằng, dân chủ, văn minh. Kỷ nguyên này là giai đoạn phát triển cao nhất, là sự kế tục trong thời đại mới lịch sử hơn bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc là một quy luật lịch sử. Chính truyền thống ấy, được phát huy đến một trình độ mới, dưới ánh sáng đường lối Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta, là một nhân tố hàng đầu đem lại cho nhân dân ta sức mạnh kỳ diệu trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Vì vậy, tìm hiểu truyền thống, ôn lại quá khứ có thể giúp ta rút ra những bài học kinh nghiệm, không những thế, còn có thể giúp ta đánh giá đúng hơn những thắng lợi vĩ đại ngày nay. Và từ những đỉnh cao của thắng lợi ngày nay mà nhìn lại quá khứ thì càng có thể thấy rõ giá trị lớn lao truyền thống tốt đẹp và lâu đời của dân tộc, thấy rõ hơn những quy luật giành thắng lợi của tổ tiên ta trong cuộc đấu tranh chống những thế lực phong kiến phương Bắc xâm lược. Làm được như vậy, chúng ta càng tăng thêm lòng tự hào dân tộc và nâng cao niềm tin tưởng ở tương lai, phát hiện những khả năng mới của nhân dân ta trong kỷ nguyên mới. Nghiên cứu vấn đề này cũng nhằm mục đích rút ra những bài học quý giá về nghệ thuật chiến lược, chiến dịch, chiến thuật mà cha ông ta đã tích luỹ qua ngàn đời. Chính những tri thức quân sự ấy đã góp phần xây dựng đường lối quân sự của Đảng ta. Vấn đề này cũng tác động sâu sắc đến nhiều mặt của lịch sử nước ta. Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, phần lớn thời gian dân tộc ta phải đương đầu với giặc ngoại xâm. Ngay từ thời đại đồng thau, khi phân hoá giai cấp chưa rõ rệt nhưng nhà nước đã ra đời, điều này được giải thích do yêu cầu chống ngoại xâm. Mặt khác, khi nền kinh tế còn chưa phát triển thì quốc gia thống nhất và chính quyền tập trung đã được xây dựng từ rất sớm. Vấn đề hình thành dân tộc Việt Nam cũng xuất phát từ yêu cầu tự vệ chống ngoại xâm. Tương quan giữa các giai cấp trong xã hội trong đó sự hoà hợp giai cấp luôn hiện rõ, chi phối khá nhiều đến sự phát triển của lịch sử dân tộc. Chính nó tạo ra yếu tố dân chủ rất sớm, là ý thức tự giác của quần chúng về sức mạnh của dân tộc. Phong tục tập quán với truyền thống tôn trọng những vị anh hùng dân tộc, nhiều làng xã tôn thờ họ là thành hoàng, hay tôn vinh là Thánh. Văn học nghệ thuật với những áng văn thơ hay nhất, bất hủ là những thiên cổ hùng văn ca ngợi truyền thống anh hùng của dân tộc. Nền nghệ thuật kiến trúc thường không khoa trương, không đồ sộ, thể hiện tâm lý tự bảo vệ, hạn chế giao tiếp với bên ngoài NỘI DUNG Chương I. Một số cuộc đấu tranh chống ngoại xâm tiêu biểu trong lịch sử 1. Các cuộc kháng chiến chống tần, triệu 2. Những cuộc đấu tranh giành độc lập liên tục trong hơn ngàn năm bắc thuộc 3. Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc từ thế kỷ X đến thế kỷ XVIII Chương II. Tác dụng của những nhân tố lớn trong các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm 1. Tác dụng của tinh thần yêu nước 2. Tác dụng của khối đoàn kết toàn dân 3. Vị trí của những yếu tố kinh tế và chính trị trong các cuộc đấu 4. Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh Kết luận CHÚ THÍCH : TÀI LIỆU TRÊN GỒM FILE PDF + WORD

docx104 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 26889 | Lượt tải: 22download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g nhau troán vaøo röøng, cöû ngöôøi kieät tuaán ra ñaùnh giaëc”. Luùc naøo coù söï ñoaøn keát thì thaéng lôïi, chia reõ thì thaát baïi. Tinh thaàn ñoaøn keát cuûa nhaân daân ta trôû thaønh moät truyeàn thoáng, moät di saûn quyù baùu cuûa daân toäc ta. Thaéng lôïi cuûa cuoäc khaùng chieán choáng Taàn theá kyû XIII ñaõ chöùng minh roõ raøng söùc maïnh cuûa tinh thaàn ñoaøn keát toaøn daân. Hai Baø Tröng hoâ haøo khôûi nghóa giaønh ñoäc laäp daân toäc, ñöôïc nhaân daân ta nhaát teà höôûng öùng, chæ trong 3 thaùng laø thu phuïc ñöôïc 56 thaønh, ñuoåi quaân xaâm löôïc veà nöôùc. Sau Hai Baø Tröng, phong traøo bò chìm ñaém trong hôn moät traêm naêm laø do khoâng coù thaønh phaàn quyù toäc laõnh ñaïo nhaân daân ta ñoaøn keát ñaáu tranh daân toäc.. Lyù Bí lieân keát ñöôïc haøo kieät caùc chaâu ñoàng thôøi khôûi nghóa, ñaùnh ñuoåi quaân Löông ñoâ hoä, laäp neân nhaø nöôùc Vaïn Xuaân. Nhaân daân ta ñoàng loøng uûng hoä coâng cuoäc khoâi phuïc vaø ñaáu tranh giaønh quyeàn töï chuû cuûa hoï Khuùc, Döông Ñình Ngheä vaø Ngoâ Quyeàn. Cuoái Ñinh, tröôùc nguy cô xaâm löôïc cuûa nhaø Toáng, toaøn theå quyù toäc toân Leâ Hoaøn  laø ngöôøi coù uy tín, coù taøi naêng leân laøm vua. Leâ Ngoïa Trieàu taøn baïo, laøm maát loøng daân neân toaøn theå töôùng lónh, sö saõi ñaõ toân Lyù Coâng Uaån leân laøm vua. Nhaän thöùc saâu saéc söùc maïnh cuûa tinh thaàn ñoaøn keát, tröôùc cuoäc khaùng chieán choáng Toáng, Lyù Thöôøng Kieät ñaõ chuû ñoäng daøn xeáp maâu thuaãn vôùi Lyù Ñaïo Thaønh. OÂng coøn phaùt ñoäng tinh thaàn ñoaøn keát trong nhaân daân vaø quaân só ñeå ñaùnh thaéng quaân xaâm löôïc. Nhaø Traàn xaây döïng vaø cuûng coá khoái ñoaøn keát toaøn daân. Traàn Thaùi Toâng noùi: “xaõ taéc naøy laø cuûa toå tieân, ngöôøi laøm vua phaûi cuøng anh em thuï höôûng”. Nhaø vua khoâng vì hieàm khích maø trao quyeàn cho Traàn Quoác Tuaán laø ngöôøi taøi gioûi. Maët khaùc, Traàn Quoác Tuaán laïi raát göông maãu ñeå cuûng coá khoái ñoaøn keát. OÂng ñaõ chuû ñoäng daøn xeáp maâu thuaãn vôùi ThS. Buøi Vaên Huøng Khoa Lòch Söû Truyeàn thoáng choáng giaëc ngoaïi xaâm cuûa daân toäc Vieät Nam - 87 – Traàn Quang Khaûi khi taém cho Traàn Quang Khaûi treân beán soâng Bình Than. Boä chæ huy nghóa quaân Lam Sôn laø hình aûnh cuûa khoái ñoaøn keát daân toäc. Ban ñaàu, trong Hoäi theà Luõng Nhai chæ coù 19 ngöôøi nhöng ñaõ ñaày ñuû haøo kieät boán phöông veà tuï nghóa. Nguyeãn Hueä ñaõ tìm moïi caùch ñeå thu huùt löïc löôïng vaø ñoaøn keát trong boä chæ huy cuûa mình. OÂng ra söùc thu huùt nhaân só Baéc Haø, phaùt hòch keå toäi quaân xaâm löôïc, neâu cao truyeàn thoáng ñaùnh giaëc cöùu nöôùc cuûa toå tieân ñeå kích ñoäng tinh thaàn yeâu nöôùc cuûa toaøn daân. Nhôø ñoù, toaøn daân nhö moät, taäp hôïp döôùi ngoïn côø daân toäc cuûa Quang Trung - Nguyeãn Hueä Ngöôïc laïi, khi coù söï chia reõ thì khaùng chieán thaát baïi. An Döông Vöông thaát baïi trong cuoäc chieán tranh choáng Trieäu Ñaø laø do bò chia reõ “AÂu Laïc töông coâng ñaùnh laãn nhau”. Nhaø Hoà khoâng tranh thuû ñöôïc söï uûng hoä cuûa quyù toäc phong kieán vaø nhaân daân. Hoà Nguyeân Tröøng ñaõ traû lôøi Hoà Quyù Ly laø: “Thaàn khoâng sôï ñaùnh, chæ sôï loøng daân khoâng theo maø thoâi”. Ñaùnh giaù veà quaân ñoäi nhaø Hoà, nguyeãn Traõi noùi: “Quaân hoï Hoà traêm vaïn ngöôøi, traêm vaïn loøng”. Giôùi quyù toäc phong kieán ñaõ ruùt ra ñöôïc taùc duïng to lôùn cuûa khoái ñoaøn keát trong caùc vaán ñeà soáng coøn cuûa quoác gia, theå hieän qua lôøi noùi cuûa caùc baäc anh huøng. Traàn Höng Ñaïo noùi: “Vua toâi ñoàng loøng, anh em hoøa thuaän, caû nöôùc goùp söùc khieán giaëc maïnh phaûi boù tay”. Ñieàu kieän khaùch quan cho vieäc thöïc hieän khoái ñoaøn keát toaøn daân chính laø: Taïo cô sôû cho vieäc xoùa boû caùt cöù, thöïc hieän khoái ñoaøn keát, sôû höõu ruoäng ñaát thuoäc nhaø nöôùc. ÔÛ nöôùc ta, maëc duø môùi döïng nöôùc nhöng con ngöôøi ñaõ coù thoùi quen söû duïng vuõ khí, yù chí ñaáu tranh ñöôïc duy trì trong suoát thôøi kyø bò noâ dòch. Noâng nghieäp troàng luùa nöôùc caàn phaûi lieân keát vôùi nhau laøm thuûy lôïi. Nhaø nöôùc taäp quyeàn cuûa An Döông Vöông ra ñôøi, ñeán thôøi kyø thoáng trò, nhaø nöôùc ñoù vaãn laø nhaø nöôùc taäp quyeàn, thi haønh chính saùch boùc loät ôû khaép caùc ñòa phöông moät caùch ñoàng ñeàu taïo ra maâu thuaãn ñoàng ñeàu trong caû nöôùc. Ñoái laäp vôùi phong kieán ngoaïi toäc khoâng chæ laø giai caáp noâng daân maø coøn caû phong kieán daân toäc. Ngöôøi noâng daân choáng xaâm löôïc, neân lieân minh vôùi quyù toäc phong kieán choáng ngoaïi toäc. Maët khaùc, phong kieán daân toäc cuõng choáng phong kieán ngoaïi toäc vì quyeàn lôïi giai caáp. Hoï phaûi nhaân nhöôïng noâng daân ôû choã thu toâ thueá nheï laøm cho giai caáp noâng daân thaáy ñöôïc phaûi theo giai caáp phong kieán ñeå giaønh quyeàn lôïi cho mình, nguyeän voïng daân chuû ñöôïc ñaùp öùng phaàn naøo, yù thöùc quoác gia daân toäc coù töø sôùm laø nhaân toá quan troïng trong vieäc ñoaøn keát choáng ngoaïi xaâm. Ñoaøn keát trong coäng ñoàng caùc toäc ngöôøi: nöôùc ta laø quoác gia ña daân toäc töø buoåi ban ñaàu döïng nöôùc ñaõ khaùc nhieàu quoác gia ña daân toäc khaùc laø chia reõ: AÂu Laïc duy trì vaø phaùt huy khoái coäng ñoàng daân toäc. Baéc thuoäc laàn thöù nhaát, Baø Tröng keâu goïi moïi toäc ThS. Buøi Vaên Huøng Khoa Lòch Söû Truyeàn thoáng choáng giaëc ngoaïi xaâm cuûa daân toäc Vieät Nam - 88 – ngöôøi. Baéc thuoäc laàn thöù hai, Lyù Bí, Lyù Thieân Baûo thöôøng ruùt lui vaøo caùc Ñoäng ñeå nöông naùu vaø xaây döïng löïc löôïng. Baéc thuoäc laàn thöù ba, ngöôøi O Töû, Man.v.v.. ñaõ tham gia caùc cuoäc khôûi nghóa Lyù Töï Tieân, Ñinh Kieán ( mieàn nuùi - ñoàng baèng ), Mai Thuùc Loan lieân keát 32 chaâu. Thôøi  Lyù, Traàn, Leâ Sô thöïc hieän chính saùch “Nhu vieãn” ñeå loâi keùo ñoàng baøo caùc daân toäc ( Taøy, Nuøng ôû phía Baéc, hoï Thaân ôû Ñoäng Giaùp, hoï Nuøng ôû Toâng Ñaùn, hoï Leâ ôû Höng Hoùa, hoï Haø ôû Tuyeân Quang, cha con Haø Khuaát, Haø Boång, Haø Ñaëc, Haø Chöông ôû Chieâm Hoùa, Leâ Lôïi, Leâ Lai ngöôøi Möôøng, v.v..). 3. VÒ TRÍ CUÛA NHÖÕNG YEÁU TOÁ KINH TEÁ VAØ CHÍNH TRÒ TRONG CAÙC CUOÄC ÑAÁU TRANH CHOÁNG NGOAÏI XAÂM THÔØI COÅ TRUNG ÑAÏI VIEÄT NAM. 3.1. YEÁU TOÁ KINH TEÁ: AÊngghen noùi: “Baát cöù baïo löïc chính trò naøo ban ñaàu cuõng ñeàu döïa treân moät chöùc naêng kinh teá, xaõ hoäi”1. Keû thuø cuûa ta coù löïc löôïng vaät chaát raát maïnh, laïi ôû saùt nöôùc ta, khi coù chieán tranh, chuùng ta phaûi maát moät soá löïc löôïng ñeå phuïc vuï chieán tranh (quaân ñoäi, vaät chaát). Do ñoù, kinh teá coù vò trí raát quan troïng. Nöôùc ta laø moät nöôùc coù neàn kinh teá noâng nghieäp raát phaùt trieån (ñoàng thau, ñoà saét) taïo neân cuûa caûi thaëng dö ñeå cung caáp cho löïc löôïng thoaùt ly saûn xuaát ñeå chuyeân phuïc vuï chieán ñaáu. Neàn kinh teá ñoù taïo neân maûng kinh teá thuû coâng nghieäp phaùt trieån, saûn xuaát vuõ khí phong phuù veà loaïi hình vaø soá löôïng. Maët khaùc, noâng nghieäp taïo ñieàu kieän cho cö daân oån ñònh keát caáu vaø taïo ñieàu kieän chieán tranh vieäc toå chöùc taäp trung ñeå chieán ñaáu: “Tröôùc khi coù nhaø nöôùc phaûi coù moät ñieàu kieän hoaøn toaøn ñaëc bieät môùi laøm cho nöûa trieäu ngöôøi coù theå taäp hôïp laïi döôùi söï chæ ñaïo cuûa trung öông duy nhaát vaø ñieàu kieän ñoù chaéc chaén chöa bao giôø coù ñöôïc”1. Trong suoát thôøi kyø Baéc thuoäc, maëc duø chính quyeàn thöïc daân kìm haõm, nhaân daân ta vaãn phaán ñaáu kieân quyeát ñeå phaùt trieån kinh teá laøm cho kinh teá ñoà saét ngaøy caøng phaùt trieån treân phaïm vi caû nöôùc. Theá kyû II, ñoà saét khaù phaùt trieån, ñeán theá kyû VI ñaõ phoå bieán toaøn quoác gia. Töø theá kyû III, nhöõng cuoäc ñaáu tranh giaønh ñoäc laäp ñaõ noå ra lieân tuïc, roäng lôùn veà khoâng gian vaø thôøi gian. Ñeán cuoái Baéc thuoäc laàn thöù hai, kinh teá caøng phaùt trieån, quan heä saûn xuaát ñoäc laäp caøng thuùc ñaåy kinh teá phaùt trieån taïo ñieàu kieän cho chuùng ta xaây döïng ñöôïc moät ñaïo quaân lôùn khoâng chæ veà tinh thaàn maø coøn caû veà vaät chaát. Neàn kinh teá 1 F. Engels: Choáng Ñuy Rinh, C. Maùc, F. Aêng Ghen tuyeån taäp, NXB Söï Thaät, Haø Noäi, 1983, T.V, trang 259, 260. 1 F. Aêngghen, Nguoàn goác cuûa gia ñình, cuûa sôû höõu tö nhaân vaø cuûa nhaø nöôùc, Tuyeån taäp, Sñd, TVI. trang 245. ThS. Buøi Vaên Huøng Khoa Lòch Söû Truyeàn thoáng choáng giaëc ngoaïi xaâm cuûa daân toäc Vieät Nam - 89 – thuû coâng nghieäp khaù phaùt trieån laø cô sôû ñeå trang bò vuõ khí thuoäc loaïi hieän ñaïi trong thôøi kyø ñoù. Thôøi Lyù coù maùy baén ñaù, thôøi Traàn, Hoà coù hoûa phaùo (Hoà Nguyeân Tröøng laø ngöôøi caûi tieán), Taây Sôn coù suùng ñaïi baùc. Toå tieân ta xaây döïng ñöôïc ñuû caùc binh chuûng, chieán thuyeàn nhieàu, troïng taûi lôùn coù khi chôû ñöôïc vaøi traêm quaân: Taây Sôn 60 ñaïi baùc, 70 ngöôøi/thuyeàn daøi haøng chuïc meùt (chieán thuyeàn). Nhaø Hoà xaây döïng thaønh Ña Bang vaø caùc tuyeán phoøng thuû khaùc vaøo loaïi kieân coá. Maët khaùc, ñoù laø ñieàu kieän cho thöông nghieäp, giao thoâng vaän taûi phaùt trieån. Heä thoáng giao thoâng chính ñöôïc thieát laäp töø cuoái ñôøi Ñöôøng, coù theå huy ñoäng quaân ñoäi deã daøng. Nhaø Traàn huy ñoäng quaân ñoäi ôû Vaïn Kieáp vaø ruùt quaân thaàn kyø. Thoâng tin tuyeân truyeàn phaùt trieån thuaän lôïi, truyeàn tin, meänh leänh. Haøo kieät moïi nôi veà hoäi theà ôû Lam Sôn trong cuoäc khôûi nghóa Lam Sôn. 3.2. YEÁU TOÁ AN NINH CHÍNH TRÒ Yeâu caàu lieân keát caùc toäc ngöôøi daãn ñeán nhaø nöôùc trung öông taäp quyeàn ra ñôøi. Ngay töø thôøi kyø Huøng Vöông, An Döông Vöông, quoác gia Vaên Lang, AÂu Laïc ñaõ laø moät vöông quoác thoáng nhaát. Caùc cuoäc khôûi nghóa choáng Baéc thuoäc ñaõ lieân keát ñöôïc nhaân daân caû nöôùc ñaùnh ñuoåi quaân ñoâ hoä cuûa phong kieán Haùn toäc. Trong thôøi kyø xaây döïng vaø cuûng coá quoác gia ñoäc laäp töï chuû, caùc nhaø nöôùc phong kieán Ñaïi Vieät ñaõ heát söùc chuù yù giöõ gìn an ninh chính trò quoác gia. Trong cuoäc khaùng chieán choáng Toáng laàn thöù nhaát (981), Leâ Hoaøn ñaõ deïp yeân noäi loaïn, ñaùnh baïi cuoäc taán coâng quaân söï cuûa Chieâm Thaønh töø phía Nam ñeå taäp trung toaøn löïc ñoái phoù vôùi quaân Toáng ôû phía Baéc. Nhôø ñoù, haäu phöông cuûa Ñaïi Coà Vieät ñöôïc ñaûm baûo vaø quaân daân ta ñaõ ñaùnh thaéng quaân xaâm löôïc Toáng ngay ôû ñòa ñaàu ñaát nöôùc. Trong cuoäc khaùng chieán choáng Toáng laàn thöù hai, treân cô sôû moät neàn kinh teá phaùt trieån, moät löïc löôïng quaân söï huøng maïnh, nhaø Lyù ñaõ ñuû söùc ñöông ñaàu vôùi haøng chuïc vaïn quaân Toáng xaâm löôïc. Ñeå ñaûm baûo an ninh chính trò vöõng vaøng, nhaø Lyù ñaõ laøm toát vieäc baûo ñaûm an ninh bieân giôùi. Baèng chính saùch “Nhu vieãn”, nhaø Lyù ñaõ gaén keát caùc coäng ñoàng daân cö caùc daân toäc thieåu soá ôû vuøng röøng nuùi phía baéc cuûa toå quoác, cuûng coá an ninh bieân giôùi phía nam. Tröôùc haønh ñoäng chia reõ khoái ñoaøn keát daân toäc cuûa boïn giaùn ñieäp nhaø Toáng, moät maët nhaø Lyù phaùt hieän vaø tröøng trò boïn giaùn ñieäp, maët khaùc nhaø Lyù chuû ñoäng daøn xeáp maâu thuaãn noäi boä. Nhôø ñoù, nhaø Lyù ñaõ ñaùnh thaéng quaân Toáng caû treân ñaát Toáng vaø treân ñaát nöôùc ta. Trong cuoäc khaùng chieán choáng quaân Nguyeân – Moâng, nhaø Traàn nhôø laøm toát coâng taùc an ninh chính trò maø toå chöùc cuoäc chieán tranh nhaân daân thaéng lôïi. Caû ba laàn khaùng chieán, nhaø Traàn ñeàu coâ laäp boïn söù giaû nhaø Nguyeân, khoâng cho chuùng töï ñoäng ñi laïi ñeå doø xeùt kinh thaønh vaø ñaûm baûo bí maät quoác gia. Nhaø Traàn coøn caám nhaân daân ñi laïi buoân baùn vôùi ThS. Buøi Vaên Huøng Khoa Lòch Söû Truyeàn thoáng choáng giaëc ngoaïi xaâm cuûa daân toäc Vieät Nam - 90 – caùc laùi buoân Hoài Hoät, khoâng giao dòch buoân baùn ôû bieân giôùi phía baéc. Nhaø Traàn coøn chuû ñoäng ñaët quan heä höõu nghò vôùi Chieâm Thaønh ñeå oån ñònh bieân giôùi phía nam. Nhôø ñoù, an ninh chính trò cuûa ñaát nöôùc ñöôïc giöõ vöõng, giaëc Nguyeân – Moâng duø coù chieám ñöôïc phaàn lôùn nöôùc ta nhöng ñeàu khoâng theå baét ñöôïc boä chæ huy cuoäc khaùng chieán. Nhaân daân ta moät loøng ñoaøn keát vaø ñaùnh ñuoåi ñöôïc quaân xaâm löôïc. Nhaø Minh xaâm löôïc nöôùc ta, nhaân daân ta ñaõ khoâng ngöøng noåi daäy giaønh quuyeàn ñoäc laäp. Leâ Lôïi phaùt ñoäng cuoäc khôûi nghóa Lam Sôn. Trong thôøi kyø xaây döïng löïc löôïng, duø quaân giaëc lieân tuïc caøn queùt, taán coâng vaøo caên cöù ñòa cuûa nghóa quaân, nhöng nhôø laøm toát coâng taùc baûo maät maø caû ba laàn nghóa quaân ruùt veà caên cöù Chí Linh ñeàu thoaùt khoûi söï truy naõ cuûa giaëc Minh. Trong suoát thôøi gian ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc, boä chæ huy nghóa quaân Lam Sôn ñeàu neâu cao tinh thaàn yeâu nöôùc vaø ñoaøn keát cuûa toaøn daân ñeå giöõ vöõng an ninh chính trò ôû vuøng giaûi phoùng. Yeáu toá bí maät nhôø ñoù ñaõ phaùt huy taùc duïng vaø hoaøn thaønh söï nghieäp giaûi phoùng daân toäc. Quaân Thanh xaâm löôïc nöôùc ta, maëc duø coù söï chæ ñöôøng cuûa beø luõ Leâ Chieâu Thoáng nhöng hoaøn toaøn khoâng bieát gì ôû noäi boä quaân Taây Sôn. Quang Trung – Nguyeãn Hueä ñaõ taän duïng toát yeáu toá baát ngôø ñeå laàn löôït ñaùnh baïi quaân xaâm löôïc chæ trong moät thôøi gian ngaén. Yeáu toá an ninh chính trò laø moät trong nhöõng vaán ñeà quan troïng nhaèm taïo neân söùc maïnh ñeå toå tieân ta giaønh thaéng lôïi trong cuoäc ñaáu tranh daân toäc. 4. NGHEÄ THUAÄT CHÆ ÑAÏO CHIEÁN TRANH “Ngheä thuaät toå chöùc chieán tranh laø ngheä thuaät toå chöùc caùc löïc löôïng vaø keát hôïp taát caû caùc maët trong chieán tranh, trong ñoù ngheä thuaät quaân söï laø moät boä phaän heát söùc quan troïng vì vuõ trang laø maët chuû yeáu trong chieán tranh neân ngheä thuaät quaân söï Vieät Nam chæ ñaïo taát caû caùc maët trong chieán tranh, noù coù moät truyeàn thoáng laâu ñôøi” - Maáy vaán ñeà veà ngheä thuaät quaân söï Vieät Nam, Vaên Tieán Duõng. Muïc ñích: ñaáu tranh ñeå giaønh laïi ñoäc laäp daân toäc hoaëc ñaáu tranh ñeå ngaên chaën söï xaâm löôïc cuûa keû thuø laø ñeå ñaït ñöôïc noäi dung: toaøn veïn laõnh thoå baûo ñaûm ñöôïc chuû quyeàn vaø baûo ñaûm laøm cho quaân thuø quaân thuø khoâng daùm xaâm löôïc nöõa. Muoán ñaït ñöôïc muïc ñích ñoù phaûi xeùt ñeán ngheä thuaät quaân söï. Caùc nhaø söû hoïc ghi cheùp laïi ñöôøng loái chæ ñaïo chieán tranh cuûa caùc nhaø laõnh ñaïo raát ít oûi. Saùch Toaøn Thö vaø caùc saùch khaùc chæ ghi cheùp lôøi noùi cuûa Traàn Höng Ñaïo vaø caùc vua Traàn. Binh Thö Yeáu Löôïc treân danh nghóa cuûa Traàn Quoác Tuaán nhöng thöïc chaát coù nhöõng phaàn cuûa ñôøi sau theâm thaét vaøo. ThS. Buøi Vaên Huøng Khoa Lòch Söû Truyeàn thoáng choáng giaëc ngoaïi xaâm cuûa daân toäc Vieät Nam - 91 – Trong giai ñoaïn Trònh - Nguyeãn phaân tranh, cuoán Vaïn Kieáp Toâng bí truyeàn thö cuûa Traàn Höng Ñaïo ñaõ bò maát hoaøn toaøn. Quaân Trung töø meänh taäp goàm coù thö töø, chæ thò cuûa boä chæ huy nghóa quaân Lam Sôn, chuùng ta cuõng phaûi döïa vaøo dieãn bieán ñeå caân nhaéc ñuùng sai. Maëc duø vaäy ta vaãn coù theå nghieân cöùu ñöôïc ngheä thuaät chæ ñaïo chieán tranh cuûa cha oâng ta. 4.1. NGHEÄ THUAÄT CHIEÁN LÖÔÏC 4.1.1. Töông quan löïc löôïng Xeùt ñeán töông quan löïc löôïng ñeå ñeà ra ñöôïc ñöôøng loái thöïc hieän chieán tranh. Tuïc ngöõ ta coù caâu: “bieát mình, bieát ngöôøi traêm traän ñaùnh traêm traän thaéng”. Nguyeãn Traõi coù caâu: “tri boå, tri kyû, naêng nhöôïc naêng cöôøng”, nghóa laø bieát mình bieát ngöôøi, bieát choã maïnh, choã yeáu. Keû thuø veà vaät chaát raát maïnh vaø chính hoï ñaõ töï khoe khoang laø raát maïnh ñeå thöïc hieän tö töôûng bình thieân haï. Ngöôøi ñöông thôøi cho raèng nhaø Lyù ñaùnh nhaø Toáng chæ nhö chaâu chaáu ñaù xe. O Maõ Nhi noùi vôùi Traàn Khaéc Chung “boï ngöïa daùm choáng xe lieäu seõ ra sao ?”. Thöïc teá thì keû thuø cuõng raát maïnh so vôùi ta, daân soá tyû leä laø 13/1 töùc gaáp chuùng ta 13 ñeán 14 laàn, ñaát ñai cuõng nhö theá, daõ taâm vaø tham voïng cuûa hoï raát lôùn. Nhaø Toáng hai laàn xaâm löôïc quy moâ, nhaø Nguyeân 3 laàn, nhaø Minh 5 laàn ñoäng binh. Toå tieân ta bieát keû thuø raát roõ nhöng khoâng maùy moùc maø raát toaøn dieän vaø cuï theå ñeå ñaáu tranh choáng laïi cuoäc chieán tranh phi nghóa cuûa chuùng. Trong Quaân Trung töø meänh taäp - Nguyeãn Traõi vieát: “Trôøi ñaát khoâng dung tha, loøng ngöôøi ñeàu caêm giaän”. Vua Traàn göûi vua Nguyeân caùc böùc thö, trong ñoù coù noùi “traêm hoï ñeàu caêm giaän”. Maëc duø nöôùc ta nhoû, daân ta ít nhöng trong quaù trình tieán haønh chieán tranh, ta luoân coù lôïi coøn keû thuø thì baát lôïi vì chuùng khoù huy ñoäng löïc löôïng, coøn ta ñöôïc moïi ngöôøi uûng hoä töùc laø ta raát maïnh veà tinh thaàn. Töø choã ñoù, toå tieân ñaõ nhaän ñònh maïnh yeáu coù theå chuyeån hoùa laãn nhau. Nguyeãn Traõi noùi: “ngöôøi duøng binh gioûi ôû choã bieát roõ thôøi theá, ñöôïc thôøi theá thì maát bieán thaønh coøn, nhoû hoùa ra lôùn, baát thôøi khoâng theá thì maïnh hoùa yeáu, yeân thaønh nguy” - Quaân Trung töø meänh taäp. Toå tieân ta thöôøng quan nieäm raèng nhoû yeáu ñaùnh ñöôïc lôùn maïnh “keû nhaân giaû laáy yeáu trò ñöôïc maïnh, keû nghóa giaû laáy ít ñòch ñöôïc nhieàu”- Quaân Trung töø meänh taäp. Traàn Höng Ñaïo noùi “ laáy ñoaûn binh cheá ñöôïc tröôøng traän ñaáy laø vieäc thöôøng cuûa binh phaùp” Toaøn Thö . ThS. Buøi Vaên Huøng Khoa Lòch Söû Truyeàn thoáng choáng giaëc ngoaïi xaâm cuûa daân toäc Vieät Nam - 92 – 4.1.2. Xeùt ñeán ñöôøng loái chieán tranh chung Toå tieân ta thöôøng khoâng chuû tröông duøng ñoäi quaân chuyeân nghieäp maø baèng: “vua toâi ñoàng loøng, anh em hoøa thuaän, caû nöôùc goùp söùc”- Toaøn Thö, hay “laáy ñaïi nghóa thaéng hung taøn”, ñaùnh vaøo loøng ngöôøi, tuyeân truyeàn loøng yeâu nöôùc trong nhaân daân, döïa vaøo söùc maïnh cuûa daân toäc ñeå chieán thaéng keû thuø nhaát ñònh thöïc hieän ñöôïc. 4.1.3. Tö töôûng chieán löôïc Tö töôûng xuyeân suoát trong caùc cuoäc chieán tranh laø chuû ñoäng tieán coâng döôùi moïi hình thöùc döïa treân cô sôû tinh thaàn yeâu nöôùc cuûa nhaân daân vaø loøng quyeát taâm giaønh baèng ñöôïc ñoäc laäp daân toäc. Treân cô sôû tinh thaàn töï veä maïnh meõ ñaõ naûy sinh ra caùch ñaùnh giaëc cuûa ngöôøi Vieät Nam trong lòch söû nöôùc ta: “Moãi khi daân toäc ta vuøng daäy choáng ngoaïi xaâm laø chæ coù tieán coâng chöù khoâng coù phoøng ngöï, tieán coâng keû xaâm löôïc ñeå baûo veä ñoäc laäp daân toäc cuûa mình”- Leâ Duaån - Döôùi laù côø veû vang cuûa Ñaûng, thanh nieân trong caùc löïc löôïng vuõ trang haõy tieán leân. 4.1.4. Phöông chaâm chieán löôïc Tö töôûng chuû ñoäng tieán coâng cuõng nhö baát cöù yeâu caàu naøo cuûa cuoäc chieán tranh laø nhaèm baûo toaøn löïc löôïng ta, tieâu hao löïc löôïng ñòch, muoán vaäy ta phaûi coù phöông chaâm chieán löôïc ñuùng ñaén. - Moät maët theå hieän ñöôøng loái chính trò cuûa ta. - Maët khaùc theå hieän öùng phoù cuûa ta, thích öùng vôùi aâm möu cuûa keû thuø. Muïc ñích cuûa keû thuø laø ñaùnh nhanh thaéng nhanh ñeå boùc loät söùc ngöôøi söùc cuûa vaø traùnh söï chaùn naûn cuûa binh lính vaø söï phaûn ñoái cuûa nhaân daân. Trong khi neáu tieán haønh chieán tranh baèng phöông chaâm ñaùnh nhanh thaéng nhanh thì ta seõ maéc möu keû thuø, seõ bò thaát baïi hoaøn toaøn hoaëc phaûi keùo daøi chieán tranh trong theá baát lôïi vì: Löïc löôïng ta ít oûi thua keùm veà vaät chaát vaø con ngöôøi neân toå tieân ta chuû tröông döïa vaøo daân ñeå xaùc ñònh ngay töø ñaàu vaø baûo toaøn löïc löôïng ñaùnh laâu daøi. Xeùt qua dieãn bieán cuûa caùc cuoäc chieán tranh ta thaáy toå tieân ta khoâng ñònh roõ thôøi gian laâu daøi laø bao nhieâu maø quan nieäm chuaån bò toát veà tinh thaàn vaø vaät chaát ñeå coù theå tieán haønh cuoäc chieán tranh keùo daøi. Trong quaù trình ñoù, ta luoân luoân tìm moïi caùch laøm chuyeån bieán töông quan löïc löôïng, chuû ñoäng tieâu dieät ñòch, naém thôøi cô chính xaùc ñeå chuyeån sang tieán coâng. Trong cuoäc khaùng chieán choáng Taàn, töông quan löïc löôïng raát cheânh leäch, do ñoù ta chuû tröông ñaùnh laâu daøi vaø sau 10 naêm nhaân daân ta ñaõ thu ñöôïc thaéng lôïi. ThS. Buøi Vaên Huøng Khoa Lòch Söû Truyeàn thoáng choáng giaëc ngoaïi xaâm cuûa daân toäc Vieät Nam - 93 – Trong cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng, khoâng thöïc hieän ñaùnh laâu daøi trong khi löïc löôïng ñòch raát maïnh vôùi khoaûng 20 vaïn quaân, 2 nghìn taøu xe vaø nhöõng töôùng laõo luyeän. Hai Baø Tröng daøn quaân ra ñoái ñòch neân bò thaát baïi nhanh choùng. Lyù Bí cuõng khoâng chuû tröông ñaùnh laâu daøi maø daøn quaân ra caùc nôi neân thua heát traän naøy ñeán traän khaùc, phaûi bò ñoäng keùo daøi chieán tranh ra trong 3 naêm nhöng vaãn thaát baïi. Trieäu Quang Phuïc laàn ñaàu tieân ñaõ xaùc ñònh phaûi ñaùnh laâu daøi choáng laïi theá löïc huøng haäu nhaø Löông. Trong khi ta bò suy yeáu nghieâm troïng, Trieäu Quang Phuïc laäp cô sôû ôû Daï Traïch (Vónh Phuùc), daàn daàn töông quan löïc löôïng chuyeån bieán ta maïnh leân, ñòch suy yeáu vaø sau 2 naêm Trieäu Quang Phuïc ñaõ giaønh laïi ñöôïc ñaát nöôùc. Ñeán thôøi kyø ñoäc laäp, töï chuû, toå tieân ta ñaõ raát khoân ngoan vaän duïng phöông chaâm ñaùnh laâu daøi. Nhaø Toáng laø moät vöông trieàu raát maïnh, huy ñoäng maáy chuïc vaïn quaân chuaån bò raát coâng phu ñeå xaâm löôïc nöôùc ta. Lyù Thöôøng Kieät chuû tröông ñaùnh laâu daøi: nhaän ñònh nhaø Toáng coù löïc löôïng maïnh nhöng theá yeáu: phaân tích 3 khoù khaên cuûa nhaø Toáng: maéc hoïa vôùi naïn xaâm laêng cuûa Lieâu, Haï; noäi boä trieàu ñình luïc ñuïc; nhaân daân maâu thuaãn vôùi trieàu ñình, do ñoù khoâng doác ñöôïc toaøn löïc vaøo cuoäc chieán tranh. Nhöõng caûi caùch cuûa Vöông An Thaïch caøng laøm cho tình hình nhaø Toáng theâm roái ren. Lyù Thöôøng Kieät chuû tröông khoeùt saâu vaøo theá yeáu cuûa ñòch laøm cho theá cuûa chuùng suy suïp, chuû ñoäng taán coâng tröôùc ñeå töï veä. Khaùng chieán treân ñaát nöôùc khoâng ñöa chuû löïc leân bieân giôùi ñeå ñaùnh ñòch maø ôû ñoù chæ coù caùc ñôn vò ngöôøi daân toäc phoøng thuû, caûn böôùc tieán cuûa quaân thuø. Maët khaùc, Lyù Thöôøng Kieät doàn löïc löôïng chính ôû bôø Nam soâng Nhö Nguyeät, tin töôûng vöõng chaéc laø seõ keát thuùc chieán söï thaéng lôïi. Cuoäc khaùng chieán choáng Nguyeân – Moâng, roõ raøng nhaø Traàn coù chuû tröông ñaùnh laâu daøi. Maëc duø luùc ñaàu ñaõ ñònh chaën ñaùnh ñòch ôû Bình Leä Nguyeân nhöng sau ñoù laïi chuû ñoäng ruùt lui vaø töøng böôùc ngaên chaën böôùc tieán cuûa ñòch ra leänh cho caû kinh ñoâ sô taùn. Töøng böôùc ñaåy ñòch vaøo theá bò ñoäng, luùng tuùng ñoái phoù roài ñaùnh traän quyeát ñònh. Laàn thöù hai, nhaø Traàn quyeát ñònh ruùt khoûi Thaêng Long ñeå laïi kinh thaønh troáng khoâng, ôû caùc nôi khaùc khi giaëc ñeán ñeàu coù söï sô taùn nhö vaäy. Quaân ñòch truy ñuoåi, ta quyeát khoâng giao chieán nhöõng traän lôùn maø phuïc kích ñaùnh caùc ñôn vò nhoû laøm cho ñòch hoang mang, dao ñoäng, meät moûi. Laàn thöù ba, Traàn Quoác Tuaán noùi “theá giaëc naêm nay deã ñaùnh”. Caùc maët traän ôû bieân giôùi, ta khoâng ñeå löïc löôïng ñoái ñòch maø chæ ñeå moät ñôn vò maïnh ôû Vaân Ñoàn nhaèm chaën ñaùnh ñoaøn thuyeàn taûi löông thöïc cuûa Tröông Vaên Hoå. Cuoäc khôûi nghóa Lam Sôn, boä chæ huy nghóa quaân ngay töø ñaàu ñaõ chuû tröông ñaùnh laâu daøi nhaèm xaây döïng löïc löôïng vaø phaùt trieån löïc löôïng, traùnh choã giaëc maïnh, ñaùnh vaøo choã yeáu hieåm. ThS. Buøi Vaên Huøng Khoa Lòch Söû Truyeàn thoáng choáng giaëc ngoaïi xaâm cuûa daân toäc Vieät Nam - 94 – Cuoäc khaùng chieán choáng Xieâm, caùc töôùng lónh Taây Sôn ruùt lui chieán löôïc nhöû ñòch vaøo saâu, nguïy trang baèng caùch xin giaûng hoøa ñoù laø chuû tröông ñaùnh laâu daøi. Cuoäc khaùng chieán choáng Thanh, ngay töø ñaàu ta ñaõ chuû tröông ñaùnh laâu daøi. Nguyeãn Hueä chaáp nhaän cuoäc ruùt lui chieán löôïc cuûa Ngoâ Thì Nhaäm, traùnh nhueä khí cuûa ñòch. Roõ raøng phöông chaâm chieán löôïc cuûa toå tieân ta laø ñaùnh laâu daøi döïa vaøo söùc maïnh cuûa nhaân daân. Moãi thôøi moät veû nhöng luoân luoân döïa vaøo daân ñeå phaùt trieån löïc löôïng, laøm thay ñoåi töông quan löïc löôïng coù lôïi cho cuoäc chieán tranh laâu daøi thaéng lôïi. 4.1.5. Xaây döïng löïc löôïng vuõ trang lôùn maïnh Muoán thöïc hieän ñöôïc caùc maët chieán löôïc nhaèm bieán ta töø yeáu sang maïnh vaø buoäc keû thuø khoâng theå tieáp tuïc thöïc hieän daõ taâm xaâm löôïc, chuùng ta phaûi heát söùc linh hoaït. Traàn Höng Ñaïo: “xem xeùt quyeàn bieán nhö ngöôøi ñaùnh côø”. Quang   Trung: “löôøng theá giaëc roài môùi ñaùnh, naém phaàn thaéng roài môùi haønh ñoäng, tuøy theo tình theá maø baøy chöôùc laï”. Roài töø ñoù ruùt ra ñöôïc moät soá bieän phaùp trong ngheä thuaät chæ ñaïo chieán löôïc, xaây döïng löïc löôïng vuõ trang lôùn maïnh döïa vaøo söùc maïnh cuûa toaøn daân. Nhöng “muïc ñích cuûa chieán tranh laø tieâu dieät löïc löôïng cuûa ñòch” - Voõ Nguyeân Giaùp. Neân chuùng ta vaãn phaûi xaây döïng löïc löôïng vuõ trang laø bieän phaùp noøng coát. Döïa vaøo söùc maïnh cuûa toaøn daân toäc vaø söùc chieán ñaáu cuûa toaøn daân. Trong caùc cuoäc khôûi nghóa, toå tieân ta ñaõ tuyeån nghóa quaân töø moïi thaønh phaàn, moïi taàng lôùp. Moïi ngöôøi daân ôû nöôùc ta ngay töø ñaàu khi thoaùt ra khoûi thôøi kyø nguyeân thuûy ñaõ quen söû duïng vuõ khí thaäm chí khi bò maát nöôùc vaãn coøn vuõ khí trong tay. Bôûi vaäy, töø ñaàu thôøi kyø Baéc thuoäc, nhaân daân ñaõ töï ñoäng noåi daäy ñaáu tranh suoát trong caùc thôøi kyø ñoâ hoä. Ñoù laø moät thöïc teá maø caùc nhaø ñeà xöôùng ñaõ phaân tích vaø nhìn nhaän khaû naêng chieán ñaáu cuûa toaøn daân. Löïc löôïng thuôû ban ñaàu ñöôïc xaây döïng daàn daàn thaønh ñoäi quaân chính quy cuûa quaàn chuùng nhaân daân caùc ñòa phöông. Trong caùc cuoäc chieán tranh töï veä, vieäc xaây döïng löïc luôïng vuõ trang vaãn döïa vaøo quan ñieåm nhö vaäy. Luùc bình thöôøng, trong ñieàu kieän xaõ hoäi coù giai caáp, nhaø nöôùc khoâng theå vuõ trang toaøn daân nhöng laïi khuyeán khích tinh thaàn thöôïng voõ cuûa nhaân daân ñeå duy trì söùc chieán ñaáu cuûa toaøn daân toäc. Nhaø nöôùc thi haønh cheá ñoä tuyeån quaân saùng taïo “Nguï binh ö noâng” ñöôïc baét ñaàu töø thôøi Lyù nhaèm moät maët giaûm gaùnh naëng kinh teá cho nhaø nöôùc vaø taïo cho ñinh nam taäp quen daàn vôùi chieán ñaáu. Thanh nieân naøo cuõng traûi qua thôøi kyø nghóa vuï quaân söï do ñoù khi heát haïn hoï trôû thaønh löïc löôïng döï bò ôû nhaø vaø khi coù chieán tranh hoï saün saøng chieán ñaáu: “khi coù vieäc toaøn daân laø lính”- Phan Huy Chuù- Lòch trieàu Hieán chöông loïai chí. Maët khaùc, nhaø nöôùc cho pheùp thaønh laäp caùc ñoäi daân binh ôû caùc ñòa phöông ñeå baûo veä xoùm laøng trong nhöõng luùc bình thöôøng vaø khi coù chieán ThS. Buøi Vaên Huøng Khoa Lòch Söû Truyeàn thoáng choáng giaëc ngoaïi xaâm cuûa daân toäc Vieät Nam - 95 – tranh trôû thaønh löïc löôïng khaùng chieán raát quan troïng vì hoï ñaõ taäp quen daàn vôùi chieán ñaáu. Nguyeãn Loäc, Nguyeãn Lónh ñaõ laäp ra caùc ñoäi daân binh vaø cuøng quaân trieàu ñình ñaùnh baïi ñoäi quaân hoä toáng Traàn Ích Taéc, Traàn Kieän veà nöôùc. Nguyeãn Truyeàn, Traàn Thoâng, Nguyeãn Khaû Laïp ñaõ phoái hôïp vôùi quaân Traàn ñaùnh giaëc. Ñoäi daân binh cuûa Lyù Hueà hoaït ñoäng raát coù hieäu quaû ôû Laïng Sôn. Maët khaùc, ñeå ñaûm baûo coù ñoäi quaân ñoâng, nhaø nöôùc coøn cho pheùp caùc vöông haàu, tuø tröôûng thieåu soá coù quaân ñoäi rieâng. Nhaø nöôùc coøn ban thöôûng, cung caáp moät phaàn cho caùc ñaïo quaân ñoù ñeå khi caàn coù theå huy ñoäng ñöôïc ngay löïc löôïng naøy. Chính saùch ñoù raát coù taùc duïng vì ta coù theå huy ñoäng vaø xaây döïng ñöôïc ñoäi quaân maïnh. Quaân ñoäi cuûa Thaân Caûnh Phuùc, Hoaèng Chaân, Chieâu Vaên (thôøi Lyù choáng Toáng xaâm löôïc).v.v.. Quan ñieåm döïa vaøo söùc maïnh cuûa toaøn theå daân toäc, nhaø nöôùc phong kieán ñaõ aùp duïng nhöõng chính saùch treân ñeå ñaùnh thaéng quaân xaâm löôïc, ñoù laø soá löôïng lôùn quaân ñoäi chính quy keát hôïp vôùi quaân ñòa phöông. Maët khaùc, nhaø nöôùc raát coi troïng vieäc giaùo duïc tinh thaàn quyeát chieán cho quaân ñoäi giaùo duïc tinh thaàn yeâu nöôùc. Nhìn vaøo caùc cuoäc khaùng chieán vaø khôûi nghóa, ta thaáy nhaø nöôùc tuyeân truyeàn vaán ñeà naøy raát roõ raøng: Lyù Thöôøng Kieät neâu leân baøi thô “thaàn”, Traàn Höng Ñaïo vieát Hòch Töôùng Só, quaân lính nhaø Traàn thích vaøo tay hai chöõ “ saùt thaùt”. Nguyeãn Traõi noùi: “ ñaïo laøm töôùng laáy nhaân nghóa laøm goác, trí duõng giuùp theâm”. Nhaân nghóa laø yeâu nöôùc, yeâu daân. Nguyeãn Hueä khi ñaùnh quaân Thanh ñaõ taäp hôïp toaøn theå binh só neâu taám göông caùc anh huøng daân toäc ñeå ñoäng vieân binh lính chieán ñaáu neân ñaõ taïo ra söùc maïnh raát lôùn. Ngoaøi ra caùc töôùng lónh coøn quan taâm ñeán vieäc xaây döïng khoái ñoaøn keát trong binh lính: Traàn Quoác Tuaán ñaõ neâu roõ laø “laøm sao thu huùt  quaân só nhö cha con moät nhaø thì môùi thaéng ñöôïc” - Toaøn Thö. Thöïc hieän ñieàu ñoù, caùc gia töôùng cuûa oâng ñaõ neâu cao tinh thaàn ñoaøn keát trong quaân ñoäi neân lòch söû thöôøng goïi binh lính cuûa oâng laø “phuï töû chi binh”. Nguyeãn Traõi noùi: “binh maïnh hay yeáu khoâng cöù ôû nhieàu, quaân hoï Hoà traêm vaïn ngöôøi, traêm vaïn loøng, quaân toâi baát quaù vaøi möôi vaïn nhöng ai cuõng moät loøng”, Quaân Trung töø meänh taäp, Nguyeãn Hueä noùi: “quaân lính coát hoøa hoøa thuaän khoâng coát ñoâng”. Bang giao taäp. Beân caïnh ñoù, nhöõng ngöôøi chiû ñaïo chieán tranh coøn quan taâm tôùi söï ñoaøn keát giöõa quaân ñoäi vaø nhaân daân. Quaân ñoäi döôùi thôøi quaân chuû chuyeân cheá vaãn mang tính giai caáp cuûa noù nhöng muoán taïo neân söùc maïnh to lôùn choáng ngoaïi xaâm, caùc nhaø laõnh ñaïo ñaõ ñeà ra tính kyû luaät cao, nguyeân taéc ñoù ñaõ tranh thuû ñöôïc söï uûng hoä cuûa nhaân daân. Xaây döïng tinh thaàn kyû luaät trong quaân ñoäi cao: Lyù Thöôøng Kieät ñaùnh sang Ung Chaâu maø binh lính khoâng heà ñuïng ñeán cuûa caûi cuûa daân Toáng, quaân giaëc ñuoåi ñeán, Yeát Kieâu vaãn giöõ chieán thuyeàn ôû beán Baõi. ThS. Buøi Vaên Huøng Khoa Lòch Söû Truyeàn thoáng choáng giaëc ngoaïi xaâm cuûa daân toäc Vieät Nam - 96 – Reøn luyeän kyõ thuaät chieán ñaáu: coi söùc maïnh quaân ñoäi khoâng chæ ôû soá löôïng maø coi troïng chaát löôïng. Traàn Höng Ñaïo noùi: “quaân lính caàn tinh nhueä, khoâng caàn nhieàu”. Nguyeãn Hueä “quaân lính caàn tinh nhueä khoâng caàn ñoâng”. Do ñoù, caùc nhaø chæ huy quaân söï luoân luoân chuù troïng luyeän taäp quaân söï, taäp traän ôû nhöõng nôi sung yeáu. 4.1.6. Xaây döïng haäu phöông vöõng maïnh Veà kinh teá: caùc nhaø nöôùc quaân chuû luoân luoân chuù troïng ñeán vieäc xaây döïng kinh teá vöõng maïnh ñeå ñoái phoù vôùi giaëc phöông Baéc baèng caùc bieän phaùp: khuyeán khích noâng nghieäp, khai hoang, thuûy lôïi taïo cô sôû vöõng chaéc, vöõng maïnh. Trong caùc cuoäc khôûi nghóa, chuù yù xaây döïng caên cöù ñòa (Lam Sôn) sau ñoù môû roäng ra toaøn quoác. Thöïc hieän “vöøa caøy ruoäng, vöøa ñaùnh giaëc”. Nhaø nöôùc ñöa ra chính saùch noâng nghieäp kòp thôøi ñeå khuyeán khích saûn xuaát. Veà chính trò: oån ñònh tình hình   chính trò, cuûng coá caùc maët bieân thuøy nhaát laø phía Nam. Nhaø Toáng xuùi Chieâm Thaønh taán coâng nöôùc ta, nhaø Lyù ñaõ chuû ñoäng tieán coâng tröôùc ñeå ñaäp tan aâm möu ñoù vaøo naêm 1075. Nhaø Traàn ñem 2 vaïn quaân giuùp Chieâm Thaønh ñeå chaën ñaùnh ñaïo quaân xaâm löôïc cuûa Toa Ñoâ, khôûi nghóa Lam Sôn lieân keát vôùi ngöôøi Laøo. Quan troïng nhaát laø tuyeân truyeàn giaùo duïc loøng yeâu nöôùc trong nhaân daân, cuûng coá khoái ñoaøn keát. Nhaø Traàn môû hoäi nghò Dieân Hoàng vaø yeát baûng khaép nôi ñeå phaùt ñoäng cuoäc khaùng chieán, boä chæ huy nghóa quaân Lam Sôn chuû tröông ñaùnh vaøo loøng ngöôøi “Bình ngoâ saùch”, Nguyeãn Hueä “Chieáu leân ngoâi”.v.v… ñeå cuûng coá khoái ñoaøn keát daân toäc. Leâ Lôïi ñoaøn keát taát caû moïi ngöôøi trong giai caáp ñòa chuû vaø quyù toäc cuõ, lieân keát giöõa giai caáp thoáng trò vaø giai caáp noâng daân. Luaät “Hoàng Ñöùc” tieán boä vaø luoân boû thu toâ thueá moãi khi maát muøa, haïn haùn, chính saùch “Nhu vieãn” cuûa trieàu ñình vì caùc daân toäc ôû ñòa ñaàu toå quoác giaùp bieân giôùi. Vì theá trong caùc cuoäc khaùng chieán thaéng lôïi, haäu phöông raát oån ñònh, soá quyù toäc ñaàu haøng raát ít. 4.1.7.Choïn phöông höôùng taùc chieán chieán löôïc chính xaùc Yeáu toá naøy taùc ñoäng thaéng lôïi tôùi 9/10 cuûa cuoäc chieán tranh. Cha oâng ta ñaõ bieát toå chöùc taùc chieán chính xaùc. Moät trong nhöõng höôùng ñoù laø ñaùnh vaøo haäu caàn cuûa ñòch, vì keû thuø tieán haønh caùc cuoäc chieán tranh xaâm löôïc vieãn chinh ôû xa khoâng theå thöïc hieän haäu caàn taïi choã ñöôïc. Nhaø Toáng, Nguyeân, moãi teân xaâm löôïc phaûi coù 2 phu mang vaùc löông thöïc vaø vuõ khí theo. Vì vaäy vaán ñeà löông thöïc laø nhöôïc ñieåm coá höõu cuûa keû thuø. Lyù Thöôøng Kieät phaù tan Ung Chaâu laø moät cöù ñieåm xaâm löôïc kieân coá: ngoaøi soá quaân baûo veä coøn coù 5 vaïn quaân saün saøng traøn qua bieân giôùi. Ñeå haïn cheá löïc löôïng ñòch, Lyù Thöôøng Kieät ñaõ phaù tan caên cöù ñoù, laøm chaäm laïi cuoäc xaâm laêng cuûa quaân Toáng, buoäc chuùng ThS. Buøi Vaên Huøng Khoa Lòch Söû Truyeàn thoáng choáng giaëc ngoaïi xaâm cuûa daân toäc Vieät Nam - 97 – phaûi chuaån bò laïi, Vöông An Thaïch phaûi töø chöùc 10 thaùng sau khi Ung Chaâu bò san baèng. Trong cuoäc khaùng chieán choáng Nguyeân, nhaø Traàn phaùt ñoäng noâng daân laøm vöôøn khoâng nhaø troáng : “ngöôøi Giao thöôøng caát thoùc gaïo vaø troán ñi”. Trong laàn thöù 3, nhaø Nguyeân phaûi huy ñoäng löïc löôïng thuyeàn taûi löông chôû 17 vaïn thaïch thoùc, chuaån bò kho taøng ôû Vaïn Kieáp ñeå chöùa thoùc duy trì cuoäc chieán tranh. Nhaø Traàn choïn phöông höôùng chính xaùc, Traàn Quoác Tuaán: “naêm nay theá giaëc deã ñaùnh”. Nhaø Traàn chuû ñoäng ruùt lui tröôùc caùc muõi tieán coâng cuûa ñòch neân quaân ñòch ñaùnh 17 traän ñeàu thaéng. Trong khi ñoù maët traän Vaân Ñoàn, quaân ta ñöôïc chuaån bò raát chu ñaùo. Traàn Quoác Tuaán giao cho Phoù töôùng Traàn Khaùnh Dö tröïc tieáp chæ huy. Luùc ñaàu vua Traàn goïi Traàn Khaùnh Dö veà trò toäi, Traàn Khaùnh Dö xin khaát vaøi ngaøy roài chuaån bò traän ñòa töø Vaân Ñoàn ñeán Cöûa Luïc roài nhaán chìm toaøn boä ñoaøn thuyeàn löông cuûa Tröông Vaên Hoå. Nguyeãn Hueä tieâu dieät vaø phaù huûy 18 kho löông cuûa ñòch. Khôûi nghóa Lam Sôn caám nhaân daân khoâng ñöôïc baùn löông thöïc cho ñòch. Giai ñoaïn ñaàu cuûa cuoäc chieán tranh khi theá löïc keû thuø coøn maïnh ta ñaùnh vaøo choå yeáu hoaëc sô hôû cuûa ñòch. Sô hôû cuûa ñòch ôû Ung Chaâu laø baát ngôø. Khi töông quan löïc löôïng coù lôïi cho ta, ta ñaùnh vaøo ñaàu naõo cuûa keû thuø laøm cho caùc nôi khaùc suy suïp vaø tan raõ. Khaùng chieán choáng Toáng, ta ñaùnh vaøo doanh traïi Trieäu Tieát vaø Quaùch Quyø buoäc chuùng phaûi ruùt quaân vaø bò ta tieâu dieät. Khaùng chieán choáng Nguyeân – Moâng, ta ñaùnh vaøo Ñoâng Boä Ñaàu laøm cho ñòch tan raõ vaø ruùt chaïy. Laàn 2, ta ñaùnh vaøo choã döïa cuûa ñòch ôû Nam Soâng Hoàng, laàn 3 ta ñaùnh vaøo Soâng Baïch Ñaèng treân ñöôøng ruùt chaïy cuûa ñòch. Khaùng chieán choáng Minh ta ñaùnh vaøo ñaïo vieän binh cuûa Lieãu Thaêng laø muõi chính cuûa ñòch laïi coù nhieàu sô hôû laøm cho Moäc Thaïnh phaûi ruùt lui, Vöông Thoâng phaûi xin haøng. 4.1.8. Lieân tuïc tieán coâng quaân giaëc Trong caùc cuoäc khôûi nghóa, tieâu bieåu nhaát laø khôûi nghóa Lam Sôn. Giai ñoaïn ñaàu 1418 –1423, maëc duø löïc löôïng coøn nhoû beù ta ñaõ tieán haønh 15 traän ñaùnh nhö Möôøng Poøn, Nga Laïc, Beán Boång, Kình Loäng, Quan Du .v.v.. töùc laø vaãn chuû ñoäng tieán coâng ñòch. Maëc duø chuùng vaây queùt ta, ta vaãn chuû ñoäng tieán coâng ñòch gieát ñöôïc vaøi traêm, thaäm chí vaøi ngaøn teân, buoäc ñòch phaûi ñình chieán vôùi ta vaøo naêm 1423. Trong caùc cuoäc khaùng chieán, giai ñoaïn 1 ta vaãn tieán coâng: Toáng, Nguyeân 3 laàn khieán cho nhaø Nguyeân phaûi than “chö man ñaõ phuïc roài laïi phaûn”. Nguyeãn Hueä maëc duø ruùt lui chieán löôïc vaãn ñeå Tröông Vaên Ña tieán coâng ñòch laøm cho chuùng 6 thaùng sau môùi chieám ñöôïc 3 tænh. Maëc duø ruùt lui chieán löôïc nhöng Ngoâ Thì Nhaäm vaãn phaùi Phan Vaên Laân leân ThS. Buøi Vaên Huøng Khoa Lòch Söû Truyeàn thoáng choáng giaëc ngoaïi xaâm cuûa daân toäc Vieät Nam - 98 – chaën ñòch ôû soâng Caàu. Xuaát phaùt töø ñieàu kieän nöôùc ta neáu chæ ruùt lui ñôn thuaàn thì khoâng ñaûm baûo ñöôïc tieâu dieät sinh löïc ñòch khaùc vôùi Napoâleâoâng vaøo nöôùc Nga. Ta ñaùnh lieân tieáp laøm cho ñòch khoâng kòp trôû tay vaø keát thuùc baèng traän quyeát chieán chieán löôïc. Khaùng chieán choáng Toáng, Nguyeân – Moâng .v.v…, ta tieán coâng lieân tuïc laø caùch ñaùnh giaëc cuûa ngöôøi Vieät Nam, kieán taïo theá maïnh quaân söï treân caùc chieán tröôøng maëc duø ta ít, ñòch nhieàu keå caû giai ñoaïn phaûn coâng. Ta phaûi keát hôïp caû chuû löïc vaø daân binh ñaùnh ñòch taïo ra theá maïnh, lôïi duïng ñòa theá lôïi haïi ñeå taïo neân söùc maïnh phaùt huy tinh thaàn yeâu nöôùc cao ñoä cuûa nhaân daân vaø binh só, ta bieát taäp trung sinh löïc vì ta ñaùnh ñòch treân ñaát nöôùc ta vaø tieán haønh cuoäc chieán tranh yeâu nöôùc neân ta taäp trung khoâng sôï maát ñaát, maát daân laø taïo neân theá maïnh treân chieán tröôøng. 4.1.9. Ñaáu tranh quaân söï keát hôïp vôùi nhöõng bieän phaùp khaùc Keû thuø duøng löïc löôïng quaân söï raát maïnh neân ta phaûi keát hôïp ñaáu tranh quaân söï cuøng caùc hình thöùc khaùc treân cô sôû döïa vaøo daân thi haønh quyeàn chính nghóa, chieán tranh yeâu nöôùc laáy ít ñòch nhieàu ñoù laø ñaáu tranh chính trò keát hôïp ngoaïi giao, ñòch vaän nhaèm vaïch traàn tính chaát xaâm löôïc cuûa keû thuø. Tôø “Loä boá” cuûa Lyù Thöôøng Kieät khi oâng treân ñöôøng tieán ñaùnh Ung Chaâu coù taùc duïng haïn cheá söï choáng ñoái cuûa nhaân daân Trung Quoác, neân Lyù Thöôøng Kieät haønh quaân töø Khaâm Chaâu ñeán Ung Chaâu deã daøng. Khaùng chieán choáng Nguyeân, nhaø Traàn nhieàu laàn vaïch traàn toäi aùc cuûa quaân Nguyeân qua nhieàu böùc thö göûi vua Nguyeân. Leâ Lôïi, Nguyeãn Traõi vieát raát nhieàu veà vieäc ñoù nhö neâu leân noãi khoå cuûa nhaân daân, ñaáu tranh ñòch vaän, duï haøng thaønh Ngheä An vaïch roõ 6 ñieàu thua cuûa Vöông Thoâng cho quaân só thaáy. Taùc duïng laø ñaõ haï ñöôïc caùc thaønh khaùc. Ñaáu tranh ngoaïi giao nhaèm muïc ñích hoøa hoaõn ñeå cuûng coá theâm löïc löôïng tieán haønh cuoäc chieán tranh ñang gay go hoaëc keát thuùc chieán tranh moät caùch toát ñeïp nhaát ñeå ñaït muïc ñích cuûa chuùng ta. Quaùch Quyø “ai baøn ñeán ñaùnh seõ cheùm”: oám ñau, thieáu löông thöïc, bò ta taäp kích maïnh tieâu dieät hôn quaù nöûa nhöng khoâng theå ruùt lui ñöôïc vì sôï maát theå dieän. Lyù Thöôøng Kieät chuû ñoäng giaûng hoøa khi ñaõ ñaùnh thaéng quaân giaëc. Giaûng hoøa khoâng nhuïc töôùng só, khoâng ñoå xöông maùu maø coøn baûo toàn ñöôïc toân mieáu. Khaùng chieán choáng Nguyeân, ta söû duïng nhieàu bieän phaùp naøy: 3 naêm coáng 1 laàn, ta coù  hôn  20  naêm  chuaån  bò  khaùng  chieán,  duøng  lyù  leõ  ñeå  thuyeát  phuïc  keû  thuø:  khoâng laïy chieáu thö, luoân luoân chuaån bò löïc löôïng quoác phoøng tích cöïc chuaån bò khaùng chieán… ThS. Buøi Vaên Huøng Khoa Lòch Söû Truyeàn thoáng choáng giaëc ngoaïi xaâm cuûa daân toäc Vieät Nam - 99 – Khôûi nghóa Lam Sôn, phöông phaùp naøy raát quan troïng. Naêm 1423, ta giaûng hoøa phuù nuùi Chí Linh: “beân trong ta reøn khí giôùi, beân ngoaøi ta giaû thaùc hoøa thaân”, töôùng nhaø Minh taâu veà trieàu ñình laø Leâ Lôïi haøng nhöng khoâng chòu ra laøm quan. Naêm 1426 löïc löôïng ta maïnh, nhaø Minh ñaët ñieàu kieän tìm con chaùu nhaø Traàn, Leâ Lôïi laäp Traàn Caûo ñeå thöông löôïng vôùi keû thuø. Ta vaãn tieán coâng, chuaån bò ñieàu kieän ñeå phaûn coâng queùt saïch keû thuø. Keát thuùc chieán tranh, Vöông Thoâng phaûi theà tröôùc thaàn soâng nuùi nöôùc Nam laø khoâng daùm xaâm löôïc nöôùc ta nöõa. Ta vaãn trao ñoåi ngoaïi giao, ñöa chieáu caàu phong vaø caáp thuyeàn cho quaân Minh veà nöôùc. Khaùng chieán choáng Thanh, ta thaéng oanh lieät, gaàn 29 vaïn quaân Thanh bò tieâu dieät. Quang Trung vaãn ra leänh cho Ngoâ Thì Nhaäm vieát bieåu ñeå laäp laïi quan heä ngoaïi giao vaø noùi vôùi Phan Huy Ích: “nay quaân Thanh ñaõ bò thaát baïi taát laáy laøm xaáu hoå quyeát khoâng ngöøng tay nhöng hai nöôùc ñaùnh nhau thì khoâng phaûi laø phuùc cho sinh daân, chæ coù nhöõng lôøi leõ khoân kheùo môùi ngöøng ñöôïc binh ñao”- Quang Trung (chính bieân lieät truyeän). Toùm laïi: Ñaáu tranh chính trò, ngoaïi giao laø cuûng coá thaéng lôïi cho ñaáu tranh quaân söï. Nhöng chæ döïa treân cô sôû ñaáu tranh quaân söï ñaõ coù keát quaû thì ñaáu tranh ngoïai giao môùi coù keát quaû ñeå baûo ñaûm ñoäc laäp, hoøa bình cho ñaát nöôùc. Ñoù laø naêm bieän phaùp treân cô sôû phöông chaâm chieán löôïc cuûa toå tieân ta. 4.2. NGHEÄ THUAÄT CHÆ ÑAÏO CHIEÁN DÒCH , CHIEÁN THUAÄT Ñònh nghóa: chieán dòch laø moät heä thoáng caùc traän chieán ñaáu lieân quan vôùi nhau theo moät keá hoaïch vaø söï chæ huy thoáng nhaát, dieãn ra trong moät khoâng gian nhaát ñònh vaø trong moät thôøi gian nhaát ñònh nhaèm ñaït ñöôïc nhieäm vuï ñaõ ñònh –Vaên Tieán Duõng, Maáy vaán ñeà veà ngheä thuaät quaân söï Vieät Nam. Trong caùc cuoäc ñaáu tranh choáng ngoaïi xaâm, yeâu caàu cuûa chieán tranh caàn thieát phaûi coù nhöõng chieán dòch. Giai ñoaïn ñaàu, ñòch chuû ñoäng tieán coâng ta theo nhieàu höôùng, giai ñoaïn phaûn coâng, chuùng vaãn maïnh hôn ta. Neân chuùng ta khoâng bao giôø coù theå baèng moät traän ñaùnh maø ñaït muïc ñích. Vaøi tröôøng hôïp ñaùnh nhanh goïn nhö  Ngoâ Quyeàn, Leâ Hoaøn raát haõn höõu nhöng phaûi chuaån bò laâu daøi. Traän Baïch Ñaèng, Chi Laêng trong khaùng chieán choáng Toáng naêm 981 laø hai traän trong moät chieán dòch. Lyù Thöôøng Kieät ñaùnh thaønh Ung Chaâu kieân coá neân maët duø ôû theá chuû ñoäng nhöng vì ôû treân ñaát ñòch neân ta phaûi coù söï chuaån bò chu ñaùo ñeå phaù tan thaønh Ung Chaâu. Khaùng chieán choáng Nguyeân, ta chuaån bò nhieàu traän cho Baïch Ñaèng vöøa kìm haõm vöøa tieâu hao sinh löïc ñòch ñeå ñaûm baûo ñuùng ngaøy nöôùc trieàu leân laø ngaøy 9 thaùng 4 aâm lòch. Choáng Minh laø nhöõng traän Toát Ñoäng, Chuùc Ñoäng hay Chi Laêng, Xöông Giang naèm ThS. Buøi Vaên Huøng Khoa Lòch Söû Truyeàn thoáng choáng giaëc ngoaïi xaâm cuûa daân toäc Vieät Nam - 100 – trong heä thoáng chieán dòch döôùi söï chæ ñaïo chung, keá hoaïch chung. Muoán thöïc hieän ñöôïc chieán dòch phaûi coù quaân maïnh, thoâng tin lieân laïc toát, baûo ñaûm chæ huy nhanh nhaïy, thoáng nhaát toát. Ngheä thuaät chæ ñaïo chieán thuaät laø caùc hình thöùc taùc chieán cuûa toå tieân xöa. Toå tieân ta thöôøng söû duïng 3 hình thöùc taùc chieán: ñaùnh du kích, ñaùnh vaän ñoäng vaø ñaùnh traän ñòa. Ñaùnh du kích ñöôïc söû duïng raát nhieàu. Trong lòch söû ñaáu tranh choáng ngoaïi xaâm laø caùc hình thöùc nhö ñaùnh leùn, ñaùnh nhoû, ñaùnh baát ngôø, mai phuïc laø chieán tranh cuûa ngöôøi yeáu choáng laïi keû maïnh. Leâ Lôïi noùi:“giaëc ñoâng ta ít, laáy ít ñaùnh ñoâng, chæ ôû choã hieåm môùi laäp ñöôïc coâng. Vaû laïi binh phaùp coù noùi: nhöû ngöôøi ñeán chöù khoâng ñeå ngöôøi nhöû ta ñeán ”- Lam Sôn Thöïc Luïc. Do ñoù toå tieân ta söû duïng caùc bieän phaùp raát nhanh nheïn. Khaùng chieán choáng Taàn, ban ngaøy ta boû troán vaøo röøng, ban ñeâm ra ñaùnh quaân Taàn. Phoø maõ Thaân Caûnh Phuùc laån vaøo buïi raäm roài ra ñaùnh quaân Toáng  khieán cho ngöôøi Toáng sôï nhö  thieân thaàn. Quaân ñoäi nhaø Traàn toå chöùc ñaùnh raát baát ngôø, ñaùnh du kích. Nhöõng baõi coïc ôû döôùi loøng soâng Baïch Ñaèng, nhöõng hoá baãy ngöïa trong khaùng chieán choáng Nguyeân, nhöõng muõi teân treân röøng raäm trong khôûi nghóa Lam Sôn … ñaùnh du kích keát hôïp vôùi chieán tranh nhaân daân laø chieán tranh ñaùnh laâu daøi thích hôïp vôùi moïi lôùp ngöôøi. Chieán tranh du kích trong lòch söû ñaáu tranh choáng ngoaïi xaâm coù taùc duïng raát lôùn. Ñaùnh vaän ñoäng: tieán haønh chieán tranh treân nhieàu hình thöùc trong ñoù coù hình thöùc löu ñoäng. Truy kích ñòch trong khaùng chieán choáng Nguyeân, Thanh, Minh … Ñaùnh vaän ñoäng laø hình thöùc löu ñoäng thích hôïp khi tieán haønh chieán tranh trong ñieàu kieän ta ít, ñòch nhieàu, giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà thieáu quaân “toác ñoä nhanh choùng cuûa vaän ñoäng coù theå buø ñaép ñöôïc söï thieáu quaân vì chuùng cung caáp ñöôïc khaû naêng taán coâng quaân ñòch tröôùc khi chuùng taäp hôïp sinh löïc. Thöông nghieäp coù caâu “thì giôø laø vaøng baïc” thì trong chieán tranh “thì giôø laø boä ñoäi”. F. AÊngghen – Luaän vaên quaân söï. Chuùng ta thöôøng phaùt huy öu theá thuûy binh cuûa ta. Ñaùnh traän ñòa: coâng thaønh hay ñaùnh daõ chieán ngoaøi ñoàng noäi so vôùi ñaùnh  du kích vaø vaän ñoäng thì hình thöùc naøy coù yeâu caàu cao hôn veà caùc maët. Moãi laàn ñaùnh traän ñòa yeâu caàu cao veà soá löôïng, chaát löôïng quaân ñoäi, kyõ thuaät chieán ñaáu, vuõ khí, tinh thaàn. Do ñoù ñaây laø hình thöùc taùc chieán cao. Trong cuoäc chieán tranh laáy ít ñòch nhieàu ta ít söû duïng nhöng cuõng coù duøng. Lyù Thöôøng Kieät ñaùnh Ung Chaâu, Leâ Lôïi bao vaây vaø haï thaønh Xöông Giang, Chuùc Ñoäng, Toát Ñoäng, Nguyeãn Hueä ñaùnh ñoàn Ngoïc Hoài, Haø Hoài, v.v.. Toùm laïi keát hôïp 3 hình thöùc ñeå ñaït keát quaû cao nhaát: Traàn Höng Ñaïo - Baïch Ñaèng: du kích laø nhieàu chieán ñòa coïc, thuyeàn chieán nhoû, quaân só naáp trong röøng, treân nuùi ñaù voâi ...  Doøng soâng Baïch Ñaèng laø traän ñòa löu ñoäng treân soâng ñeå tieâu dieät hoaøn toaøn sinh löïc ñòch. Chi Laêng- Xöông Giang: du kích ôû Chi Laêng baát ngôø taán coâng gieát cheát Lieãu ThS. Buøi Vaên Huøng Khoa Lòch Söû Truyeàn thoáng choáng giaëc ngoaïi xaâm cuûa daân toäc Vieät Nam - 101 – Thaêng. Truy kích ñòch doàn chuùng vaøo Xöông Giang tieâu dieät chuùng. Traän Ngoïc Hoài - Ñaàm Möïc trong khaùng chieán choáng Thanh. Nhöõng nguyeân taéc chæ ñaïo taùc chieán: coù 3 nguyeân taéc: - Traùnh choã maïnh ñaùnh choã yeáu, choã sô hôû “yeáu choáng maïnh, ít ñòch nhieàu phaûi duøng quaân mai phuïc”- Nguyeãn Traõi. Leâ Lôïi: “boû choã thöïc ñaùnh choã troáng, boû choã vöõng, ñaùnh choã hôû thì söùc duøng moät nöûa ñaõ thaønh coâng gaáp boäi”. - Heát söùc linh hoaït, chuû ñoäng vaø cô ñoäng Nguyeãn Traõi: “thôøi, thôøi thuoäc khoâng neân boû lôõ, vieäc binh giuùp ôû mau choùng. Maáy then ñoùng môû nhö xe chuyeån maây bay, chæ trong choùc laùt chôït noùng, chôït laïnh”. Traàn Höng Ñaïo: “ quyeàn bieán nhö ngöôøi ñaùnh côø”, Lyù Thöôøng Kieät ñaùnh Ung Chaâu baát ngôø vaø lui veà ngay. - Tieán coâng maõnh lieät tieâu dieät yù chí xaâm löôïc cuûa keû thu,ø phuïc vuï vieäc laáy ít ñaùnh nhieàu laøm cho ñòch phaûi töø boû yù chí xaâm löôïc “beâu ñaàu Hoát Taát Lieät ôû cuûa Khuyeát, röaõ thòt Vaân Nam Vöông ôû Caûo Nhai” hoaëc “ñaùnh traän ñaàu saïch khoâng kình ngaïc, ñaùnh traän nöõa tan taùc chim muoâng” - Nguyeãn Traõi. ThS. Buøi Vaên Huøng Khoa Lòch Söû Truyeàn thoáng choáng giaëc ngoaïi xaâm cuûa daân toäc Vieät Nam - 102 – KEÁT LUAÄN 1.   Nhöõng cuoäc chieán tranh choáng ngoaïi xaâm laø chieán tranh nhaân daân ñoäc ñaùo. Vaøo nhöõng naêm 60, Voõ Nguyeân Giaùp ñaõ cho raèng chieán tranh nhaân daân phaûi do toaøn daân tieán haønh laø nhaân daân chieán ñaáu döôùi söï laõnh ñaïo cuûa giai caáp coâng nhaân -Taïp chí Quaân ñoäi Nhaân daân 4.64. Qua phaân tích, caùc nhaø lyù luaän vaø kinh ñieån cho raèng chieán tranh nhaân daân phaûi ñaït 2 ñieàu kieän: muïc ñích laø baûo veä khoâi phuïc quyeàn lôïi cuûa nhaân daân. Ñoäng löïc laø toaøn theå nhaân daân tham gia vaøo cuoäc chieán tranh. Töø ñoù ta coù theå coi caùc cuoäc chieán tranh thôøi coå trung ñaïi laø chieán tranh nhaân daân nhaèm gaït boû aùch thoáng trò cuûa phong kieán ngoaïi toäc vôùi söï tham gia ñoâng ñaûo cuûa giai caáp noâng daân, nhöng veà maët möùc ñoä khoâng cao vì giai caùp thoáng trò caàn noâng daân vì quyeàn lôïi daân toäc vaø giai caáp nhöng haïn cheá khoâng roõ raøng vì giai caáp thoáng trò nhaân nhöôïng vaø ñaáu tranh baûo veä ñoäc laäp daân toäc ñoù laø ñoâng ñaûo. 2.   Ngheä thuaät quaân söï cuûa toå tieân ta ñoäc ñaùo do kinh nghieäm cuûa toå tieân ta lieân tuïc phaûi ñaáu tranh “nhieàu tai naïn chính laø goác ñeå döïng nöôùc maø söï baên khoaên lo laéng laø neàn môû ra nghieäp thaùnh, traûi bieán coá nhieàu thì tö löï saâu, lo laéng vieäc xa thì thaønh coâng kyõ”-Nguyeãn Traõi- Phuù Nuùi Chí Linh. Toå tieân ta coi troïng söùc maïnh tinh thaàn laø yeáu toá quan troïng nhaát. Chieán tranh laø söï ñoái choïi giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi neân caàn phaùt huy tính naêng ñoäng, chuû quan cuûa con ngöôøi, do ñoù phaûi coi troïng söùc maïnh cuûa tinh thaàn. Toå tieân ta bieát nhìn nhaän söï vieäc moät caùch bieän chöùng neân thaáy ñöôïc ñòch maïnh coù theå chuyeån thaønh yeáu vaø ta yeáu thì coù theå chuyeån thaønh maïnh neân daùm ñöùng leân choáng giaëc, neân chæ ñaïo moät caùch bieän chöùng tìm moïi caùch ñeå laøm chuyeån bieán löïc löôïng ruùt ngaén thôøi gian chieán tranh. Ngheä thuaät chæ ñaïo chieán tranh coù tính daân toäc vaø saùng taïo, nhöõng ngöôøi chæ ñaïo chieán tranh thoâng hieåu binh phaùp nhöng khoâng vaän duïng maùy moùc, luoân nhôù ñeán kinh nghieäm cuûa toå tieân. Coù tính nhaân daân saâu saéc, nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo vaø chæ ñaïo thöïc hieän thuoäc taàng lôùp treân vaø giai caáp phong kieán noù laø saûn phaåm cuûa giai caáp phong kieán vaø caû nhaân daân. Do tinh thaàn yeâu nöôùc saâu saéc, yù chí kieân cöôøng neân nhaân daân ta lieân tuïc noåi daäy ñaùnh giaëc vaø ñaùnh giaëc raát anh duõng. Nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo chieán tranh ñaõ nhaän thaáy ñöôïc thöïc teá ñoù neân ñaõ laõnh ñaïo nhaân daân moät caùch cuï theå. Nhaân daân laø ngöôøi thöïc hieän ñöôøng loái chieán tranh, hoï cuõng chính laø ngöôøi xaây döïng ñöôøng loái quaân söï vaø thöïc hieän ñöôøng loái quaân söï trong thôøi coå trung ñaïi. ThS. Buøi Vaên Huøng Khoa Lòch Söû Truyeàn thoáng choáng giaëc ngoaïi xaâm cuûa daân toäc Vieät Nam - 103 – Moät cuoäc chieán tranh muoán thaéng lôïi caàn hai yeáu toá quan troïng “ coù daùm ñaùnh hay khoâng vaø bieát ñaùnh hay khoâng”, toå quoác ta, daân toäc ta ñaõ daùm ñaùnh vaø ñaõ thaéng. ThS. Buøi Vaên Huøng Khoa Lòch Söû Truyeàn thoáng choáng giaëc ngoaïi xaâm cuûa daân toäc Vieät Nam - 104 – ThS. Buøi Vaên Huøng Khoa Lòch Söû

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxlich-su-chong-giac-nx.docx
  • pdflich-su-chong-giac-nx.pdf