Tranh cãi giữa mỹ và trung quốc về việc trung quốc định giá thấp đồng nhân dân tệ

TRANH CÃI GIỮA MỸ VÀ TRUNG QUỐC VỀ VIỆC TRUNG QUỐC ĐỊNH GIÁ THẤP ĐỒNG NHÂN DÂN TỆ Tại sao Trung Quốc lại đi ngược với cơ chế tỷ giá thả nổi ??? Và tại sao Mỹ lại can thiệp vào chính sách tiền tệ của nước khác? NỘI DUNG 1 VIỆC TRANH CÃI BẮT ĐẦU KHI NÀO? 2 NDT THẤP ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỸ. 3 LÂP LUẬN CỦA TRUNG QUỐC. 4 DIỄN BIẾN CUỘC TRANH CÃI. 5 SỨC ẢNH HƯỞNG DO VIỆC ĐỊNH GIÁ THẤP ĐỒNG NDT. 6 CUỘC CHIẾN SẼ ĐI VỀ ĐÂU? 6

pdf36 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1707 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tranh cãi giữa mỹ và trung quốc về việc trung quốc định giá thấp đồng nhân dân tệ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LOGO TR NG ĐH VÕ TR NG TO N ƯỜ ƯỜ Ả KHOA KINH TẾ L P ĐH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KHÓA Ớ I TRANH CÃI GI A M VÀ TRUNG QU C V VI C Ữ Ỹ Ố Ề Ệ TRUNG QU C Đ NH GIÁ TH P Đ NG NHÂN Ố Ị Ấ Ồ DÂN T Ệ GVHD: Mai Lê Trúc Liên Ngày hoàn thành: 19/06/2011 TÀI CHÍNH QU C TỐ Ế H VÀ TÊNỌ MSSV 1. Nguy n Th Ng c Hàễ ị ọ 0854030023 2. Tr n Th L ầ ị ẽ 0854030041 3. Huỳnh Văn Lên 0854030042 4. Nguy n Th Thúy Li uễ ị ễ 0854030044 5. Tr n Trung Ph ng ầ ươ 0854030072 6. Bùi T n Tàiấ 0854030076 7. Nguy n Thanh Toànễ 0854030092 8. Tr n Tú Trinhầ 0854030096 9. Nguy n Bình Tuyễ 0854030100 10.Đ ng Văn Tuyênặ 0854030101 T giá là m t trong nh ng v n đ r t đ c ỷ ộ ữ ấ ề ấ ượ quan tâm trong m t n n kinh tộ ề ế T i sao Trung Qu c ạ ố l i đi ng c v i c ạ ượ ớ ơ ch t giá th n i ???ế ỷ ả ổ Và t i sao M l i can ạ ỹ ạ thi p vào chính sách ệ ti n t c a n c ề ệ ủ ướ khác? 6N I DUNGỘ 1 LÂP LU N C A TRUNG QU C.Ậ Ủ Ố 6 3 4 2 VI C TRANH CÃI B T Đ U KHI NÀO?Ệ Ắ Ầ NDT TH P NH H NG Đ N M .Ấ Ả ƯỞ Ế Ỹ DI N BI N CU C TRANH CÃI.Ễ Ế Ộ 5 S C NH H NG DO VI C Đ NH GIÁ TH P Đ NG NDT.Ứ Ả ƯỞ Ệ Ị Ấ Ồ CU C CHI N S ĐI V ĐÂU?Ộ Ế Ẽ Ề 1990 1993 1994 2005­2008 Đ ng NDT b t ồ ắ đ u ầ đ nh giá th p ị ấ 1USD= 5.8-5.9 NDT Your Text TQ đi u ch nh ề ỉ t giá ỷ ND T t ng 20% so USD ằTQ đ nh giá l i ị ạ NDT TQ áp d ng c ụ ơ ch t giá th n i ế ỷ ả ổ có ki m soát ể NDT tr t giá 50% ượ 1USD= 8.2-8.3 NDT T 2008 ừ TQ neo đ ng ồ NDT Thúc đ y ẩ xu t kh uấ ẩ Kh ng ho ngủ ả kinh tế USD suy y uế M gây ỹ s c ép gì cho ứ Trung Qu cố ??? KINH TẾ nh h ngẢ ưở đ n Mế ỹ CHÍNH TRỊ II. NH H NG Đ N M . Ả ƯỞ Ế Ỹ 1. Kinh tế Th nh tứ ấ T l th t nghi p M đang ỉ ệ ấ ệ ở ỹ ở m c r t cao ứ ấ 9,7%(2008) M hi n b nh p siêu h n 800 t USDỹ ệ ị ậ ơ ỉ nh t v i Trung Qu cấ ớ ố Thâm h t th ng m i c a M v i Trung Qu c ụ ươ ạ ủ ỹ ớ ố đ c c tính vào kho ng 201 t USD (2005)ượ ướ ả ỷ và 266 t USD (2008).ỷ II. NH H NG Đ N M . Ả ƯỞ Ế Ỹ 1. Kinh tế Th haiứ M đang là con n l n c a Trung Qu cỹ ợ ớ ủ ố nh h ng l n kinh t M ả ưở ớ ế ỹ M lo ng i s ph thu c tài chính vào ỹ ạ ự ụ ộ Trung Qu c s gia tăngố ẽ II. NH H NG Đ N M . Ả ƯỞ Ế Ỹ 1. Kinh tế Th baứ Đ ng NDT đang t ng b cồ ừ ướ t do chuy n đ i thành đ ng ti n ự ể ổ ồ ề qu c t quan tr ngố ế ọ Nhu c u c a qu c t ầ ủ ố ế đ i v i đ ng đôla M gi m m nhố ớ ồ ỹ ả ạ 2. nh h ngẢ ưở Text S c m nh v à n h h ng ứ ạ ả ưở c a Tru ng Q u c gia tăn g ủ ố trên c n g đ ng q u c t . ộ ồ ố ế Trung Qu c tr th ành m t ố ở ộ thách th c đ i v i vai t rò lãn h ứ ố ớ đ o t h gi i c a M . ạ ế ớ ủ ỹ Đe do v th lãnh đ o ạ ị ế ạ mà M mu n duy trì trong ỹ ố h th ng chính tr qu c t . ệ ố ị ố ế Chính trị  Đ ng ti n m nh h n và có t giá linh ho t h n ồ ề ạ ơ ỷ ạ ơ s giúp Trung Qu c d ki m soát l m phát và ẽ ố ễ ể ạ tình tr ng bong bóng b t đ ng s n.ạ ấ ộ ả  Tăng s c mua c a ng i tiêu dùng Trung Qu c ứ ủ ườ ố và gi m chi phí t ng đ i c a hàng hóa M t i ả ươ ố ủ ỹ ạ Trung Qu c thúc đ y nhi u ng i Trung ố ẩ ề ườ Qu c mua thêm các s n ph m M .ố ả ẩ ỹ M cho r ng đ ng NDT tăng giá ỹ ằ ồ trong lúc này là có l i cho Trung ợ Qu c vì:ố III. L P LU N C A TRUNG QU CẬ Ậ Ủ Ố N UẾ Đ ngồ NDT đ nhị giá th p ấ Đ ngồ NDT tăng giá N u đ ng Nhân dân t tăng giá?ế ồ ệ Gi m s c c nh tranh c a các doanh nghi p TQ ả ứ ạ ủ ệ trên th tr ng qu c tị ườ ố ế. Làm tăng chi phí t ng đ i c a hàng hóa Trung ươ ố ủ Qu c t i nh ng th tr ng th baố ạ ữ ị ườ ứ . Th tr ng Trung Qu c kém h p d n đ i v i ị ườ ố ấ ẫ ố ớ các công ty M .ỹ Trung Qu c cho r ngố ằ  M cũng mu n h th p giá USD đ h ng ỹ ố ạ ấ ể ưở l i xu t kh u.ợ ấ ẩ  M c t gi m xu t kh u các s n ph m k ỹ ắ ả ấ ẩ ả ẩ ỹ thu t cao sang nhi u n c (có Trung Qu c) ậ ề ướ ố làm cho cán cân m u d ch M m t cân b ng.ậ ị ỹ ấ ằ T i sao Trung Qu c l i mu n “ghìm ạ ố ạ ố giá” đ ng ti n c a h nh v y ?ồ ề ủ ọ ư ậ  Trung Qu c đ y m nh xu t kh u, k m ch ố ẩ ạ ấ ẩ ề ế nh p kh u ậ ẩ  Trung Qu c ch a th c s th tr òng hóa ố ư ự ự ị ư n n kinh tề ế  Đ h nhi t n n kinh t cũng nh h n ch ể ạ ệ ề ế ư ạ ế tín d ng đ tránh nguy c bong bóng b t ụ ể ơ ấ đ ng s n. ộ ả III. DI N BI NỄ Ế Đòn t n công c a M :ấ ủ ỹ  M cáo bu c Trung Quôc đang “thao túng” ỹ ộ ́ t giá đ ng nhân dân t .ỷ ồ ệ  Kho ng 130 ngh sĩ Qu c h i M đã cùng ả ị ố ộ ỹ ký tên và đ trình Qu c h i M m t “đ án”, ệ ố ộ ỹ ộ ề trong đó ph n đ i Trung Quôc “thao túng t ả ố ́ ỷ giá”  Chính ph M s c m các công ty và ch ủ ỹ ẽ ấ ủ đ u t t nhân M h i ngo i tham gia đ u ầ ư ư ỹ ở ả ạ ầ t , góp v n cho nh ng d án c a Trung ư ố ữ ự ủ Qu c.ố  Th ng vi n M nhi u kh năng s ti p ượ ệ ỹ ề ả ẽ ế b c H vi n M thông qua d lu t bu c ướ ạ ệ ỹ ự ậ ộ Trung Qu c nâng giá đ ng nhân dân t .ố ồ ệ Đòn t n công c a Mấ ủ ỹ  Đ ng Amero n u đ c l u hành nh d đ nh s ồ ế ượ ư ư ự ị ẽ đem l i l i nhu n kh ng l cho M , Canada và ạ ợ ậ ổ ồ ỹ Mêhicô  M t k ho ch "xù n " s đ c th c thi. Và các ông ộ ế ạ ợ ẽ ượ ự ch n c a M hi n nay s lãnh h u qu .ủ ợ ủ ỹ ệ ẽ ậ ả Đòn t n công c a Mấ ủ ỹ  B ng vi c bán 1.500 t ằ ệ ỷ USD trái phi u Chính ế ph M ủ ỹ  Đi u ch nh t giá đ biên ề ỉ ỷ ể đ tăng v a đ linh ho t ộ ừ ủ ạ đ “b t mi ng” M v a ể ị ệ ỹ ừ thích h p đ kích c u ợ ể ầ trong n c ướ S tr đũa c a Trung Qu c:ự ả ủ ố  T o ra m t b c đi h ng t i vi c tái cân b ng n n ạ ộ ướ ướ ớ ệ ằ ề kinh t c a mình thông qua vi c khuy n khích tiêu dùng ế ủ ệ ế n i đ a. ộ ị  M nên t gi i quy t v n đ thâm h t m u d ch h n là ỹ ự ả ế ấ ề ụ ậ ị ơ trông ch vào n c khác.(Phó Th ng đ c Ngân hàng ờ ướ ố ố Nhân dân Trung Qu c Su Ningố ) Washington ‘t ng t n công’.ổ ấ  Đ a đ n lên T ch c th ng m i th gi i ư ơ ổ ứ ươ ạ ế ớ (WTO).  Áp thu nh p kh u lên m t lo i thép đ c ế ậ ẩ ộ ạ ặ bi t.ệ  Kh i t hành vi b o h th tr ng thanh toán ở ố ả ộ ị ườ qua th tín d ng.ẻ ụ Washington ‘t ng t n công’.ổ ấ  M đang thúc gi c Chính ph tác đ ng đ n Liên ỹ ụ ủ ộ ế minh châu Âu (EU) và các qu c gia nh Brazil, Nga ố ư và n Đ đ cùng t o áp l c bu c Trung Qu c h Ấ ộ ể ạ ự ộ ố ạ giá đ ng nhân dân t .ồ ệ  Đ ng th i thuy t ph c WTO có các bi n pháp ồ ờ ế ụ ệ tr ng ph t Trung Qu c n u qu c gia này không ừ ạ ố ế ố ch u nh ng bị ượ ộ.  C c d tr liên bang M (FED) quy t đ nh tung 600 ụ ự ữ ỹ ế ị t USD mua l i trái phi u chính ph M .ỉ ạ ế ủ ỹ Trung Qu c có “l phép” vâng l i M ố ễ ờ ỹ hay không ????  Trung Qu c th c hi n chính sách t giá th ố ự ệ ỉ ả n i có ki m soát đ ng NDT.ổ ể ồ  Trung Qu c nâng giá NDT vì m c tiêu tăng ố ụ tr ng và n đ nh c a n n kinh t ch hoàn ưở ổ ị ủ ề ế ứ toàn không ph i do s c ép t bên ngoài.ả ứ ừ  Th t ng Ôn Gia B o đã phát bi u r ng đ ng n i ủ ướ ả ể ằ ồ ộ t c a h không d i giá tr th c, và ch trích các ệ ủ ọ ở ướ ị ự ỉ qu c gia ch bi t “ch tay” và đ a ra áp l c m nh ố ỉ ế ỉ ư ự ạ đ ép các qu c gia khác nâng cao giá tr đ ng ti n ể ố ị ồ ề c a mình.ủ B tr ng th ng m i TQ-Tr n Đ c Minh nói: “N u ộ ưở ươ ạ ầ ứ ế câu tr l i đ c đi kèm b i các bi n pháp tr ng ả ờ ượ ở ệ ừ ph t m u d ch và các hành đ ng th ng m i, tôi ạ ậ ị ộ ươ ạ nghĩ chúng tôi s không b qua. N u vi c này đ c ẽ ỏ ế ệ ượ đi kèm theo sau là các v ki n th ng m i qu c t , ụ ệ ươ ạ ố ế chúng tôi cũng s theo t i cùng”.ẽ ớ Trung Qu c có “l phép” vâng l i ố ễ ờ M hay không ????ỹ Trung Qu c có “l phép” vâng ố ễ l i M hay không ????ờ ỹ B c Kinh đã t ra ngày càng quy t li t h n trong ắ ỏ ế ệ ơ vi c b o v chính sách ti n t c a mình, cho ệ ả ệ ề ệ ủ r ng nó đã giúp n đ nh n n kinh t th gi i và ằ ổ ị ề ế ế ớ s ph c h i kinh t Trung Qu c v n c n ph i ự ụ ồ ế ố ẫ ầ ả đ c c ng c . ượ ủ ố IV. S c nh h ng c a vi c đ nh giá ứ ả ưở ủ ệ ị đ ng Nhân dân t th pồ ệ ấ 31 Châu Á Vi t Namệ Châu Âu NDT th pấ S c nh h ng c a vi c đ nh giá ứ ả ưở ủ ệ ị đ ng Nhân dân t th pồ ệ ấ Các n c G7 c m th y mìnhướ ả ấ ngày càng b thi t thòiị ệ EU đ u th ng d th ng m i ề ặ ư ươ ạ nh ng khi giao th ng v i Trung Qu cư ươ ớ ố l i b thâm h t n ng n .ạ ị ụ ặ ề Nhi u công ty đa qu c gia ề ố ngày càng d i các c s s n xu t ờ ơ ở ả ấ t Mêhicô sang Trung Qu cừ ố Ép B c Kinh tăng giá đ ng NDTắ ồ Châu Âu - Châu Mỹ S c nh h ng c a vi c đ nh giá ứ ả ưở ủ ệ ị đ ng Nhân dân t th pồ ệ ấ Châu Á  Khi NDT gi m giá gây khó khăn cho xu t ả ấ kh u. Đ c bi t là các n c ASEAN b nh ẩ ặ ệ ướ ị ả h ng nghiêm tr ng.ưở ọ  Nh p siêu c a các n c ASEAN v i Trung ậ ủ ướ ớ Qu c trong 9 tháng đ u năm 2009 lên t i 74 ố ầ ớ t USD(Theo New York Times). ỷ Vi t Namệ Đ u t tr c ti p c a ầ ư ự ế ủ Trung Qu c vào VN ố cũng tăng nhanh S c nh h ng c a vi c đ nh giá đ ng ứ ả ưở ủ ệ ị ồ Nhân dân t th pệ ấ nh h ng c a kinh t Ả ưở ủ ế Trung Qu c đ i v i VNố ố ớ ngày càng l n ớ Trung Qu c đã tr thành ố ở th tr ng nh p kh u ị ườ ậ ẩ l n nh t c a VNớ ấ ủ VI. Cu c chi n s đi v đâu?ộ ế ẽ ề 36 CÁM N CÔ VÀ CÁC B N Ơ Ạ ĐÃ CHÚ Ý L NG NGHE !Ắ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTranh cãi giữa mỹ và trung quốc về việc trung quốc định giá thấp đồng nhân dân tệ.pdf
Tài liệu liên quan