Thuật ngữ Anh - Việt trong C#

Thu t Ng Anh -Vi t ậ ữ ệ Absolute [adj] .Tuy t đ i ệ ố Abstract [adj] Tr u t ng ừ ượ Access [v] .Truy xu tấ Access modifier .T khóa thay đ i t m truy xu t ừ ổ ầ ấ Accessibility .Kh năng truy xu t ả ấ Account Tài kho nả ACL [Access Control List] .Danh sách đi u khi n truy xu t ề ể ấ Administrator Ng i qu n tr ườ ả ị Aggregate function .Hàm t p h p ậ ọ Algorithm Gi i thu t ả ậ API [Application Programming Interface]Giao di n l p trình ng d ng ệ ậ ứ ụ Application Ứ ụ ng d ng Application domain Mi n ng d ng ề ứ ụ Argument Đ i s ố ố Arithmetic .S h c ố ọ Array .M ng ả Assembly Gói k t h p ế ợ Asymmetric [adj] .B t đ i x ng ấ ố ứ Asynchronous [adj] .B t đ ng b ấ ồ ộ Attribute .Đ c tính ặ

pdf9 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1792 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thuật ngữ Anh - Việt trong C#, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thu t Ng Anh -Vi tậ ữ ệ Absolute [adj]...................................................................Tuy t đ iệ ố Abstract [adj]................................................................Tr u t ngừ ượ Access [v].........................................................................Truy xu tấ Access modifier.............................T khóa thay đ i t m truy xu từ ổ ầ ấ Accessibility.....................................................Kh năng truy xu tả ấ Account............................................................................Tài kho nả ACL [Access Control List]...........Danh sách đi u khi n truy xu tề ể ấ Administrator..........................................................Ng i qu n trườ ả ị Aggregate function.....................................................Hàm t p h pậ ọ Algorithm........................................................................Gi i thu tả ậ API [Application Programming Interface]Giao di n l p trình ng d ngệ ậ ứ ụ Application...................................................................... ng d ngỨ ụ Application domain................................................Mi n ng d ngề ứ ụ Argument..............................................................................Đ i số ố Arithmetic.............................................................................S h cố ọ Array.......................................................................................M ngả Assembly......................................................................Gói k t h pế ợ Asymmetric [adj].......................................................B t đ i x ngấ ố ứ Asynchronous [adj].....................................................B t đ ng bấ ồ ộ Attribute.............................................................................Đ c tínhặ Authentication...............................................................S xác th cự ự Authorization...........................................................S phân quy nự ề Availability...............................................................Tính kh d ngả ụ Binary................................................................................Nh phânị Block........................................................................................Kh iố Bound........................................................................................C nậ Boundary...................................................Đ ng biên / Ranh gi iườ ớ Breakpoint.....................................................................Đi m d ngể ừ Browser.........................................................................Trình duy tệ Buffer..................................................................................B đ mộ ệ Built-in [adj].........................................................................N i t iộ ạ Cache..................................................Kho ch a (truy xu t nhanh)ứ ấ Caching...................................................................C ch l u giơ ế ư ữ CAS [Code Access Security]...............B o m t truy xu t mã l nhả ậ ấ ệ Certificate........................................................................Ch ng chứ ỉ Channel....................................................................................Kênh Character.................................................................................Ký tự Class...........................................................................................L pớ Client.............................................................................Trình khách Clone [v].............................................................................Sao chép Cloneable [adj]...........................................................Kh sao chépả CLR [Common Language Runtime]. .B th c thi ngôn ng chungộ ự ữ Code....................................................................................Mã l nhệ Collection...........................................................................T p h pậ ợ Column.......................................................................................C tộ Command.................................................................................L nhệ Communication............................................................S giao ti pự ế Comparable [adj]..........................................................Kh so sánhả Compare [v]..........................................................................So sánh Compatibility........................................................Tính t ng thíchươ Compile [v]........................................................................Biên d chị Compiler...................................................................Trình biên d chị Component....................................................................Thành ph nầ Component tray....................................................Khay thành ph nầ Configuration.....................................................................C u hìnhấ Connection...........................................................................K t n iế ố Constant...................................................................................H ngằ Constructor................................................Ph ng th c kh i d ngươ ứ ở ự Context.............................................................................Ng c nhữ ả Context-sensitive help..............................Tr giúp c m-ng -c nhợ ả ữ ả Control............................................................................Đi u ki mề ể Convert [v]....................................................................Chuy n đ iể ổ Convertible [adj]...................................................Kh chuy n đ iả ể ổ Cryptography.......................................................................M t mãậ Culture........................................................................Mi n văn hóaề Custom [adj]......................................................................Tùy bi nế Data......................................................................................D li uữ ệ Data binding...................................................K thu t k t d li uỹ ậ ế ữ ệ Database....................................................................C s d li uơ ở ữ ệ De-compile [v]..............................................................D ch ng cị ượ De-serialize [v]......................................................Gi i tu n t hóaả ầ ự Decrypt [v]..................................................................Gi i m t hóaả ậ Decryption.............................................................S gi i m t hóaự ả ậ Debug [v]...............................................................................G r iỡ ố Debugger......................................................................Trình g r iỡ ố Default..............................................................................M c đ nhặ ị Delegate.................................................................... y nhi m hàmỦ ệ Deploy [v]........................................................................Tri n khaiể Destructor............................................................Ph ng th c h yươ ứ ủ Device..................................................................................Thi t bế ị Derive [v]..........................................................................D n xu tẫ ấ Dictionary............................................................................T đi nừ ể Digital signature..............................................................Ch ký sữ ố Directive................................................................................Ch thỉ ị Directory...........................................................................Th m cư ụ Disposable [adj].................................................................Kh h yả ủ Dispose [v]................................................................................H yủ Distributed [adj].....................................................Có tính phân tán Document.............................................................................Tài li uệ Domain....................................................................................Mi nề Edit [v]............................................................................Hi u ch nhệ ỉ Editor......................................................................Trình so n th oạ ả Encapsulation................................................................S đóng góiự Encode [v].............................................................................Mã hóa Encoding......................................................................Phép mã hóa Encrypt [v]..........................................................................M t hóaậ Encryption.....................................................................S m t hóaự ậ Entry..............................................................................Kho n m cả ụ Enumeration..................................................................Ki u li t kêể ệ Environment..................................................................Môi tr ngườ Error............................................................................................L iỗ Event....................................................................................S ki nự ệ Event hander.......................................Ph ng th c th lý s ki nươ ứ ụ ự ệ Event log................................................................Nh t ký s ki nậ ự ệ Evidence...........................................................................Ch ng cứ ứ Exception..............................................................................Bi t lệ ệ Exception hander.................................Ph ng th c th lý bi t lươ ứ ụ ệ ệ Expiration...............................................................S h t hi u l cự ế ệ ự Export [v].................................................................................Xu tấ Expression........................................................................Bi u th cể ứ Feature..............................................................................Tính năng Field.....................................................................................Tr ngườ File........................................................................................T p tinậ Filter......................................................................................B l cộ ọ Flag..............................................................................................Cờ Flexibility..................................................................Tính linh ho tạ Form.................................................................................Bi u m uể ẫ Format.............................................................................Đ nh d ngị ạ FTP [File Transfer Protocol]..........................Giao th c truy n fileứ ề Function....................................................................................Hàm Functionality...................................................................Ch c năngứ GAC [Global Assembly Cache]....Kho ch a gói k t h p toàn c cứ ế ợ ụ GC [Garbage Collector]..........................................B thu gom rácộ Generalization....................................................Tính t ng quát hóaổ Global [adj]........................................................................Toàn c cụ Globalization..........................................................S toàn c u hóaự ầ Graphics...............................................................................Đ h aồ ọ Group......................................................................................Nhóm GUI [Graphical User Interface].......Giao di n ng i dùng đ h aệ ườ ồ ọ GUID [Globally Unique Identifier]...Đ nh danh duy nh t toàn c cị ấ ụ Handle [v]..............................................................................Th lýụ Handle.............................................................................M c qu nụ ả Hash [v].....................................................................................Băm Hash code............................................................................Mã băm Hashtable.........................................................................B ng bămả Help....................................................................................Tr giúpợ HTML [HyperText Markup Language]Ngôn ng đánh d u siêu văn b nữ ấ ả Hyperlink....................................................................Siêu kiên k tế IDE [Integrated Development Environment]Môi tr ng phát tri n tích h pườ ể ợ Identifier..............................................................................Di n tệ ừ Imperson [v]......................................................................Gi nh nả ậ Impersonation..............................................................S gi nh nự ả ậ Implement [v]...................................................................Hi n th cệ ự Implementation.........................................................B n hi n th cả ệ ự Import [v].................................................................................Nh pậ Index...................................................................................Ch m cỉ ụ Indexer...........................................................................B ch m cộ ỉ ụ Inheritance......................................................................S th a kự ừ ế Initialize [v]........................................................................Kh i t oở ạ Input..........................................................Đ u vào / D li u nh pầ ữ ệ ậ Insert [v]...................................................................................Chèn Install [v]...............................................................................Cài đ tặ Instance.............................................................................Th hi nể ệ Integration.....................................................................S tích h pự ợ Interface............................................................................Giao di nệ Interoperability.....................................................Kh năng liên tácả IP [Internet Protocol]...........................................Giao th c Internetứ Item..................................................................................M c ch nụ ọ JIT [just-in-time].......................................T c th i / V a đúng lúcứ ờ ừ Key...........................................................................................Khóa Keyword..............................................................................T khóaừ Language..........................................................................Ngôn ngữ Length...............................................................................Chi u dàiề Library...............................................................................Th vi nư ệ Lifetime....................................................................Th i gian s ngờ ố Link.....................................................................................Liên k tế List...................................................................................Danh sách Literal...............................................................................Tr c ki nự ệ Load [v].....................................................................................N pạ Local [adj]............................................................................C c bụ ộ Locale..................................................................................B n đ aả ị Localization.............................................................S b n đ a hóaự ả ị Lock..........................................................................................Ch tố Logic............................................................Mã thi hành ch c năngứ Loop..................................................................................Vòng l pặ Managed [adj]...........................................................Đ c qu n lýượ ả Management...................................................................S qu n lýự ả Mapping........................................................................Phép ánh xạ Member...........................................................................Thành viên Membership.......................................................T cách thành viênư Memory................................................................................B nhộ ớ Menu.................................................................................Trình đ nơ Message.........................................................................Thông đi pệ Metacharacter...................................................................Siêu ký tự Metadata.......................................................................Siêu d li uữ ệ Method........................................................................Ph ng th cươ ứ Model..................................................................................Mô hình Module................................................................................Đ n thơ ể MSIL [Microsoft Intermediate Language]......Ngôn ng trung gianữ Multilingual [adj]........................................................Đa ngôn ngữ Multithreading..............................................L p trình đa ti u trìnhậ ể Native [adj]..................................................................Nguyên sinh Namespace...............................................................Không gian tên Network..................................................................................M ngạ Node............................................................................................Nút Object..............................................................................Đ i t ngố ượ Object-oriented programming.............L p trình h ng đ i t ngậ ướ ố ượ Operating system.......................................................H đi u hànhệ ề Operator...............................................................................Toán tử Output..................................................................Đ u ra / K t xu tầ ế ấ Overload..................................................................B n n p ch ngả ạ ồ Override [v].........................................................................Chép đè Parameter...........................................................................Thông số Password..........................................................................M t kh uậ ẩ Path................................................................................Đ ng d nườ ẫ Pattern..............................................................................Ki u m uể ẫ Performance.....................................................................Hi u năngệ Permission.............................................................................Quy nề Pixel.................................................................................Đi m nhể ả Platform.....................................................................................N nề Pointer..................................................................................Con trỏ Policy..............................................................................Chính sách Polymorphisme............................................................Tính đa hình Pool................................................................................Kho d trự ữ Pooling......................................................................C ch d trơ ế ự ữ POP3 [Post Office Protocol 3].....................Giao th c nh n mail 3ứ ậ Port..........................................................................................C ngổ Postfix...................................................................................H u tậ ố Prefix....................................................................................Ti n tề ố Private [adj].............................................................................Riêng Privilege.........................................................................Đ c quy nặ ề Procedure.............................................................................Th t củ ụ Process..............................................................................Ti n trìnhế Processor............................................................................B x lýộ ử Project.....................................................................................D ánự Property...........................................................................Thu c tínhộ Protected [adj]............................................................Đ c b o vượ ả ệ Protocol............................................................................Giao th cứ Public [adj].......................................................................Công khai Query.................................................................................Truy v nấ Queue.................................................................................Hàng đ iợ Random.........................................................................Ng u nhiênẫ RBS [Role-Based Security]....................B o m t d a-trên-vai-tròả ậ ự Record.................................................................B n ghi / M u tinả ẩ Recursion.........................................................................S đ quyự ệ Reference......................................................................Tham chi uế Reflection.........................................................C ch ph n chi uơ ế ả ế Register [v]..........................................................................Đăng ký Regular expression..........................................Bi u th c chính quyể ứ Relationship.................................................................M i quan hố ệ Relative [adj]..................................................................T ng đ iươ ố Remotable [adj]...............................................Kh truy xu t t xaả ấ ừ Resource.........................................................................Tài nguyên Reusability....................................................Kh năng tái s d ngả ử ụ Role........................................................................................Vai trò Routine........................................................................Th ng trìnhườ Row..............................................................................Hàng / Dòng Runtime..........................................................................B th c thiộ ự Schema.................................................................L c đ / Khuônượ ồ Script.................................................................................K ch b nị ả Security.........................................................................S b o m tự ả ậ Serialize [v]...................................................................Tu n t hóaầ ự Serializable [adj]...................................................Kh tu n t hóaả ầ ự Serialization.............................................................S tu n t hóaự ầ ự Server................................................................................Trình chủ Service.................................................................................D ch vị ụ Session......................................................................Phiên làm vi cệ Setting...............................................................................Thi t l pế ậ Shared [adj].........................................Đ c chia s / Dùng chungượ ẻ Signature...............................................................................Ch kýữ SMTP [Simple Mail Transfer Protocol]Giao th c truy n mail đ n gi nứ ề ơ ả SOAP [Simple Object Access Protocol]Giao th c truy xu t đ i t ng đ nứ ấ ố ượ ơ gi nả Solution............................................................................Gi i phápả Specialization.........................................................Tính chuyên hóa SQL [Structured Query Language]Ngôn ng truy v n có c u trúcữ ấ ấ Stack.............................................................................Ngăn ch ngồ State.................................................................................Tr ng tháiạ State | Stateless [adj]..........................Có tr ng thái | Phi tr ng tháiạ ạ Statement..........................................................Câu l nh / Khai báoệ Static [adj].................................................................................Tĩnh Stored procedure.....................................................Th t c t n trủ ụ ồ ữ Stream.............................................................................Dòng ch yả String......................................................................................Chu iỗ Strong name.....................................................................Tên m nhạ Strong type.....................................................................Ki u m nhể ạ Strongly-named [adj].....................................Đ c đ nh tên m nhượ ị ạ Strongly-typed [adj].....................................Đ c đ nh ki u m nhượ ị ể ạ Structure.............................................................................C u trúcấ Symmetric [adj]................................................................Đ i x ngố ứ Synchronization......................................................S đ ng b hóaự ồ ộ Synchronous [adj]..............................................................Đ ng bồ ộ System...............................................................................H th ngệ ố System tray...............................................................Khay h th ngệ ố Table........................................................................................B ngả Tag.............................................................................................Thẻ Task.......................................................................................Tác vụ Template........................................................................Khuôn m uẫ Thread..................................Ti u trình / M ch trình / Tuy n đo nể ạ ế ạ Thread-safe.....................................................An toàn v ti u trìnhề ể Throw [v]..................................................................................Ném Timestamp..................................................................Tem th i gianờ Tool.....................................................................................Công cụ Toolbox........................................................................H p công cộ ụ Transaction...............................................................Phiên giao d chị Type..........................................................................................Ki uể Type-safe..................................................An toàn v ki u d li uề ể ữ ệ Unmanaged [adj]............................................Không đ c qu n lýượ ả Update...............................................................................C p nh tậ ậ URI [Uniform Resource Identifier]B nh n d ng tài nguyên đ ng d ngộ ậ ạ ồ ạ URL [Uniform Resource Locator]B đ nh v tài nguyên đ ng d ngộ ị ị ồ ạ User...............................................................................Ng i dùngườ Utility..................................................................................Ti n íchệ Validation..................................................S xác nh n tính h p lự ậ ợ ệ Value.......................................................................................Giá trị Variable.....................................................................................Bi nế Version.............................................................................Phiên b nả Virtual [adj].................................................................................. oẢ Visible [adj]......................................................................Kh ki nả ế Visual [adj].......................................................................Tr c quanự Wildcard...................................................................Ký t đ i di nự ạ ệ Window.................................................................................C a sử ổ Worker.......................................................................................Thợ Wrapper................................................................................V b cỏ ọ WSDL [Web Services Description Language]Ngôn ng mô t d ch v Webữ ả ị ụ XML [Extensible Markup Language]Ngôn ng đánh d u m r ngữ ấ ở ộ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThuật ngữ Anh - Việt trong C#.pdf