Thang đánh giá một số chỉ tiêu vật lý, hóa học Đất

Thang đánh giá Giá trị Đánh giá < 4,0 Rất chua < 4,5 Rất chua 4,0 - 4,9 Chua nhiều 4,6 - 5,0 Chua vừa 5,0 - 5,4 Chua 5,1 - 5,5 Chua nhẹ 5,5 - 5,9 Hơi chua 5,6 - 6,0 Gần trung tính 6,0 - 7,5 Trung tính > 6,0 Trung tính 7,6 - 8,4 Hơi kiềm 8,5 - 9,4 Kiềm > 9,5 Kiềm mạnh

pdf7 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Lượt xem: 1133 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thang đánh giá một số chỉ tiêu vật lý, hóa học Đất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VIÖN THæ NH¦ìNG N¤NG HãA Bé M¤N ph¸t sinh häc vµ ph©n lo¹i ®Êt Thang ®¸nh gi¸ mét sè chØ tiªu vËt lý, hãa häc §Êt Biªn tËp: TrÇn Minh TiÕn Bïi H÷u §«ng Table of Contents 1. ChØ tiªu vËt lý: ................................................................................................. 2 1.1. TØ träng: .................................................................................................... 2 1.2. Dung träng (Katrinski): .............................................................................. 2 1.3. §é xèp (Katrinski): .................................................................................... 2 1.4. Thµnh phÇn c¬ giíi: .................................................................................. 2 2. ChØ tiªu hãa häc: ............................................................................................. 3 2.1. §é chua: ................................................................................................... 3 2.2. ChÊt h÷u c¬: ............................................................................................. 3 2.3. §¹m (N): .................................................................................................. 3 2.4. ChØ sè C/N: .............................................................................................. 3 2.4. L©n (P2O5): ............................................................................................... 4 2.5. Kali (K2O): ................................................................................................ 4 2.6. Dung tÝch hÊp thu CEC pH7 (cmol(+)/kg ®Êt): ........................................ 4 2.7. Tæng c¸c Baz¬ Ca + Mg + K + Na (cmol(+)/kg ®Êt): ............................ 4 2.8. §é b·o hßa Baz¬ BS CEC pH7 (%): .................................................... 4 2.9. §é mÆn ..................................................................................................... 5 2.10. Nh«m trao ®æi (%): .................................................................................. 5 2.11. Tû lÖ SiO2/Al2O3: .................................................................................. 5 H-íng dÉn mét sè chØ tiªu m« t¶ phÉu diÖn .......................................................... 6 1. ChØ tiªu vËt lý: 1.1. TØ träng: Gi¸ trÞ tû träng (g/cm3) §¸nh gi¸ 1,20 - 1,40 TØ träng cña mïn 2,60 - 2,80 §Êt nghÌo mïn hoÆc c¸c tÇng d-íi chøa nhiÒu kho¸ng chÊt 1.2. Dung träng (Katrinski): Gi¸ trÞ dung träng (g/cm3) Thang ®¸nh gi¸ §¸nh gi¸ < 0,9 RÊt thÊp §Êt giµu chÊt h÷u c¬ 0,9 - 1,09 ThÊp §iÓn h×nh cho ®Êt trång trät 1,1 - 1,39 Trung b×nh §Êt h¬i chÆt 1,4 - 1,59 Cao §iÓn h×nh cho tÇng ®Õ cµy > 1,6 RÊt cao TÇng tÝch tô qu¸ chÆt (nguån: FAO-UNESCO) 1.3. §é xèp (Katrinski): §é xèp (%) Lo¹i ®Êt > 70 §Êt rçng (qu¸ t¬i xèp) 55-65 §Êt canh t¸c 50-55 §¹t yªu cÇu víi tÇng canh t¸c < 50 Kh«ng ®¹t yªu cÇu víi tÇng canh t¸c 25-40 §Æc tr-ng cho nh÷ng tÇng tÝch tô 1.4. Thµnh phÇn c¬ giíi: Tû lÖ c¸c cÊp h¹t (%) Lo¹i ®Êt SÐt ThÞt C¸t 0 - 10 0 - 15 85 - 100 1. C¸t 0 - 15 0 - 30 70 - 90 2. C¸t pha thÞt 0 - 20 0 - 50 45 - 85 3. ThÞt pha c¸t 8 - 28 28 - 50 22 - 52 4. ThÞt 0 - 28 50 - 80 0 - 50 5. ThÞt pha limon 0 - 12 80 - 100 0 - 20 6. Limon 20 - 35 0 - 28 45 - 80 7. ThÞt pha sÐt vµ c¸t 28 - 40 40 - 72 0 - 20 8. ThÞt pha sÐt vµ limon 28 - 40 15 - 52 20 - 45 9. ThÞt pha sÐt 40 - 60 40 - 60 0 - 20 10. SÐt pha limon 35 - 55 0 - 20 45 - 65 11. SÐt pha c¸t 40 - 100 0 - 40 0 - 45 12. SÐt home next 2. ChØ tiªu hãa häc: 2.1. §é chua: + pHH2O: + pHKCl: Gi¸ trÞ Thang ®¸nh gi¸ Gi¸ trÞ §¸nh gi¸ < 4,0 RÊt chua < 4,5 RÊt chua 4,0 - 4,9 Chua nhiÒu 4,6 - 5,0 Chua võa 5,0 - 5,4 Chua 5,1 - 5,5 Chua nhÑ 5,5 - 5,9 H¬i chua 5,6 - 6,0 GÇn trung tÝnh 6,0 - 7,5 Trung tÝnh > 6,0 Trung tÝnh 7,6 - 8,4 H¬i kiÒm 8,5 - 9,4 KiÒm > 9,5 KiÒm m¹nh (nguån: FAO-UNESCO) (nguån: Sæ tay ph©n tÝch - §HTH Hµ Néi) 2.2. ChÊt h÷u c¬: TÇng mÆt 0 - 20 cm §Êt ®ång b»ng Gi¸ trÞ OC (%) Thang ®¸nh gi¸ Gi¸ trÞ OM (%) Thang ®¸nh gi¸ < 0,4 RÊt thÊp < 1 NghÌo 0,5 - 0,9 ThÊp 1,0 - 2,0 Trung b×nh 1,0 - 1,9 Trung b×nh > 2,0 GiÇu 2,0 - 5,0 Cao > 5,0 RÊt cao (nguån: FAO-UNESCO) (nguån: §Êt ViÖt Nam - Héi KH §Êt) 2.3. §¹m (N): Gi¸ trÞ N (%) Thang ®¸nh gi¸ < 0,1 §Êt nghÌo N 0,1 - 0,2 §Êt trung b×nh > 0,2 §Êt giµu N (nguån: §Êt ViÖt Nam - Héi KH §Êt) 2.4. ChØ sè C/N: §¸nh gi¸ Ph©n cÊp C/N Kho¸ng hãa tréi h¬n mïn hãa <8 C©n b»ng kho¸ng hãa/mïn hãa 8 - 12 Mïn hãa tréi h¬n kho¸ng hãa > 12 (nguån: ViÖn TNNH) home next 2.4. L©n (P2O5): + Tæng sè: + DÔ tiªu: P2O5 (%) P2O5 (mg/100g ®Êt) §¸nh gi¸ < 0,06 < 5 §Êt nghÌo P 0,06 - 0,10 5,0 - 10,0 §Êt trung b×nh > 0,10 > 10,0 §Êt giµu P (nguån: §Êt ViÖt Nam - Héi KH §Êt) 2.5. Kali (K2O): + Tæng sè: + DÔ tiªu: K2O (%) K2O (mg/100g ®Êt) §¸nh gi¸ < 1,0 < 10,0 §Êt nghÌo K 1,0 - 2,0 10,0 - 20,0 §Êt trung b×nh > 2,0 > 20,0 §Êt giµu K (nguån: §Êt ViÖt Nam - Héi KH §Êt) 2.6. Dung tÝch hÊp thu CEC pH7 (cmol(+)/kg ®Êt): Gi¸ trÞ Thang ®¸nh gi¸ < 4,0 RÊt thÊp 4,0 - 9,9 ThÊp 10,0 - 19,9 Trung b×nh 20,0 - 39,9 Cao > 40,0 RÊt cao 2.7. Tæng c¸c Baz¬ Ca + Mg + K + Na (cmol(+)/kg ®Êt): Gi¸ trÞ Thang ®¸nh gi¸ < 1,0 RÊt thÊp 1,0 - 3,9 ThÊp 4,0 - 7,9 Trung b×nh 8,0 - 15,9 Cao > 16,0 RÊt cao 2.8. §é b·o hßa Baz¬ BS CEC pH7 (%): Gi¸ trÞ Thang ®¸nh gi¸ > 80 RÊt cao 50 - 79 Cao 30 - 49 Trung b×nh 10 - 29 ThÊp < 10 RÊt thÊp home next 2.9. §é mÆn + §é mÆn Chiupun-: Hµm l-îng muèi (%) Lo¹i ®Êt < 0,3 §Êt kh«ng mÆn 0,3 - 0,6 §Êt mÆn Ýt 0,6 - 1,0 §Êt mÆn trung b×nh 1,0 - 2,0 §Êt mÆn 2,0 - 3,0 §Êt rÊt mÆn > 3,0 §Êt solontrat + §é mÆn (Ts«sin): Dùa vµo Cl- vµ SO4 2-: Lo¹i ®Êt Cl- (%) SO4 2-(%) Hçn hîp Cl- vµ SO4 2- (%) §Êt mÆn Ýt 0,2 - 0,6 1,0 - 1,3 0,4 (0,6) - 0,8 (0,9) §Êt mÆn trung b×nh 0,6 - 1,0 1,3 - 1,7 0,8 (0,9) - 1,2 (1,3) MÆn 1,0 - 2,0 1,7 - 2,7 1,2 (1,3) - 2,2 (2,3) RÊt mÆn 2,0 - 3,0 2,7 - 3,7 2,2 (2,3) - 3,2 (3,3) Solonchat > 3,0 > 3,7 > 3,3 + Dùa vµo tØ sè Cl-, SO4 2-: Tû sè Cl-/SO4 2- Lo¹i ®Êt > 4,0 §Êt mÆn clo 4,0 - 1,0 §Êt mÆn clo-sunfat 1,0 - 0,5 §Êt mÆn sunfat-clo < 0,5 §Êt mÆn sunfat 2.10. Nh«m trao ®æi (%): Gi¸ trÞ Thang ®¸nh gi¸ < 5 RÊt thÊp 5 - 24 ThÊp 24 - 49 Trung b×nh 50 - 79 Cao > 80 RÊt cao 2.11. Tû lÖ SiO2/Al2O3: Tû lÖ SiO2/Al2O3 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh ®Êt < 2 Qu¸ tr×nh AlÝt > 3 Qu¸ tr×nh Sialit 2 - 3 Trung gian gi÷a 2 qu¸ tr×nh Nguån: GT Thæ nh-ìng häc. NXBNN, 2006 home next H-íng dÉn mét sè chØ tiªu m« t¶ phÉu diÖn (Theo Guidelines for Soil Description, FAO, 1990) §Þa h×nh: phÇn tr¨m ®é §é dèc: Kh¸ b»ng ph¼ng: < 2% 0.5-1.1 < 6% 0 - 3 L-în sãng: 2 - 20% 1.1-11 6 - 14% 3 - 8 Gå ghÒ: 10 - 15% 5,7-8,5 14 - 27% 8 - 15 §åi: 15 - 30% 8,5-16,7 27 - 37% 15 - 20 37 - 47% 20 - 25 §Þa m¹o: > 47% > 25 §ång b»ng phï sa §ång b»ng tr-íc nói §é xèp: (% thÓ tÝch khe hë) §Çm hå b»ng tròng RÊt Ýt xèp: < 2% Thung lòng Ýt xèp: 2 - 5% ThÒm phï sa cæ Xèp: 5 - 15% §åi nói thÊp Kh¸ xèp: 15 - 40% Nói trung b×nh cao RÊt xèp: > 40% §é chÆt: §Êt -ít: Ýt dÝnh; DÝnh; RÊt dÝnh; DÎo; RÊt dÎo §Êt Èm: Kh«ng chÆt; RÊt bë; Bë; ChÆt; RÊt chÆt; Cùc chÆt §Êt kh«: Kh«ng chÆt; Bë; Ýt cøng; Cøng; RÊt cøng; R¾n §èm rØ: Tû lÖ KÝch th-íc RÊt Ýt vµ Ýt: < 5% MÞn, rÊt mÞn: < 6 mm Trung b×nh: 5 - 15% Trung b×nh: 8 - 20 mm NhiÒu: 15 - 40% Th«: > 20 mm KÕt von: H×nh d¹ng Sè l-îng KÝch th-íc Trßn Kh«ng cã: 0 % MÞn, rÊt mÞn: < 6 mm PhiÕn dÑt Ýt: < 5% Trung b×nh: 6 - 20 mm Cñ gõng, cñ Êu Trung b×nh: 5 - 15% Th«: > 20 mm NhiÒu: 15 - 40% RÊt nhiÒu: > 40% §¸ lÉn: §¸ lé ®Çu: Kh«ng cã: 0% Kh«ng cã: 0% Ýt: < 5% Ýt: < 5% Trung b×nh: 5 - 15% Trung b×nh: 5 - 15% NhiÒu: 15 - 40% NhiÒu: 15 - 40% RÊt nhiÒu: 40 - 80% RÊt nhiÒu: > 40% Chñ yÕu: > 80% N-íc ngÇm: Kh«ng quan s¸t N«ng: < 50 cm S©u TB: 50 - 100 cm S©u: > 100 cm KÝch th-íc cÊu tróc: PhiÕn L¨ng trô Côc Viªn, h¹t RÊt mÞn: < 1 < 10 < 5 < 1 MÞn: 1 - 2 10 - 20 5 - 10 1 - 2 Trung b×nh: 2 - 5 20 - 50 10 - 20 2 - 5 Th«: 5 - 10 50 - 100 20 - 50 5 - 10 RÊt th«: > 10 > 100 > 50 > 10 home

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthangdanhgia_8285.pdf