Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn Toán - Chuyên đề 8: Hình phẳng Oxy

VD 213. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai đường thẳng 1 : 3 0 d x y + = và 2 : 3 0 d x y − = . Gọi (T) là đường tròn tiếp xúc với d1 tại A, cắt 2 d tại hai điểm B và C sao cho tam giác ABC vuông tại B. Viết phương trình của (T), biết ∆ABC có diện tích bằng 3 2 và điểm A có hoành độ dương. Đáp số: 2 2 1 3 ( ) : 1. 2 2 3 T x y     + + + =         VD 214. Cho 2 2 1 ( ) : 4 C x y + = , 2 2 2 ( ) : 12 18 0 C x y x + − + = và đường thẳng : 4 0. d x y − − = Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc 2 ( ), C tiếp xúc với d và cắt 1 ( ) C tại hai điểm phân biệt A và B sao cho AB vuông góc với d. Đáp số: 2 2 ( ) : 6 6 10 0. C x y x y + − − + = VD 215. Cho các đường tròn ( ) 2 2 1 1 ( ) : 1 2 C x y − + = và ( ) ( ) 2 2 2 ( ) : 2 2 4. C x y − + − = Viết phương trình đường thẳng d tiếp xúc với đường tròn 1 ( ) C và cắt đường tròn 2 ( ) C tại M, N để 2 2. MN = Đáp số: : 2 0 : 7 6 0 MN x y MN x y  + − =  + − =  hoặc : 2 0 : 7 2 0 MN x y MN x y  − − = ⋅  − − = 

pdf32 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Lượt xem: 1670 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn Toán - Chuyên đề 8: Hình phẳng Oxy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
= * . . − '( - . 0 2 5 6 7∈ + − = H <= ( h ?! - . /( − −  /: T +  C O (Z $ A 8 0 '(& / 19 D B  ( '(  & W  Z =  - 1 25 6 7+ − =   ( h ?! - - 1 2( 7 − = +d - 3 /U 2( 6 7− + =  /; H+d  <=kL5 + ' EZ[Te$ )+ZT$  F( L 5 /2 2+ − = H <=&[% D Te & ( )a 8 0  Z[ & ( )m 16  ?! - ( )66( +d ( )1 3 (  /< H+d ': > ; " %D36* ( )e . 0− ? A!$(Z $  - 4 26 7∆ + − = H <=* [ % * Z$ +( = ?! - ( ) ( )1 0  16 (  /? T +  C O Z[Te$!* Z[ = J 0 0/ - 0 1 / 2 6 7 6 7+ + + + = ! * Z e =  J 0 00 - 0 . . 2 6 7 6 7+ − − − =    !   C O $% > " $%D02'(* Z$ +( =A ?! - - / 2 - 2 - . 2 - 1 2 - 3 . 3 2 - . 3 . 2 - 3 . 0/ 2 - . 3 /4 2 ( 6 Z 7 Z 6 ( 7 ( 6 7 Z 6 7 Z 6 7 ( 6 7  + = = − = + = ⋅ + + = − + = + − = − − =  0@ H+d ': > ; <=kL5 +  C O ZT[eK&[T = ; r   )+ - . 3 /8 2 6 7+ − = ]!^ <=!*  C O P +% D%!Q"  J=  !ZTe%D/ ?! - ( ) ( ) ( ) ( )34  2 4  2 3  3 3 ( Z− − −  0 T +  C O (Z $ - 0 / 2( 6 7− + =  )+ - 4 /3 2(Z 6 7− + =   & 0/9 H <=!*  C O h ?! - 0/ /. /3 /0 . 0   3 .  1 1 1 1 ( Z     ⋅         0. H+ > ; <= 67  +  C O (Z $ A / 2 0          - 0 0 2( 6 7− + = '($ 0 ( Z= H <=!* (Z % 26 < ?! - 02 0 0 .2  / 0 ( Z− − −  0/ H+ > ; <= 67 +  C O (Z $!    e( (  FGF ,  !& 3 1 8 1 1 0 0/9    ( % /8(Z: = ?! - - / 2( 6 7− + = +d - . // 2( 6 7− + = www.MATHVN.com - Toán Học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com ww w. M AT HV N. co m     !"  !" #$%&''&'%%  () *+ $ *,)-. /  0123&2  00 H+d ': > ; <= 67 +  C O (Z % 0 ( (= ?  ( & 3 / . 9   −     ( & 2 .  Z  & / 3 .   −     Z  8 0   ! (Z ?! - - . /4 /. 2 - /4 . U 2 ( 6 7 ( 6 7  + − =  − + = +d - . U /. 2 - U . . 2 ( 6 7 ( 6 7  − + = ⋅ + + =  07 T +  C O (Z $   - 0 / 2( 6 7− − =   )+ F( - 4 /3 2(Z 6 7− + = & 0/9 D B )+ H <=& h ?! - /2  0: H+d  67 +  C O (Z $ A 1 . 0 0       '(=( )+%D 08 ?  ( Z FGF , !& 0 .  / 09 − H <=& h ?! - 2/ +d 4 /U 1 1   ⋅     0; H+d  67 +  C O (Z $ 0 ( Z=  - / 2( 6 7− + = g< F(& B Z + + . Z= & / / 0 0 9       F( & ( Q +R ! S& (   %D 3 H ?! - /88 /88 / 3 3   + ⋅       0< H+d  <= 67 +  C O (Z $* / - 0 0 2( 5 6 7∈ − + = * 0 - 1 2 5 6 7∈ − − = g< F(   ( L  )+ [ U 0  U 0 1 1 9 [       FGF , F( & '( Z H    ( Z % 36 > ?! - /2 / 3 U 3 U2 ( Z  0? H+ d  < = 67  +  C O (Z $ 2 0 g< F(   ' E$ ( FB HB ( Ff5& W + + (W = [    - 2ZW 6 7− = H   ( Z % 8(Z: = '( 2(7 > ?! - 2 1 0 1 0 0( Z +d . 0 2 . 0 0( Z  K2L MN4O BC.: H+d  <= 67 + ' E (Z $& 0 3(  & Z F( /2W − '( 0 /X − F( & Z H <=!* JF ' Eh ?! - 0 0 32 2 0 ( Z− − BC.; H+d  <= 67 + ' E (Z $ A / U 0 0   − ⋅    K*  ( FG F , D B  / - . 3 6 25 6 7+ − = '( 0 - . 3 / 25 6 7+ − = H    ( Z ?! - 3 1  // . 3 26 03 .0 U. 48 3U /U0 86 /3U Z      01 01 01 01 01 01 01 01 ( Z ( Z  − −  ⋅        − −                www.MATHVN.com - Toán Học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com ww w. M AT HV N. co m     !"  !" #$%&''&'%%  () *+ $ *,)-. /  0123%2 BC.< H+d  <= 67 +  C O (Z $ ./ - 0 1 2 5 6 7− ∈ − − = g< W F( + & M   J A ( %! Q" (Z ':  Z K  ' E$ Z L  (W F( 8 0 − H <=  ( Z h ?! - 0 0 4/ 8 3( Z− − BC.? H+d  67  + ' E (Z $ . 3( '( )+ - 0 2 6 7− + = H <=!* JF ' Eh ?! - 0 3 . 1 0 1 Z +d . 1 0 3 0 1 Z BC/@ H+d  67 +  C O (Z $ 08 − * - 0 8 2( 5 6 7∈ − + = g< 9  FG F , F( & B   ( Z + + (9 (  = ⋅ [ 9 '( ( #   & 0 /1 1 1   ⋅    H <=& 9 h ?! - / 09 BC/ H+d  67 + & // . U 4 (− − NO   + +': ( '(#  J Q" (  & A%>   Z 9':    '( Z B ( + ( =  ' Eh ?! - - 0 1 /2 1 25 6 7+ + ± = BC/. H+d  <= 67 + ' E (Z $ A $ +( =%D U 0 '(D B  - . 25 6 7− − =  & ( F(+& 5 ': ; +( H <=!*  ' Eh ?! - U U . . U . /1 .    0 0 0 0 0 0 0 0 ( Z         −                +d /1 . U . . . U U    0 0 0 0 0 0 0 0 ( Z         − ⋅                BC// H+d  <= 67 +  C O (Z $ - 0 / 2Z 6 7− + = & 0 .9 D B  ( & // − D B  ( H <= ( '( '    Z % 9 Z⊥ ?! - // /. /. U /4 0 0/    - 0 2 1 1 1 1 1 ( Z 6 7     + + ± =        BC/0 H+d  <= 67 + / 0 .- . 2 - 0 1 2 - 25 6 7 5 6 7 5 6 7− = + − = − = H <=! & / 0 5 ( 5∈ ∈ '( . Z 5∈ + + (Z F( ' Eh ?! - . / / /  0/ //  0 0 0 0 ( Z             +d /1 1 1 1 1 /1 /1  2    3 3 0 0 0 3 3 ( Z         ⋅                BC/7 H+ d  < = 67  + 0 . 1 0 68 (  H & - . 2Z 5 6 7∈ − + = & ' E 9 $!    9  9 !&    ( Z + +> " 9  ! ^F: f h ?! - 4/2Z +d 04 03Z − − BC/: H+d  <= 67 +  C O (Z $*  / .Z −  A! +$Z( $  F( 8 26 7− + = H ( % /6(Z: = '( 6 7= ?! - . 8( − − +d ./0( − BC/; H+d  <= 67 + ' E (Z $ A //  0 09 − ∈  ( '( & 0 0 − ∈  Z ]!^ <=!*  ' Eh ?! - / 1  ./ / . 1/ ( Z− − +d ./ / 1 1/ / . ( Z− − www.MATHVN.com - Toán Học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com ww w. M AT HV N. co m     !"  !" #$%&''&'%%  () *+ $ *,)-. /  012332 BC/< H+d  " %D 0 0 g< 9  FGF , F( & ( '( Z % 2/ - 0 0 3 29 6 7+ − = H <= h ?! - 02 +d 0 6 . .   ⋅      BC/? H+d  <= 67 + ' E (Z $ A / / − g< 9 F(& B  Z ` 0 9 9Z= H <=    ( Z % - 0 1 29 6 7− − = ?! - / .  / / // . / ( Z− − − − '(F( I + . 3 28 + = BC0@ H+d  <= 67  + ' E (Z $ - 3 2 5 6 7∈ − − = 32 9 (∈ & 2 0 Z∈ + + 9∆ A  H <=!*  ' Eh ?! - / 1 1 . . .  ./ ( Z− − − − '(F( I': . 2 8+ = BC0 H+d  <= 67 +  C O (Z $ - . 4 2 5 6 7∈ + + = '( / 1 g< 9 F(&D B  ( + + 0 9 (=  F(  ' E$ ( B  9Z H ( % 1 / 0 0   − ⋅    ?! - 1 / 0 .( − − BC0. H+d  " %D 8 '(   )+ - 0 U 2 6 7+ − = ?  ( & 1 19  Z  & 1/ H <=!*  C O (Z ?! - . . 3 3 4/ 82 . . 0 0  / 1 28 ( Z ( Z   − '(F( I':  , ./ 4 1 1   ⋅    BC0/ H+d  <= 67 + ' E (Z $ ( Z 6∈ '( / - 2 5 6 7∈ − = & 0 - 0 / 2 5 6 7∈ + − = H <=!*  ' Eh ?! - // 22 / / 02 ( Z− +d // 02 / / 22 ( Z− BC00 T + ' E (Z $ A / /  0  - 0 4 2 9 Z 9 9Z 9 6 7− ∈ = − + = H <= !*  ' E (Z h ?! - 4 4  14 U 1 4 U ( Z− − − − +d 4 4 4 U U 1  14 ( Z− − − − BC07 H+ d  " %D /8 '( *  / 0 − − H <=!* JF  C O (Z %  J+   C O (Z $  F( 0 0 - 0 / /2 6 7+ + − = '( 2(6 > ?! - /2  . 3  1 0( Z− − BC0: H+d  " 3 '( A . / 32 (− g< [ F(&D B Z &$C  ([ '( Z %D α ': 0 1 + 1 α = ⋅ H ?! - 3 0 02 0 0 Z− − '(F( IQ (Z[ F( % ( BC0; H+d  <= 67 + ' E (Z $ / 0Z − g< 9 F( & ( '( F(& B  + + / 3  =  - / 29 6 7− + = H <=! * JF ' E% 296 > ?! - / 0 4 8 . /3    1 1 1 1 1 1 (       −            '(F( IQ 0 2 8+ = BC0< H+d  <= 67 + ' E (Z $ / 09 F( & ( r    5Qj S  Z9∆ F( - 1 / 25 6 7− + = H ( % 26 > www.MATHVN.com - Toán Học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com ww w. M AT HV N. co m     !"  !" #$%&''&'%%  () *+ $ *,)-. /  0123<2 ?! - . 1 0 0 (       +d . 0/ /2 /2 (   ⋅    BC0? H+ d  67  +  C O (Z $ 0 1(Z: = '( =   J 0 0 - 0 / / 6 7− + + = ? )+ - 0 / 2 5 6 7⊥ − − = H ( %  6 6< ?! - /2( +d U 0 1 1 (   −    +d 0 1 1 / / 1 1 (   ± − ⋅      ∓ BC7@ T +  C O (Z $ 0  //( ( = A / 2 0       H <= ( Z h ?! - / / 2/( Z− +d . / 6 /   1 1 1 1 ( Z     − − ⋅        BC7 T +  C O (Z $ /8 /0 - / 2  1 1 Z 6 7 9 (Z   − + = ∈    '( & Z F( & 8 1 H <=!*  C O (Z h ?! - /2 / 0 4 3 18 ( Z− − BC7. T +  C O (Z $ . - 0 U 2  3 1  / 0 (Z: 6 7 9 ( Z= + − = − ∈ ∈ H <=*  % *  $ +( =Ah ?! - 0 0 . 8 0 ± − ∓ BC7/ T +  C O (Z $ / 0- 0 0 2 - 1 2( 5 6 7 5 6 7∈ − + = ∈ − − = g< F(   ( L  )+ '($ ( )U 0  U 0 1 1 9 [       FGF , F( & '( Z H ?! - /2 / 3 U 3 U2 ( Z  V  M Q RNJ S 1 1   7@ H+d  " %D3[ < =!* /2 02 ( '(+&   )+ '( (Z D B  - 25 6 7− = KP5 <=!*  '( Z h ?! - . 3 0 3 Z +d 1 3  8 3 Z− − − −  7 H+d  <= 67 + % ( (Z $ A 0 0 '(   L f ! S= * $  F( 0 2 3 . 26 7 6 7− = − = H    ( Z h ?! - 0 3 22   3 3 8 6 1 1 ( Z   −     7. H+ d  < = 67  +  % ( (Z $ A 0 1 − '(  A !$ ( $  0 3 26 7+ − = % Z∆ $ < A / /3 . .   − −     < =!*  % ( (Z h ?! - / 0 U 8 . /0  1 3 ( Z− − − −  7/ H+d  <= 67 + % ( (Z $ 88Z / - 0 . /4 26 7∆ + + = F(   I+ Z '( 0 - 1 . 26 7∆ + − = F( A!$ ( ]!^ <=!* JF % ( ?! - / 0 1 3  02 ( − − www.MATHVN.com - Toán Học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com ww w. M AT HV N. co m     !"  !" #$%&''&'%%  () *+ $ *,)-. /  0123V2  70 H+ d  < = 67  + (∆ $  + Qj S * ( $  F( / 26 7+ + = < Z F( & LM    &  ( H <= ! * ! (∆ % <=& . 3Z '( /2 − F( I A (∆ & $ <= 5B'( =  0 8 26 7− − = ?! - .2  /2  / 3 ( − − −  77 H+d  " %D/8[ (∆ A  3 ( = '( 0/ /6 1 1 [       F(  & ( L  H <=! *  % ( (Z % - . 2( 5 6 7∈ + − = n  ( 6 6 ∈ ?! - / 0 1 0(   7: FGHVIH+d  <= 67 + % ( (Z ?& .29 − F( & ( & 2 / − F(  ' E$ ( B Z '( 3 . .       F( < A (Z∆ H <<!& ( '( Z h ?! - 0 . 02( Z−  7; H+d  67 + % ( (Z $ 1 /2(Z = g<  ' E $& Z FB!  ( ( FGF , F( 0 /9 − − '( 0 / − %  D B  - 4 25 6 7− = H <=  h ?! - 4 / 4 /   0 0 0 0      − − ⋅         7< H+ d  67  +  % ( (Z $ * / 1( < F(   ' E$ FB ( '( - 0 0 2 6 7+ − =   A! +( F( - /5 7 6= − H <=    Z ?! - 3 /  3 1  / // ( Z− − − − −  7? H+ d  < = 67  +  % ( (Z $ 0/   )+ (Z $  0 / 26 7+ + = ?& 9 D B  Z + + 9 =  - / 29 6 7+ − = H <=!* JF % ( (Z h ?! - ( )/ /.0  /0  6 4 0 0 ( Z     − − −         :@ H+d  " %D.* 0 . − . 0 − '( < A (∆ F( - . 6 5 7 6∈ = −   !  % ( ?! - - 4 3 08 2 - 6 8 2 - 4 3 0U 2 - 6 U 3. 2 - 0 / 2 - 0 / 2 - 0 3 2 - 0 3 2 ( 6 7 ( 6 7 Z 6 7 Z 6 7 ( 6 7 ( 6 7 Z 6 7 Z 6 7  − − = − + = − − = − − = ⋅ + − = + − = + − = + + =  : H+d  <= 67 + % ( (Z $ )+ - / 2 6 7− + = & / 3 F( < A (∆ & 2 .W − = +Qj S Z Z∆ H < =!*  % ( (Z % .0Z: = '( 27 > ?! - 18 /6  . 0 / 3 ( Z− − −  :. H+d  67  + % ( (Z $ A / . − '( < A (Z∆ F( & / 1 . .   ⋅      !  % ( (Z % !  ( Z F(  5Qj S*   J 0 0 - . . /2 6 7− + − = ?! - - . 1 1 . . 2 - . 1 1 . . 2( 6 7 Z 6 7+ + − = − − − = www.MATHVN.com - Toán Học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com ww w. M AT HV N. co m     !"  !" #$%&''&'%%  () *+ $ *,)-. /  012342  :/ H+d  67 + % ( (Z $ (Z∆ ' E Z K  ' E $ *  ( Z L  )+ FGF , F( 00 /3 /. //   1 1 1 1 [     ⋅        KP5 < =!*  % ( (Z % . 0(Z = ?! - 6 3 0 3  // 1/ ( Z− '(F( IQ /8 0 /U 0.   1 1 1 1 ( Z     ⋅         K2L MN4O BC70 H+ d  < = 67  +   / 26 7+ − = '( . 1 26 7− + = KP5 > "  % ( $ D B  P += * F(+&  $'(+&  )+F( . . ?! - ( )11 (Z: @>5 = BC77 H+d  <= 67 + % ( (Z $ F( < A (Z∆    - 0 / 2Z 6 7− + =   - 1 . 0 2(Z 6 7− + = '( 2 0 H <= !*   ( Z  % ( ?! - // 0 3  / / ( Z − − BC7: H+ d  " %D 3 * 0 0  0/ ( − [ A F(+&  )+  (Z D B  - . 0 25 6 7− + = H <= '( Z BC7; H+d  <= 67 + % ( (Z $!* 2/ . 3 ( H < = ! *  Z  % + &    )+ D B  (  %+F 0 /7 6= − + +> "  % ( ! ^F: f h ?! - / 4 .  2 0 0 Z     − − ⋅        BC7< H+ d  < = 67  +  % ( (Z $ A / / 0   −       - . 1 2Z 6 7+ + =  ( & 8 09 '( , ': Z = $%D 31   ! JF % ( % (Z (⊥ ?! - - 0 /2 2 - . /2 2 - 0 1 2( 6 7 ( 6 7 Z 6 7− − = + − = − + = BC7? H+d  <= 67 + % ( (Z $ // 3 1 ( HA   % ( = - . 25 6 7+ + = H <=  Z % U(Z: = ?! - 0 8  1 /2 Z− − − − +d .0 03 1. 10   4 4 4 4 Z     − − − − ⋅        BC:@ H+d  <= 67 + M! 9 ': ( ) ( ) ( )37/ 7.  3  3/  7./ . 9    −    '(& / / 0   −    H <=!&    ( Z FGF , D B!  9    9 + + (Z F( % ( O F( A ?! - 0 0 32 2/  0 / ( Z− − − BC: H+d  <= 67 + % ( (Z $ . / −  M (Z '(  M A!$Z FGF , F( 0 / 26 7− − = '( 7/ 26 = ]! ^ <=!* JF % ( (Z ?! - / 0 1 .  / / ( Z − − www.MATHVN.com - Toán Học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com ww w. M AT HV N. co m     !"  !" #$%&''&'%%  () *+ $ *,)-. /  01232 BC:. H+d  <= 67 + % ( (Z $ 8 8Z − − ?  I + Z $  / - 0 . /4 25 6 7+ + = '( A!$ ( $  0 - 1 . 25 6 7+ − = H!* JF % ( (Z ?! - / 0 1 3  02 ( − −  W  M Q RNJ S 1 J   :0 H+d  <= 67 +  A (Z $ !5  ( Z [   )+  (Z ' E$': [ 2 . . 3 ( '( D B ; +( ]!^ <=* Z   (Z ?! - 2 0Z −  :7 H+d  67  +  A (Z $!5 F: F( Z 2 0  0 0 Z − − '( +&   (Z D B  3 26 7+ − = H <=!* JF  Q % 31 Z = ?! - 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0( + + + + +d 3 . 0 0 0 3 3 0 0 0( + + + −  :: H+d  <= 67 +  (Z $ !5F(  ( Z * 2 3 − 32( H <=  Z % (Z +  J 0 0 - 0 0 2 6 7 6 7+ − + = ?! - / / / /   0 0 0 0 Z     − − ⋅         :; H+d  < = 67  +  (Z ' E  '( Z $ !5 F: Z   - . 2Z 6 7− =  - 0 2(Z 6 7− = $ 31(Z = '( 03(Z: = H <= * ( % D& ( $ +( = h ?! - 6 /2 3 /2 1 1 (   ⋅       :< H+ d  < = 67  +  (Z $ !5 F( ( '( Z $ * // '( & ( F( / 2 0 9   − ⋅    H <=* Z $ +( = '( D B  \ - 1 / 25 6 7− + = % > "   (Z %D/3 ?! - 0//Z  :? H+d  <= 67 +  ' E (Z  '( Z $ 0 Z (= * / 0( K  ' E$ S Z FB F(& /2 − g< F( &  H <=    Z % - 0 0 2Z 6 7− − = ?! - 4 . 2  12 / 6 0  Z     − − − ⋅         ;@ H+d  <= 67 +  ' E (Z  '( Z $ 0 Z (= g< F(  ' E$ Z FB )+ % 00 /3 1 1 9       F( &  * 0 0Z * - 0 3 2( 5 6 7∈ − + = '( (  1 .W H   ( h ?! - 0 3 3 3 08 (   ; H+d  <= 67 +  ' E (Z  '( Z $ 0( Z= '( (Z ⊥ H <=!* (Z  [ & 1 .9 − F( & www.MATHVN.com - Toán Học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com ww w. M AT HV N. co m     !"  !" #$%&''&'%%  () *+ $ *,)-. /  01232 + (   & ( Z $  0 0 8 6 0 26 7+ + − = <= & ( 5B ?! - 0 . 6 . 1 . 0 . 0 . 0 . ( Z− − − −  ;. T +  ' E (Z  ( $ . . 0 Z ( (= = - / 2( 7 − = g< 9 F(  &+ Z '( . . 0 0       F(+& (Z '( 9 H ?! - 1 1 . . 9   ⋅     ;/ H+ d  <= 67  +  ' E (Z   Z $ 0 ( Z (= = g< /29 F( & ( '( - 0 2Z 6 7− = H <=& h ?! - 8 8 . . 0 U U  + +       +d 8 8 . . 0 U U   − − + ⋅       ;0 H+d  <= 67 +  A (Z $!5F:F( Z '( 31 0(Z : = ⋅ r  - . . 2 Z 6 7 (Z− − = ⊥  0 .   ( % 26 > ?! - - 3 . 04 2( 6 7+ − =  ;7 H+d  " %D/6!5F: Z D B $  0 26 7− + = [  )+  (Z ' E$':  '(#  & ./   ( % 26 < ?! - - 0 / 2( 6 7+ − =  ;: T +   ss (Z ( Z $ . . 1 .( − g+&   )+D B  - 0 . 25 6 7+ − = H < ?! - / .  . . Z− − −  K2L MN4O BC:/ H+d  67 +   ss (Z ( Z $ 2 0  .  Z Z ⊥ = - 0 0 2Z 6 7+ − = '( 9 F( & % (9 ⊥ H <=& ( h ?! - 3 3 . . (       +d 3 6 . . (   − ⋅    BC:0 H+d  <= 67 +  ' E (Z   Z $ 0 0 ( ( Z= = H & ( F(& /29 - . . 2Z 6 7− + = H ?! - 0 . . 0 − +d . 0 . 0 . 0 − − BC:7 H+d  <= 67 +  ' E (Z   Z &  ( = ; 6  ( $  1 26 7+ − = =(+ 0Z = H <= !*  % > "  %D/0'( =!&  Z  ?! - /22 12 . 0 /2 0 ( Z +d 02 12 . 0  0 0 ( Z− − BC:: H+d  67 +   ss (Z ( Z $ 2 0 F( & (  2/  // Z 9 Z W Z⊥ ∈ − ∈ H h ?! - // BC:; H+d  <= 67 +  A  ss  0(Z ( Z Z (= $ 0 / − 3/( '(& 1 39 − − =!5F:H <=  Z h ?! - . 3  /2 Z − www.MATHVN.com - Toán Học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com ww w. M AT HV N. co m     !"  !" #$%&''&'%%  () *+ $ *,)-. /  0123Y2 BC:< H+d  <= 67 +  A  ss  0  /6(Z(Z ( Z ( Z := = [  (Z⊥  ./ - 0 2 ( 6 7− + = H <=    ( Z h ?! - // . 1 1/ . / ( Z− − +d . 1  // . / 1/ ( Z− − BC:? H+d  <= 67 +   ss  /0 . . 1 .((Z ( Z : ( ∆ = − g< F(+& '( (Z ` 0  - 0 . 2 ( 5 6 7= ∈ + − = H  Z h ?! - / .  . . Z− − − +d // // // U  1 1 Z   −     '(F( IQ 1 /U . .   − ⋅    BC;@ H+ d  < = 67  +  A (Z $ 0  .8(ZZ ( := = '(   )+ - 3 2 6 7+ − = '( - 0 2(Z 6 7− − = H  h ?! - / . 4 . − +d 1 / − ⇒ BC; H+d  <= 67 +  A (Z $ .Z (= '(  )+ ' E$':  - 0 8 2(Z 6 7+ − = H! (Z $ I A / 0 − H Z h ?! - 3 1Z − +d /8 4 1 1 Z   ⋅    BC;. H+d  <= 67 +  A (Z $  - 3 2 6 7+ − = '( - 0 2(Z 6 7− + = H <=!*  % .8(Z: = K :t- 0 3( Z= = BC;/ H+d  <= 67 +  ' E (Z   Z $ 0  6 3Z ( (= - 0 2Z 6 7− + = g< F(   ' E $ Z FB  '( 60 8 /. /. 9       F(  &  H   Z h K :t- (9 Z9 Z9 ⊥ ← ⊥ ← F( I A 9Z∆ BC;0 H+d  <= 67 +  ' E (Z   ( $ 0 0 Z ( (= = - 0 2Z 6 7− = /29 F( & ( H h ?! - 3 0 0 0 / 8 8   − −       +d 3 0 0 0 / 8 8  + + ⋅      H 3 Z Z ← ← =  BC;7 H+d  < = 67  +  ' E (Z   Z $ !5 F: F( Z  - . 2 - 0 Z 6 7 (Z 6 7− = − g$ + %V   ( ( %D 31     ( % 01 2(Z (: 6= > ?! - - 0 / 2( 6 7+ − = '(F( I 0 2 8+ = BC;: H+d  " ! ( %D /0 g+&   )+D B - 0 . 25 6 7+ − = '($ +( = ]!^   Z % 0 (= '( 26 < ?! - 4 // 3 3 Z− BC;; H+d  <= 67 +  ' E (Z   Z $ 0 0 ( ( Z= = /29 F( &  - . . 2( Z 6 7− + = H % Z (> ?! - . 0 0 0 . . 0 0  + +       '(F( IQ .8 = BC;< H+d  <= 67 +  ' E (Z   ( $ 0 1 . Z (− = ?& / 2  . 1 0 9 ( Z   − ∈ − ∈       ( Z % 41(Z: = ?! - - 6 2Z 6 7− + = +d - 4 .6 2Z 6 7− + = www.MATHVN.com - Toán Học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com ww w. M AT HV N. co m     !"  !" #$%&''&'%%  () *+ $ *,)-. /  0123'2 BC;? H+d  " %D 41 '(& / 0( −  - 0 / 2Z 6 7− − = H   Z h ?! - 1 / 2 3  3  2 0 0 Z             '(F( IQ  0 0 − BC<@ H+d  <= 67 +   ss (Z ( Z =  + J A / / 0   −    % 08 '( . 0 0 W   −    F( A A! +  (Z∆ H Z ?! - 8 0Z − +d /6 /3 1 1 Z   − ⋅     X  M Q RNJ S 1   BC< H+d  <= 67 +  + (Z $ )+ - 0 4 2(Z 6 7+ − = '( - . . 2( 6 7+ − =   % '( )+JF% 2/ ?! - - U /. 6. - . /4 - U /. /. - 0 /( 6 7 Z 6 7 Z 6 7 7 6+ = + = + = = +  ;; H+ d  < = 67  +  + (Z $ * / 1 '(  =  )+F( - 0 3 25 6 7− + = ]!^   ( Z %   +$=(%D1 ?! - 0/ ./ 8 1( Z− +d 8 1 ./ 0/( Z −  ;< H+d  <= 67 +  + (Z $   '(=  )+F( - 4 // 6. 2 - 4 // 1. 2 - 1 . / 2( 6 7 Z 6 7 (Z 6 7− + = − − = − + = H  h ?! - 3 1 8 / − −  ;? T +  + (Z $ /2 . 0 ( '($ /02 ( = H <= *  '( Z h ?! - . . / 0 ./ . Z− − − + +d . . / 0 ./ . Z− − − + −  <@ H+ d  <= 67  +  + (Z $  )+ - / 2 6 7+ − = & 3U Z 9 (∈ & 1 0 Z− − ∈ '( 0 0 = H h ?! - . 0 − +d / 0 −  < H+ d  < = 67  +  + (Z $ 1 1     & ( '( Z $  /3 26 7+ + = & 2 3W − D B   Z '(' E$': ( H <=!*  +JF ?! - 4/  // // / 4( Z− − − − +d / 1  // //  1 /( Z− − − − − −  <. T +  + (Z $ 282 (Z = B  ( ( FGF , Ff5!& 9 + + 9( ( (+ = [ & ./ =  Z '( A! +$ 9Z $  - . 8 25 6 7− + = H <=* Z  + (Z ?! - . 8/Z − +d 0/ . . . /Z + +  </ H+ d  < = 67  +  + (Z $  )+ - 2(Z 6 7− = '( & / . 9 (∈ & 0 0 . Z− − ∈ H!*  +% ( = ?! - 0 ./  . / . /  / 0 . 0 0 . 0 0 . ( Z− − − − − − − '( . 0 8= − ⇒ ⋅ ⋅ ⋅  <0 H+d  <= 67 +  + (Z $ A 0/ 0  (Z= ?& / 2 . 9       = ( 24 D B  Z H % D 1( (=  '( 2(7 > www.MATHVN.com - Toán Học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com ww w. M AT HV N. co m     !"  !" #$%&''&'%%  () *+ $ *,)-. /  0123&2 ?! - 13 /. 1 1   ⋅     <7 T +  + (Z +  J 0 0 - 1 1 1 8 .0 6 7− + − = [ D & 46 8U9 FGF , =0  '( ( H <=!*  + ?! - ( ) ( )41 68 .1 38  /1 3   1/8 // // // // ( Z     − −        '( IQ - . 0/ 2( 6 7− + =  <: H+d  <= 67 +  + (Z $ A . . $ )+ 0 (Z= & 3 0 . 9 (   ∈    & /. . . Z   ∈       )+ (Z % .(6 > ?! - - 8 2(Z 6 7+ − =  <; H+d  <= 67 +  + (Z $!  ( Z FGF , $  F( - 0 1 2 - 0 / 2( 6 7 Z 6 7− + = − + = '( . .  / 3 9 Z (− ∈ − ∈   !  Z (  +h ?! - - 0 . 2 - 0 4 2Z 6 7 ( 6 7+ − = + − = +d - . 0 /1 2 - . 0 // 2Z 6 7 ( 6 7− + = − + =  K2L MN4O BC<. H+d  <= 67 +  + (Z $ ( '( )+ (Z W+ M I $ D B !  $  / - 4 4 25 6 7+ − = '( 0 - 0 4 25 6 7+ − = = * $ +=F(2/  ! JF ?! - - 0 / - 4  - /  - 4 .4 2 7 6 ( 7 6 Z 7 6 Z 6 7= + = − = − + − = BC</ H+d  <= 67 +  + (Z $ A 0/ '( 0 (Z= H<=& / 2 . 9 (   ∈    & 24 Z∈ H ( % 2(6 > ?! - / /( − BC<0 H+d  <= 67 +  + (Z $  =  )+F( . 4 26 7+ − = & 2 .( − > "  +%D02H <=    Z ?! - 0/ 2 . 3 1 ( − − +d 3 1 2 . 0/ ( − − BC<7 H+ d  < = 67  +  + (Z $ A / 0 − '( 0 (Z= & 1 3 9 (− − ∈ & 1/8 Z− ∈ H ( % 6∈ ?! - 0 6( − − BC<: H+ d  < = 67  +  + (Z $  )+ - 0(Z 7 6= − & 3 3  1/  6 0 ( ( (Z− ∈ − ∈ = H!*  + (Z h ?! - / . 4 1 1 /  / . ( Z− − − +d /.4 4 1 U// /1/. ( Z BC<; H+d  <= 67 +  + (Z $ - 0 / 2( 6 7+ − =  )+ - 0 / 2 6 7+ + = & / .  6 /29 (Z (Z− ∈ = H <=!*  +h ?! - // U/ . 4  4 4 ( Z− − − − +d //  4 4 . 4 U/ ( Z− − − − BC<< H+ d  < = 67  +  + (Z +  0 0 - 0 / 6 6 7− + + = '( & - 0 . 2 0 0 5 6 7 6 (Z ∈ − + = > = H <=!*  + ?! - / 0 6/ . 3  3 . / 0  3 . . 3 6/ ( Z ( Z  − − −  − − − +d / 6 /U /6  3 1   2 4 1 1 1 1 / 6 /U /6  2 4   3 1 1 1 1 1 ( Z ( Z      − −         ⋅      − −         www.MATHVN.com - Toán Học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com ww w. M AT HV N. co m     !"  !" #$%&''&'%%  () *+ $ *,)-. /  0123Y%2 BC<? H+d  <= 67 +  + (Z $ )+ - 4 ./ 2 6 7+ − = * / - 6 2( 5 6 7∈ + − = * 0 - 0 . 2Z 5 6 7∈ − + = '( 41(Z: = H    ( Z h ?! - 2 . 26  //8  // ( Z− − +d //8 2 6 /2 .  // ( Z− − BC?@ H+d  <= 67 +  + (Z $   - . / 2( 6 7+ + =  )+ - 1(Z 7 6= + & / 0 9 Z∈ H <=!*  +h ?! - 0 /  3/  84 2 1 ( Z− − − BC? H+d  <= 67 +  + (Z $ - 0( 7 6= +  )+ -(Z / 0  02 7 6 9 Z= − ∈ H <=!*  +h ?! - 0U /4 / 1 /4U 44 00 0U      8 8 . . .2 .2 /1 /1 ( Z         − − − − ⋅                 Y  M Q RNJ S    << H+d  <= 67 P5'    5 & 0/9 '( #  J 0 0 - 0 3 3 2 6 7 6 7+ + − − = W+= A5 ( $=(%D3h ?! - - 0 1 25 6 7+ − = +d - 0 25 6 7− =  <? H+d  <= 67 P5'    5 & 8 09 '( #  J 0 0 - 0 3 2 6 7 6 7+ − − =  &  ( + + /2( = ?! - - . 25 6 7− = +d - . /0 25 6 7+ − =  ?@ H+d  <= 67 P5'    5 & 0 09 '( #  J 0 0 - / / /8 6 7+ + − = 0& A%>  ( + + . 9 9(= ?! - - 3 25 6 7+ − = +d - 4 /0 25 6 7− − =  ? H+d  <= 67 P5'    5 & / .9 − '( #  J 0 0 - 3 0 /1 2 6 7 6 7+ − + − = ': A   ( + + 6(:∆ = '( ( F( ( f ! ( h ?! - - . 25 7 + = +d - 3 3 1 25 6 7+ + =  ?. H+d  <= 67 + J 0 0 - 8 6 /8 2 6 7 6 7+ − − + = '( 0 0 3 9  KP5'    5 +!  , - b 9 '(#  J  0& + ( !$> " F: f %b  '(#  J  W+A5 ( $=( ` f ?! - - 3 25 6 7+ − = +d - 4 /8 25 6 7+ − = % - / 25 6 7− − =  ?/ FJGHHZIH+d  <= 67 + J 0 0 - 3 3 8 2 6 7 6 7+ + + + = ': A F( '(  - 0 . 25 6 7 + − + = H &  5 #   0& A %>  ( + + (:∆ ! ^F: f h ?! - 2 = +d 6 /1 = ⋅  ?0 H+d  <= 67 + J 0 0 - 0 0 /2 2 6 7 6 7+ − + + = $ A H &  - / 25 6 7+ + = #    ( + + (∆ @ h ?! - . . = ±  ?7 H+d  <= 67 + J 0 0 - 0 3 1 2 6 7 6 7+ − + − = KP5'    5 #    9 + + 9∆ ' EA  % / 2 ?! - - / 25 7 − = +d - . 25 7 + = www.MATHVN.com - Toán Học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com ww w. M AT HV N. co m     !"  !" #$%&''&'%%  () *+ $ *,)-. /  0123Y32  ?: H+d  <= 67 P5'    5 & 0 . '( #  J 0 0/ - /. 6 7+ = '( 0 0 0 - /0 // 2 6 7 6+ − + = FGF ,  9 + + F( & 9 ?! - - . 4 25 6 7− + =  ?; KP5 '    5   & / 09 − '( #   J 0 0 / - 0 . 2 6 7 6+ − − = '( 0 0 0 - 0 . U 6 7− + − = W+ A5 $=(%D h ?! - - / 25 6 + = +d - 3 4 /6 25 6 7− + =  ?< H+ d  < = 67  + 0 0 0 0 - 0 0 3  - 8 0 02 6 7 6 7′− + − = − + − = g< F(+&  J$ = KP5'    5   '(#  J   ′ W+ A5 A%> $=(%D  ?! - - 0 25 6 7− + =  ?? H+d  <= 67 + J 0 0/ - / 0 1 6 7− + − = ': A / '( J 0 00 - 0 3 / 2 6 7 6 7+ + + + = ': A 0  ?  5 + + ':   A  J'(# n R  J$ Bg<  [ FGF , F(   / 0  FB 5    5 % / 0 /2 [: = ?! - - 0 1 25 6 7− − = +d - 0 1 25 6 7− + =  .@@ H+d  <= 67 + 0 0 0 0/ 0 - / 0 U  - / /8 6 7 6 7− + − = + + = '(  - 0 3 /1 25 6 7+ − = H& / 0  9  ∈ ∈ + + 9 O  5 F(  I'( $ +( =A ?! - 3 00   / 3 1 1 9   − −     .@ H+d  <= 67 + J 0 01 - / 0 3 6 7   − + − =    KP5L!^ <= !*  ' E (Z %   ( ∈ '(   ( Z 6 6 6∈ > ?! - 0U 0U 0 0/ 0 0/ 2     2 02 02 1 02 1 02 ( Z         − − ⋅                 .@. H+ d  < = 67  +  J 0 0 - 0 / 1 6 7− + − = '( - 0 25 6 7+ + =    J ′ # 5   ( '(#    Z + + (Z F(  ' E% D Z6 6> ?! - 0 0 - / / 6 7′ + + = +d 0 0 - / U 6 7′ − + =  .@/ H+d  <= 67 P5'   J  $ A - / 2 5 6 7∈ − − = '(  # 6   ( # 7  9 + /09 (: :∆ ∆= = ?! - 0 0 0 0  - 3 . 01  - . 3 01 6 7 6 7  − + − =  + + + = +d 0 0 / / 0.21  - 0 0 3 6 7     − + + = ⋅         .@0 H+ d  < = 67  +  J 0 0 - / 6 7+ = '( & / . KP5 '   J ′  n #    ( + +- 04(:∆ = % L  5 ( ?! - 0 0 / . 1  - 0 0 0 6 7     − + − = ⋅         .@7 T + J 0 0 - 8 8 12 6 7+ + − = KP5'   5  LY':  & 9 '(# 6  # 7  ( + + 9 F( &+ ( ?! - - 05 7 6= + +d - 005 7 6= + +d - 1 /2 25 6 7− + = +d - 4 /. /6 25 6 7+ + = www.MATHVN.com - Toán Học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com ww w. M AT HV N. co m     !"  !" #$%&''&'%%  () *+ $ *,)-. /  0123Y<2 .@: H+d  <= 67 + J 0 0 - / / /2 6 7− + − = '(& 0 19 − − ? J A 9 #  J  W+A5 0 1( =   ( h ?! - - 0 0 2( 6 7+ + = +d - 3 6 . 2( 6 7+ + =  .@; H+d  <= 67 P5'    5 & / 09 '( #  J 0 0 - 0 / 01 6 7− + + = W+= A5 $=(%D6h ?! - - 0 25 7 − = +d - . 3 1 25 6 7− + =  .@< H+d  <= 67 P5'    5 & 0/9 '( #  J 0 0 - 0 3 2 6 7 6 7+ − − =   ( + + . 9 9(= −  ?! - - 0 25 6 − = +d - / 25 7 − =  .@? H+d  < = 67  + J 0 0 - 3 3 8 2 6 7 6 7+ + + + = ': A F(  '(  - 0 . 25 6 7 + − + = H  &  5 #   0& A%>  ( + + (∆ @ h ?! - 6 U. 0U ± = ⋅  . @ FGHHZIH+d ': > <=kL5 + J 0 0 3 - 0 1 6 7− + = '(   / 0- 2 - 4 26 7 6 7∆ − = ∆ − = ]!^ <= Ao'(%!Q"  J ′ %  J ′  LY': / 0∆ ∆ '( Ao = JT ?! - 6 3 0 0  1 1 1 [ \   = ⋅     . T + J ( ) 0 0- /0 3 .8 2 6 7 6 7+ − − + =    J ( )/  LY ': ; <=kL'(k5n  LY+(': J ( ) ?! - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 0 0 0 0 00 0 3 /6 /6 /6 8 8 .86 7 6 7 6 7− + − = − + − = − + + =  . . T +  J 0 0 - 0 3 0 2 6 7 6 7+ − + + =     J Tu $ A ( )1/9 % Tu# T & A%> Z[+ + .( = ?! - 0 0 7 1 7 / /.6 7+ = +d 0 0 7 1 7 / 3.6 7+ =  . / H+d  <=kL5 +  / - . 25 6 7+ = '( 0 - . 25 6 7− = g<H F( J LY':/ Z# 05  &['(T+ + !Z[T' E [  H% ∆Z[T$> " %D . 0 '(&Z$ +( = ?! - 0 0 / .  - / 00 . 6 7     + + + =        . 0 T + 0 0/ - 3 6 7+ = 0 0 0 - /0 /6 2 6 7 6+ − + = '(  - 3 25 6 7− − =    J$ A = 0  LY':'(# /  & A%> Z'([ + +Z[' E$': ?! - 0 0 - 8 8 /2 2 6 7 6 7+ − − + =  . 7 T +! J ( )0 0/ / - / 0 6 7− + = '( ( ) ( ) 0 0 0 - 0 0 3 6 7− + − =     LY': J / '(#  J 0  am& 0 09 = ?! - - 0 2 - 4 8 2 9 6 7 9 6 7  + − =  + − = +d - 0 2 - 4 0 2 9 6 7 9 6 7  − − = ⋅ − − = www.MATHVN.com - Toán Học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com ww w. M AT HV N. co m

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfchuyende8_hinhhocphangoxy_levandoan_tailieu_com_551.pdf