Tài liệu ôn tập môn Lịch Sử Đảng

Trình Bày 6 Đặc Trưng Của Cnxh Mà Đảng Và Nhân Dân Ta Đang Xây Dựng Trong Cương Lĩnh Xây Dựng Đất Nước Do Đại Hội Dảng Lần Thứ 7 Đề Ra ? Đặc Trưng Nào Là Cơ Bản Nhất , Phân Tích ? Những đặc trưng cơ bản: - Do nhân dân lao động làm chủ. - Tất cả mọi công dân đúng độ tuổi quy định, không bị những hạn chế do nhà nước quy định đều có quyền tham gia bầu cử. - Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tưliệu sản xuất chủ yếu. - Con người được giải phóng khỏi áp bức bóc lột bất công, làm theo năng lực hưởng theo lao động. - Có nền Văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng phát triển. - Không phân biệt sắc tộc. - Có quan hệ hữu nghị, hợp tác với tất cả các nước trên thế giới, không phân biệt đường lối chính trị trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau.

pdf13 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1862 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu ôn tập môn Lịch Sử Đảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lòch Söû Ñaûng Caâu 1: Trình Baøy Quaù Trình Chuaån Bò Veà Tö Töôûng Chính Trò Vaø Toå Chöùc Cho Vieäc Thaønh Laäp Ñaûng Coän Saûn Ôû Nam Cuûa Nguyeãn Aùi Quoác ? Sau caùch maïng thaùng Möôøi Nga (1917), phong traøo Coäng Saûn vaø coâng nhaân quoác teá phaùt trieån maïnh meõ. Thaùng 7-1920, Nguyeãn AÙi Quoác ñoïc baûn Sô thaûo laàn thöù nhaát ñeà cöông veà vaán ñeà daân toäc vaø vaán ñeà thuoäc ñòa cuûa Leânin vaø ñaõ ñi ñeán moät söï löïa choïn döùt khoaùt con ñöôøng giaûi phoùng daân toäc do Leânin vaïch ra. Thaùng 12 naêm 1920, taïi Ñaïi Hoäi Ñaûng xaõ hoäi Phaùp hoïp ôû Tua, Nguyeãn AÙi Quoác ñaõ taùn thaønh vieäc gia nhaäp Quoác teá thöù III vaø bieåu quyeát saùng laäp ra Ñaûng Coäng Saûn Phaùp, Nguyeãn AÙi Quoác trôû thaønh chieán só Coäng Saûn ñaàu tieân cuûa giai caáp coâng nhaân vaø daân toäc Vieät Nam. Nguyeãn AÙi Quoác tích cöïc xuùc tieán vieäc chuaån bò veà chính trò, tö töôûng vaø toå chöùc cho vieäc thaønh laäp Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam. Veà maët tö töôûng vaø chính trò: - Ngöôøi ñaõ vieát baøi ñaêng caùc baùo: “Ngöôøi cuøng khoå”, baùo “Nhaân ñaïo” – cô quan Trung öông cuûa Ñaûng Coäng Saûn Phaùp, baùo “Ñôøi soáng coâng nhaân” – tieáng noùi cuûa giai caáp coâng nhaân, baùo “Söï thaät” (Lieân Xoâ), Taïp chí thö tín quoác teá (Quoác teá Coäng Saûn), baùo Thanh nieân (Vieät Nam Thanh nieân caùch maïng ñoàng chí hoäi)… vaø taùc phaåm “Baûn aùn cheá ñoä thöïc daân Phaùp”, “Ñöôøng caùch meänh”. Qua noäi dung cuûa caùc baøi baùo ñoù Ngöôøi ñeàu taäp trung leân aùn chuû nghóa ñeá quoác, chuû nghóa thöïc daân noùi chung vaø chuû nghóa thöïc daân Phaùp. Ngöôøi vaïch traàn baûn chaát xaâm löôïc, phaûn ñoäng, boác loät, ñaøn aùp taøn baïo cuûa chuû nghóa thöïc daân. Baèng nhöõng baèng chöùng sinh ñoäng, cuï theå, Ngöôøi ñaõ toá caùo tröôùc dö luaän Phaùp vaø theá giôùi toäi aùc taøy trôøi cuûa thöïc daân Phaùp ñoái vôùi nhaân daân caùc nöôùc thuoäc ñòa. Ñaëc bieät, Ngöôøi ñaõ trình baøy caùc quan ñieåm lyù luaän veà caùch maïng thuoäc ñòa moät caùch ñuùng ñaén, saùng taïo vaø khaù hoaøn chænh. Heä thoáng quan ñieåm ñoù ñöôïc truyeàn vaøo Vieät Nam nhaèm chuaån bò veà tö töôûng vaø chính trò cho vieäc thaønh laäp Ñaûng. Veà maët toå chöùc: - Thaùng 12-1924, Nguyeãn AÙi Quoác ñeán Quaûng Chaâu (Trung Quoác), Ngöôøi tham gia saùng taïo Hoäi lieân hieäp caùc daân toäc bò aùp böùc AÙ-Ñoâng ñeå thoáng nhaát haønh ñoäng choáng chuû nghóa thöïc daân. - Thaùng 6-1925, Ngöôøi thaønh laäp “Vieät Nam thanh nieân caùch maïng ñoàng chí hoäi”, toå chöùc trung kieân laø “Coäng saûn ñoaøn” laøm noàng coát ñeå tröïc tieáp truyeàn baù chuû nghóa Maùc – Leânin vaøo Vieät Nam; môû nhieàu lôùp huaán luyeän ñaøo taïo moät soá thanh nieân Vieät Nam thaønh nhöõng caùn boä caùch maïng, trong ñoù moät soá ñöôïc choïn ñi hoïc ôû Tröôøng ñaïi hoïc Phöông ñoâng (Lieân Xoâ), moät soá ñöôïc cöû ñi hoïc quaân söï, phaàn lôùn sau naøy ñöôïc ñöa veà nöôùc hoaït ñoäng. - Heä thoáng quan ñieåm, lyù luaän veà con ñöôøng caùch maïng cuûa Nguyeãn AÙi Quoác trôû thaønh tö töôûng caùch maïng höôùng ñaïo phong traøo daân toäc vaø caùc toå chöùc chính trò theo khuynh höôùng caùch maïng voâ saûn, daãn ñeán söï ra ñôøi caùc toå chöùc Coäng Saûn ôû Vieät Nam: Ñoâng Döông Coäng Saûn ñaûng (6-1929), An Nam Coäng Saûn ñaûng (7-1929) vaø Ñoâng Döông Coäng Saûn lieân ñoaøn (9-1929). - Töø ngaøy 3 ñeán ngaøy 7 thaùng 2 naêm 1930, Hoäi nghò thoáng nhaát Ñaûng ñaõ hoïp taïi Cöûu Long (Höông Caûng), döôùi söï chuû trì cuûa Nguyeãn AÙi Quoác ñaõ nhaát trí hôïp nhaát caùc toå chöùc Coäng saûn thaønh moät ñaûng duy nhaát laáy teân laø Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam; thoâng qua Chính cöông vaén taét, Saùch löôïc vaén taét, Chöông trình toùm taét, Ñieàu leä vaén taét cuûa Ñaûng vaø Ñieàu leä vaén taét cuûa caùc hoäi quaàn chuùng; thoâng qua Lôøi keâu goïi nhaân dòp thaønh laäp Ñaûng do ñoàng chí Nguyeãn AÙi Quoác thaûo. Caùc vaên kieän quan troïng cuûa Ñaûng ñöôïc hoäi nghò thoâng qua laø Cöông lónh caùch maïng ñaàu tieân cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam. Caâu 2: Trình Baøy Yù Nghóa Cuûa Vieäc Thaønh Laäp Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam Naêm 1930 ? - Söï ra ñôøi cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam laø keát quaû taát yeáu cuûa cuoäc ñaáu tranh daân toäc vaø ñaáu tranh giai caáp ôû nöôùc ta trong thôøi ñaïi môùi, laø moät böôùc ngoaët vó ñaïi trong lòch söû CMVN, chaám döùt thôøi kyø khuûng hoaûng veà ñöôøng loái, giaûi phaùp, giai caáp laõnh ñaïo CMVN. Ñaây laø söï choïn löïa laàn nhaát cuûa CMVN. - Söï vaän ñoäng ñuùng quy luaät cuûa chaân lyù laø ñoäc laäp daân toäc gaén lieàn vôùi CNXH, laø söï keát hôïp giöõa CN Maùc Leânin, phong traøo coâng nhaân vaø phong traøo yeâu nöôùc. - Söï khaúng ñònh giai caáp coâng nhaân ñuû söùc gaùnh vaùc söù meänh lòch söû cuûa daân toäc. - Coù ñöôøng loái chính trò ñuùng ñaén, toå chöùc chaët cheõ trong caû nöôùc seõ quyeát ñònh toaøn boä quaù trình phaùt trieån cuûa CMVN vaø ñöa CMVN phaùt trieån theo ñuùng xu theá thôøi ñaïi. Caâu 3: Trình Baøy Yù Nghóa Lòch Söû Vaø Nguyeân Nhaân Thaéng Lôïi Cuûa Cuoäc Khaùng Chieán Choáng Thöïc Daân Phaùp ? a/ YÙ nghóa lòch söû: - Laàn ñaàu tieân trong lòch söû, moät nöôùc thuoäc ñòa nhoû yeáu ñaõ ñaùnh thaéng 1 nöôùc thöïc daân huøng maïnh. Ñoù laø moät thaéng lôïi veû vang cuûa nhaân daân Vieät Nam, ñoàng thôøi cuõng laø thaéng lôïi cuûa caùc löïc löôïng hoøa bình, daân toäc, daân chuû vaø xaõ hoäi chuû nghóa treân toaøn theá giôùi. - Chöùng minh ñöôøng loái khaùng chieán toaøn daân, toaøn dieän, laâu daøi, döïa vaøo söùc mình laø chính keát hôïp söï chi vieän quoác teá laø hoaøn toaøn ñuùng ñaén. - Vónh vieãn keát thuùc aùch thoáng trò daøi 96 naêm cuûa thöïc daân Phaùp ôû Ñoâng Döông, môû ra con ñöôøng laøm tan raõ khoâng gì cöùu vaõn noåi heä thoáng thöïc daân cuõ cuûa ñeá quoác noùi chung. Cuoäc khaùng chieán thöïc daân Phaùp thaéng lôïi, giaûi phoùng hoaøn toaøn mieàn Baéc, ñöa mieàn Baéc xaây döïng ñi leân chuû nghóa xaõ hoäi, laøm haäu phöông lôùn cho caû nöôùc, chi vieän cuoäc khaùng chieán choáng Myõ cöùu nöôùc, giaûi phoùng mieàn Nam, thoáng nhaát Toå Quoác. b/ Nguyeân nhaân thaéng lôïi: - Do söï laõnh ñaïo ñuùng ñaén saùng taïo, vöõng vaøng cuûa Ñaûng, ñöùng ñaâu laø Chuû tòch Hoà Chí Minh, vôùi ñöôøng loái khaùng chieán vaø ñöôøng loái caùch maïng ñuùng ñaén, ñoäng vieân vaø toå chöùc ñöôïc toaøn daân ñaùnh giaëc baûo veä ñöôïc thaønh quaû caùch maïng thaùng 8. - Do tinh thaàn yeâu nöôùc choáng ngoaïi xaâm cuûa nhaân daân ta bieán thaønh moät söùc maïnh toång hôïp ñöa cuoäc khaùng chieán ñeán thaéng lôïi (söï hy sinh chòu ñöïng gian khoå laâu daøi, khaùng chieán cuûa löïc löôïng vuõ trang 3 thöù quaân vaø tinh thaàn chieán ñaáu kieân cöôøng duõng caûm, coù chính quyeàn nhaân daân, coù maët traän toáng nhaát roäng raõi…). - Do tinh thaàn ñoaøn keát chieán ñaáu cuûa 3 daân toäc Vieät Nam, Laøo, Campuchia choáng 1 keû thuø chung. -Coù söï ñoàng tình vaø uûng hoä giuùp ñôõ ngaøy caøng to lôùn töø 1950 trôû ñi cuûa Lieân Xoâ, Trung Quoác vaø beø baïn caùc daân toäc bò aùp böùc vaø caùc löïc löôïng tieán boä treân theá giôùi. Caâu 4: Phaân Tích Nhieäm Vuï , Vò Trí Vaø Moái Quan Heä Cuûa Chieán Löôïc Caùch Maïng Daân Toäc , Daân Chuû Ôû Mieàn Nam Vaø Xaây Döïng Chuû Nghóa Xaõ Hoäi Ôû Mieàn Baéc Do Ñaïi Hoäi III ( 9/1960) Cuûa Ñaûng Vaïch Ra ? Ñaûng xaùc ñònh CM Vieät Nam trong giai ñoaïn naøy coù 2 nhieäm vuï chieán löôïc khaùc nhau, tieán haønh ñoàng thôøi ôû caû 2 mieàn: Moät laø: CM XHCN ôû mieàn Baéc, xaây döïng mieàn Baéc thaønh caên cöù vöõng maïnh cuûa CM caû nöôùc. Hai laø: CM daân toäc daân chuû ôû mieàn Nam nhaèm giaûi phoùng mieàn Nam khoûi aùch thoáng trò cuûa ñeá quoác Myõ vaø tay sai, thöïc hieän thoáng nhaát nöôùc nhaø, hoaøn thaønh ñoäc laäp daân toäc daân chuû trong caû nöôùc. - Trong 2 chieán löôïc CM ñoù, moãi chieán löôïc coù vò trí quyeát ñònh cuûa noù vaø nhaèm giaûi quyeát yeâu caàu rieâng cuûa töøng mieàn vaø coù lieân quan chaët cheõ vôùi nhau. - Cuoäc CM XHCN ôû mieàn Baéc coù vai troø quyeát ñònh nhaát ñoái vôùi söï phaùt trieån cuûa CM caû nöôùc vaø söï nghieäp thoáng nhaát ñaát nöôùc. - Cuoäc CM ôû mieàn Nam: coù vò trí quyeát ñònh tröïc tieáp ñoái vôùi söï nghieäp giaûi phoùng ôû mieàn Nam thöïc hieän hoøa bình thoáng nhaát nöôùc nhaø, hoaøn thaønh CM daân toäc daân chuû trong caû nöôùc. - Vì ñeàu laø trong moät nöôùc neân 2 nhieäm vuï lieân quan chaët cheõ vôùi nhau, taùc ñoäng nhau cuøng nhau phaùt trieån vaø coù moät muïc tieâu chung tröôùc maét laø hoøa bình ñaát nöôùc. - Ñaây laø cuoäc ñaáu tranh laâu daøi vaø gian khoå nhaèm choáng ñeá quoác Myõ vaø tay sai ôû mieàn Nam. Ta kieân trì ñaáu tranh giöõ vöõng ñöôøng loái thoáng nhaát hoøa bình nöôùc nhaø, nhöng ñoàng thôøi ñeà cao caûnh giaùc saün saøng ñoái phoù neáu ñeá quoác Myõ gaây ra chieán tranh xaâm löôïc ôû mieàn Baéc thì nhaân daân caû nöôùc quyeát taâm ñaùnh baïi chuùng ñeå hoaøn thaønh ñoäc laäp vaø thoáng nhaát ñaát nöôùc. (Ñöôøng loái naøy ñöôïc Ñaïi hoäi laàn thöù III cuûa Ñaûng thoâng qua). Ñöôøng loái ñoù chính laø ngoïn côø daãn ñeán thaéng lôïi röïc rôõ cuûa söï nghieäp choáng Myõ cöùu nöôùc. Caâu 5: Trình Baøy Yù Nghóa Lòch Söû Vaø Nguyeân Nhaân Thaéng Lôïi Cuûa Cuoäc Khaùng Chieán Choáng Myõ Cöùu Nöôùc ( 1945 –1975 )? Nguyeân Nhaân Naøo Quan Troïng Nhaát ? a/ YÙ nghóa: - Quaân daân ta queùt saïch boïn ñeá quoác xaâm löôïc chaám döùt aùch thoáng trò taøn baïo hôn moät theá kyû cuûa chuû nghóa thöïc daân cuõ (Phaùp) vaø môùi (Myõ) treân ñaát nöôùc ta. Toå quoác ta hoaøn toaøn ñoäc laäp vaø thoáng nhaát hoaøn thaønh cuoäc caùch maïng daân toäc daân chuû nhaân daân ñöa caû nöôùc tieán leân theo con ñöôøng XHCN. Laø moät chieán coâng hieån haùch nhaát vaø vó ñaïi nhaát trong lòch söû daân toäc ta. - Nhaân daân ta ñaõ ñaùnh baïi cuoäc chieán tranh xaâm löôïc vôùi quy moâ lôùn nhaát cuûa chuû nghóa ñeá quoác keå töø sau ñaïi chieán theá giôùi laàn thöù 2, môû ñaàu söï suïp ñoå cuûa chuû nghóa thöïc daân môùi, taêng cöôøng löïc löôïng cuûa caùc nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa, phong traøo giaûi phoùng daân toäc, daân chuû vaø hoøa bình theá giôùi. Laø moät chieán coâng vó ñaïi cuûa theá kyû 20, coù taàm quan troïng quoác teá to lôùn vaø tính thôøi ñaïi saâu saéc. b/ Nguyeân nhaân: - Do söï laõnh ñaïo ñuùng ñaén cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam ngöôøi ñaïi dieän trung thaønh vôùi lôïi ích soáng coøn cuûa daân toäc… - Do tinh thaàn hy sinh, yeâu nöôùc noàng naøn cuûa nhaân daân vaø quaân ñoäi caø nöôùc, beàn bæ ñaáu tranh: Mieàn Nam: Ngaøy ñeâm ñoái maët vôùi quaân thuø, chieán ñaáu saùng taïo, duõng caûm, hy sinh voâ ñieàu kieän… Mieàn Baéc: Vöøa chieán ñaáu vöøa xaây döïng, hoaøn thaønh xuaát saéc nhieäm vuï chi vieän cho Mieàn Nam ñaùnh thaéng giaëc Myõ, ñaùnh baïi cuoäc chieán tranh phaù hoaïi baèng khoâng quaân cuûa ñeá quoác Myõ ôû Mieàn Baéc. - Do tinh thaàn ñoaøn keát chieán ñaáu cuûa nhaân daân Vieät Nam, Laøo, Campuchia. - Do tinh thaàn uûng hoä heát loøng vaø giuùp ñôõ to lôùn cuûa caùc nöôùc XHCN anh em (nhaát laø Lieân Xoâ, Trung Quoác) nhieät tình uûng hoä cuûa phong traøo coâng nhaân vaø nhaân daân tieán boä treân theá giôùi trong ñoù coù nhaân daân tieán boä Myõ. Caâu 6: Haõy Phaân Tích Vaø Chöùng Minh Raèng Söï Laõnh Ñaïo Cuûa Daûng Coän Saûn Vieät Nam Laø Nhaân Toá Cô Baûn Ñaàu Tieân Quyeát Ñòng Moïi Thaéng Lôïi Cuûa Caùch Maïng Vieät Nam? 1/ Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam laø ñoäi tieân phong cuûa giai caáp coâng nhaân Vieät Nam. Ñaûng ñaïi bieåu trung thaønh vaø ñaày ñuû lôïi ích soáng coøn vöøa laø nguyeän voïng chaân chính cuûa giai caáp coâng nhaân, cuûa nhaân daân lao ñoäng vaø laø cuûa caû daân toäc Vieät Nam: - Ngoaøi lôïi ích phuïng söï Toå Quoác, phuïc vuï nhaân daân, Ñaûng khoâng coù lôïi ích naøo khaùc. Ñoäc laäp Daân toäc, töï do haïnh phuùc cho nhaân daân laø muïc ñích lyù töôûng cuûa chuû tòch Hoà Chí Minh vaø cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam. - Chæ coù Ñaûng nhö vaäy môùi ñöôïc daân tin daân yeâu moät loøng moät daï ñi vôùi Ñaûng laøm thaønh söùc maïnh vò ñaïi chieán thaéng moïi keû thuø, moïi khoù khaên gian khoå. - Ngaøy nay Ñaûng laõnh ñaïo chính quyeàn. Beân caïnh nhöõng ñoäi nguõ ñaûng vieân öu tuù, coù moät boä phaän khoâng ít ñaûng vieân thoaùi hoùa, bieán chaát lôïi duïng chöùc quyeàn möu lôïi ích caù nhaân. - Tình hình ñoù caàn phaûi taêng cöôøng chænh ñoán Ñaûng, kieân quyeát ngaên ngöøa vaø choáng trieät ñeå ñeå giöõ vöõng baûn chaát caùch maïng cuûa Ñaûng. 2/ Ñaûng bieát “laáy daân laøm goác”: - Ñaûng khaúng ñònh “söï nghieäp caùch maïng laø söï nghieäp cuûa quaàn chuùng nhaân daân”. Khoâng coù nhaân daân uûng hoä, tin töôûng cuøng ñi vôùi ñaûng thì söï nghieäp caùch maïng khoâng theå thaønh coâng ñöôïc. - Ñaûng luoân giöõ vöõng moái quan heä chaët cheõ vôùi daân nhö caù vôùi nöôùc. - Moïi ñöôøng loái cuûa Ñaûng ñeàu vì lôïi ích cuûa nhaân daân. 3/ Ñaûng bieát naém vöõng vaø vaän duïng saùng taïo chuû nghóa Maùc Leânin vaø tö töôøng Hoà Chí Minh ñeå ñònh ra ñöôøng loái chuû tröông chính saùch ñoäc laäp töï chuû saùng taïo: - Chuû nghóa Maùc Leânin laø hoïc thuyeát caùch maïng, laø vuõ khí lyù luaän tö töôûng cuûa giai caáp voâ saûn nhaèm giaûi phoùng giai caáp voâ saûn – Töø luùc thaønh laäp cho ñeán nay, Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam luoân naém vöõng vaø vaän duïng chuû nghóa Maùc Leânin vaøo thöïc tieãn caùch maïng Vieät Nam ñeå ñeà ra ñöôøng loái chuû tröông saùch löôïc töøng thôøi kyø, vaø nhôø söï vaän duïng ñuùng ñaén ñoù Ñaûng ñaõ laõnh ñaïo caùch maïng Vieät Nam giaønh ñöôïc thaéng lôïi. - Tuy vaäy maët ñuùng ñaén laø cô baûn, Ñaûng khoâng traùnh khoûi ôû thôøi kyø naøy hay thôøi kyø khaùc, ñaõ phaïm sai laàm trong laõnh ñaïo chæ ñaïo nguyeân nhaân laø do beänh giaùo ñieàu, raäp khuoân, maùy moùc, chuû quan chöa xuaát phaùt töø thöïc tieãn Vieät Nam. Ñaëc bieät khi ñi vaøo xaây döïng chæ nghóa xaõ hoäi. Ñaûng ñaõ maéc sai laàm nghieâm troïng keùo daøi aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc. Caên baûn laø do chuû quan duy yù chí, noân noùng, aûo töôûng, baûo thuû, trì treä. Ñaûng ñaõ ruùt kinh nghieäm vaø töø ñaïi hoäi VI Ñaûng ñaõ söûa chöõa. Do ñoù coâng cuoäc ñoåi môùi ñaõ giaønh ñöôïc nhöõng thaønh töïu to lôùn vaø raát quan troïng. - Ñeå Ñaûng luoân neâu cao ñöôïc vai troø tieân phong laõnh ñaïo caùch maïng, Ñaûng töï chænh ñoán, ñoài môùi, tröôùc heát laø trong tö duy, naâng cao trí tueä cuûa ñaûng leân moät böôùc phaùt trieån môùi. Muoán vaäy Ñaûng phaûi coi troïng ñuùc keát kinh nghieäm vaän duïng chuû nghóa Maùc Leânin vaø tö töôûng Hoà Chí Minh, kieân trì ñònh höôùng ñi leân chuû nghóa xaõ hoäi ñeå ñeà ra chuû tröông ñöôøng loái thaät ñuùng ñaén vôùi caùch maïng nöôùc ta. - Veà maët toå chöùc phaûi coi troïng thöïc hieän nguyeân taéc taäp trung daân chuû trong Ñaûng, xaây döïng Ñaûng thaønh moät ñoäi tieàn phong chieán ñaáu, ñoaøn keát thoáng nhaát treân cô sôû ñöôøng loái, chính saùch vaø caùc nguyeân taéc cuûa Ñaûng. Coi troïng coâng taùc boài döôõng giaùo duïc Ñaûng vieân veà moïi maët: Ñeà cao töï pheâ bình vaø pheân bình vaø coi ñoù laø quy luaät phaùt trieån cuûa Ñaûng. Coù nhö vaäy ñaûng môùi hoaøn thaønh söù meänh lòch söû cuûa mình maø giai caáp coâng nhaân, nhaân daân lao ñoäng vaø caû daân toäc Vieät Nam ñaõ tin töôûng vaø giao phoù. Caâu 7: Trình Baøy Nhöõng Thaéng Lôïi Coù Yù Nghóa Lòch Söû Vó Ñaïi Vaø Mang Taà Voùc Thôøi Trong Hôn 70 Naêm Ñaáu Tranh Cuûa Nhaân Daân Ta Döùoi Söï Laõng Ñaïo Cuûa Ñaûng Coän Saûn Vieät Nam ? 1/ Cuoäc toång khôûi nghóa thaùng Taùm 1945 thaønh coâng: - Laät nhaøo 80 naêm thoáng trò cuûa ñeá quoác Phaùp, phaùt xít Nhaät, laäp nöôùc Vieät Nam daân chuû coäng hoøa. Nhaø nöôùc daân chuû nhaân daân ñaàu tieân ôû Ñoâng Nam AÙ. - Môû ra moät kyû nguyeân môùi: Kyû nguyeân ñoäc laäp töï do, daân chuû nhaân daân tieán leân CNXH. - Söï kieän tieâu bieåu cho xu theá thôøi ñaïi caùch maïng giaûi phoùng daân toäc gaén vôùi phaùt trieån cuûa xaõ hoäi theo ñònh höôùng CNXH. - Môû ñaàu cho vieäc suy yeáu vaø ñi ñeán tan raõ cuûa CN thöïc daân cuõ treân theá giôùi. 2/ Thaéng lôïi cuûa 9 naêm khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp xaâm löôïc laàn thöù 2: - Laàn ñaàu tieân moät nöôùc nhoû beù, thuoäc ñòa ñaõ ñaùnh baïi 1 ñeá quoác xaâm löôïc huøng maïnh theá giôùi môû ra moät trang söû choùi loïi cho nhaân daân Vieät Nam, vónh vieãn keát thuùc 96 naêm thoáng trò cuûa ñeá quoác Phaùp ñoàng thôøi laø thaéng lôïi cuûa nhaân daân bò aùp böùc treân theá giôùi, môû ra söï suïp ñoå khoâng theå traùnh khoûi cuûa chuû nghóa thöïc daân treân nöõa nöôùc, taïo ñieàu kieän vöõng chaéc ñeå nhaân daân ta tieán leân giaûi phoùng mieàn Nam thoáng nhaát Toå Quoác, hoaøn thaønh caùch maïng daân toäc daân chuû nhaân daân trong caû nöôùc. 3/ Thaéng lôïi cuûa 20 naêm khaùng chieán choáng Myõ cöùu nöôùc, baûo veä mieàn Baéc, giaûi phoùng mieàn Nam, thoáng nhaát Toå Quoác: - Laø moät chieán thaéng vó ñaïi nhaát, hieån haùch nhaát cuûa nhaân daân ta, daân toäc ta choáng ngoaïi xaâm – ñaõ ñaùnh baïi moät ñeá quoác ñaàu xoû laø ñeá quoác Myõ. Ñöa Toå Quoác hoaøn toaøn ñoäc laäp vaø vónh vieãn thoáng nhaát. - Keát thuùc hoaøn toaøn cuoäc caùch maïng daân toäc daân chuû nhaân daân trong caû nöôùc môû ra giai ñoaïn môùi, laø ñöa ñaát nöôùc ñi leân theo ñònh höôùng XHCN: moät xaõ hoäi daân giaøu, nöôùc maïnh, coâng baèng, daân chuû, vaên minh. - Coù yù nghóa quoác teá to lôùn: ñaäp tan cuoäc phaûn kích cuûa ñeá quoác Myõ ñaùnh vaøo caùc löïc löôïng caùch maïng (sau chieán tranh theá giôùi II), giaùng moät ñoøn ñaàu tieân vaøo chuû nghóa thöïc daân môùi cuûa ñeá quoác Myõ, laøm ñaûo loaïn chieán löôïc toaøn caàu phaûn caùch maïng cuûa Myõ, goùp phaàn vaøo cuoäc ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc, daân chuû, hoøa bình vaø tieán boä treân toaøn theá giôùi. “Neâu leân moät taám göông saùng choùi cho phong traøo giaûi phoùng daân toäc vaø nhaân daân bò aùp böùc treân toaøn theá giôùi”. 4/ Thaéng lôïi trong coâng cuoäc xaây döïng ñaát nöôùc ñi leân theo ñònh höôùng XHCN töø naêm 1975 ñeán nay, nhaát laø thaéng lôïi trong coâng cuoäc ñoåi môùi trong 15 naêm qua (1986-2000): - Ñaây laø moät cuoäc ñaáu tranh môùi, ñaày trôû ngaïi khoù khaên. Ñaûng ñaõ laõnh ñaïo vöôït qua thöû thaùch khoù khaên, ñeán nay ñaõ giaønh ñöôïc nhöõng thaønh töïu to lôùn vaø raát quan troïng. Trong khoâi phuïc kinh teá, khaéc phuïc haäu quaû chieán tranh, trong caûi taïo vaø xaây döïng neàn kinh teá, trong coâng cuoäc baûo veä Toå Quoác giöõ gìn traät töï an ninh vaø laøm nghóa vuï quoác teá. Ñaëc bieät trong coâng cuoäc ñoåi môùi treân 15 naêm qua ñaõ ñöa ñaát nöôùc ta phaùt trieån veà moïi maët, söùc maïnh veà moïi maët cuûa nöôùc ta ñaõ lôùn hôn nhieàu so vôùi nhöõng naêm ñaàu 1975-1985. Caâu 8: Trình Baøy Nhöõng Thaønh Töïu Ñoåi Môùi Veá Caùc Maët Chính Trò , Vaên Hoùa , Kinh Teù6 …Tuø− Naêm 1986- 2000 ? Nhöõng thaønh töïu trong 15 naêm ñoåi môùi (1986-2000): - Toång saûn phaåm trong nöôùc naêm 2000 taêng gaáp ñoâi so vôùi naêm 1990. - Keát caáu haï taàng kinh teá xaõ hoäi vaø naêng löïc saûn xuaát moät soá saûn phaåm chuû yeáu taêng hôn tröôùc. - Neàn kinh teá töø khan hieám, thieáu nghieâm troïng löông thöïc vaø haøng tieâu duøng nay ñaùp öùng ñöôïc caùc nhu caàu thieát yeáu cuûa nhaân daân vaø neàn kinh teá. - Töø cô cheá quaûn lyù taäp trung quan lieâu, bao caáp ñaõ chuyeån sang cô cheá thò tröôøng ñònh höôùng XHCN. - Töø choã neàn kinh teá chuû yeáu chæ coù 2 thaønh phaàn (kinh teá nhaø nöôùc vaø kinh teá taäp theå) ñaõ chuyeån sang neàn kinh teá coù nhieàu thaønh phaàn, trong ñoù kinh teá nhaø nöôùc giöõ vai troø chuû ñaïo. - Ñôøi soáng caùc taàng lôùp nhaân daân ñöôïc caûi thieän. - Ñaát nöôùc ñaõ ra khoûi khuûng hoaûng kinh teá-xaõ hoäi, vöôït qua ñöôïc côn chaán ñoäng chính trò vaø söï haãng huït veà thò tröôøng do nhöõng bieán ñoäng ôû Lieân Xoâ vaø Ñoâng AÂu gay ra, khoâng ñeå bò cuoán saâu vaøo cuoäc khuûng hoaûng taøi chính-tieàn teä ôû khu vöïc Chaâu AÙ maëc duø haäu quaû ñoái vôùi nöôùc ta khaù naëng neà. - Phaù theá bao vaây caám vaän, môû roäng ñöôïc quan heä ñoái ngoaïi vaø chuû ñoäng hoäi nhaäp kinh teá theá giôùi. - Giöõ vöõng oån ñònh chính trò – xaõ hoäi, quoác phoøng an ninh ñöôïc cuûng coá. - Söùc maïnh veà moïi maët cuûa nöôùc ta ñaõ lôùn hôn nhieàu so vôùi 10 naêm tröôùc. Caâu 9: Trình Baøy 6 Ñaëc Tröng Cuûa Cnxh Maø Ñaûng Vaø Nhaân Daân Ta Ñang Xaây Döïng Trong Cöông Lónh Xaây Döïng Ñaát Nöôùc Do Ñaïi Hoäi Daûng Laàn Thöù 7 Ñeà Ra ? Ñaëc Tröng Naøo Laø Cô Baûn Nhaát , Phaân Tích ? Nhöõng ñaëc tröng cô baûn: - Do nhaân daân lao ñoäng laøm chuû. - Taát caû moïi coâng daân ñuùng ñoä tuoåi quy ñònh, khoâng bò nhöõng haïn cheá do nhaø nöôùc quy ñònh ñeàu coù quyeàn tham gia baàu cöû. - Coù neàn kinh teá phaùt trieån cao döïa treân löïc löôïng saûn xuaát hieän ñaïi vaø cheá ñoä coâng höõu veà caùc tö lieäu saûn xuaát chuû yeáu. - Con ngöôøi ñöôïc giaûi phoùng khoûi aùp böùc boùc loät baát coâng, laøm theo naêng löïc höôûng theo lao ñoäng. - Coù neàn Vaên hoùa tieân tieán ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc. Daân toäc trong nöôùc bình ñaúng, ñoaøn keát giuùp ñôõ nhau cuøng phaùt trieån. - Khoâng phaân bieät saéc toäc. - Coù quan heä höõu nghò, hôïp taùc vôùi taát caû caùc nöôùc treân theá giôùi, khoâng phaân bieät ñöôøng loái chính trò treân cô sôû toân troïng ñoäc laäp chuû quyeàn cuûa nhau. Caâu 10: Phaân Tích Yù Nghóa Lòch Söû Vaø Nguyeân Nhaân Thaéng Lôïi Cuûa Caùch Maïng Thaùng Taùm 1945 ? a/ YÙ nghóa lòch söû cuûa Caùch Maïng Thaùng 8: - Thaéng lôïi Caùch maïng thaùng 8 vaø thaønh laäp nöôùc Vieät Nam Daân chuû coäng hoøa laø 1 böôùc nhaûy voït trong lòch söû tieán hoùa cuûa daân toäc Vieät Nam. - Laø cuoäc Caùch maïng giaûi phoùng daân toäc ñaàu tieân do Ñaûng Coäng Saûn laõnh ñaïo giaønh thaéng lôïi ôû moät nöôùc thuoäc ñòa nöûa phong kieán, laät ñoå cheá ñoä quaân chuû haøng nghìn naêm, laät ñoå cheá ñoä thöïc daân gaàn traêm naêm, giaønh ñoäc laäp, thieát laäp chính quyeàn caùch maïng cuûa nhaân daân, ñöa ngöôøi daân noâ leä thaønh ngöôøi töï do, laøm chuû vaän meänh. Ñöa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam töø baát hôïp phaùp trôû thaønh ngöôøi laõnh ñaïo chính quyeàn 1 quoác gia ñoäc laäp. - Chöùng minh xu theá thôøi ñaïi, chöùng minh con ñöôøng maø Hoà Chí Minh vaø Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam löïa choïn laø ñuùng: Ñoäc laäp daân toäc gaén vôùi phöông höôùng ñi leân Chuû Nghóa Xaõ Hoäi. - Choïc thuûng heä thoáng thuoäc ñòa cuûa chuû nghóa thöïc daïn cuõ, goùp phaàn laøm duy yeáu vaø tan raõ. b/ Nguyeân nhaân thaéng lôïi: .Khaùch quan: -Tình hình quoác teá thuaän lôïi (Lieân Xoâ ñaùnh baïi phaùt xít Ñöùc, YÙ, Nhaät) quaân Nhaät ôû Ñoâng Döông tan raõ, ta chôùp ñuùng thôøi cô “ngaøn naêm coù moät”. .Chuû quan: - Do söï laõnh ñaïo saùng suoát ñuùng ñaén cuûa Hoà Chí Minh vaø Ñaûng Coäng Saûøn Vieät Nam trong 15 naêm: qua 3 cuoäc toång dieãn taäp, qua ñieàu chænh chieán löôïc saùch löôïc ñuùng ñaén, chuaån bò löïc löôïng chính trò, vuõ trang, phöông phaùp caùch maïng ñuùng, naém baét thôøi cô ñuùng, taïo neân 1 söùc maïnh toång hôïp. - Do tinh thaàn yeâu nöôùc, choáng ñeá quoác xaâm löôïc, choáng phong kieán aùp böùc boác loät, söï hy sinh cao caû cuûa ñoàng baøo, cuûa caùc chieán só caùch maïng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTài liệu ôn tập môn Lịch Sử Đảng.pdf
Tài liệu liên quan