Tài liệu môn học Hệ điều hành (operating systems) - Chương 8: Hiện thực và quản lý máy in

Tổng kết (tt) • Các lựa chọn để quản lý được các máy in: • Giao thức IIP • Các ứng dụng dòng lệnh (VBScripts) • Spool folder phải được định vị cẩn thận • Các máy in chia sẻ có thể được xuất bản vào AD để dễ dàng tìm kiếm

pdf40 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Lượt xem: 772 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài liệu môn học Hệ điều hành (operating systems) - Chương 8: Hiện thực và quản lý máy in, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment Chương 8: Hiện thực và quản lý máy in 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 2 Mục tiêu • Hiểu các thuật ngữ và khái niệm in ấn trong Windows Server 2003 • Cài đặt và chia sẻ tài nguyên máy in • Cấu hình và quản lý các máy in đã cài • Xuất bản máy in trong AD • Sự cố máy in 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 3 Khái niệm in ấn • Những khái niệm cần thiết cho cấu hình và xử lý sự cố: • Thiết bị in ấn • Máy in • Print driver • Print server • Print client 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 4 Khái niệm in ấn (tt) • Để in ấn hiệu quả, mạng y/c những vấn đề cần thiết sau: • Một hoặc nhiều máy in xem là print server • Không gian đĩa cứng đủ cho print server • RAM tối thiểu đáp ứng được y/c 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 5 Hiểu k/n in ấn trên mạng • User gửi công việc đến máy in cục bộ • Công việc được spool trên máy tính cục bộ • Điều hướng đến cổng xác định, ví dụ: LPT1 • User gửi công việc đến máy in mạng • Print client sinh ra 1 file in ấn • Print file được chia nhỏ ra • Công việc được spool trên máy client • Nếu máy in từ xa đã sẵn sàng, file được truyền đến server • Server xử lý 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 6 Thêm 1 máy in như 1 thiết bị cục bộ • Các mạng nhỏ có thể chia sẻ thiết bị in ấn kết nối trực tiếp vào 1 cổng cục bộ • Cần quyền administrator để cài đặt • Dùng Add Printer Wizard: • Tạo, cài driver, port, trạng thái mặc định, chia sẻ • Máy in có thể được phát hiện dùng Plug & Play hoặc cấu hình bằng tay 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 7 Thực tập 8-1: Cài đặt và chia sẻ máy in • Cài đặt một máy in cục bộ • Start  Printers and Faxes • Từ trang Properties của máy in, cấu hình chia sẻ • Kiểm tra lại máy in đã được chia sẻ 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 8 Thực tập 8-1: (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 9 Thêm 1 máy in như 1 thiết bị mạng • Thiết bị in ấn có thể cài đặt như 1 thiết bị mạng thay cho kết nối trực tiếp vào 1 máy in cục bộ • Thông qua TCP/IP (hoặc giao thức khác) • Add Printer Wizard cũng được dùng để cài đặt thiết bị in ấn trên mạng • Khác biệt chính: • Tạo port TCP/IP mới thay cho dùng port cục bộ 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 10 Cấu hình và quản lý tài nguyên máy in • Cấu hình ban đầu của máy in được hoàn thành thông qua cài đặt trong Add Printer Wizard • Cấu hình bổ sung có thể hoàn thành thông qua trang Properties của máy in 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 11 Cấu hình 1 máy in đã có 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 12 Thực tập 8-3: Cấu hình máy in • Chú ý đặc biệt 2 tab sau đây: • Sharing tab • Cho phép kích hoạt hoặc cấm chia sẻ máy in và Active Directory publishing • Security tab • Cho phép điều khiển các quyền trên máy in 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 13 Thực tập 8-4 (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 14 Thực tập 8-5:Cấu hình quyền • Mục tiêu: Cấu hình các quyền bảo mật máy in • Start  Printers and Faxes • Mở trang Properties  Security tab • Thêm và gỡ bỏ các quyền của các group khác nhau • Kiểm tra lại các quyền đó theo từng group 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 15 Thực tập 8-5 (tt) Có thể xem các quyền tác động thông qua Advanced Security Settings 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 16 Các Printer Pool và độ ưu tiên • Một printer pool là một máy in kết nối với một số thiết bị in ấn • Nhiều thiết bị in ấn vật lý hoạt động như 1 máy in logic • Các môi trường in ấn nhiều • Giảm thời gian in ấn • Được cấu hình trên thẻ Ports của trang Properties 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 17 Các Printer Pool và độ ưu tiên (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 18 Các Printer Pool và độ ưu tiên (tt) • Độ ưu tiên của 1 máy in được thiết lập từ thẻ Advanced trong trang Properties • Độ ưu tiên từ 1 (thấp nhất) đến 99 (cao nhất) • Để bảo đảm 1 user đặc biệt nào đó luôn có độ ưu tiên cao nhất, cho phép user đó truy cập vào máy in có độ ưu tiên cao nhất 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 19 Các Printer Pool và độ ưu tiên (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 20 Thực tập 8-6: Cấu hình Printer Pooling • Mục tiêu: Cấu hình 2 máy in để dùng đặc điểm printer pooling • Start  Printers and Faxes  Add Printer • Dùng Add Printer Wizard để cài đặt và cấu hình máy in thứ 2 dùng LPT2 • Từ trang Properties của máy in đã vài, kích hoạt printer pooling trên thẻ Ports và thêm máy in đã có vào pool 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 21 Thiết lập và cập nhật các Client Computer • Sau khi máy in đã cài đặt và cấu hình • Thiết lập các client computer để in như print server • Các client chạy Windows 200, Server 2003 hoặc XP tự động tải driver máy in dựa trên kết nối • Windows 95, 98, ME và NT 4.0 có thể tự động hoặc không • Các Windows khác phải cài thủ công 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 22 Thực tập 8-7: Cài đặt các Print Drivers bổ sung • Mục tiêu: cài đặt print drivers bổ sung cho hệ điều hành Windows 98 • Start  Printers and Faxes • Printer Properties  Sharing tab  Additional Drivers • Theo các chỉ dẫn 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 23 Quản lý hàng đợi máy in • Công việc in ấn được sắp hàng để chờ máy in phục vụ • Để xem hàng đợi, click đôi chuột vào biểu tượng máy in • Các user với quyền Print có thể tạm dừng, phục hồi, khởi động lại hoặc hủy tác vụ in trên tài liệu của họ • Các user với quyền Manage Documents có thể tạm dừng, phục hồi, khởi động lại hoặc hủy tác vụ in trên tài liệu của user khác 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 24 Giao thức Internet Printing • Giao thức Internet Printing Protocol (IPP) xác nhận cho phép các máy in được quản lý thông qua Web browser • URL có dạng • IPP hỗ trợ trong Windows Server 2003 nhưng y/c có Internet Information Services (IIS) • IIS không cài đặt theo mặc định 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 25 Giao thức Internet Printing (tt) • Các Clients chạy Windows 2000, XP & Server 2003 có thể kết nối vào máy in đã có dùng giao diện Web hoặc Add Printer Wizard • URL của Add Printer Wizard là: 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 26 Giao thức Internet Printing (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 27 Giao thức Internet Printing (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 28 Giao thức Internet Printing (tt) • Những thuận lợi của việc dùng IPP • Đơn giản hóa tác vụ quản trị từ bất kỳ hệ thống nào trên mạng • Không y/c máy in được cài đặt trên hệ thống client cục bộ • Có thể in từ vị trí khác trên Internet, cho phép các user truy cập vào các máy in từ xa 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 29 Giao thức Internet Printing (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 30 Ứng dụng in ấn bằng dòng lệnh • Windows Server 2003 cung cấp một số file VBScript • Cho phép các máy in được quản lý từ dòng lệnh • Vì ứng dụng là VBScripts, chúng phải được kích hoạt dùng Windows Script Host (WSH) • Phiên bản dùng lệnh là cscript.exe 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 31 Print Spooler • Các công việc được spool trên đĩa cứng của print server theo mặc định • Với Windows Server 2003 2003, spooling xảy ra trong thư mục mặc định là: WINDOWS/system32/spool/PRINTERS • Không tối ưu cho việc in ấn số lượng lớn vì nó định vị trên cùng volumn với các file của hệ điều hành Windows • Để đạt hiệu quả, nên di chuyển sang phân vùng khác 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 32 Thực tập 8-8: Thay đổi vị trí của Spool Folder • Mục tiêu: Thay đổi vị trí này để tăng hiệu suất in ấn • Start  Printers and Faxes • File menu  Server Properties  Advanced tab • Hoàn thành tiến trình theo chỉ dẫn 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 33 Xuất bản các Printers trong AD • Các máy in chia sẻ có thể được xuất bản vào AD để giúp user tìm các tài nguyên mạng • Các máy in tương thích Windows 2000 và Windows Server 2003 được cài đặt trên 1 domain print server thì tự động được xuất bản • Các phiên bản khác phải cài thủ công • Dùng lệnh pubprn.vbs để tự động hóa tiến trình 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 34 Thực tập 8-9: Xuất bản các Printers trong AD • Start  Administrative Tools  Active Directory Users and Computers  View menu • Cấu hình các đặc tính có thể tìm kiếm của 1 máy in và tìm nó theo đặc trưng đó • Không xuất bản, tìm lại lần nữa, so sánh các kết quả 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 35 Các sự cố in ấn • Không in: • Chắc chắn máy in đang online, có đủ không gian đĩa cho spool folder, còn giấy trong khay • Các trang in bị cắt xén • Chắc chắn có driver chính xác • Các user nhận được thông điệp Access Denied khi thử in • Xem lại và chỉnh sửa quyền 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 36 Các sự cố in ấn (tt) • User không tìm được máy in đã có trong AD: • Chắc chắn rằng máy in đã được xuất bản • Máy in chỉ làm việc được tại một số thời điểm trong ngày • Thay đổi tính sẵn sàng của máy in hoặc điều hướng user sang máy in khác • User của Windows 95/98/ME không thể kết nối vào máy in • Bảo đảm là các driver theo y/c đã sẵn sàng 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 37 Các sự cố in ấn (tt) • Các công việc in bị kẹt trong hàng đợi • Khởi động lại print server • Thiết bị in bị lỗi • Điều hướng lại các công việc nếu cần 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 38 Tổng kết • Các thành phần của hệ thống in ấn gồm: các thiết bị in (cục bộ và mạng), máy in, drivers, print servers, print clients • Máy in là một đối tượng có thể cấu hình kết nối vào 1 thiết bị in ấn 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 39 Tổng kết (tt) • Quyền máy in gồm: • Print, Manage documents, Manage printers, Special permissions • Độ ưu tiên có thể dùng từ 1  99 • Một printer pool là 1 máy in đơn kết nối với một số thiết bị in ấn • Một hàng đợi in ấn chứa các công việc đang chờ phục vụ • Có thể được quản lý bởi các user với các quyền thích hợp 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 40 Tổng kết (tt) • Các lựa chọn để quản lý được các máy in: • Giao thức IIP • Các ứng dụng dòng lệnh (VBScripts) • Spool folder phải được định vị cẩn thận • Các máy in chia sẻ có thể được xuất bản vào AD để dễ dàng tìm kiếm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong8_3131.pdf
Tài liệu liên quan